Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 121/2003/QĐ-BCN Về việc chuyển Xí nghiệp Cơ điện thuộc Công ty Xây lắp điện 3 thành Công ty cổ phần Xây lắp điện 3.4 do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành

Số hiệu: 121/2003/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Nguyễn Xuân Thuý
Ngày ban hành: 11/07/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 121/2003/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN XÍ NGHIỆP CƠ ĐIỆN THUỘC CÔNG TY XÂY LẮP ĐIỆN 3 THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN 3.4

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Căn cứ Quyết định số 45/2003/QĐ-BTC ngày 07 tháng 4 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Quy chế tài chính của Công ty Xây lắp điện 3 thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con;
Xét đề nghị của Công ty Xây lắp điện 3 (Công văn số 03072 CV/XLĐ3-TH ngày 05 tháng 7 năm 2003, Phương án cổ phần hoá Xí nghiệp Cơ điện và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 09 tháng 7 năm 2003;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Xí nghiệp Cơ điện, doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc Công ty Xây lắp điện 3 gồm những điểm chính như sau :

1. Cơ cấu vốn điều lệ :

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 5.150.000.000 đồng (Năm tỷ một trăm năm mươi triệu đồng chẵn). Trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước : 51,00 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Xí nghiệp : 48,57 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán ra ngoài Xí nghiệp : 0,43 %.

Trị giá một cổ phần : 100.000 đồng.

2. Giá trị thực tế của Xí nghiệp Cơ điện tại thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2003 để cổ phần hoá (Quyết định số 1544/QĐ-TCKT ngày 02 tháng 7 năm 2003 của Bộ Công nghiệp) là 10.533.057.293 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Xí nghiệp là 3.557.532.121 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong Xí nghiệp.

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 148 lao động trong Xí nghiệp là 24.490 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 734.700.000 đồng. Trong đó, số cổ phần bán ưu đãi trả chậm cho 16 lao động nghèo là 2.186 cổ phần, trị giá 153.020.000 đồng.

4. Công ty Xây lắp điện 3 được sử dụng phần vốn thu về do cổ phần hoá các doanh nghiệp phụ thuộc theo Quyết định số 45/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính và sử dụng một phần để chi cho trợ cấp lao động dôi dư và đào tạo lại lao động của Xí nghiệp theo chế độ quy định.

5. Đối với lao động dôi dư của Xí nghiệp thuộc đối tượng của Nghị định 41/2002/NĐ-CP , Công ty Xây lắp điện 3 làm thủ tục, báo cáo Bộ Công nghiệp và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Chuyển Xí nghiệp Cơ điện thành Công ty cổ phần Xây lắp điện 3.4,

- Tên giao dịch quốc tế : POWER CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY 3.4;

- Tên viết tắt : PCC 3.4;

- Trụ sở tại : 197 Nguyễn Trường Tộ, phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điều 3. Công ty cổ phần kinh doanh các ngành nghề:

- Xây lắp các công trình, nguồn điện, hệ thống lưới điện và trạm biến áp điện đến 500 kV, công trình công nghiệp và dân dụng, công trình giao thông, thuỷ lợi, viễn thông, văn hoá, thể thao;

- Thiết kế, chế tạo kết cấu thép, các sản phẩm cơ khí, các công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV;

- Sản xuất phụ kiện điện; sản xuất, kinh doanh các chủng loại vật liệu xây dựng;

- Kinh doanh vận tải hàng hoá

- Kinh doanh vật tư thiết bị điện, thiết bị phương tiện vận tải, xe máy thi công;

- Kinh doanh phát triển nhà và hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế mới;

- Hoạt động sản xuất, mua bán điện;

- Kinh doanh các dịch vụ du lịch, khách sạn;

- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần Xây lắp điện 3.4 là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

Công ty cổ phần Xây lắp điện 3.4 là Công ty con trong mô hình thí điểm Công ty mẹ - Công ty con của Công ty Xây lắp điện 3.

Điều 5. Giao Công ty Xây lắp điện 3 tổ chức bán đấu giá số cổ phần bán ra ngoài Xí nghiệp và tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Xây lắp điện 3.4 theo đúng quy định hiện hành.

Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Xây lắp điện 3 có trách nhiệm điều hành công việc của Xí nghiệp cho đến khi bàn giao toàn bộ vốn, tài sản, lao động, đất đai cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Tổng giám đốc Công ty Xây lắp điện 3 và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp điện 3.4 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Nội vụ,
- Bộ LĐTB và XH,
- Ngân hàng Nhà nước VN,

- UBND tỉnh Nghệ An,
- Ctcp Xây lắp điện 3.4 (3b),
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo),
- Các đ/c Thứ trưởng,
- Các TV Ban ĐM và PTDN Bộ,
- Công báo,
- Lưu VP, TCCB (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Xuân Thuý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 121/2003/QĐ-BCN Về việc chuyển Xí nghiệp Cơ điện thuộc Công ty Xây lắp điện 3 thành Công ty cổ phần Xây lắp điện 3.4 do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.836
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126