Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 11/2020/QĐ-UBND định mức hỗ trợ hạng mục đầu tư vào nông nghiệp Hoà Bình

Số hiệu: 11/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Bùi Văn Khánh
Ngày ban hành: 30/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2020/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 30 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ ĐỐI VỚI TỪNG LOẠI KHỐI LƯỢNG, HẠNG MỤC, CÔNG TRÌNH THUỘC DỰ ÁN CỦA DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 04/2018/TT-BKHĐT ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ- CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

Căn cứ Nghị quyết số 218/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định về chính sách đặc thù, tín dụng, thúc đẩy tập trung đất đai tạo quỹ đất để khuyến khích, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 62/TTr-SKHĐT ngày 10 tháng 4 năm 2020; Công văn số 1644/SKHĐT-KTN ngày 24 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành định mức hỗ trợ từng loại đối với từng loại khối lượng, hạng mục, công trình thuộc dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, như sau:

STT

Nội dung hỗ trợ

Đơn vị tính

Định mức hỗ trợ (1.000đ)

Ghi chú

1

Hệ thống điện

 

 

 

a

Hệ thống điện trong hàng rào dự án (bao gồm trạm, dây….)

100KVA

100.000

 

b

Hệ thống điện ngoài hàng rào dự án (bao gồm trạm, dây….)

100KVA

110.000

 

2

Hệ thống đường giao thông

 

 

 

a

Đường giao thông trong hàng rào dự án (bề dày tối thiểu 15cm)

1 m2

1.000

Đường bê tông xi măng, bê tông Asphalt gồm cả hệ thống thoát nước, chống sạt lở

b

Đường giao thông ngoài hàng rào dự án (bề dày tối thiểu 15 cm)

1 m2

1.100

3

Nhà xưởng phục vụ sản xuất

 

 

 

a

Nhà xưởng, nhà kho cao từ 5m trở lên

1 m2

1.000

Nhà xưởng kiên cố, cấp 4 trở lên

b

Nhà xưởng, nhà kho, cao dưới 5 m

1 m2

700

c

Nhà nuôi cấy mô, nhà lưới phục vụ gieo ươm

 

280

 

-

Đường nội đồng (mặt đường BTXM)

1 m2

200

 

-

Nhà kính, nhà lưới

1 m2

50

 

-

Tưới phun nhỏ giọt

1 m2

30

 

d

Kho bảo quản lâm, thủy sản và dược liệu

1.000 đ/m2 sàn

 

 

 

Kho lạnh kết cấu gạch và bê tông sức chứa 100 tấn

 

5.481

Chi phí xây dựng nhà kho gồm các hạng mục công trình phục vụ như: nhà kho, nhà vệ sinh, phòng thay quần áo, sân bốc dỡ hàng hóa.

 

Kho lạnh kết cấu gạch và bê tông sức chứa 300 tấn

 

6.888

4

Nước sạch

 

 

 

a

Bể chứa nước sạch sau xử lý

1 m3

2.000

Vật liệu bê tông, xây gạch

b

Đường ống dẫn nước tới khu dân cư (có đường kính tối thiểu 30mm)

1m

100

Vật liệu nhựa, kim loại

c

Máy bơm

1m3/giờ

500

 

5

Xử lý chất thải

 

 

 

a

Bể lắng, bể sục khí

1m3

2.000

Vật liệu bê tông, xây gạch

b

Hồ chứa nước

1m3

50

Có lát tấm bê tông xung quanh

c

Đường ống (có đường kính tối thiểu 50mm)

1 m

100

Vật liệu nhựa, kim loại, bê tông

d

Máy bơm

1m3/giờ

1.000

 

6

Thiết bị

 

 

 

a

Nhập từ các nước phát triển

1 tấn

100.000

 

b

Nhập từ nước khác

1 tấn

65.000

 

c

Sản xuất tại Việt Nam

1 tấn

70.000

 

7

Dự án nuôi trồng thủy sản có quy mô tối thiểu 05 ha trở lên

1 ha

200.000

Diện tích tăng lên thì mức hỗ trợ tăng tương ứng nhưng không quá 10 tỷ đồng/dự án

8

Xây dựng nhà ở xã hội cho người lao động

 

 

 

 

Nhà cấp IV

1 m2

1.000

Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn có 100 lao động trở lên làm việc thường xuyên tại nhà máy.

 

Nhà 2 tầng trở lên (bê tông cốt thép)

1 m2

2.000

9

Hỗ trợ đầu tư cơ sở chăn nuôi bò sữa, bò thịt

 

 

 

-

Xây dựng cơ sở hạ tầng về xử lý chất thải, giao thông, điện, nước, nhà xưởng và mua thiết bị

Dự án

5.000.000

 

-

Nhập khẩu bò giống cao sản có chứng minh nguồn gốc

con

10.000

 

Điều 2. Nguyên tắc áp dụng định mức

1. Định mức hỗ trợ theo quy định này là định mức tối đa, trường hợp doanh nghiệp đầu tư các hạng mục, công trình có tiêu chuẩn hoặc giá trị thấp hơn quy định này thì áp dụng theo tiêu chuẩn và giá trị thực tế đó. Trường hợp tiêu chuẩn hoặc giá trị đó cao hơn quy định này thì áp dụng định mức hỗ trợ theo quy định này. Riêng các dự án, công trình không có quy định trong định mức này thì áp dụng theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng không vượt mức trần hỗ trợ tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ đối với từng hạng mục hoặc công trình.

2. Trường hợp tổng mức đầu tư công trình hoặc hạng mục công trình nhận hỗ trợ nhân với tỷ lệ hỗ trợ cụ thể theo quy định của Nghị định số 57/2018/NĐ- CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ nhỏ hơn mức hỗ trợ tối đa và nhỏ hơn mức vốn kế hoạch cân đối hỗ trợ cho dự án thì doanh nghiệp được nhận hỗ trợ bằng với mức hỗ trợ đó. Trường hợp tổng mức đầu tư công trình hoặc hạng mục công trình nhận hỗ trợ nhân với tỷ lệ hỗ trợ cụ thể lớn hơn mức hỗ trợ tối đa và lớn hơn mức vốn kế hoạch cân đối hỗ trợ cho dự án thì doanh nghiệp được nhận hỗ trợ bằng với mức hỗ trợ được cân đối trong kế hoạch vốn hỗ trợ cho dự án đó.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2020; thay thế Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định thực hiện chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2016-2020.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ KH&ĐT;
- Bộ Tài chính;
- Bộ NN&PTNT;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- Chánh, Phó VP/UBND tỉnh;
- Trung tâm Tin học-Công báo;
- Lưu: VT, NNTN (BD60).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Khánh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 11/2020/QĐ-UBND ngày 30/06/2020 về định mức hỗ trợ từng loại đối với từng loại khối lượng, hạng mục, công trình thuộc dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


855

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!