Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 121/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Đỗ Hoàng Ân
Ngày ban hành: 20/07/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 121/2006/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC: ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN XDCB NĂM 2006 CHO 5 DỰ ÁN GIAO TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 60/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Căn cứ Nghị quyết số 11/2005/NQ-HĐND ngày 09/12/2005 của HĐND thành phố Hà Nội về dự toán ngân sách thành phố Hà Nội năm 2006;

Căn cứ Quyết định số 224/2005/QĐ-UB ngày 16/12/2005 của UBND Thành phố về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán ngân sách của thành phố Hà Nội năm 2006;

Căn cứ Quyết định số 35/2006/QĐ-UB ngày 27/3/2006 của UBND Thành phố về việc giao Kế hoạch vốn XDCB năm 2006 cho các Dự án Xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư, GPMB;

Căn cứ Quyết định số 52/2006/QĐ-UB ngày 20/4/2006 của UBND Thành phố về việc phân bổ vốn đầu tư XDCB của Thành phố năm 2006 (Đợt 1);

Xét tờ trình số 560/TTr-KH&ĐT ngày 18/7/2006 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn XDCB năm 2006 của 5 Dự án giao Tổng Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội theo phụ lục 1 ban hành kèm Quyết định này, trong đó:

1. Uỷ thác 94 tỷ đồng cho Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội để quản lý và thanh toán.

2. Giao 15,8 tỷ đồng cho Kho bạc Nhà nước Thành phố quản lý và thanh toán vốn.

Điều 2: Quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội có trách nhiệm quản lý và thanh toán vốn cho các Dự án theo đúng các quy định về quản lý đầu tư và xây dựng và Quy chế quản lý sử dụng nguồn vốn ngân sách ủy thác ban hành kèm theo Quyết định số 198/2004/QĐ-UB ngày 29/12/2004 của UBND Thành phố.

Điều 3: Chánh văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thành phố; Chủ tịch Hội đồng quản lý và Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hoàng Ân

 

PHỤ LỤC

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2006 CỦA MỘT SỐ DỰ ÁN GIAO TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 121/2006/QĐ-UBND ngày 20/7/2006 của UBND Thành phố Hà Nội)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

Danh mục công trình

Kế hoạch năm 2006 đã giao tại QĐ 35/2006/QĐ-UB ngày 27/3/2006 và QĐ 52/2006/QĐ-UB ngày 20/4/2006

Kế hoạch điều chỉnh năm 2006

Chủ đầu tư

Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Xây lắp

Thiết bị

Xây lắp

Thiết bị

 

TỔNG CỘNG 

109,800

86,000

20,500

109,800

86.000

16,700

 

 

I

Uỷ thác Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố thanh toán

98,000

81,000

14,500

94,000

75,500

12,500

 

 

1

Xây dựng cụm nhà ở cao tầng N2A - N2B - N2C- N2D - N2E - N2F (thuộc khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính)

29,000

24,000

4,500

17,500

13,000

2,500

Cty Cổ phần ĐT và PT Nhà số 6 HN

 

2

Xây dựng cụm nhà ở cao tầng trên ô đất N3 (N3A-N3B), N4 (N4AB-N4CD), N6 (N6A- N6B N6C-N6D-N6E) (thuộc khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính)

69,000

57,000

10,000

76,500

62,500

10,000

Cty Cổ phần ĐT & PT Nhà số 6 HN

 

II

Giao Kho bạc Nhà nước Thành phố thanh toán

11,800

5,000

6,000

15,800

10,.500

4,200

 

 

3

Khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân chính (Hạ tầng kỹ thuật)

 

 

 

2,000

1,700

 

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội

 

4

Xây dựng cụm nhà ở cao tầng N5A -N5BC - N5D (thuộc khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính)

 

 

 

2,000

1,500

200

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội

 

5

Trung tâm lưu trữ Thành phố

11,800

5,000

6,000

11,800

7,300

4,000

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội số 5

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 121/2006/QĐ-UBND điều chỉnh Kế hoạch vốn xây dựng cơ bản ngày 20/07/2006 cho 5 dự án giao Tổng Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.362

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!