Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 107/2006/QĐ-UB về việc chuyển đổi Công ty Khảo sát và Đo đạc Hà Nội thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội thành Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Khảo sát và Đo đạc Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 107/2006/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thế Quang
Ngày ban hành: 27/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 107/2006/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

"VỀ VIỆC CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY KHẢO SÁT VÀ ĐO ĐẠC HÀ NỘI THUỘC SỞ QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC THÀNH PHỐ HÀ NỘI THÀNH CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN KHẢO SÁT VÀ ĐO ĐẠC HÀ NỘI"

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nhà nước ngày 26/11/2003 và Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội thành Công ty TNHH một thành viên, Nghị định số 145/2005/NĐ-CP ngày 21/11/2005 của Chính phủ về việc bổ sung, sửa đổi một số Điều của Nghị định số 63/2001/NĐ-CP;
- Căn cứ Quyết định số: 1910/QĐ-UB ngày 20/4/2006 của UBND thành phố Hà Nội về việc cho phép Công ty Khảo sát và Đo đạc Hà Nội chuyển đổi thành Công ty TNHH nhà nước một thành viên Khảo sát và Đo đạc Hà Nội;
- Xét đề nghị của Ban đổi mới phát triển doanh nghiệp Thành phố và Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chuyển đổi Công ty Khảo sát và Đo đạc Hà Nội thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Khảo sát và Đo đạc Hà Nội.

- Tên gọi đầy đủ: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN KHẢO SÁT VÀ ĐO ĐẠC HÀ NỘI.

- Tên viết tắt: Công ty Khảo sát và Đo đạc Hà Nội, LTD.

- Tên giao dịch quốc tế: HANOI CARTOGRAPHIC AND GEOTECHNICAL COMPANY.

- Tên viết tắt: HCGC.

- Trụ sở chính Công ty: 52 phố Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Điện thoại: 04.9763342 - Fax: 84.4.9780226.

Công ty TNHH nhà nước một thành viên Khảo sát và Đo đạc Hà Nội là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, trực thuộc UBND thành phố Hà Nội, có con dấu riêng, được mở tài khoản tiền Việt Nam đồng và ngoại tệ tại các ngân hàng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Luật doanh nghiệp nhà nước, Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty do UBND thành phố phê chuẩn.

- Công ty TNHH nhà nước một thành viên Khảo sát và Đo đạc Hà Nội kế thừa mọi quyền lợi và nghĩa vụ pháp lý đối với phần vốn, tài sản, lao động, đất đai, hồ sơ tài liệu và các vấn đề khác có liên quan của Công ty Khảo sát và Đo đạc Hà Nội khi chuyển sang hoạt động theo mô hình mới.

Điều 2. Chủ sở hữu và vốn điều lệ công ty:

a. Chủ sở hữu:

- Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội là đại diện Chủ sở hữu của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Khảo sát và Đo đạc Hà Nội.

- Địa chỉ số 75 phố Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

b. Vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm chuyển đổi là: 4.951.652.076đ (Bốn tỷ, chín trăm năm mươi một triệu, Sáu trăm năm mươi hai nghìn, bảy sáu đồng).

Điều 3. Ngành, nghề kinh doanh:

- Khảo sát đo đạc lập bản đồ địa hình, bản đồ địa chính, bản đồ địa chất công trình, địa chất thủy văn.

- Xác định mốc giới quy hoạch, mốc giao đất và các công tác đo đạc chuyên ngành khác.

- Khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn, vật liệu xây dựng, xét nghiệm mẫu đất đá, mẫu nước phục vụ xây dựng công trình.

- Dịch vụ nhà đất (đo trích thửa phục vụ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất, chuyển dịch nhà đất) và lập quy hoạch sử dụng đất ở các phường xã, thị trấn.

- Thi công xử lý nền móng các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; Xây dựng trang trí nội thất công trình dân dụng, công nghiệp.

- Dịch vụ cho thuê văn phòng, bến bãi đỗ xe, kinh doanh vật liệu xây dựng.

- Tư vấn giám sát, đo hoàn công, đo lún, đo nghiêng, đo biến dạng các công trình, thẩm định các loại bản đồ phục vụ cho công tác quy hoạch xây dựng, quản lý đất đai.

- Tư vấn thiết kế, giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng đô thị (cấp điện, cấp nước, thoát nước, san lấp mặt bằng), công trình dân dụng, công nghiệp.

- Tổ chức bồi dưỡng đào tạo cho công nhân kỹ thuật; Tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học và ứng dụng vào sản xuất trong ngành khảo sát, đo đạc, địa chất công trình, địa chất thủy văn; dịch vụ cung cấp thông tin cho các đối tượng có liên quan đến chuyên ngành khảo sát và đo đạc.

- Xây dựng ngân hàng dữ liệu về bản đồ địa hình, bản đồ địa chính, bản đồ địa chất công trình, địa chất thủy văn phục vụ cho công tác quản lý quy hoạch xây dựng, sử dụng đất đai của thành phố và dịch vụ tư vấn cho các đối tượng có nhu cầu.

Điều 4. Tổ chức và bộ máy công ty, gồm:

- Chủ tịch.

- Tổng giám đốc.

- Các Phó tổng giám đốc.

- Kế toán trưởng.

- Các phòng nghiệp vụ.

- Các đơn vị trực thuộc Công ty.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh trong bộ máy quản lý, điều hành của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Khảo sát và Đo đạc Hà Nội thực hiện theo thẩm quyền được quy định tại Điều lệ về tổ chức và hoạt động của công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước và UBND Thành phố về công tác cán bộ.

Điều 5. Giao Giám đốc Sở Nội Thành phố vụ chủ trì phối hợp với Sở, Ban, Ngành có liên quan chỉ đạo Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Khảo sát và Đo đạc Hà Nội hoàn chỉnh Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế Tài chính của Công ty, đề xuất phương án kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý của công ty trình UBND thành phố phê chuẩn.

- Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Khảo sát và Đo đạc Hà Nội bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ Thành phố, Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội, Tài chính (Chi cục Tài chính doanh nghiệp), Lao động Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan, Chủ tịch và Tổng giám đốc Công ty TNHH nhà nước một thành viên Khảo sát và Đo đạc Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thế Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 107/2006/QĐ-UB về việc chuyển đổi Công ty Khảo sát và Đo đạc Hà Nội thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội thành Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Khảo sát và Đo đạc Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.346

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.156.34