Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 109/2003/QĐ-TTg phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2002 - 2005 do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Số hiệu: 109/2003/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 24/01/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 109/2003/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN GIAI ĐOẠN 2002 - 2005

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 58/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước và Tổng công ty nhà nước;
Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ,

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2002 - 2005 như phụ lục kèm theo.

Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ đã được duyệt. Trường hợp điều chỉnh, bổ sung phải được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên trong việc thực hiện Phương án.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI GIAI ĐOẠN 2002 - 2005
(Ban hành kèm theo Quyết định số 109/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ)

I. NHỮNG DOANH NGHIỆP MÀ NHÀ NƯỚC TIẾP TỤC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ ĐẾN NĂM 2005:

1. Doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích giữ nguyên để từng bước sáp nhập:

Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi Châu Giang

Công ty Khai thác công trình thủy lợi Yên Mỹ.

Công ty Khai thác công trình thủy lợi Văn Lâm.

Công ty Khai thác công trình thủy lợi Kim Động.

Công ty Khai thác công trình thủy lợi Tiên Lữ.

Công ty Khai thác công trình thủy lợi Phù Cừ.

Công ty Khai thác công trình thủy lợi thị xã Hưng Yên.

Công ty Khai thác công trình thủy lợi Mỹ Hào.

Công ty Khai thác công trình thủy lợi Ân Thi.

2. Doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh.

Công ty Xổ số kiến thiết Hưng Yên.

Công ty Cấp nước Hưng Yên.

Xí nghiệp In Hưng Yên.

II. LỘ TRÌNH SẮP XẾP DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC:

1. Năm 2002 - 2003:

A. Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, trong đó nhà nước giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần:

Nhà máy Giấy Thanh Long.

Công ty Thương mại tổng hợp Hưng Yên.

Công ty Dược - Vật tư y tế Hưng Yên.

Công ty Xây lắp và sản xuất vật liệu Kênh Cầu.

Công ty Chế biến nông sản thực phẩm Hưng Yên.

Công ty Xây dựng đê kè thủy lợi Hưng Yên.

Khách sạn Phố Hiến.

Công ty Vật tư nông nghiệp Hưng Yên.

Công ty May II Hưng Yên.

Công ty Giầy Hưng Yên.

Công ty Phát hành sách và thiết bị trường học Hưng Yên.

Công ty Tư vấn xây dựng Hưng Yên.

B. Cổ phần hoá bộ phận doanh nghiệp Nhà nước giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần.

Nhà máy Gạch Bảo Khê thuộc Công ty Xây lắp và sản xuất vật liệu xây dựng Bảo Khê (đã đổi tên thành công ty Đầu tư xây dựng Hưng Yên).

C. Doanh nghiệp giải thể:

Công ty Ong Hưng Yên.

D. Doanh nghiệp sáp nhập vào doanh nghiệp khác:

Xí nghiệp Cá giống Mai Viên sáp nhập vào Trung tâm Thủy sản Hưng Yên.

2. Năm 2004:

a. Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, trong đó Nhà nước giữ trên 50% vốn điều lệ.

Công ty Xuất nhập khẩu Hưng Yên.

b. Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, trong đó Nhà nước giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần:

Công ty Công trình giao thông Hưng Yên.

Công ty Xây lắp Hưng Yên.

Công ty Đay và May Hưng Yên.

Công ty Cơ điện nông nghiệp Hưng Yên.

Công ty Vật tư tổng hợp Hưng Yên.

Trung tâm Giống cây trồng Hưng Yên.

Công ty Đầu tư xây dựng Hưng Yên.

Trung tâm Giống gia súc số 2 Dân Tiến.

Trung tâm Thủy sản Hưng Yên./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 109/2003/QĐ-TTg phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2002 - 2005 do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.430
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.6