Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 12/2002/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Nguyễn Xuân Thuý
Ngày ban hành: 06/03/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 12/2002/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN XƯỞNG ĐÚC GANG THUỘC CÔNG TY CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN HÀ NỘI

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Tổng công ty Thiết bị Kỹ thuật điện (tờ trình số 35/TT-HĐQT ngày 21 tháng 02 năm 2001), Phương án chuyển Xưởng Đúc gang thuộc Công ty Chế tạo Điện cơ Hà Nội thành Công ty cổ phần và Biên bản thẩm định Phương án ngày 26 tháng 02 năm 2002 của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Công nghiệp;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Công nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Xưởng Đúc gang thuộc Công ty Chế tạo điện cơ Hà Nội (thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Thiết bị Kỹ thuật điện) gồm những điểm chính như sau:

1. Cơ cấu vốn điều lệ.

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là: 5.000.000.000 đồng (năm tỷ đồng). Trong đó:

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước: 20 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Xưởng: 40 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng ngoài Xưởng: 40 %.

Trị giá một cổ phần: 100.000 đồng.

2. Giá trị thực tế của Xưởng Đúc gang thuộc Công ty Chế tạo điện cơ Hà Nội (Quyết định số 385/QĐ-TCKT ngày 08 tháng 02 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về xác định giá trị Xưởng Đúc gang thuộc Công ty Chế tạo điện cơ Hà Nội ) tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2001 để cổ phần hoá là: 4.028.752.984 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Xưởng là: 4.028.752.984 đồng.

Tài sản hình thành từ quỹ phúc lợi là 21.650.000 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong Xưởng.

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 113 lao động trong Xưởng là 19.836 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 595.080.000 đồng. Trong đó, tổng số cổ phần ưu đãi bán trả chậm cho 18 lao động nghèo là 3.920 cổ phần trị giá 274.400.000 đồng.

4. Chấp thuận đề nghị của Tổng công ty Thiết bị Kỹ thuật điện, cho phép Công ty Chế tạo Điện cơ Hà Nội sử dụng một phần tiền bán cổ phần thuộc vốn Nhà nước hiện có của Xưởng để chi phí cổ phần hoá, đào tạo lại lao động và trợ cấp cho lao động dôi dư; phần còn lại được quản lý và sử dụng theo quy định. Công ty Chế tạo điện cơ Hà Nội làm thủ tục, báo cáo Tổng công ty Thiết bị và Kỹ thuật điện xem xét, trình Bộ Công nghiệp phê duyệt và có trách nhiệm quản lý, sử dụng theo chế độ quy định.

Điều 2. Chuyển Xưởng Đúc gang thuộc Công ty Chế tạo điện cơ Hà Nội thành Công ty cổ phần Cơ điện Hà Nội,

- Tên gọi bằng tiếng Việt Nam: Công ty cổ phần Cơ điện Hà Nội;

- Tên giao dịch quốc tế: HANOI ELECTRICAL - MECHANICAL ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY, viết tắt là: HAMEC;

- Trụ sở đặt tại: xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Điều 3. Công ty cổ phần Cơ điện Hà Nội kinh doanh các ngành nghề (tại thời điểm chuyển sang Công ty cổ phần):

- Sản xuất kinh doanh các sản phẩm, vật tư ngành đúc, cơ khí, thiết bị điện;

- Kinh doanh, dịch vụ sửa chữa, lắp đặt thiết bị cơ điện và vật tư kỹ thuật điện;

- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần Cơ điện Hà Nội là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Tổng công ty Thiết bị Kỹ thuật điện có trách nhiệm chỉ đạo Xưởng Đúc gang thuộc Công ty Chế tạo điện cơ Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập.

Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Chế tạo điện cơ Hà Nội có trách nhiệm điều hành công việc của Xưởng Đức gang cho đến khi bàn giao cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Cơ điện Hà Nội.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Thiết bị Kỹ thuật điện, Giám đốc Công ty Chế tạo điện cơ Hà Nội và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Cơ điện Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 6,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN,
- Bộ Tài chính,
- Bộ KHvà ĐT,
- Ngân hàng Nhà nước VN,
- Kho bạc NN,
- Cục TCDN,
- UBND TP Hà Nội ,
- Ban ĐMvà PTDN Bộ CN,
- Công báo,
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG 
Nguyễn Xuân Thuý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 12/2002/QĐ-BCN ngày 06/03/2002 chuyển Xưởng Đúc gang thuộc Công ty Chế tạo điện cơ Hà Nội thành Công ty cổ phần Cơ điện Hà Nội do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.454

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!