Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 10/2007/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 23/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 10/2007/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ CỦA VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thống kê ngày 26 tháng 6 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thống kê;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê
,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam gồm 5 cấp:

- Ngành cấp 1 gồm 21 ngành được mã hoá theo bảng chữ cái lần lượt từ A đến U;

- Ngành cấp 2 gồm 88 ngành; mỗi ngành được mã hoá bằng hai số theo từng ngành cấp 1 tương ứng;

- Ngành cấp 3 gồm 242 ngành; mỗi ngành được mã hoá bằng ba số theo từng ngành cấp 2 tương ứng;

- Ngành cấp 4 gồm 437 ngành; mỗi ngành được mã hoá bằng bốn số theo từng ngành cấp 3 tương ứng;

- Ngành cấp 5 gồm 642 ngành; mỗi ngành được mã hoá bằng năm số theo từng ngành cấp 4 tương ứng.

Điều 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ, ngành có liên quan:

- Hướng dẫn các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện theo đúng quy định của Quyết định này;

- Theo dõi tình hình thực hiện, trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế các quy định trước đây về hệ thống ngành kinh tế quốc dân.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Học viện Hành chính Quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,
 Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,

 các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội

- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- BQL KKTCKQT Bờ Y;

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

 

PRIME MINISTER OF THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 10/2007/QD-TTg

Hanoi, 23 January 2007

 

DECISION

ISSUING THE SYSTEM OF ECONOMIC BRANCHES OF VIETNAM

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government dated 25 December 2001;
Pursuant to the Law on Statistics dated 26 June 2003;
Pursuant to Decree 40-2004-ND-CP of the Government dated 13 December 2004 providing detailed regulations and guidelines for implementation of the Law on Statistics; Having considered the proposal of the General Director of the General Department of Statistics,

DECIDES:

Article 1

To issue with this Decision the System of Economic Branches of Vietnam comprising five Levels as follows:

- Level 1 comprises 21 branches coded by the letters of the alphabet in alphabetical order from A to U;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Level 3 comprises 242 branches; with each branch coded by three [further] numbers after those of the corresponding Level 2 branch;

- Level 4 comprises 437 branches; with each branch coded by four [further] numbers after those of the corresponding Level 3 branch;

- Level 5 comprises 642 branches; with each branch coded by five [further] numbers after those of the corresponding Level 4 branch.

Article 2

The Ministry of Planning and Investment shall co-ordinate with the relevant ministries and branches:

- To guide the relevant ministries, branches, bodies and organizations to correctly implement this Decision;

- To monitor the status of implementation and to make submissions to the Prime Minister of the Government on any amendments and additions to the System of Economic Branches of Vietnam.

Article 3

This Decision shall be of full force and effect fifteen (15) days after the date of its publication in the Official Gazette, and shall replace any previous provisions on the System of Economic Branches of Vietnam.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Ministers, heads of ministerial equivalent bodies and of Government bodies, and chairmen of people's committees of provinces and cities under central authority shall be responsible for the implementation of this Decision.

 

 

PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Nguyen Sinh Hung

 

THE SYSTEM OF ECONOMIC BRANCHES OF VIETNAM

(Issued with Decision 10-2007-QD-TTg of the Prime Minister dated 23 January 2007)

Level 1

Level 2

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Level 4

Level 5

BRANCH

A

 

 

 

 

Agriculture, Forestry and Aquaculture

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.01

 

 

 

Agriculture and related services activities

 

 

011

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Growing annual crops

 

 

 

0111

01110

Growing rice

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.0112

01120

Growing corn and other seed cereals

 

 

 

0113

01130

Growing bulbs with starch content

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

0114

01140

Growing sugar cane

 

 

 

0115

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Growing tobacco including rustic tobacco

 

 

 

0116

01160

Growing plants or crops in order to harvest thread or fibre

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.0117

01170

Growing plants or crops with oil seeds or nuts containing oil

 

 

 

0118

 

Growing vegetables, fruit, flowers and ornamental flowers

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

01181

Growing vegetables of all types

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Growing fruit of all types

 

 

 

 

01183

Growing flowers and ornamental flowers

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.0119

01190

Growing other annual plants or crops

 

 

012

 

 

Growing perennial crops

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

0121

 

Orchards (growing fruit trees)

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Vineyards (growing vines)

 

 

 

 

01212

Growing mangoes and tropical fruit requiring topical conditions

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

01213

Growing oranges, mandarins and other similar fruit

 

 

 

 

01214

Growing apples, plums and other similar seed fruit

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

01215

Growing logons, litchis and rambutans

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Growing other fruit trees

 

 

 

0122

01220

Growing plants or crops to obtain fruit containing oil

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.0123

01230

Growing cashew nuts

 

 

 

0124

01240

Growing pepper

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

0125

01250

Rubber plantations

 

 

 

0126

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Coffee plantations

 

 

 

0127

01270

Tea plantations

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.0128

 

Growing plants producing spices and pharmaceutical materials

 

 

 

 

01281

Growing spices

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

01282

Growing pharmaceutical materials

 

 

 

0129

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Growing other perennial plants or crops

 

 

013

0130

01300

Reproducing and raising agricultural seedlings

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

Breeding

 

 

 

0141

01410

Breeding water buffalo and cows

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

0142

01420

Breeding horses, donkeys and mules

 

 

 

0144

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Breeding goats and sheep

 

 

 

0145

01450

Breeding pigs

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.0146

 

Breeding poultry

 

 

 

 

01461

Activities being hatching eggs and producing poultry

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

01462

Chicken farming

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Breeding ducks, perching ducks and geese

 

 

 

 

01469

Breeding other poultry

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.0149

01490

Breeding other animals

 

 

015

0150

01500

Combined cultivation of trees and plants with breeding animals

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

016

 

 

Agricultural services activities

 

 

 

0161

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Cultivation services activities

 

 

 

0162

01620

Breeding services activities

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.0163

01630

Post-harvest services

 

 

 

0164

01640

Processing seeds for reproductive purposes

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

017

0170

01700

Hunting, trapping and other related services activities

 

02

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Forestry and related services activities

 

 

 021

0210

 

Planting and raising forests

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

02101

Sowing seeds to grow saplings

 

 

 

 

02102

Forest plantation in order to harvest wood

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

02103

Forest plantation of bamboo and neohouzeana (a kind of bamboo)

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Planting and raising other types of forests

 

 

022

 

 

Exploiting forest produce

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.0221

02210

Exploiting wood

 

 

 

0222

02220

Exploiting forest produce other than wood

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

023

0230

02300

Collecting and gathering of forest produce other than wood

 

 

024

0240

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Forestry services activities

 

03

 

 

 

Aquaculture exploitation and cultivation

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

Agriculture exploitation

 

 

 

0311

03110

Marine produce exploitation

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

0312

 

Internal waters' produce exploitation

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Exploiting brackish waters produce

 

 

 

 

03122

Exploiting fresh water produce

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

Growing and cultivating aquaculture products

 

 

 

0321

03210

Growing marine produce

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

0322

 

Growing internal waters' produce

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Growing brackish waters produce

 

 

 

 

