Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 112/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Xí nghiệp Bê tông ly tâm An Giang thuộc Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam thành Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành

Số hiệu: 112/2003/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Nguyễn Xuân Thuý
Ngày ban hành: 01/07/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 112/2003/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN XÍ NGHIỆP BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG THUỘC TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam (Công văn số 480/CV-TCKT ngày 05 tháng 6 năm 2003, Phương án cổ phần hoá Xí nghiệp Bê tông ly tâm An Giang và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 27 tháng 6 năm 2003;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Xí nghiệp Bê tông ly tâm An Giang, doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam gồm những điểm chính như sau :

1. Cơ cấu vốn điều lệ :

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng chẵn). Trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước: 51,00 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Xí nghiệp : 31,66 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán ra ngoài Xí nghiệp : 17,34 %.

Trị giá một cổ phần : 100.000 đồng.

2. Giá trị thực tế của Xí nghiệp Bê tông ly tâm An Giang tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2002 để cổ phần hoá (Quyết định số 1063/QĐ-TCKT ngày 22 tháng 5 năm 2003 của Bộ Công nghiệp) là 61.587.581.577 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Công ty là 13.646.599.151 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong Xí nghiệp.

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 446 lao động trong Xí nghiệp là 29.189 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 875.670.000 đồng. Trong đó, số cổ phần bán ưu đãi trả chậm cho 10 lao động nghèo là 702 cổ phần, trị giá 49.140.000 đồng.

4. Về chi phí cổ phần hoá, đào tạo lại lao động và giải quyết lao động dôi dư của Xí nghiệp, Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam làm thủ tục, báo cáo Bộ Công nghiệp và các cơ quan chức năng của Nhà nước phê duyệt theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Chuyển Xí nghiệp Bê tông ly tâm An Giang thành Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang,

- Tên giao dịch quốc tế : AN GIANG CENTRIFUGAL CONCRETE JOINT STOCK COMPANY;

- Tên viết tắt : ACECO;

- Trụ sở tại : Khu công nghiệp Vàm Cống, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điều 3. Công ty cổ phần kinh doanh các ngành nghề:

- Sản xuất và kinh doanh sản phẩm bê tông công nghiệp (trụ điện, cọc, ống cống, cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông thương phẩm);

- Xây lắp đường dây và trạm biến áp điện đến 110 KV, điện dân dụng và công nghiệp;

- Thi công các công trình công nghiệp, công cộng, cơ sở hạ tầng, thuỷ lợi và dân dụng;

- Sản xuất và kinh doanh sản phẩm cơ khí (thiết bị nâng, thiết bị chuyên dùng sản xuất sản phẩm bê tông công nghiệp, kết cấu thép, sản phẩm phi tiêu chuẩn);

- Tư vấn đầu tư xây dụng, chuyển giao công nghệ sản xuất sản phẩm bê tông công nghiệp;

- Thiết kế sản phẩm bê tông công nghiệp, cơ khí và thiết bị nâng;

- Kinh doanh, xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng, vật tư và thiết bị kỹ thuật;

- Vận tải hàng hoá;

- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Giao Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam tổ chức bán đấu giá số cổ phần bán ra ngoài Xí nghiệp và tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang theo đúng quy định hiện hành.

Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam có trách nhiệm điều hành công việc của Xí nghiệp cho đến khi bàn giao toàn bộ vốn, tài sản, lao động, đất đai cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Nội vụ,
- Bộ LĐTB và XH,
- Ngân hàng Nhà nước VN,

- UBND tỉnh An Giang,
- Ctcp Bê tông ly tâm An Giang (3b),
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo),
- Các đ/c Thứ trưởng,
- Các TV Ban ĐM và PTDN Bộ,
- Công báo,
- Lưu VP, TCCB (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Thuý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 112/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Xí nghiệp Bê tông ly tâm An Giang thuộc Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam thành Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.470
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126