Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 05/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang Người ký: Bùi Ngọc Sương
Ngày ban hành: 24/02/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 05/2010/QĐ-UBND

Rạch Giá, ngày 24 tháng 02 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THỜI GIAN MỞ, ĐÓNG CỬA TẠI CÁC DOANH NGHIỆP, ĐẠI LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ INTERNET TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet;
Căn cứ Thông tư số 05/2008/TT-BTTTT ngày 12 tháng 11 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông, hướng dẫn một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet đối với dịch vụ Internet;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 62/TTr-STTTT ngày 05 tháng 02 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về thời gian mở, đóng cửa tại các doanh nghiệp, đại lý hoạt động kinh doanh dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh Kiên Giang”.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các sở, ban ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; thành phố; đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Ngọc Sương

 

QUY ĐỊNH

THỜI GIAN MỞ, ĐÓNG CỬA TẠI CÁC DOANH NGHIỆP, ĐẠI LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ INTERNET TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này điều chỉnh về thời gian mở, đóng cửa tại các doanh nghiệp, đại lý hoạt động kinh doanh dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, làm cơ sở cho công tác quản lý Nhà nước và căn cứ để các cơ quan chức năng xử lý vi phạm khi phát hiện có hành vi vi phạm xảy ra trên địa bàn; nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của loại hình dịch vụ này, góp phần đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động thông tin và truyền thông.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh Kiên Giang bao gồm:

1. Doanh nghiệp viễn thông hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ Internet;

2. Chủ các doanh nghiệp, đại lý cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet (gọi tắt là đại lý Internet).

Riêng đối với các điểm truy nhập Internet tại các khách sạn, nhà hàng, văn phòng, sân bay,…cung cấp dịch vụ Internet cho người sử dụng không thu cước dịch vụ thì không thuộc đối tượng áp dụng quy định này.

Điều 3. Thời gian mở, đóng cửa hàng ngày

Thời gian mở, đóng cửa tại các doanh nghiệp, đại lý hoạt động kinh doanh dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh Kiên Giang như sau:

- Ngày thường: thời gian mở cửa hoạt động từ 06 giờ 00 phút, thời gian đóng cửa ngừng hoạt động là 23 giờ 00 phút hàng ngày.

- Ngày chủ nhật và các ngày lễ, tết: thời gian mở cửa hoạt động từ 06 giờ 00 phút, thời gian đóng cửa ngừng hoạt động là 24 giờ 00 phút hàng ngày.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, CÁC DOANH NGHIỆP VIỄN THÔNG VÀ CÁC ĐẠI LÝ INTERNET

Điều 4. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước

1. Sở Thông tin và Truyền thông:

a) Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện quy định này thường xuyên bằng nhiều hình thức, để mọi tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet hiểu và chấp hành.

b) Thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn và xử lý vi phạm; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động kinh doanh dịch vụ Internet theo thẩm quyền và các quy định của pháp luật hiện hành.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

a) Phối hợp, chỉ đạo các cơ quan chức năng tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông, các đại lý Internet trên địa bàn trong hoạt động kinh doanh dịch vụ Internet thực hiện đúng theo Quy định này.

b) Chủ trì việc xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo các Phòng Văn hoá - Thông tin thực hiện việc kiểm tra thời gian hoạt động kinh doanh dịch vụ Internet tại địa phương theo thẩm quyền.

3. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn: Chủ trì, phối hợp, trực tiếp kiểm tra thời gian hoạt động kinh doanh dịch vụ Internet tại địa phương và xử lý vi phạm theo thẩm quyền trên cơ sở Quy định này nhằm đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.

Điều 5. Trách nhiệm của doanh nghiệp viễn thông

1. Tổ chức phổ biến, hướng dẫn, tập huấn cho các đại lý Internet về quản lý, cung cấp, kinh doanh dịch vụ Internet theo quy định của pháp luật và Quy định này.

2. Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định trong hoạt động kinh doanh, giải quyết khiếu nại của các đại lý Internet, khiếu nại của khách hàng về việc thực hiện giao kết trong hợp đồng và theo quy định của pháp luật.

3. Chịu sự thanh tra, kiểm tra và thực hiện yêu cầu của các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật và theo thẩm quyền.

Điều 6. Trách nhiệm đại lý Internet

1. Chấp hành nghiêm quy định về thời gian mở, đóng cửa trong hoạt động kinh doanh dịch vụ Internet theo Quy định này và các quy định khác của Pháp luật.

2. Tất cả các đại lý Internet phải niêm yết công khai nội quy sử dụng dịch vụ Internet tại địa điểm kinh doanh theo quy định, trong đó ghi rõ thời gian mở và đóng cửa hàng ngày.

3. Chịu sự thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm của các cơ quan chức năng nếu để xảy ra tình trạng vi phạm.

4. Nếu chủ đại lý Internet để khách hàng sử dụng dịch vụ ngoài giờ quy định thì sẽ bị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo Điểm d Khoản 2 Điều 10 Nghị định 28/2009/NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.

Chương III

THANH TRA, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 7. Thanh tra, kiểm tra

Mọi tổ chức, cá nhân hoạt động quản lý, cung cấp, kinh doanh, sử dụng dịch vụ Internet phải chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng theo Quy định của pháp luật.

Điều 8. Xử lý vi phạm

Các doanh nghiệp viễn thông, đại lý Internet có hành vi vi phạm các quy định này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Cơ quan quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông, các doanh nghiệp viễn thông và các đại lý Internet có trách nhiệm thực hiện nghiêm Quy định này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc phát sinh, các cơ quan, tổ chức và cá nhân phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 05/2010/QĐ-UBND ngày 24/02/2010 ban hành Quy định về thời gian mở, đóng cửa tại các doanh nghiệp, đại lý hoạt động kinh doanh dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh Kiên Giang do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.614

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!