03222

Growing fresh water produce

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.0323

03230

Producing aquaculture seedlings

B

 

 

 

 

Mining Minerals

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.05

 

 

 

Mining hard coal and soft coal

 

 

051

0510

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Mining and gathering hard coal

 

 

052

0520

05200

Mining and gathering soft coal

 

06

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

Mining crude oil and natural gas

 

 

061

0610

06100

Mining crude oil

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

062

0620

06200

Mining natural gas

 

07

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Mining metal ores

 

 

071

0710

07100

Mining iron ores

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

Mining ores not containing any iron (except for rare and precious ore)

 

 

 

0721

07210

Mining uranium ore and thorium ore

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

0722

 

Mining other types of ore not containing metal

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Mining bauxite

 

 

 

 

07229

Mining other types of ore not containing iron and which have not been classified in any other category

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.0730

07300

Mining rare and precious ore

 

08

 

 

 

Other mineral mining

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

081

0810

 

Mining stone, sand, pebbles and clay

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Mining stone

 

 

 

 

08102

Mining sand and pebbles

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

08103

Mining clay

 

 

089

 

 

Mining minerals which have not been classified in any other category

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

0891

08910

Mining chemical minerals and fertilizer minerals

 

 

 

0892

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Mining and gathering peat

 

 

 

0893

08930

Salt mining

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.0899

08990

Mining other minerals not classified in any other category

 

09

 

 

 

Assistant services activities for mining mines and ore

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

091

0910

09100

Assistant services activities for mining crude oil and natural gas

 

 

099

0990

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Assistant services activities for other mining of mines and other ore

C

 

 

 

 

Manufacturing and Processing Industries

 

10

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

Manufacturing and processing foodstuffs

 

 

101

1010

 

Processing and preserving meat and meat products

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

10101

Processing and canning meat

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Processing and canning meat and other meat products

 

 

102

1020

 

Processing and preserving aquaculture products and products derived from aquaculture produce

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

10201

Processing and canning aquaculture products

 

 

 

 

10202

Processing and preserving refrigerated aquaculture products

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

10203

Processing and preserving dry aquaculture products

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Processing and preserving fish sauce

 

 

 

 

10209

Processing and preserving aquaculture products and other products derived from aquaculture

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1030

 

Processing and preserving fruit and vegetables

 

 

 

 

10301

Processing and canning fruit and vegetables

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

10309

Processing and preserving other fruit and vegetables

 

 

104

1040

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Producing oil, lard and vegetable oil

 

 

 

 

10401

Producing and canning oil, lard and vegetable oil

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

10409

Producing and processing other oils

 

 

105

1050

10500

Processing milk and milk products

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

106

 

 

Grinding and producing flour

 

 

 

1061

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Grinding and producing coarse flour

 

 

 

 

10611

Grinding, pounding etc.

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

10612

Producing coarse flour

 

 

 

1062

10620

Producing refined flour and starch

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

107

 

 

Producing other foodstuffs

 

 

 

1071

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Producing various types of bread from flour

 

 

 

1072

10720

Sugar production

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1073

10730

Coco, chocolate and jam production

 

 

 

1074

10740

Producing long noodles, short noodles and similar products

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

1075

10750

Preparation of take away and processed dishes and food

 

 

 

1079

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Producing other foodstuffs not yet classified in any other category

 

 

 

1080

10800

Producing animal feed, poultry feed and aquaculture feed

 

11

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

Producing beverages [drinks]

 

 

110

 

 

Producing beverages

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

1101

11010

Boiling, refining and distilling various types of strong liquor

 

 

 

1102

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Producing white wine

 

 

 

1103

11030

Producing beer and malting and fermenting beer

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1104

 

Producing non-alcoholic beverages and mineral water

 

 

 

 

11041

Producing bottled mineral water and pure water

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

11042

Producing non-alcoholic beverages

 

12

120

1200

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Producing tobacco products

 

 

 

 

12001

Producing cigarettes

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

12009

Producing other products for smoking

 

13

 

 

 

Weaving

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

131

 

 

Producing fibre, shuttle weaved cloth and finishing weaved products

 

 

 

1311

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Producing fibre

 

 

 

1312

13120

Producing shuttle weaved cloth

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1313

13130

Finishing weaved products

 

 

132

 

 

Producing other weaved products

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

1321

13210

Producing stockinet, knitted material and other non-weaved material

 

 

 

1322

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Producing ready-made products (excluding garments)

 

 

 

1323

13230

Producing carpets, mattresses and blankets

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1324

13240

Producing various kinds of plaited ropes and nets

 

 

 

1329

13290

Producing other uncategorized weaved products

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.14

 

 

 

Producing garments

 

 

141

1410

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Making garments (except for garments made from fur)

 

 

142

1420

14200

Producing products from fur

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1430

14300

Producing stockinet and knitted clothes

 

15

 

 

 

Producing leather and related products

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

151

 

 

Tanning, preliminary treating leather; producing suitcases, bags, cushioned saddles; preliminary treating and dying fur

 

 

 

1511

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Tanning, preliminary treating leather; preliminary treating and dying fur

 

 

 

1512

15120

Producing suitcases, bags and other similar products, producing cushioned saddles

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1520

15200

Producing footwear

 

16

 

 

 

Processing wood and producing products from wood, bamboo and neohouzeaua (except for beds, wardrobes, tables, chairs); producing products from straw, thatch and plaited materials

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

161

1610

 

Sawing, splitting, shaving and preserving wood

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Sawing, splitting, shaving wood

 

 

 

 

16102

Preserving wood

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

Producing products from wood, bamboo and neohouzeaua (except for beds, wardrobes, tables, chairs); producing products from straw, thatch and plaited materials

 

 

 

1621

16210

Producing plywood, veneer and other thin planks

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

1622

16220

Producing woodwork used for construction

 

 

 

1623

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Producing wooden crates for packaging

 

 

 

1629

 

Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

16291

Producing other products from wood

 

 

 

 

16292

Producing produce from forest products (except for wood), rush and plaited materials

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.17

 

 

 

Producing paper and paper products

 

 

170

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Producing paper and paper products

 

 

 

1701

17010

Producing pulp, paper and board

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1702

 

Producing wrinkle paper, wrinkle board, packages from paper and board

 

 

 

 

17021

Producing packaging from paper and board

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

17022

Producing wrinkle paper and wrinkle board

 

 

 

1709

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Producing other uncategorized products from paper and board

 

18

 

 

 

Printing, copying text of various types

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

Printing and services related to printing

 

 

 

1811

18110

Printing

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

1812

18120

Services related to printing

 

 

182

1820

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Copying text of various types

 

19

 

 

 

Producing coke coal, refined petroleum products

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1910

19100

Producing coke

 

 

192

1920

19200

Producing refined petroleum products

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.20

 

 

 

Producing chemical and chemical products

 

 

 201

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Producing basic chemical, fertilizer and nitrogen compounds; producing primary plastic and primary synthetic rubber

 

 

 

2011

20110

Producing basic chemicals

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2012

20120

Producing fertilizer and nitrogen compound

 

 

 

2013

 

Producing primary plastic and synthetic rubber

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

20131

Producing primary plastic

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Producing primary synthetic rubber

