Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 117/2004/QĐ-TTg về việc thí điểm tổ chức, hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con tại Công ty Dệt - May Hà Nội thuộc Tổng công ty Dệt - May Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 117/2004/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 29/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 117/2004/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÍ ĐIỂM TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON TẠI CÔNG TY DỆT - MAY HÀ NỘI THUỘC TỔNG CÔNG TY DỆT - MAY VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà n­ước ngày 20 tháng 4 năm 1995;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 12 tháng 6 năm 1999;
Theo đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dệt - May Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án thí điểm mô hình Công ty mẹ - Công ty con tại Công ty Dệt - May Hà Nội, doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Dệt - May Việt Nam.

1. Công ty Dệt - May Hà Nội chuyển sang hoạt động theo mô hình tổ chức Công ty mẹ - Công ty con nằm trong cơ cấu của Tổng công ty Dệt - May Việt Nam.

2. Công ty mẹ: Công ty Dệt - May Hà Nội là doanh nghiệp nhà nư­ớc trực tiếp thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh và có vốn đầu tư­ ở các công ty khác, chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn nhà nư­ớc tại Công ty mẹ và vốn đầu t­ư vào các công ty khác. Công ty mẹ đư­ợc hình thành từ: Văn phòng và Nhà máy Sợi Hà Nội thuộc Công ty Dệt - May Hà Nội hiện nay.

Tên Công ty mẹ: Công ty Dệt - May Hà Nội.

Tên giao dịch quốc tế là: HANOI TEXTILE - GARMENT COMPANY.

Viết tắt: HANOSIMEX.

Trụ sở chính: Số 1 Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Cơ cấu quản lý của Công ty mẹ bao gồm: Tổng giám đốc và bộ máy giúp việc.

3. Công ty con là các Công ty cổ phần mà Công ty mẹ có cổ phần chi phối :

- Công ty cổ phần May Đông Mỹ,

- Công ty cổ phần May Thời trang,

- Công ty cổ phần May Hà Nội,

- Công ty cổ phần Dệt DENIM,

- Công ty cổ phần Dệt Nhuộm,

- Công ty cổ phần Dệt Khăn,

- Công ty cổ phần Dệt - May Hoàng Thị Loan,

- Công ty cổ phần Sợi Vinh.

4. Công ty khác có vốn góp của Công ty mẹ:

- Công ty cổ phần Dịch vụ cơ điện.

5. Cơ cấu vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh của Công ty mẹ và Công ty con; tổ chức, quản lý Công ty mẹ; quan hệ giữa Công ty mẹ với các Công ty con, Công ty có vốn góp của Công ty mẹ; quan hệ giữa Công ty mẹ với Tổng công ty Dệt - May Việt Nam đ­ược quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ.

6. Công ty mẹ có trách nhiệm kế thừa các quyền và nghĩa vụ pháp lý của Công ty Dệt - May Hà Nội hiện nay.

Điều 2.

1. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Dệt - May Việt Nam:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc xử lý tài sản, tài chính và lao động khi chuyển Công ty Dệt - May Hà Nội sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.

- Theo dõi tình hình hoạt động của mô hình thí điểm này, báo cáo Thủ tư­ớng Chính phủ những vấn đề cần uốn nắn, rút kinh nghiệm.

- Trình Thủ t­ướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ.

2. Giao Bộ trư­ởng Bộ Công nghiệp quyết định thành lập Công ty mẹ, Công ty con nói tại Điều 1 Quyết định này.

3. Giao Bộ trư­ởng Bộ Tài chính phê duyệt Quy chế tài chính thí điểm của Công ty mẹ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bộ trư­ởng các Bộ: Công nghiệp, Kế hoạch và Đầu t­ư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tài chính, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Dệt - May Việt Nam và Thủ tr­ưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Nh­ư điều 3,
- Thủ tư­ớng, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nư­ớc,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Tòa án nhân dân tối cao,
- Ban Kinh tế Trung ư­ơng,
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN,
- Công báo,
- VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC,
Ng­ười phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
các Vụ: CN, KTTH, TH,
- L­ưu: ĐMDN (5b), VT.

KT. THỦ T­ƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ T­ƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 117/2004/QĐ-TTg về việc thí điểm tổ chức, hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con tại Công ty Dệt - May Hà Nội thuộc Tổng công ty Dệt - May Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.933

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.97.53