Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1187/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chương trình đào tạo đội ngũ doanh nhân của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015

Số hiệu: 1187/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Hứa Ngọc Thuận
Ngày ban hành: 19/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1187/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ DOANH NHÂN CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX về Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 3311/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình nhánh đào tạo đội ngũ doanh nhân của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Công văn số 3298/UBND-VX ngày 02 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về điều chỉnh phân công thực hiện Quyết định số 3311/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 847/SKHĐT-VX ngày 30 tháng 01 năm 2015 về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Chương trình đào tạo đội ngũ doanh nhân của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 và ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 490/STC-HCSN ngày 21 tháng 01 năm 2015 về thẩm định kinh phí đào tạo lớp quản trị doanh nghiệp thuộc Chương đào tạo đội ngũ doanh nhân của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 của Thành đoàn Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chương trình đào tạo đội ngũ doanh nhân của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 (đính kèm Kế hoạch).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Công Thương, Bí thư Thành đoàn Thành phố, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố, Giám đốc Trung tâm tư vấn ứng dụng kinh tế - Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố, các cơ sở đào tạo khác và Thủ trưởng các Sở ngành liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: Các PVP;
- Các phòng NCTH;
- Lưu: VT, (VX/Nh) D.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ DOANH NHÂN CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

Thực hiện Quyết định số 3311/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình nhánh đào tạo đội ngũ doanh nhân của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình đào tạo đội ngũ doanh nhân của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO

1. Mục tiêu tổng quát:

Nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn, kỹ thuật, nhận thức chính trị của đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp các ngành kinh tế trọng yếu, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế và công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

2. Mục tiêu cụ thể:

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng khoảng 363 lớp các loại với khoảng 17.654 lượt học viên tham gia, cụ thể gồm các lớp sau:

- Lớp khởi sự doanh nghiệp: 149 lớp với khoảng 7.495 lượt học viên.

- Lớp quản trị doanh nghiệp: 165 lớp với khoảng 8.675 lượt học viên.

- Lớp đào tạo chuyên ngành: 49 lớp với khoảng 1.484 lượt học viên.

3. Đối tượng:

- Cán bộ lãnh đạo, quản lý của các Công ty, Tổng Công ty 90 thuộc Thành phố.

- Các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố.

- Các thanh niên, sinh viên và các cá nhân có ý định thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa, những cá nhân đã thành lập doanh nghiệp nhưng đang trong giai đoạn khởi sự (thời gian hoạt động doanh nghiệp dưới 03 năm) đối với chương trình khởi sự doanh nghiệp.

II. NHU CẦU ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

1. Nhu cầu đào tạo:

1.1. Về đào tạo khởi sự doanh nghiệp:

Trong năm 2015, Thành phố sẽ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng khoảng 149 lớp với khoảng 7.495 lượt học viên (bao gồm chương trình đào tạo kiến thức kinh tế và khởi sự doanh nghiệp cho 7.000 thanh niên, sinh viên của Thành đoàn).

1.2. Về đào tạo quản trị doanh nghiệp:

Thành phố sẽ tổ chức đào tạo và bồi dưỡng khoảng 165 lớp với khoảng 8.675 lượt học viên tham gia.

1.3. Về các chương trình đào tạo theo chuyên ngành:

Thành phố sẽ đào tạo và bồi dưỡng khoảng 49 lớp với khoảng 1.484 lượt học viên tham gia.

2. Kế hoạch đào tạo:

- Số lớp, số lượt học viên và kinh phí ngân sách Thành phố hỗ trợ (theo Phụ lục 1 đính kèm).

- Số lớp, lượt học viên và kinh phí ngân sách Thành phố hỗ trợ phân theo đơn vị đào tạo (theo Phụ lục 2 đính kèm).

III. PHẠM VI, NỘI DUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

1. Phạm vi đào tạo: đào tạo khởi sự doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp và đào tạo theo chuyên ngành.

2. Nội dung đào tạo:

2.1. Về đào tạo khởi sự doanh nghiệp:

Tập trung cung cấp thông tin cần thiết về luật pháp, chính sách của Đảng và Nhà nước, những quy định về thành lập và hoạt động doanh nghiệp; những kiến thức, kỹ năng lập chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh.

2.2. Về đào tạo quản trị doanh nghiệp:

Tập trung đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ lãnh đạo các doanh nghiệp trong việc lập kế hoạch và quản lý hoạt động sản xuất - kinh doanh; tăng cường năng lực quản lý nhân sự; đào tạo cho nhân viên các doanh nghiệp về các kiến thức cụ thể như: kế toán, nhân sự, marketing...; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý và giải pháp tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp và dân dụng; đào tạo áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng quốc tế, pháp chế tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng; đào tạo Quản trị viên tài sản trí tuệ và các chuyên đề mở rộng; Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực nghiên cứu, thiết kế chế tạo và chuyển giao công nghệ, thiết bị mới.