 

 

 202

 

 

Producing other chemical products

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2021

20210

Producing insecticide and other chemical products used in agriculture activities

 

 

 

2022

 

Producing paint, varnish and similar paint substances; producing printing ink and mastic resin

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

20221

Producing paint, varnish and similar paint substances; mastic resin

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Producing printing ink

 

 

 

2023

 

Producing cosmetics, soap, detergent, polish and sanitary finished product

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

20231

Producing cosmetics

 

 

 

 

20232

Producing soaps, detergent, polishing substances and sanitary finished products

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

2029

20290

Producing other uncategorized chemical products

 

 

203

2030

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Producing synthetic fibre

 

21

 

 

 

Producing medicine, pharmaceutical chemicals and medical substances

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2100

 

Producing medicine, pharmaceutical chemicals and medical substances

 

 

 

 

21001

Producing medicine of various types

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

21002

Producing pharmaceutical chemicals and medical substances

 

22

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Producing products from rubber and plastic

 

 

221

 

 

Producing products from rubber

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2211

22110

Producing rubber tyres and tubes; mending and recycling rubber tyres

 

 

 

2212

22120

Producing other products from rubber

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

222

2220

 

Producing products from plastic

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Producing packaging from plastic

 

 

 

 

22209

Producing other products from plastic

 

23

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

Producing products from other non-metal minerals

 

 

231

2310

23910

Producing glass and products from glass

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

239

 

 

Producing products from mineral non­metal not classified in any other category

 

 

 

2391

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Producing fire-resistant products

 

 

 

2392

23920

Producing building materials from clay

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2393

23930

Producing other ceramic products

 

 

 

2394

 

Producing cement, lime and gypsum

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

23941

Producing cement

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Producing lime

 

 

 

 

23943

Producing gypsum

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2395

23950

Producing concrete and products from cement and gypsum

 

 

 

2396

23960

Design cutting and perfecting stones

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

2399

23990

Producing products from other uncategorized non-metal minerals

 

24

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Producing metal

 

 

241

2410

24100

Producing iron, steel, pig-iron

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2420

24200

Producing non-ferrous metal and precious metal

 

 

243

 

 

Casting metal

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

2430

24310

Casting iron and steel

 

 

 

2432

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Casting non-ferrous metal

 

25

 

 

 

Producing products from prefabricated metal (except for machines and equipment)

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

Producing metal components, barrels, tanks and boilers

 

 

 

2511

25110

Producing metal components

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

2512

25120

Producing barrels, tanks and metal containers

 

 

 

2513

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Producing boilers (except for central boilers)

 

 

252

2520

25200

Producing arms and ammunition

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

Producing other metallic products; metal treating and processing services

 

 

 

2591

25910

Forging, stamping, pressing and laminating metal; refining metal powder

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

2592

25920

Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal

 

 

 

2593

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Producing knives, scissors, hand-held tools and common metal tools

 

 

 

2599

 

Producing other uncategorized metal products

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

25591

Producing metal utensils used in kitchens, bathrooms and dining-rooms

 

 

 

 

25599

Producing other residual metal products not classified in any category

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.26

 

 

 

Producing electronic products, computers and optical products

 

 

261

2610

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Producing electronic components

 

 

262

2620

26200

Producing computers and peripheral devices of computers

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2630

26300

Producing communication equipment

 

 

264

2640

26400

Producing civil electronic products

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

265

 

 

Producing measuring, testing, direction finding and controlling equipment; producing meters

 

 

 

2651

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Producing measuring, testing, direction finding and controlling equipment

 

 

 

2652

26520

Producing meters

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2660

26600

Producing radiative equipment, medical electronic equipment, electrotherapy equipment

 

 

267

2670

26700

Producing optical equipment

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

268

2680

26800

Producing magnetic and optical tapes and discs

 

27

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Producing electric equipment

 

 

271

2710

 

Producing motors, generators, electric transformers, electric distribution and control equipment

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

27101

Producing motors, generators

 

 

 

 

27102

Producing electric transformers, electric distribution and control equipment

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

272

2720

27200

Producing batteries

 

 

273

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Producing electrical conducting wire and equipment

 

 

 

2731

27310

Producing cables, optical cables

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2732

27320

Producing electric and other electronic wires, cables

 

 

 

2733

27330

Producing electric wire of all types

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

274

2740

27400

Producing electric [light] illuminators

 

 

275

2750

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Producing civil electrical goods

 

 

279

2790

27900

Producing other electric equipment

 

28

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

Producing machines and equipment not classified in any category

 

 

281

 

 

Producing commonly used machines

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

2811

28110

Producing engines, turbines (except for planes, automobiles, motor and motor bike engines)

 

 

 

2812

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Producing equipment using recycled energy

 

 

 

2813

28130

Producing other pumps, compressors, taps and valves

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2814

28140

Producing balls, gear-boxes, cog-wheels, control and movement transmission components

 

 

 

2815

28150

Producing roasters, furnaces and kilns

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

2816

28160

Producing lifts, cranes and similar loading and unloading equipment

 

 

 

2817

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Producing office machines and equipment (except for computers and peripheral equipment of computers)

 

 

 

2818

28180

Producing hand-held tools run by motor or compressed air

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2819

28190

Producing other common machines

 

282

 

 

 

Producing specialized machines

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

2821

28210

Producing machines used in agriculture and forestry

 

 

 

2822

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Producing machine tools and metal shaping machines

 

 

 

2823

28230

Producing metallurgical machines

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2824

28240

Producing mining and constructional machines

 

 

 

2825

28250

Producing food, beverage and cigarette processors

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

2826

28260

Producing machines used in weaving, sewing and leatherwork

 

 

 

2829

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Producing other specialized machines

 

 

 

 

28291

Producing building materials making machines

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

28299

Producing other specialized machines not classified in any category

 

29

 

 

 

Producing motor vehicles

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

291

2910

29100

Producing motor vehicles

 

 

292

2920

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Producing motor vehicle bodies, trailers and semi-trailers

 

 

293

2930

29300

Producing spare parts for motor vehicles and vehicle engines

 

30

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

Producing other means of transport

 

 

301

 

 

Ship and boat building

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

3011

30110

Shipbuilding and float components

 

 

 

3012

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Building sporting and entertainment boats and canoes

 

 

302

3020

30200

Producing train locomotives, tram and train carriages [wagons]

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3030

30300

Producing planes, spaceships and related machines

 

 

304

3040

30400

Producing army vehicles

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

309

 

 

Producing uncategorized means of transport and transport equipment

 

 

 

3091

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Producing motorcycles, motorbikes

 

 

 

3092

30920

Producing bikes and vehicles for disabled people

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3099

30990

Producing other means of transport and transport components not classified in any category

 

31

310

3100

 

Producing beds, wardrobes, tables, chairs

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

31001

Producing beds, wardrobes, tables and chairs made of wood

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Producing beds, wardrobes, tables and chairs made of other materials

 

32

 

 

 

Other processing and manufacturing industries

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

Producing jewellery, imitation jewellery and related items

 

 

 

3211

32110

Producing jewellery and related items

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

3212

32120

Producing imitation jewellery and related items

 

