Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 05/2015/QĐ-UBND về Quy chế xét và công nhận “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu: 05/2015/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Đoàn Văn Việt
Ngày ban hành: 29/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2015/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 29 tháng 01 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT VÀ CÔNG NHẬN “CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 39/2012/NĐ-CP , ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế văn hóa công sở tại cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 10/2014/TT-BVHTTDL ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Hướng dẫn đặt tên Doanh nghiệp phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc;

Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 9 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”; “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”; “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét và công nhận “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy chế xét công nhận danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh LĐ;
- Sở Tư Pháp; TT Công báo tỉnh;
- Đài PTTH, Báo Lâm Đồng;
- Trung tâm lưu trữ tỉnh;
- Như điều 3;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, VX2, TKCT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

QUY CHẾ

XÉT VÀ CÔNG NHẬN “CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc thực hiện

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy chế này quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các cơ quan Đảng, đoàn thể, hội, các doanh nghiệp, các trường học, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các đơn vị lực lượng vũ trang (sau đây gọi chung là các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp);

b) Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Quân đội nhân dân, Công an nhân dân áp dụng theo Quy chế này và quy định cụ thể của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an;

c) Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, đã thành lập công đoàn cấp cơ sở có đăng ký thi đua;

d) Tổ chức, cá nhân có liên quan đến trình tự, thủ tục xét và công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

3. Nguyên tắc thực hiện:

a) Công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa chỉ áp dụng với những trường hợp có đăng ký thi đua và đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, kịp thời và đúng quy định tại Quy chế này.

b) Thống nhất sử dụng mẫu Giấy công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa tại Phụ lục ban hành theo Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

c) Đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa từ năm 2014 trở về trước, được bảo lưu kết quả như công nhận lần đầu để làm cơ sở xem xét công nhận lại trong thời gian tới.

Điều 2. Thẩm quyền và thời hạn công nhận

1. Thẩm quyền: Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa do:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện công nhận lần đầu;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận lại.

2. Thời hạn: Thời hạn công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa:

- Lần đầu là hai (02) năm trở lên, kể từ ngày đăng ký;

- Công nhận lại sau năm (05) năm, kể từ ngày công nhận lần trước.

Điều 3. Tiêu chuẩn công nhận “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”

Thực hiện theo Điều 4 của Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 9 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”; “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”; “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

Điều 4. Tiêu chuẩn công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

Thực hiện theo Điều 5 của Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 9 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”; “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”; “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Trình tự đăng ký, xét và công nhận lần đầu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

1. Tháng 01 hàng năm (và tháng 9 hàng năm đối với đơn vị trường học) Chủ tịch Công đoàn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (kể cả các Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh và các Công đoàn ngành) đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, có xác nhận của thủ trưởng cơ quan nộp Liên đoàn Lao động cấp huyện theo dõi, tổng hợp;

2. Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp báo cáo hai (02) năm xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp gửi Liên đoàn lao động cấp huyện;

3. Liên đoàn Lao động cấp huyện tổng hợp, trình Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp huyện xét duyệt;

4. Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp huyện kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chuẩn công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa;

5. Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp Phòng Nội vụ cấp huyện trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ra quyết định công nhận và cấp Giấy công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Thời hạn giải quyết là mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Điều 6. Trình tự đăng ký, xét và công nhận lại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa

1. Khi đạt đủ năm (05) năm liên tiếp sau khi công nhận lần đầu, Chủ tịch Công đoàn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp báo cáo thành tích năm (05) năm xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp gửi Liên đoàn Lao động cấp huyện;

2. Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp huyện kiểm tra, xem xét và tổng hợp hồ sơ đề nghị công nhận lại, gửi Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh (đặt tại Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch);

3. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh tổng hợp trình Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh xét duyệt;

4. Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh kiểm tra, phúc tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chuẩn công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa;

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Thi đua tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận và cấp Giấy công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Thời hạn giải quyết là mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Điều 7. Thủ tục công nhận

1. Hồ sơ đề nghị công nhận bao gồm:

- Báo cáo thành tích công nhận đạt chuẩn văn hóa: hai (02) năm đối với công nhận lần đầu; năm (05) năm đối với công nhận lại.

- Biên bản kiểm tra của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp.

- Công văn đề nghị của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp huyện, cấp tỉnh.

2. Số bộ hồ sơ cần nộp là một (01) bộ, nộp trực tiếp tại Liên đoàn Lao động cấp huyện.

- Thời gian nộp hồ sơ đến Liên đoàn Lao động cấp huyện: Trước ngày 10 tháng 12 hàng năm;

- Thời gian nộp hồ sơ đến Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh trước ngày 20 tháng 12 hàng năm.

3. Căn cứ hồ sơ đề nghị và Biên bản kiểm tra của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp huyện, cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh ra quyết định công nhận và trao Giấy công nhận “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. Trường hợp không công nhận phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Điều 8. Khen thưởng

1. Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện công nhận lần đầu: Được cấp Giấy công nhận và được thưởng 0,3 lần mức lương tối thiểu chung;

2. Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận lại: Được cấp Giấy công nhận và được thưởng 0,5 lần mức lương tối thiểu chung;

3. Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa tiêu biểu xuất sắc, được đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua - Khen thưởng;

4. Hàng năm, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp tỉnh, cấp huyện lập dự toán kinh phí, chỉ đạo triển khai, kiểm tra, đánh giá, in ấn và tổ chức trao Giấy công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, trong dự toán ngân sách Nhà nước của đơn vị mình theo đúng quy định pháp luật về ngân sách Nhà nước.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Trách nhiệm thực hiện

1. Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh chỉ đạo triển khai, kiểm tra quá trình tổ chức thực hiện Quy chế này.

2. Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch:

- Chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh và các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc việc triển khai thực hiện Quy chế này;

- Phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh và các đơn vị liên quan định kỳ tổ chức tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, hội thi, hội diễn trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp;

- Hàng năm lập dự toán kinh phí chỉ đạo triển khai, kiểm tra, đánh giá, in ấn và tổ chức trao Giấy công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, tổng hợp trong dự toán ngân sách nhà nước của đơn vị mình theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước.

3. Liên đoàn Lao động tỉnh: Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Công đoàn các cấp và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa theo quy định; hướng dẫn các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn thành lập công đoàn cơ sở và đăng ký xây dựng “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

4. Sở Tài chính chủ trì thẩm định, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ kinh phí hoạt động và hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp theo quy định.

5. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và Báo Lâm Đồng phối hợp với các Sở, ban, ngành đoàn thể và các địa phương tuyên truyền, phổ biến nội dung Quy chế trên hệ thống thông tin đại chúng; mở chuyên trang, chuyên mục để biểu dương những điển hình tiên tiến, phê phán những biểu hiện tiêu cực trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

6. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có trách nhiệm phổ biến, quán triệt Quy chế này đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động biết và thực hiện.

Điều 10. Xử lý vi phạm

1. Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa không giữ vững được tiêu chuẩn công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, sẽ không được công nhận lại. Nếu vi phạm tiêu chuẩn, sẽ bị xóa tên trong danh sách; cấp nào ra quyết định công nhận, cấp đó ra quyết định xóa tên trong danh sách.

2. Các cá nhân, tập thể có thẩm quyền trong quá trình thực hiện công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa có hành vi vi phạm dẫn đến sai sự thật về thành tích của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Quy chế này sẽ được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế khi có văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên điều chỉnh về lĩnh vực này.

Quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, các tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 05/2015/QĐ-UBND về Quy chế xét và công nhận “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.056
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122