2.3. Về các chương trình đào tạo theo chuyên ngành:

- Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực: trong đó tập trung hỗ trợ về phương pháp thiết kế, phần mềm thiết kế, công nghệ chế tạo, thiết bị gia công công nghệ cao, thiết bị tự động hóa... và các vấn đề kỹ thuật khác cho giảng viên các trường đại học, cao đẳng.

- Tổ chức các khóa đào tạo về kỹ năng khai thác, sử dụng thông tin khoa học và công nghệ. Đào tạo chuyên sâu về các kỹ năng kinh doanh, xuất nhập khẩu thông qua các hình thức huấn luyện, hội thảo, trong đó các doanh nghiệp được cung cấp và cập nhật kiến thức, thông tin về các thị trường xuất khẩu mới, kỹ năng thâm nhập thị trường, các kỹ năng cần thiết cho hoạt động xuất nhập khẩu, kiến thức về pháp luật, nâng cao nghiệp vụ hải quan, lý thuyết cơ bản về công tác xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp, thực hành các quy trình xây dựng thương hiệu và sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp...

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Tổng kinh phí thực hiện chương trình đào tạo đội ngũ doanh nhân trong năm 2015 khoảng 25.912,12 triệu đồng, trong đó, ngân sách hỗ trợ là 12.956,06 triệu đồng (theo Phụ lục số 1 và Phụ lục số 2 đính kèm), cụ thể kinh phí đào tạo cho một lượt học viên đối với các đơn vị như sau:

1. Đối với Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Thành đoàn Thành phố):

Kinh phí đào tạo cho một lượt học viên đối với các lớp như sau:

- Lớp khởi sự doanh nghiệp sẽ tổ chức đào tạo lớp khởi sự doanh nghiệp với thời lượng là 15 buổi cho khoảng 50 học viên/lớp. Kinh phí đào tạo là 2.140.000 đồng/lượt học viên, trong đó, kinh phí ngân sách Thành phố hỗ trợ không quá 50% kinh phí, tương đương 1.034.000 đồng/lượt học viên.

- Lớp quản trị doanh nghiệp sẽ đào tạo 04 buổi trong thời gian 02 ngày, mỗi lớp sẽ tổ chức đào tạo cho khoảng 30 học viên, kinh phí đào tạo là 1.477.867 đồng/lượt học viên. Trong đó, ngân sách Thành phố hỗ trợ không quá 50% kinh phí, tương đương 738.933 đồng/lượt học viên; phần còn lại sẽ huy động từ nguồn lực xã hội và đóng góp của học viên.

2. Đối với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố:

Kinh phí đào tạo cho một lượt học viên đối với các lớp như sau:

- Lớp khởi sự doanh nghiệp sẽ đào tạo 06 buổi trong thời gian 03 ngày, mỗi lớp sẽ tổ chức đào tạo cho khoảng 25 học viên, kinh phí đào tạo là 2.064.000 đồng/lượt học viên. Trong đó, ngân sách Thành phố hỗ trợ không quá 50% kinh phí, tương đương 968.000 đồng/lượt học viên; phần còn lại sẽ huy động từ nguồn lực xã hội và đóng góp của học viên.

- Lớp quản trị doanh nghiệp sẽ đào tạo 04 buổi trong thời gian 02 ngày, mỗi lớp sẽ tổ chức đào tạo cho khoảng 25 học viên, kinh phí đào tạo là 1.594.000 đồng/lượt học viên. Trong đó, ngân sách Thành phố hỗ trợ không quá 50% kinh phí, tương đương 770.000 đồng/lượt học viên; phần còn lại sẽ huy động từ nguồn lực xã hội và đóng góp của học viên.

- Lớp chuyên ngành sẽ đào tạo 04 buổi trong thời gian 02 ngày, mỗi lớp sẽ tổ chức đào tạo cho khoảng 25 học viên, kinh phí đào tạo là 1.618.000 đồng/lượt học viên. Trong đó, ngân sách Thành phố hỗ trợ không quá 50% kinh phí, tương đương 578.000 đồng/lượt học viên; phần còn lại sẽ huy động từ nguồn lực xã hội và đóng góp của học viên.

3. Đối với Trung tâm tư vấn ứng dụng kinh tế - Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố và Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố:

Kinh phí đào tạo cho một lượt học viên đối với các lớp như sau:

- Lớp khởi sự doanh nghiệp sẽ đào tạo 10 buổi trong thời gian 05 ngày, mỗi lớp sẽ tổ chức đào tạo cho khoảng 50 học viên, kinh phí đào tạo là 804.100 đồng/lượt học viên. Trong đó, ngân sách Thành phố hỗ trợ không quá 50% kinh phí, tương đương 400.000 đồng/lượt học viên; phần còn lại sẽ huy động từ nguồn lực xã hội và đóng góp của học viên.

- Lớp quản trị doanh nghiệp sẽ đào tạo 10 buổi trong thời gian 05 ngày, mỗi lớp sẽ tổ chức đào tạo cho khoảng 50 học viên, kinh phí đào tạo là 1.068.100 đồng/lượt học viên. Trong đó, ngân sách Thành phố hỗ trợ không quá 50% kinh phí, tương đương 500.000 đồng/lượt học viên; phần còn lại sẽ huy động từ nguồn lực xã hội và đóng góp của học viên.