 

322

3220

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Producing musical instruments

 

 

323

3230

32300

Producing gymnastic and sporting equipment

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3240

32400

Producing toys, games

 

 

325

3250

 

Producing medical, dental, orthopaedic and rehabilitation machines and equipment

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

32501

Producing medical and dental machines and equipment

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Producing orthopaedic and rehabilitation machines and equipment

 

 

329

3290

32900

Other uncategorized production

 

33

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

Repairing, maintaining and installing machines and equipment

 

 

331

 

 

Repairing and maintaining machines, equipment and prefabricated metal products

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

3311

33110

Repairing prefabricated metal products

 

 

 

3312

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Repairing machines and equipment

 

 

 

3313

33130

Repairing electronic and optical equipment

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3314

33140

Repairing electrical equipment

 

 

 

3315

33150

Repairing and maintaining means of transport (except for motorcycles, automobiles, motorbikes and other motor vehicles)

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

3319

33190

Repairing other equipment

 

 

332

3320

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Installing industrial machines and equipment

D

 

 

 

 

Production and Distribution of Electricity, Natural Gas, Hot Water, Steam and Air-Conditioning

 

35

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

Producing and distributing electricity, natural gas, hot water, steam and air-conditioning

 

 

351

3510

 

Producing, transmitting and distributing electricity

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

35101

Producing electricity

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Transmitting and distributing electricity

 

 

352

3520

35200

Producing natural gas, distributing gas fuel by mains

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3530

 

Producing, distributing steam, hot water, air-conditioning and producing ice water

 

 

 

 

35301

Producing, distributing steam, hot water and air-conditioning

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

35302

Producing ice water

E

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Water Supply; Management of and Processing Waste [Rubbish] and Sewage

 

36

360

3600

36000

Exploiting, treating and supplying water

 

37

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

Draining and treating sewage

 

 

 370

3700

 

Draining and treating sewage

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

37001

Drainage

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Treating sewage

 

38

 

 

 

Collecting, treating and destroying [annulling] waste; recycling scrap

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

Collecting waste

 

 

 

3811

38110

Collecting harmless waste

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

3812

 

Collecting harmful waste

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Collecting medical waste

 

 

 

 

38129

Collecting other harmful waste

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

Treating and destroying [annulling] waste

 

 

 

3821

38210

Treating and annulling harmless waste

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

3822

 

Treating and annulling harmful waste

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Treating and annulling medical waste

 

 

 

 

38229

Treating and annulling other harmful waste

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3830

 

Recycling scrap

 

 

 

 

38301

Recycling metallic scrap

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

38302

Recycling non-metallic scrap

 

39

390

3900

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Treating pollution and other waste management

F

 

 

 

 

Construction

 

41

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4100

41000

Building houses of all types

 

42

 

 

 

Building civil engineering works

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

421

4210

 

Building railways and highway construction

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Building railways

 

 

 

 

42102

Building highways

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4220

42200

Building public utility works

 

 

429

4290

42900

Building other civil engineering works

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.43

 

 

 

Specialized construction

 

 

431

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Destroying, dismantling and preparing construction sites

 

 

 

4311

43110

Destroying and dismantling

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4312

43120

Preparing construction sites

 

 

432

 

 

Installing electric systems, water supply and drainage systems and other construction and installation

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

4321

43210

Installing electricity [power] systems

 

 

 

4322

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Installing water supply and drainage, radiator and air-conditioning systems

 

 

 

 

43221

Installing water supply and drainage systems

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

43222

Installing radiator and air-conditioning systems

 

 

 

4329

43290

Installing other construction systems

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

4330

43300

Completing construction works

 

 

 

4390

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Other specialized construction

G

 

 

 

 

Wholesale and retail; Repair of automobiles, motors, motorbikes and other motor vehicles

 

45

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

Sale, repair of automobiles, motors, motorbikes and other motor vehicles

 

 

451

 

 

Sale of automobiles and other motor vehicles

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

4511

 

Wholesale of automobiles and other motor vehicles

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Wholesale of small automobiles (automobiles with 12 or less seats)

 

 

 

 

45119

Wholesale of other motor vehicles

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4512

45120

Retail of small automobiles (automobiles with 12 or less seats)

 

 

 

4513

 

Agency for automobiles and other motor vehicles

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

45131

Agency for small automobiles (with 12 or less seats)

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Agency for other motor vehicles

 

 

452

4520

45200

Maintenance, repair of automobiles and other motor vehicles

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4530

 

Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles

 

 

 

 

45301

Wholesale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

45302

Retail of spare parts and supporting parts of small automobiles (with 12 or less seats)

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Agent of spare parts and supporting parts of automobiles and motor vehicles

 

 

454

 

 

Sale, maintenance and repair of motors, motorbikes, spare parts and supporting parts of motors and motorcycles

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4541

 

Sale of motors and motorcycles

 

 

 

 

45411

Wholesale of motors and motorcycles

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

45412

Retail of motors and motorcycles

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Agency for motors and motorcycles

 

 

 

4542

45420

Maintenance and repair of motors and motorcycles

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4543

 

Sale of spare parts and supporting parts of motors and motorcycles

 

 

 

 

45431

Wholesale of spare parts and supporting parts of motors, motorcycles

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

45432

Retail of spare parts and supporting parts of motors, motorcycles

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Agency for spare parts and supporting parts of motors, motorcycles

 

46

 

 

 

Wholesale (excluding automobiles, motors, motorcycles and other motor vehicles)

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4610

 

Agency, intermediary, auction

 

 

 

 

46101

Agency

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

46102

Intermediary activities

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Auction

 

 

462

4620

 

Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

46201

Wholesale of rice, corn and other grains

 

 

 

 

46202

Wholesale of flowers and trees

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

46203

Wholesale of livestock

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Wholesale of food and raw materials to produce feed for cattle, poultry and aquatic products

 

 

 

 

46209

Wholesale of other agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo)

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

Wholesale of rice, food products, beverage and tobacco and rustic tobacco products

 

 

 

4631

46310

Wholesale of rice

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

4632

 

Wholesale of food products

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Wholesale of meat and meat products

 

 

 

 

46322

Wholesale of aquatic products

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

48323

Wholesale of vegetables and fruit

 

 

 

 

46324

Wholesale of coffee

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

46325

Wholesale of tea

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Wholesale of sugar, dairy and dairy products, confectionery and products processed from grain, flour and starch

 

 

 

 

46329

Wholesale of other food products

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4633

 

Wholesale of beverages

 

 

 

 

46331

Wholesale of alcoholic beverages

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

46332

Wholesale of non-alcoholic beverages

 

 

 

4634

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Wholesale of tobacco and rustic tobacco products

 

 

464

 

 

Wholesale of household appliances

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4641

 

Wholesale of cloth, garments and footwear

 

 

 

 

46411

Wholesale of cloth

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

46412

Wholesale of carpets, bed mattresses, blankets, mosquito nets, curtains, bed-linens, pillows and other textile products

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Wholesale of garments

 

 

 

 

46414

Wholesale of footwear

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4649

 

Wholesale of other household appliances

 

 

 

 

