Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 101/2004/QĐ-UB về tổ chức lại Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 101/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 23/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 101/2004/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ TỔ CHỨC LẠI QUỸ HỖ TRỢ SẮP XẾP VÀ CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HÀ NỘI

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Nghị quýet số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ  về chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần;
Căn cứ Quyết định số 174/2002/QĐ-TTg ngày 02/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 76/2003/QĐ-BTC ngày 28/5/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 117/1999/QĐ-UB ngày 30/12/1999 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước Thành phố Hà Nội;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tổ chức lại Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước Thành phố Hà Nội trực thuộc Sở Tài chính Hà Nội (sau đây gọi tắt là Quỹ Sắp xếp doanh nghệp Thành phố).

- Quỹ Sắp xếp doanh nghiệp Thành phố có trụ sở đặt tại: Số 4, Ngõ Hàng Chuối I, quận Hai Bà Trưng – Hà Nội.

- Quỹ Sắp xếp doanh nghiệp Thành phố là đơn vị sự nghiệp kinh tế; có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội và được sử dụng con dấu riêng theo quy định hiện hành.

Điều 2: Quỹ Sắp xếp doanh nghiệp Thành phố có nhiệm vụ:

1- Hỗ trợ doanh nghiệp thanh toán trợ cấp thôi việc, mất việc làm cho người lao động thuộc đối tượng được giải quyết chế độ theo quy định của Bộ Luật Lao động tại thời điểm chuyển đổi nhưng không thuộc đối tượng áp dụng Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước.

2- Hỗ trợ công ty cổ phần được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước thanh toán trợ cấp cho người lao động thôi việc, mất việc sau khi đã chuyển từ doanh nghiệp nhà nước sang làm việc tại công ty cổ phần theo quy định tại Khoản 6 Điều 21 Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ.

Trường hợp người lao động trong doanh nghiệp nhà nước đã thực hiện chuyển đổi theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998 và Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10/9/1999 của Chính phủ bị mất việc, thôi việc trước thời điểm Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ có hiệu lực thi hành thì được Quỹ sắp xếp doanh nghiệp Thành phố Hà Nội cấp để thanh toán cho thời gian người lao động đã làm việc trong khu vực Nhà nước nhưng chưa được hưởng trợ cấp theo quy định tại Bộ Luật Lao động.

3- Hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo, đào tạo lại lao động tại thời điểm chuyển đổi để đáp ứng được yêu cầu về bố trí việc làm trong công ty cổ phần.

4- Bổ sung vốn cho doanh nghiệp đã cổ phần hóa để đảm bảo đủ tỷ trọng vốn nhà nước trong việc cơ cấu vốn điều lệ của công ty cổ phần.

5- Hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp nhà nước có khó khăn về khả năng thanh toán để xử lý các khoản nợ quá hạn, nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội trước khi chuyển đổi.

6- Hỗ trợ thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp nhà nước khi Nhà nước bán doanh nghiệp mà số thu từ việc bán doanh nghiệp không đủ để thanh toán.

7- Hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp nhà nước cần ưu tiên củng cố phát triển để thực hiện đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh và phát triển doanh nghiệp.

Điều 3: Nguồn vốn hình thành Quỹ Sắp xếp doanh nghiệp Thành phố:

Nguồn vốn hình thành do quá trình sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước: Cổ phần hóa, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước (sau đây gọi tắt là chuyển đổi sở hữu) thu từ các doanh nghiệp nhà nước thuộc Thành phố và do ngân sách Thành phố cấp chuyển về Quỹ Sắp xếp doanh nghiệp Thành phố.

Nguồn vốn hình thành cụ thể như sau:

1- Tiền thu từ bán phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa (bao gồm cả chênh lệch do bán đấu giá cổ phần thuộc vốn nhà nước) sau khi trừ chi phí cổ phần hóa được duyệt.

2- Tiền thu từ hoạt động giao, bán doanh nghiệp sau khi trừ chi phí phục vụ cho việc chuyển đổi sở hữu.

3- Tiền thu từ bán tài sản không cần dùng, tài sản thanh lý, tiền thu được từ công nợ khó đòi đã được loại trừ ra khỏi giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển đổi sở hữu sau khi trừ chi phí cho việc nhượng bán và tổ chức thu hồi công nợ.

4- Tiền thu từ nhượng bán thanh lý tài sản khi giải thể, phá sản doanh nghiệp nhà nước sau khi thanh toán hết nợ cho chủ nợ (nếu còn).

5- Lợi tức được chia, cổ tức và các khoản thu do bán bớt phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp khác (Công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn,..) được quy định tại Điều 12 và Điều 14 Quy chế quản lý phần vốn nhà nước ở doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Nghị định số 73/2000/NĐ-CP ngày 06/12/2000 của Chính phủ và Phần IV Thông tư số 64/2001/TT-BTC ngày 10/8/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý vốn nhà nước ở doanh nghiệp khác.

6- Tiền phạt các doanh nghiệp do thanh toán chậm các khoản phải nộp vào Quỹ so với thời hạn quy định.

7- Nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho việc sẵp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

8- Tiền ngân sách nhà nước và Ngân sách Thành phố cấp theo kế hoạch hàng năm (nếu có).

9- Các khoản thu khác theo quyết định của UBND Thành phố.

Điều 4: Tổ chức và quản lý Quỹ Sắp xếp doanh nghiệp Thành phố

1- Quản lý và chế độ làm việc

- UBND Thành phố giao Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội trực tiếp quản lý và điều hành mọi hoạt động của Quỹ Sắp xếp doanh nghiệp Thành phố theo Quy chế được UBND Thành phố phê chuẩn.

- Quỹ Sắp xếp doanh nghiệp Thành phố làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, không có cán bộ chuyên trách. Các cán bộ kiêm nhiệm thuộc biên chế của Sở Tài chính Hà Nội, được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm do Quỹ đài thọ quy định hiện hành.

2- Tổ chức bộ máy: Quỹ Sắp xếp doanh nghiệp Thành phố có Giám đốc, Kế toán trưởng do UBND Thành phố bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và Giám đốc Sở Nội vụ. Phó Giám đốc Quỹ và các chức danh khác do Giám đốc Sở Tài chính cử theo đề nghị của Giám đốc Quỹ Sắp xếp doanh nghiệp Thành phố.

Điều 5: Giao Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội chủ trì cùng các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động Thương binh và Xã hội, Tư pháp và các ngành có liên quan xây dựng Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Sắp xếp doanh nghiệp Thành phố trình UBND Thành phố phê duyệt.

Điều 6: Quyết định này thay thế Quyết định số 117/1999/QĐ-UB ngày 30/12/1999 của UBND Thành phố Hà Nội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 7: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động – Thương binh và xã hội, Tư pháp, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội và Giám đốc Quý Sắp xếp doanh nghiệp Thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT/ CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Văn Ninh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 101/2004/QĐ-UB về tổ chức lại Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.654

DMCA.com Protection Status
IP: 34.232.51.240