- Lớp chuyên ngành sẽ đào tạo 10 buổi trong thời gian 05 ngày, mỗi lớp sẽ tổ chức đào tạo cho khoảng 30 học viên, kinh phí đào tạo là 1.211.833 đồng/lượt học viên. Trong đó, ngân sách Thành phố hỗ trợ không quá 50% kinh phí, tương đương 600.000 đồng/lượt học viên; phần còn lại sẽ huy động từ nguồn lực xã hội và đóng góp của học viên.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Thành đoàn Thành phố, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố, Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố và Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố và các đơn vị liên quan theo dõi quá trình tổ chức thực hiện chương trình, tổng hợp báo cáo, đề xuất giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

Trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện năm 2015 của các đơn vị tổ chức đào tạo và các đơn vị được phân công thực hiện chương trình, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp báo cáo sơ kết năm về tình hình thực hiện chương trình, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, khắc phục các hạn chế (nếu có), điều chỉnh các chỉ tiêu đào tạo cho phù hợp với tình hình thực tế nhằm đảm bảo thực hiện thành công kế hoạch đã đề ra.

2. Sở Nội vụ:

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức triển khai và thực hiện kế hoạch theo nhiệm vụ được phân công.

Phối hợp với các Sở ngành, các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện chương trình, kịp thời tháo gỡ hoặc đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chương trình.

3. Sở Tài chính:

Chịu trách nhiệm cấp kinh phí ngân sách nhà nước để hỗ trợ cho từng đơn vị thực hiện chương trình và trình Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định.

Chịu trách nhiệm quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 cho từng đơn vị để thực hiện chương trình.

4. Sở Công Thương:

Phối hợp với các Sở ngành, các đơn vị liên quan tổ chức theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện kế hoạch; thực hiện báo cáo theo nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 4228/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

5. Các đơn vị trực tiếp tổ chức đào tạo (gồm Thành đoàn Thành phố, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố, Trung tâm tư vấn ứng dụng kinh tế - Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố, Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố và các cơ sở đào tạo khác):

- Chịu trách nhiệm tổ chức đào tạo theo chỉ tiêu đã được phân bổ và chịu trách nhiệm thanh quyết toán trực tiếp với Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công.

- Báo cáo sơ, tổng kết việc thực hiện năm 2015 Chương trình đào tạo đội ngũ doanh nhân, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị lãnh đạo các Sở - ngành liên quan, các đơn vị trực tiếp tổ chức đào tạo kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư để xem xét, giải quyết./.

 

PHỤ LỤC 1

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

Loại lớp

Kế hoạch đào tạo năm 2015

Số lớp đào tạo

Số lượt học viên đào tạo

Tổng kinh phí đào tạo (đồng)

Trong đó, ngân sách Thành phố hỗ trợ (đồng)

Tổng cộng

363

17.654

25.912.120.000

12.956.060.000

Khởi sự doanh nghiệp

149

7.495

14.928.800.000

7.464.400.000

Quản trị doanh nghiệp

165

8.675

9.204.720.000

4.602.360.000

Chuyên ngành

49

1.484

1.778.600.000

889.300.000

 

PHỤ LỤC 2

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

Loại lớp

Kế hoạch đào tạo năm 2015

Số lớp đào tạo

Số lượt học viên đào tạo

Tổng kinh phí đào tạo (đồng)

Trong đó, ngân sách Thành phố hỗ trợ (đồng)

Tổng cộng

363

17.654

25.912.120.000

12.956.060.000

A. Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng

160

7.600

15.362.720.000

7.681.360.000

Khởi sự doanh nghiệp

140

7.000

14.476.000.000

7.238.000.000

Quản trị doanh nghiệp

20

600

886.720.000

443.360.000

Chuyên ngành

 

 

 

 

B. Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố

Tổng

22

550

847.600.000

423.800.000

Khởi sự doanh nghiệp

2

50

96.800.000

48.400.000

Quản trị doanh nghiệp

18

450

693.000.000

346.500.000

Chuyên ngành

2

50

57.800.000

28.900.000

C. Trung tâm tư vấn ứng dụng kinh tế - Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố

Tổng

96

5.128

5.231.800.000

2.615.900.000

Khởi sự doanh nghiệp

7

445

356.000.000

178.000.000

Quản trị doanh nghiệp

58

3.719

3.719.000.000

1.859.500.000

Chuyên ngành

31

964

1.156.800.000

578.400.000

D. Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố

Tổng

85

4.376

4.470.000.000

2.235.000.000

Khởi sự doanh nghiệp

0

0

0

0

Quản trị doanh nghiệp

69

3.906

3.906.000.000

1.953.000.000

Chuyên ngành

16

470

564.000.000

282.000.000

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1187/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chương trình đào tạo đội ngũ doanh nhân của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.911

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251