Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 08/2000/QĐ-BXD thành lập Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 08/2000/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: ***
Ngày ban hành: 02/06/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 08/2000/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 2 tháng 6 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 20 tháng 4 năm 1995;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 và Nghị định số 38/CP ngày 28 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 04 tháng 3 năm 1994 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ công văn số 33/CP-ĐMDN ngày 22 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ về thành lập Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị;
Theo đề nghị của Hội đồng thẩm định DNNN Bộ Xây dựng, Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Xây dựng và Vụ trưởng Vụ Tổ chức lao động;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị trên cơ sở sắp xếp tổ chức lại Công ty Phát triển nhà và đô thị trực thuộc Bộ Xây dựng và một số doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân các địa phương.

1. Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (sau đây gọi tắt là Tổng công ty) là Tổng công ty Nhà nước theo mô hình nói tại Quyết định số 90/TTg ngày 07/3/1994 của Thủ tướng Chính phủ, hoạt động kinh doanh, bao gồm các đơn vị thành viên là các doanh nghiệp nhà nước hạch toán kinh tế độc lập, các doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc và các đơn vị sự nghiệp. Tổng công ty có tư cách pháp nhân, có các quyền và nghĩa vụ dân sự theo luật định, tự chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh trong phạm vi số vốn do Tổng công ty quản lý; có con dấu, có tài sản và các quĩ tập trung; được mở tài khoản tại các ngân hàng trong nước và nước ngoài theo qui định của Nhà nước; được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty do Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê chuẩn và các Qui chế khác theo Qui định của Chính phủ.

2. Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng và các cơ quan quản lý nhà nước khác theo qui định của pháp luật.

3. Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị có tên giao dịch quốc tế là: HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORPORATION, viết tắt là HUD.

4. Trụ sở chính của Tổng công ty đặt tại số nhà 21 phố Kim Đồng quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

5. Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị có tổng số vốn kinh doanh tại thời điểm thành lập là: 302.564.246.000 đồng, trong đó vốn Nhà nước là 112.173.997.000 đồng.

Điều 2: Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị có các nhiệm vụ chính sau đây:

1. Thực hiện chương trình phát triển nhà ở và đô thị của Nhà nước thông qua các phương thức chủ yếu:

- Đầu tư phát triển các khu dân cư, khu đô thị mới, các khu kinh tế, khu công nghiệp tập trung.

- Tư vấn đầu tư xây dựng nhà và công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị, khu công nghiệp.

- Kinh doanh nhà và hạ tầng khu đô thị mới, khu công nghiệp

- Thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, bưu chính viễn thông, công trình kỹ thuật hạ tầng khu đô thị, khu công nghiệp, công trình đường dây và trạm biến thế điện.

- Sản xuất kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng.

- Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị công nghệ, vật liệu xây dựng

- Quản lý khai thác dịch vụ tổng hợp các khu đô thị mới, khu dân cư tập trung.

- Hợp tác đầu tư các dự án phát triển đô thị ngoài nước, đưa lao động và chuyên gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

2. Nhận và sử dụng có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn do Nhà nước giao, bao gồm cả phần vốn đầu tư Liên doanh, vốn góp vào các doanh nghiệp khác; nhận và sử dụng có hiệu quả tài nguyên, đất đai và các nguồn lực khác do Nhà nước giao để thực hiện nhiệm vụ kinh doanh và các nhiệm vụ khác được giao.

3. Tổ chức quản lý công tác nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công nhân trong Tổng công ty.

Điều 3: Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị gồm có:

- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. Tổng công ty được thí điểm mô hình Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc là một người.

- Tổng giám đốc và bộ máy giúp việc.

- Các đơn vị thành viên của Tổng công ty.

Tại thời điểm thành lập Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị có 6 doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập, trong đó 4 doanh nghiệp được thành lập mới do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định và 2 doanh nghiệp do Uỷ ban nhân dân các Tỉnh chuyển giao sang.

Danh sách các đơn vị thành viên của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị tại thời điểm thành lập được ghi trong phụ lục 1, 2 kèm theo Quyết định này.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị có trách nhiệm:

- Xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt.

- Lập phương án tiếp nhận sắp xếp tổ chức, ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động, bổ nhiệm Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng của các doanh nghiệp thành viên.

- Xây dựng ban hành các qui chế về quản lý và điều hành hoạt động sản xuất-kinh doanh của Tổng công ty theo Luật doanh nghiệp nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty và các qui định khác của Chính phủ.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Các qui định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức lao động, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, Giám đốc công ty Phát triển nhà và đô thị, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 5
- Thủ tướng Chính phủ
- Văn phòng Chính phủ
- Ban Kinh tế TW Đảng
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Tài chính
- Ban TCCBCP
- Ngân hàng Nhà nước VN
- UBND Thành phố Hà Nội
- Ban ĐMQLDNTW
- UBND tỉnh Hà Tây
- UBND tỉnh Thanh Hoá
- Lưu VP, TCLĐ, ĐMQLDN

 

 

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ TẠI THỜI ĐIỂM THÀNH LẬP
(Kèm theo Quyết định số 08/2000/QĐ-BXD ngày 2 tháng 5 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

I/ CÁC DOANH NGHIỆP HẠCH TOÁN KINH TẾ ĐỘC LẬP.

1. Công ty Tư vấn đầu tư và xây dựng

2. Công ty Xây lắp và phát triển nhà số 1

3. Công ty Đầu tư và phát triển nhà số 2

4. Công ty Dịch vụ tổng hợp vui chơi giải trí

5. Công ty Xây dựng và kinh doanh nhà Hà Đông (tỉnh Hà Tây)

6. Công ty Vật tư thiết bị-Vật liệu xây dựng Thanh Hoá.

II/ CÁC DOANH NGHIỆP HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC: chưa có

III/ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP.

1. Ban Quản lý khu đô thị mới Định Công

2. Ban Quản lý dự án khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm.

 

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CÓ VỐN GÓP CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ TẠI THỜI ĐIỂM THÀNH LẬP
(Kèm theo Quyết định số 08/2000/QĐ-BXD ngày 2 tháng 5 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

1. Công ty Liên doanh Vinapon (liên doanh giữa Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị với các đối tác Nhật Bản).

2. Công ty Liên doanh Jana (liên doanh giữa Công ty Xây lắp và phát triển nhà số 1 với các đối tác Nhật Bản).

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 08/2000/QĐ-BXD thành lập Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.539

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.239.172.52