46491

Wholesale of suitcases, briefcases, bags, wallets, leather and other leatherette products

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

46492

Wholesale of pharmaceutical products and medical equipment

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Wholesale of perfume, cosmetics and finished sanitary products

 

 

 

 

46494

Wholesale of ceramic, porcelain and glass-ware

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

46495

Wholesale of electrical appliances, lights and electric light sets

 

 

 

 

46496

Wholesale of beds, wardrobes, table and chairs and similar interior furniture

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

46497

Wholesale of books, newspapers, magazines and stationery

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Wholesale of gymnastic and sport equipment

 

 

 

 

46499

Wholesale of other household uncategorized appliances

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

Wholesale of machines, equipment and machine spare parts

 

 

 

4651

46510

Wholesale of computers, peripheral devices and software

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

4652

46520

Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components

 

 

 

4653

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Wholesale of agricultural machines, equipment and spare parts

 

 

 

4659

 

Wholesale of other machines, equipment and spare parts

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

46591

Wholesale of machines, equipment and spare parts for ore-mining and construction

 

 

 

 

46592

Wholesale of machines, equipment, electricity materials (generators, electric motors, electric wire and other devices used in electricity circuits)

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

46593

Wholesale of machines, equipment and spare parts for weaving, sewing and leathering

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Wholesale of machines, equipment and spare parts for office devices (excluding computers and peripheral devices)

 

 

 

 

46595

Wholesale of medical machines, equipment

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

46599

Wholesale of uncategorized machines, equipment and spare parts

 

 

466

 

 

Other specialized wholesale

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

4661

 

Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Wholesale of coal and other solid fuels

 

 

 

 

46612

Wholesale of crude oil

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

46613

Wholesale of petroleum and related products

 

 

 

 

46614

Wholesale of natural gas and other related products

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

4662

 

Wholesale of metals and ore

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Wholesale of ore

 

 

 

 

46622

Wholesale of iron, steel

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

46623

Wholesale of other metals

 

 

 

 

46624

Wholesale of gold, silver and other precious metals

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

4663

 

Wholesale of construction materials, installing equipment

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Wholesale of bamboo and other bamboo species, rough timber and processed timber

 

 

 

 

46632

Wholesale of cement

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

46633

Wholesale of construction bricks, tiles, stone, sand and gravel

 

 

 

 

46634

Wholesale of construction glass

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

46635

Wholesale of paint, varnish

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Wholesale of paving bricks and toilet equipment

 

 

 

 

46637

Wholesale of gold, silver, copper, iron and tin

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

46639

Wholesale of other construction materials and installing equipment

 

 

 

4669

 

Other uncategorized specialized wholesale

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

46691

Wholesale of fertiliser, pesticide, and other chemical substances used in agriculture

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Wholesale of other chemical substances (excluding those used in agriculture)

 

 

 

 

46693

Wholesale of plastic of the primary type

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

46694

Wholesale of rubber

 

 

 

 

46695

Wholesale of silk, fibre and weaving fibre

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

46696

Wholesale of supplementary materials for textiles and footwear

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Wholesale of metal and non-metal waste [scrap]

 

 

 

 

46699

Other uncategorized specialized wholesale

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4690

46900

General wholesale

 

47

 

 

 

Retail (excluding automobiles, motors, motorcycles and other motor vehicles)

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

471

 

 

Retail of department stores

 

 

 

4711

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Retail of food, foodstuff, beverages, cigarettes and rustic tobacco accounting for a large proportion in department stores

 

 

 

4719

 

Retail of other goods in department stores

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

47191

Retail business in supermarkets and trade centres

 

 

 

 

47199

Other uncategorized retail business in department stores

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

472

 

 

Retail of food, foodstuff, beverages, cigarettes and rustic tobacco in specialized stores

 

 

 

4721

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Retail of food in specialized stores

 

 

 

4722

 

Retail of foodstuff in specialized stores

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

47221

Retail of meat and made-up meat products in specialized stores

 

 

 

 

47222

Retail of aquatic products in specialized stores

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

47223

Retail of vegetables and fruits in specialized stores

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Retail of sugar, dairy and dairy products, confectionary and products processed from grain, flour, starch in specialized stores

 

 

 

 

47229

Retail of other foodstuffs in specialized stores

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4723

47230

Retail of beverages in specialized stores

 

 

 

4724

47240

Retail of cigarettes, rustic tobacco in specialized stores

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

473

4730

47300

Retail of engine fuel in specialized stores

 

 

474

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Retail of communication and information technology devices in specialized stores

 

 

 

4741

 

Retail of computers, peripheral devices, software and telecommunication equipment in specialized stores

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

47411

Retail of computers, peripheral devices, software in specialized stores

 

 

 

 

47412

Retail of telecommunication equipment in specialized stores

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

4742

47420

Retail of audiovisual equipment in specialized stores

 

 

475

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Retail of other household devices in specialized stores

 

 

 

4751

 

Retail of cloth, wool, fibre, sewing thread and other textile goods in specialized stores

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

47511

Retail of cloth in specialized stores

 

 

 

 

47519

Retail of wool, fibre, sewing thread and other textile goods in specialized stores

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

4752

 

Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Retail of gold, silver, copper, iron and tin in specialized stores

 

 

 

 

47522

Retail of paint, colour, varnish in specialized stores

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

47523

Retail of construction glass in specialized stores

 

 

 

 

47524

Retail of cement, construction bricks, tiles, stone, sand, gravel and other construction materials in specialized stores

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

47525

Retail of paving bricks, and toilet equipment in specialized stores

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Retail of other installing construction equipment

 

 

 

4753

47530

Retail of carpets, bed mattresses, blankets, mosquito nets, curtains, walls and floor covering materials in specialized stores

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4759

 

Retail of household electrical appliances, beds, wardrobes, tables, chairs and similar interior furniture, light and electric light sets, other uncategorized household appliances in specialized stores

 

 

 

 

47591

Retail of household electric appliances, lights and electric light sets in specialized stores

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

47592

Retail of beds, wardrobes, tables, chairs and similar interior furniture in specialized stores

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Retail of ceramic, porcelain and glass­ware in specialized stores

 

 

 

 

47594

Retail of musical instruments in specialized stores

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

47599

Retail of household electrical appliances, beds, wardrobes, tables, chairs and similar interior furniture, light and electric light sets, and other uncategorized household appliances in specialized stores

 

 

476

 

 

Retail of cultural, recreational goods in specialized stores

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

4761

47610

Retail of books, newspapers, magazines and stationery in specialized stores

 

 

 

4762

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Retail of audio, video tapes and discs (including blank tapes and discs) in specialized stores

 

 

 

4763

47630

Retail of gymnastic and sports equipment in specialized stores

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4764

47640

Retail of games and toys in specialized stores

 

 

477

 

 

Retail of other commodities in specialized stores

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

4771

 

Retail of apparel, footwear, leather and leatherette goods in specialized stores

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Retail of apparel in specialized stores

 

 

 

 

47712

Retail of footwear in specialized stores

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

47713

Retail of briefcases, bags, wallets, leather and leatherette goods in specialized stores

 

 

 

4772

 

