Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1194/QĐ-UBND năm 2017 về sửa đổi Điều 7 Quyết định 1204/QĐ-UBND về điều lệ và hoạt động của của Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Kon Tum

Số hiệu: 1194/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Văn Hòa
Ngày ban hành: 07/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1194/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 07 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI ĐIỀU 7 QUYẾT ĐỊNH SỐ 1204/QĐ-UBND NGÀY 12 THÁNG 10 NĂM 2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 năm 2012;

Căn cứ Nghị định s 151/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Chính phvề tổ chức và hoạt động của thợp tác;

Căn cứ Thông số 81/2007/TT-BTC ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ qun lý tài chính đối với Quỹ Hỗ trợ phát trin Hợp tác xã;

Căn cứ Quyết định số 60/2007/QĐ-BTC ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài chính về lãi suất cho vay vốn của Quỹ Hỗ trợ phát trin hợp tác xã;

Căn cứ Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 01 tháng 03 năm 2016 của y ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quhỗ trợ phát triển Hợp tác xã tnh Kon Tum;

Xét đề nghị của Hội đồng qun lý Quhỗ trợ phát triển Hp tác xã tnh Kon Tum và SNội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 7 Quyết định số 1204/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2016

1. Tại điểm a, điểm b khoản 4 được sửa đổi như sau:

“4. Lãi suất cho vay:

a) Lãi suất cho vay của Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính về lãi suất cho vay vốn của Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã.

b) Lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất cho vay ghi trong hợp đồng tín dụng.”

3. Tại điểm a khoản 6 được sửa đổi như sau:

“a) Hội đồng quản lý Quỹ quyết định các hình thức đảm bảo tiền vay đối với từng phương án, bao gồm: cầm cố, thế chấp, bảo lãnh của bên thứ ba, đảm bảo bng tài sản hình thành từ vốn vay và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật”

Điều 2. Giám đốc Sở Nội vụ; Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Chủ tịch Hội đồng qun lý Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh; Giám đốc Quỹ Htrợ phát triển Hợp tác xã tỉnh; Th trưng các các cơ quan, đơn vị liên quan và Chtịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thường trực Tnh y (b/c);
- Thường trực HĐND tnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- SNội vụ;
- S Tài chính;
- Liên minh Hợp tác xã tnh;
- V
ăn phòng UBND tnh;
- Lưu: VT-T
H3-KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1194/QĐ-UBND năm 2017 về sửa đổi Điều 7 Quyết định 1204/QĐ-UBND về điều lệ và hoạt động của của Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Kon Tum

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


409

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.77.193