Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 117/1999/QĐ-UB về tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước thành phố Hà Nội

Số hiệu: 117/1999/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Hoàng Văn Nghiên
Ngày ban hành: 30/12/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 117/1999/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ HỖ TRỢ SẮP XẾP VÀ CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HÀ NỘI

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và UBND;

- Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ/CP ngày 29/6/1998 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần;

- Căn cứ Quyết định số 177/1999/QĐ-TTg ngày 10/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước;

- Trong khi chờ văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, theo đề nghị của Trưởng ban Tổ chức chính quyền Thành phố và Giám đốc Sở Tài chính -Vật giá Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Thành lập Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là Quỹ sắp xếp doanh nghiệp thành phố Hà Nội).

- Trụ sở Quỹ đặt tại: số 4 ngõ Hàng Chuối I, quận Hai Bà Trưng - Hà Nội.

- Quỹ sắp xếp doanh nghiệp thành phố Hà Nội là tổ chức sự nghiệp kinh tế, thuộc Sở Tài chính -Vật giá, có tư cách pháp nhân, mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước, sử dụng con dấu riêng theo quy định của Nhà nước.

Điều II: Quỹ sắp xếp doanh nghiệp Thành phố Hà Nội được sử dụng:

1- Việc đào tạo, đào tạo lại để giải quyết việc làm mới cho số lao động dôi dư trong quá trình chuyển đổi sở hữu và sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước.

2- Trợ cấp cho số lao động tự nguyện chấm dứt hợp đồng lao động, bị mất việc làm khi sắp xếp lại doanh nghiệp và khi doanh nghiệp Nhà nước chuyển sở hữu theo chế độ hiện hành (sau khi đã sử dụng hết quỹ dự phòng mất việc làm).

3- Hỗ trợ cho người lao động trong các doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hoá có vốn Nhà nước không đủ bán cho số cổ phần theo giá ưu đãi đối với người lao động trong doanh nghiệp.

4- Bổ sung vốn cho doanh nghiệp Nhà nước cần ưu tiên củng cố và đầu tư cho các doanh nghiệp Nhà nước đã cổ phần hoá theo phương án được UBND Thành phố phê duyệt.

Điều III: Nguồn vốn hình thành của Quỹ sắp xếp doanh nghiệp Thành phố Hà Nội:

Nguồn vốn hình thành do quá trình sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước, cổ phần hoá, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là chuyển đổi sở hữu) thu từ các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Thành phố chuyển về Quỹ sắp xếp doanh nghiệp Thành phố Hà Nội.

Nguồn vốn hình thành cụ thể như sau:

1- Tiền thu từ bán phần vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi sở hữu.

2- Cổ tức, các khoản thu từ phần vốn góp của Nhà nước tại các Công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn.

3- Tiền bán các tài sản không cần dùng, tài sản ứ đọng, tài sản thanh lý, tiền thu được từ công nợ khó đòi đã bị loại trừ ra khỏi giá trị doanh nghiệp khi chuyển đổi sở hữu.

+ Tiền thu từ thanh lý tài sản Nhà nước khi doanh nghiệp Nhà nước giải thể.

5- Nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho việc sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước.

6- Tiền ngân sách Nhà nước và ngân sách Thành phố cấp hàng năm (nếu có).

Điều IV: Tổ chức, quản lý và điều hành Quỹ sắp xếp doanh nghiệp Thành phố Hà Nội:

1- Quỹ sắp xếp doanh nghiệp Thành phố do UBND Thành phố quản lý, Giám đốc Tài chính -Vật giá Hà Nội giúp UBND Thành phố quản lý điều hành quỹ theo quy chế do UBND Thành phố phê chuẩn.

2- Giám đốc Quỹ sắp xếp doanh nghiệp Thành phố do UBND Thành phố bổ nhiệm. Giúp việc cho Giám đốc có Phó Giám đốc, Kế toán trưởng do UBND Thành phố bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc quỹ, sau khi có ý kiến của Giám đốc Tài chính -Vật giá và Ban tổ chức chính quyền Thành phố.

- Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, thủ quỹ thuộc biên chế của Sở Tài chính -Vật giá được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm do Quỹ đài thọ.

- Số cán bộ chuyên trách thẩm định hồ sơ được hưởng tiền lương, kinh phí do quỹ đài thọ và được tổng hợp vào biên chế của Tài chính -Vật giá. Được hạch toán theo dõi riêng đúng quy định của Nhà nước.

Điều V: Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp Thành phố Hà Nội có trách nhiệm xây dựng quy chế hoạt động và điều hành Quỹ sắp xếp doanh nghiệp Thành phố trình UBND Thành phố phê duyệt.

Giao cho Trưởng Ban tổ chức chính quyền Thành phố, Giám đốc Sở Tài chính -Vật giá, Giám đốc Quỹ sắp xếp doanh nghiệp Thành phố căn cứ vào tiêu chuẩn nghiệp vụ cán bộ công chức để tuyển chọn người có đủ năng lực, phẩm chất hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều VI: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký và sẽ được xem xét điều chỉnh sau khi có hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Điều VII: Chánh Văn phòng UBND Thành phố - Trưởng ban tổ chức chính quyền Thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính -Vật giá; Lao động thương binh xã hội, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan của của Thành phố, Chi cục trưởng Chi cục tài chính doanh nghiệp Hà nội và Giám đốc Quỹ sắp xếp doanh nghiệp Thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

 

 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Nghiên

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 117/1999/QĐ-UB về tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.430
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.225.78