Retail of medication, medical equipment, cosmetic and hygiene products in specialized stores

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

47721

Retail of medication, medical equipment in specialized stores

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Retail of perfumes, cosmetic and hygiene products in specialized stores

 

 

 

4773

 

Retail of other new commodities in specialized stores

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

47731

Retail of flowers, ornamental plants in specialized stores

 

 

 

 

47732

Retail of gold, silver, precious stones and semi-precious stones, jewellery in specialized stores

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

47733

Retail of souvenirs, weaving commodities, handicraft in specialized stores

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Retail of paintings, photographs and other artistic works (excluding antiques) in specialized stores

 

 

 

 

47735

Retail of kerosene, gas, fuel coal for household use purposes in specialized stores

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

47736

Retail of watches, optical glasses in specialized stores

 

 

 

 

47737

Retail of cameras, camera films, and photographic materials in specialized stores

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

47738

Retail of bicycles and spare parts in specialized stores

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Retail of other new uncategorized commodities in specialized stores

 

 

 

4774

 

Retail of used (second-hand) commodities in specialized stores

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

47741

Retail of used (second-hand) apparel in specialized stores

 

 

 

 

47749

Retail of other used (second-hand) commodities in specialized stores

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

478

 

 

Mobile retail or retail in markets

 

 

 

4781

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Mobile retail or in-market-retail of food, foodstuffs, beverages, cigarettes, rustic tobacco

 

 

 

 

47811

Mobile retail or in-market-retail of food

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

47812

Mobile retail or in-market-retail of foodstuffs

 

 

 

 

47813

Mobile retail or in-market-retail of beverages

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

47814

Mobile retail or in-market-retail of cigarettes, rustic tobacco

 

 

 

4782

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Mobile retail or in-market-retail of textiles, apparel, footwear

 

 

 

 

47821

Mobile retail or in-market-retail of textiles

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

47822

Mobile retail or in-market-retail of apparel

 

 

 

 

47823

Mobile retail or in-market-retail of footwear

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

4789

 

Mobile retail or in-market-retail of other commodities

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Mobile retail or in-market-retail of cosmetic and sanitary finished products

 

 

 

 

47892

Mobile retail or in-market-retail of ceramic, porcelain and glass ware

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

47893

Mobile retail or in-market-retail of fresh flowers, ornamental plants

 

 

 

 

47899

Mobile retail or in-market-retail of other uncategorized commodities

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

479

 

 

Other retailing forms (excluding outlet retailing, mobile retailing or market retailing)

 

 

 

4791

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Retailing by orders via post or internet

 

 

 

4799

47990

Retailing by other uncategorized forms

H

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

Transport and Warehouse

 

49

 

 

 

Rail transport, road transport, and pipeline conduit

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

491

 

 

Rail transport

 

 

 

4911

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Passenger rail transport

 

 

 

4912

49120

Cargo rail transport

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4920

49200

Bus transport

 

 

 493

 

 

Other road transport

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

4931

 

Passenger road transport in urban and suburban areas (excluding bus transport)

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Passenger transport by subway

 

 

 

 

49312

Passenger transport by taxi

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

49313

Passenger transport by three-wheeled taxis, pedicabs drawn by a bicycle or motorbikes, motorcycles

 

 

 

 

49319 

Passenger transport by bicycles, cyclos and other rudimentary vehicles

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

4932

 

Other passenger transport

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Other passenger road transport by local or inter-provincial buses

 

 

 

 

49329

Other uncategorized passenger road transport

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4933

 

Cargo road transport

 

 

 

 

49331

Cargo transport by specialized cars

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

49332

Cargo transport by other cars (excluding specialized cars)

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Cargo transport by three-wheel taxis, pedicabs drawn by bicycles or motorbike, ball-bearing handcarts

 

 

 

 

49334

Cargo transport by rudimentary cars

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

49339

Cargo transport by other means of road transport

 

 

494

4940

49400

Pipeline conduit [transport]

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.50

 

 

 

Waterway transport

 

 

501

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Coastal transport, ocean transport

 

 

 

5011

 

Coastal transport of passengers, ocean transport of passengers

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

50111

Coastal transport of passengers

 

 

 

 

50112

Ocean transport of passengers

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

5012

 

Coastal transport of cargo, ocean transport of cargo

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Coastal transport of cargo

 

 

 

 

50122

Ocean transport of cargo

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

Inland waterway transport

 

 

 

5021

 

Inland waterway transport of passengers

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

50211

Inland waterway transport of passengers by mechanical means

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Inland waterway transport of passengers by rudimental means

 

 

 

5022

 

Inland waterway transport of cargo

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

50221

Inland waterway transport of cargo by mechanical means

 

 

 

 

50222

Inland waterway transport of cargo by rudimentary means

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.51

 

 

 

Air transport

 

 

511

5110

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Passenger air transport

 

 

512

5120

51200

Cargo air transport

 

52

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

Warehouse and transport-aid activities

 

 

521

5210

 

Warehouses and commodity storage

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

52101

Warehouses and commodity storage in bonded warehouses

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Warehouses and commodity storage in refrigerated warehouses (excluding bonded warehouses)

 

 

 

 

52109

Warehouses and commodity storage in other warehouses

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

Supporting services for transport

 

 

 

5121

 

Direct supporting services for rail and road transport

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

52211

Direct supporting services for rail transport

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Direct supporting services for road transport

 

 

 

5222

 

Direct supporting services for waterway transport

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

52221

Direct supporting services for coastal and ocean transport

 

 

 

 

52222

Direct supporting services for inland waterway transport

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

5223

 

Direct supporting services for air transport

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Flight control services

 

 

 

 

52239

Other direct supporting services for air transport

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.5224

 

Goods loading

 

 

 

 

52241

Goods loading at rail stations

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

52242

Goods loading on roads

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Goods loading at seaports

 

 

 

 

52244

Goods loading at river-ports

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

52245

Goods loading at airports

 

 

 

5229

 

Other supporting services related to transport

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

52291

Agent services for seagoing vessels

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Agent services for sea transport

 

 

 

 

52299

Other uncategorized support services related to transport

 

53

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

Postal, delivery services

 

 

 531

5310

53100

Postal service

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

532

5320

53200

Delivery service

I

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Accommodation and Restaurant Services

 

55

 

 

 

Accommodation Services

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.5510

 

Short-time accommodation

 

 

 

 

55101

Hotels

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

55102

Villas or apartments for short-time accommodation

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Guesthouses, motels for short-time accommodation

 

 

 

 

55104

Hostels, rooms for long-term rent and similar accommodation

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.5590

 

Other accommodation

 

 

 

 

55901

Students' dormitories

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

55902

Trailers, huts, camps for temporary accommodation

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Other uncategorized accommodation

 

56

 

 

 

Restaurant services

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.5610

 

Restaurants and mobile food services

 

 

 

 

56101

Restaurants, food shops, food booths

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

56109

Other mobile food services

 

 

562

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Provision of food services under temporary contracts and other food services

 

 

 

5621

56210

Provision of food services under temporary contracts for clients (serving food for banquets, meetings, weddings, etc.)

