Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 05/2007/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế liên thông về đăng ký kinh doanh, khắc con dấu và mã số thuế trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành

Số hiệu: 05/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sóc Trăng Người ký: Huỳnh Thành Hiệp
Ngày ban hành: 22/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 05/2007/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 22 tháng 01 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP THỰC HIỆN CƠ CHẾ LIÊN THÔNG VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH, ĐĂNG KÝ KHẮC CON DẤU VÀ ĐĂNG KÝ MÃ SỐ THUẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp, ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP , ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế liên thông về đăng ký kinh doanh, đăng ký khắc con dấu và đăng ký mã số thuế trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ kể ngày 01/02/2007.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị tỉnh Sóc Trăng căn cứ Quyết định thi hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp, Bộ KHĐT;
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- Lưu: LC, LT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Thành Hiệp

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP THỰC HIỆN CƠ CHẾ LIÊN THÔNG VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH, ĐĂNG KÝ KHẮC CON DẤU VÀ ĐĂNG KÝ MÃ SỐ THUẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc, phương thức và trách nhiệm phối hợp giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an và Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng trong việc thực hiện cơ chế liên thông về đăng ký kinh doanh, khắc con dấu và đăng ký mã số thuế đối với các doanh nghiệp đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã và đăng ký đầu tư theo Luật Đầu tư.

Điều 2. Yêu cầu đối với công tác phối hợp

Công tác phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện cơ chế liên thông về đăng ký kinh doanh, khắc con dấu và đăng ký mã số thuế phải bảo đảm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cơ quan để giải quyết công việc đạt hiệu quả, nhanh chóng, đúng quy định.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

Công tác phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện cơ chế liên thông được tiến hành theo các nguyên tắc sau đây:

1. Nhà đầu tư chỉ đến một nơi (Sở Kế hoạch và Đầu tư) để thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh, đầu tư.

2. Bảo đảm đầy đủ hồ sơ, thủ tục nhanh chóng, đúng quy định.

Điều 4. Phương thức phối hợp

Các cơ quan có liên quan phối hợp áp dụng phương thức “trực tiếp” và “đồng thời” trong giải quyết thủ tục, cụ thể như sau:

Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho doanh nghiệp. Trong thời gian xem xét cấp đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin đến Công an và Cục Thuế tỉnh để có thể tiến hành đồng thời việc đăng ký khắc con dấu và đăng ký mã số thuế.

Thời gian trả kết quả: 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP

Điều 5. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm

1. Là đầu mối thực hiện cơ chế liên thông về đăng ký kinh doanh, đăng ký khắc con dấu và đăng ký mã số thuế đối với các nhà đầu tư đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã và đăng ký đầu tư theo Luật Đầu tư.

2. Trực tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho nhà đầu tư về đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư, đăng ký khắc con dấu và đăng ký mã số thuế. Cụ thể như sau:

2.1. Hồ sơ đăng ký kinh doanh:

- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh.

- Dự thảo điều lệ (trường hợp đăng ký thành lập công ty).

- Danh sách thành viên/cổ đông sáng lập/thành viên hợp danh.

- Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác.

- Văn bản xác nhận vốn pháp định, Chứng chỉ hành nghề (đối với ngành nghề kinh doanh phải có vốn pháp định, chứng chỉ hành nghề).

2.2. Hồ sơ đăng ký khắc con dấu:

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (do Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh sao y).

- Giấy giới thiệu của cơ quan cấp đăng ký kinh doanh.

- Bản sao giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác.

2.3. Hồ sơ đăng ký mã số thuế:

- Tờ khai đăng ký (theo mẫu) và các bảng kê kèm theo đăng ký thuế (nếu có).

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (do Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh sao y).

Khi nhận hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo số phí, lệ phí phải nộp theo quy định để doanh nghiệp biết và sẽ nộp khi đến nhận kết quả. Đến ngày trả kết quả, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiến hành thu các loại phí, lệ phí và giao đầy đủ biên lai thu cho doanh nghiệp.

3. Thực hiện việc cấp đăng ký kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

4. Bảo đảm giao nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký khắc con dấu, hồ sơ đăng ký mã số thuế cho Công an và Cục Thuế tỉnh; đồng thời nhận lại kết quả (gồm con dấu, giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, biên lai thu phí, lệ phí, giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế) sau khi nộp đủ phí, lệ phí.

Điều 6. Công an tỉnh có trách nhiệm

1. Nhận hồ sơ đăng ký theo quy định do Sở Kế hoạch và Đầu tư nộp.

2. Thực hiện việc cấp con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu trong thời hạn 02 ngày làm việc.

Điều 7. Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm

1. Nhận hồ sơ đăng ký theo quy định do Sở Kế hoạch và Đầu tư nộp.

2. Thực hiện việc cấp giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế trong thời hạn 02 ngày làm việc.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh và Cục trưởng Cục Thuế tỉnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng trong việc thực hiện phối hợp theo Quy chế này và có trách nhiệm cụ thể sau đây:

1. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác phối hợp;

2. Tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm về công tác phối hợp sáu tháng một lần;

3. Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trong trường hợp cơ quan có trách nhiệm phối hợp không thực hiện đúng theo Quy chế này.

Điều 9. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh những vấn đề cần bổ sung, sửa đổi cho phù hợp, Thủ trưởng các đơn vị liên quan đề xuất, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 05/2007/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế liên thông về đăng ký kinh doanh, khắc con dấu và mã số thuế trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.099
DMCA.com Protection Status

IP: 3.88.161.108