Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1052/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu đánh giá doanh nghiệp năm 2016 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Số hiệu: 1052/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Phạm Như Sô
Ngày ban hành: 17/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1052/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 6 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ DOANH NGHIỆP NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyn địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 28/2014/TT-BTC ngày 25/2/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính của Quỹ đầu tư phát triển địa phương; Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 1148/STC-TCDN ngày 16/5/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2016 đối với Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư, xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi; Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi; Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Quảng Ngãi; Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Ba Tô, Công ty TNHH Một thành viên Nông lâm nghiệp 24/3 Quảng Ngãi và Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, cụ thể:

1. Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư, xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi:

- Chỉ tiêu doanh thu và thu nhập khác: 155.000 triệu đồng;

- Chtiêu lợi nhuận sau thuế: 6.800 triệu đồng;

- Chtiêu tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu: 7,92%.

2. Công ty TNHH Mt thành viên Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi:

- Chỉ tiêu doanh thu và thu nhập khác: 45.407 triệu đồng;

- Chỉ tiêu mức độ hoàn thành sản phẩm, dịch vụ công ích: 102%.

3. Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Quảng Ngãi:

- Chỉ tiêu doanh thu và thu nhập khác: 222.694 triệu đồng;

- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế: 12.747 triệu đồng;

- Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu: 21,03%.

4. Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Ba Tô:

- Chỉ tiêu doanh thu và thu nhập khác: 1.900 triệu đồng;

- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế: 30 triệu đồng;

- Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu: 0.68%.

5. Công ty TNHH Một thành viên Nông lâm nghiệp 24/3 Quảng Ngãi:

- Chỉ tiêu doanh thu và thu nhập khác: 10.760 triệu đồng;

- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế: 260 triệu đồng;

- Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu: 8,68%.

6. Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh:

- Chỉ tiêu doanh thu và thu nhập khác: 3.674 triệu đồng;

- Chỉ tiêu chênh lệch thu - chi: 711 triệu đồng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức thẩm định việc đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2016 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do UBND tỉnh Quảng Ngãi làm chủ sở hữu nêu tại Điều 1 Quyết định này, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

2. Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do UBND tỉnh Quảng Ngãi làm chủ sở hữu được giao chỉ tiêu đánh giá doanh nghiệp năm 2016 tại Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm lập và gửi báo cáo đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2016 theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chánh Thanh tra tỉnh; Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, Chủ tịch các Công ty tại Điều 1 Quyết định này và Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài chính (báo cáo);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Cục Thuế tỉnh;
- VPUB: PCVP, KTTH, NNTN, CBTH;
- Lưu: VT, ĐNMNntha235.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Như Sô

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1052/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu đánh giá doanh nghiệp năm 2016 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


445
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.239.56