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.5629

56290

Other food services

 

 

 563

5630

 

Beverage services

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

56301

Taverns, pubs, bars

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Other beverage services

J

 

 

 

 

Information and Communication

 

58

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

Publishing

 

 

581

 

 

Publishing books, periodicals and other publishing activities

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

5811

58110

Book publishing

 

 

 

5812

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Directory publishing

 

 

 

5813

58130

Newspaper, magazine, and periodical publishing

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.5819

58190

Other publishing activities

 

 

582

5820

58200

Soft-ware publishing

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.59

 

 

 

Cinematographic activities, TV program production, recording and music production

 

 

591

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Cinematographic activities and TV program production

 

 

 

5911

 

Production of movies, video movies, and TV programs

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

59111

Production of movies

 

 

 

 

59112

Production of video movies

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

59113

Production of TV programs

 

 

 

5912

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Post production services

 

 

 

5913

59130

Publishing of movies, video movies and TV programs

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.5914

 

Movie presentation

 

 

 

 

59141

Fix movie presentation

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

59142

Mobile movie presentation

 

 

592

5920

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Music recording and publishing

 

60

 

 

 

Radio and TV broadcasting

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.6010

60100

Radio broadcasting

 

 

602

 

 

TV activities and provision of subscribed programs

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

6021

60210

TV activities

 

 

 

6022

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Cable programs, satellite programs and other subscribed programs

 

61

 

 

 

Telecommunications

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.6110

61100

Wired telecommunication

 

 

 612

6120

61200

Wireless telecommunication

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

613

6130

61300

Satellite telecommunication

 

 

 619

6190

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Other telecommunication

 

 

 

 

61901

Internet access points

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

61909

Other uncategorized telecommunications

 

62

620

 

 

Computer programming, consulting services related to computers

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

6201

62010

Computer programming

 

 

 

6202

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Computer consultancy services and network administration

 

 

 

6209

62090

IT services and other services related to computers

 

63

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

Information services

 

 

631

 

 

Data processing, hosting and related activities; information portals

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

6311

63110

Data processing, hosting and related activities

 

 

 

6312

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Information portals

 

 

632

 

 

Other information services

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.6321

63210

Press agency activities

 

 

 

6329

63290

Other uncategorized information services

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

Finance, Banking and Insurance

 

64

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Financial services (excluding insurance and social insurance)

 

 

 641

 

 

Monetary intermediary activities

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.6411

64110

State Bank operation

 

 

 

6419

64190

Other monetary intermediary activities

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

642

6420

64200

Holding companies

 

 

643

6430

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Trusts, Funds and other financial institutions

 

 

649

 

 

Other financial services (excluding insurance and social insurance)

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.6491

64910

Finance leasing

 

 

 

6492

64920

Other credit operations

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

6499

64990

Other uncategorized financial services (excluding insurance and social insurance)

 

65

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Insurance, re-insurance and social insurance (excluding compulsory social insurance)

 

 

 651

 

 

Insurance

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.6511

65110

Life insurance

 

 

 

6512

 

Non-life insurance

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

65121

Health insurance

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Other non-life insurance

 

 

652

6520

65200

Re-insurance

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.6530

65300

Social insurance

 

66

 

 

 

Other financial operations

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 661

 

 

Finance-assistant services (excluding insurance and social insurance)

 

 

 

6611

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Financial market management

 

 

 

6612

66120

Commodities and securities brokerage

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.6619

66190

Uncategorized finance-assistant services

 

 

662

 

 

Insurance and social insurance assistant services

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

6621

66210

Risk and loss evaluation

 

 

 

6622

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Insurance agency and insurance brokerage

 

 

 

6629

66290

Other insurance and social insurance assistant services

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.6630

66300

Fund management

L

 

 

 

 

Real-Estate Business

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.68

 

 

 

Real-estate business

 

 

681

6810

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Doing business in real-estate, land use rights of owner, users or leased land

 

 

682

6820

68200

Consultancy, brokerage, real-estate auction, land use right auction

M

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

Professional Practice, Science and Technology

 

69

 

 

 

Law, Accounting and Auditing practice

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

691

6910

 

Law practice

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Legal representation, consultancy

 

 

 

 

69102

Notary and certification

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

69109

Other legal practice

 

 

692

6920

69200

Accounting, auditing and taxation consultancy practice

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.70

 

 

 

Headquarter operation activities; management consultancy

 

 

701

7010

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Headquarter operation activities

 

 

702

7020

70200

Management consultancy

 

71

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

Architectural practice; technical inspection and analysis

 

 

711

7110

 

Architectural practice and related technical consultancy

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

71101

Architectural practice

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Map surveying

 

 

 

 

71103

Geological exploration, water source exploration

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

71109

Other related technical consultancy

 

 

712

7120

71200

Technical inspection and analysis

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.72

 

 

 

Scientific research and development

 

 

721

7210

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Research and develop experimental natural science and technology

 

 

722

7220

72200

Research and develop experimental social science and humanities

 

73

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

Advertising and market research

 

 

731

7310

73100

Advertising

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

732

7320

73200

Market research and surveying

 

74

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Other professional practice, science and technology

 

 

741

7410

74100

Specialized design

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.7420

74200

Photography practice

 

 

749

7490

 

Other uncategorized professional practice, science and technology

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

74901

Meteorological and Hydrographical activities

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Other uncategorized professional practice, science and technology

 

75

750

7500

75000

Veterinary practice

N

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

Administrative Services and Assistant Services

 

77

 

 

 

Leasing machines, equipment (without operator); lease of household or personal tools; lease of intangible non-financial assets

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

771

7710

 

Motor vehicle lease

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Automobile lease

 

 

 

 

77109

Other motor vehicle leasing

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

Household or personal tools leasing

 

 

 

7721

77210

Leasing sport, recreation equipment

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

7722

77220

Leasing video tapes, discs

 

 

 

7729

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Lease of other personal and household tools

 

 

773

7730

 

Leasing machines, equipment and other tangible equipment

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

77301

Leasing agriculture machines and equipment, forestry machines and equipment

 

 

 

 

77302

Leasing construction machines, equipment

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

77303

Leasing office equipment (including computer)

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Leasing other uncategorized machines, equipment and tangible assets

 

 

774

7740

77400

Leasing intangible non-financial assets

 

78

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

Labour and Job services

 

 

781

7810

78100

Labour and job centres, consultancy agencies, labour and job brokerage

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

782

7820

78200

Provision of temporary labour

 

 

783

7830

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Provision and management of labour resources

 

 

 

 

78301

Provision and management of domestic labour resources

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

78302

Provision and management of migrant labour resources

 

79

 

 

 

Operations of travel agencies, tour business and assistant services related to tour promotion and organization

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

791

 

 

Operation of travel agencies, tour business

 

 

 

7911

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Travel agencies

 

 

 

7912

79120

Tour operation

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.7920

79200

Assistant services related to tour promotion and organization

 

80

 

 

 

Investigation services to ensure safety

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

801

8010

80100

Personal security services

 

 

802

8020

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Security system services

 

 

 803

8030

80300

Investigation services

 

81

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

Cleaning services for houses, works and scenery

 

 

811

8110

81100

General assistant services

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

812

 

 

Cleaning services

 

 

 

8121

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.House cleaning services

 

 

 

8129

81290

House and other works cleaning services

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.8130

81300

Care and maintenance services for scenery

 

82

 

 

 

Administrative practice, office assistance and other business assistant services

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

821

 

 

Administrative practice and office assistance

 

 

 

8211

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.General office administrative services

 

 

 

8219

 

Photocopying, document preparing and other special office assistance

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

82191

Photocopying, document preparing

 

 

 

 

82199

Other special office assistance

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

822

8220

82200

Call centre services

 

 

 823

8230

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Trade promotion

 

 

829

 

 

Other uncategorized business assistant services

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.8291

82910

Payment-clearance assistant, credit assistant services

 

 

 

8292

82920

Packing services

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

8299

82990

Other uncategorized business assistant services

O

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The Communist Party, Civil society, State administration, National defence security; Compulsory social security

 

84

 

 

 

The Communist Party, Civil society, State administration, National defence and security; Compulsory social security

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

The Communist Party, Civil society, State administration and socio-economic policies management

 

 

 

8411

 

The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

84111

The Communist Party, Civil society

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.General State administration and general economy

 

 

 

8412

84120

State administration in health, education, culture and other social services (excluding compulsory social security)

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.8413

84130

State administration in specialized economic sectors

 

 

842

 

 

National activities

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

8421

84210

Diplomatic activities

 

 

 

8422

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.National Defence

 

 

 

8423

84230

Public order and security

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.8430

84300

Compulsory social security

P

 

 

 

 

Education and Training

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.85

 

 

 

Education and Training

 

 

851

8510

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Kindergarten

 

 

 852

8520

85200

Primary Education

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

Secondary Education

 

 

 

8531

 

Middle school education and high school education

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

85311

Middle school education

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.High school education

 

 

 

8532

 

Professional education

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

85321

Professional tertiary education

 

 

 

 

85322

Vocational training

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

854

 

 

College, university and post-graduate education

 

 

 

8541

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.College education

 

 

 

8542

85420

University and post-graduate education

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

Other education

 

 

 

8551

85510

Sports and recreation education

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

8552

85520

Culture and art education

 

 

 

8559

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Other uncategorized education

 

 

856

8560

85600

Education assistant services

Q

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

Health and social support activities

 

86

 

 

 

Health service activities

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

861

8610

 

Activities of hospitals, health stations

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Activities of hospitals

 

 

 

 

86102

Activities of commune level health stations and ministerial/provincial level health stations

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.8620

 

Activities of general medical, specialized medical and dental establishments

 

 

 

 

86201

Activities of general and specialized medical establishments

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

86202

Activities of general medical establishments

 

 

869

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Other medical activities

 

 

 

8891

86910

Standby [reserve] medical activities

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.8692

86920

Activities of orthopaedic and rehabilitation centres

 

 

 

8699

86990

Other medical activities not classified in any category

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.87

 

 

 

Concentrated health care and treatment

 

 

871

8710

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Activities of nourishing establishments and sanatoriums

 

 

 

 

87101

Activities of nourishing establishments and sanatoriums for wounded soldiers and soldiers on the sick-list

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

87109

Activities of nourishing establishments and sanatoriums for other subjects

 

 

872

8720

 

Health care activities for mentally deficient people and drug addicts

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

87201

Health care activities for mentally deficient people

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Health care and detoxification activities for drug addicts

 

 

873

8730

 

Health care activities for meritorious, old and disabled people who are unable to care for themselves

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

87301

Health care activities for meritorious people (except for wounded soldiers and soldiers on the sick-list)

 

 

 

 

87302

Health care activities for old people

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

87303

Health care activities for disabled people

 

 

 879

8790

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Other concentrated health care activities

 

 

 

 

87901

Medical treatment and human dignity restoration for sex workers

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

87909

Other concentrated health care activities not classified in any category

 

88

 

 

 

Decentralized social assistant activities

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

881

8810

 

Decentralized social assistant activities for meritorious people, wounded soldiers and soldiers on the sick-list, for old and disabled people

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Decentralized social assistant activities for meritorious people (except for soldiers on the sick-list)

 

 

 

 

88102

Decentralized social assistant activities for wounded and sick people

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

88103

Decentralized social assistant activities for old and disabled people

 

 

889

8890

88900

Other decentralized social assistant activities

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

Artistic, recreational activities

 

90

900

9000

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Creative, artistic and recreational activities

 

91

 

 

 

Activities of libraries, archive centers, museums and other cultural activities

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

Activities of libraries, store institutes, museums and other cultural activities

 

 

 

9101

91010

Activities of libraries, store institutes

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

9102

91020

Museum and conservation activities

 

 

 

9103

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Activities of botanic gardens, zoos and natural preservation zones

 

92

920

9200

 

Lottery, betting and gambling

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

92001

Lottery

 

 

 

 

92002

Betting and gambling

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.93

 

 

 

Sporting and recreational activities

 

 

931

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Sporting activities

 

 

 

9311

93110

Activities of sporting establishments

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.9312

93120

Activities of sporting clubs

 

 

 

9319

93190

Other sporting activities

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

932

 

 

Other recreational activities

 

 

 

9321

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Activities of recreational parks and theme parks

 

 

 

9329

93290 

Other recreational activities not classified in any category

S

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

Other Services

 

94

 

 

 

Other associations, organizations

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

941

 

 

Business, owner and professional associations

 

 

 

9411

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Business and owner associations

 

 

 

9412

94120

Professional associations

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.9420

94200

Labour unions

 

 

949

 

 

Other organizations

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

9491

94910

Religious organizations

 

 

 

9499

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Other uncategorized organizations

 

95

 

 

 

Repair of computers, personal and household tools

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

Repair of computers and communication devices

 

 

 

9511

95110

Repair of computers and peripheral devices

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

9512

95120

Repair of communications devices

 

 

952

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Repair of personal and household devices

 

 

 

9521

95210

Repair of household electronic audio­visual devices

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.9522

95220

Repair of household devices, equipment

 

 

 

9523

95230

Repair of shoes, leather and leatherette

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

9524

95240

Repair of beds, wardrobes, tables, chairs and similar interior furniture

 

 

 

9529

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Repair of other personal and household belongings

 

96

 

 

 

Other personal support services

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.9610

96100

Sauna, massage, and similar health improvement services (excluding sport)

 

 

962

9620

96200

Laundry, cleaning of textile and fur products

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

963

 

 

Other uncategorized personal support services

 

 

 

9631

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Hair-cutting, hair-styling, hair-washing

 

 

 

9632

96320

Funeral services

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.9633

96330

Wedding services

 

 

 

9639

96390

Other remaining uncategorized personal support services

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

Hired Labour services for Households, Producing Home Consumption Material Products and Services of Households

 

97

970

9700

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Hired labour serving in households

 

98

 

 

 

Producing home consumed material products and services of households

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.9810

98100

Producing home consumed material products of households

 

 

982

9820

98200

Producing home consumed services of households

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

Operation of International Organizations and Agencies

 

99

990

9900

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Operation of international organizations and agencies

[Total] 21

88

242

437

642

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


110.689

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!