Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 05/2003/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 13/02/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 05/2003/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SÁP NHẬP TỔNG CÔNG TY ĐÁ QUÝ VÀ VÀNG VIỆT NAM VÀO TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VIỆT NAM 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước và Nghị định số 38/CP ngày 28 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 50/CP ;
Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới Tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công nghiệp giai đoạn 2003-2005;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sáp nhập Tổng công ty Đá quý và Vàng Việt Nam vào Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam.
Danh sách các đơn vị thành viên Tổng công ty Đá quý và Vàng Việt Nam tại thời điểm sáp nhập kèm quyết định này.

Điều 2.

1. Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam và Hội đồng quản trị Tổng công ty Đá quý và Vàng Việt Nam có trách nhiệm tổ chức bàn giao, tổ chức tiếp nhận nguyên trạng cơ quan Tổng công ty và các đơn vị thành viên của Tổng công ty Đá quý và Vàng Việt Nam theo đúng các quy định của Pháp luật và báo cáo Bộ Công nghiệp trước ngày 15 tháng 3 năm 2003.

2. Giao Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam trong quý I năm 2003 trình Bộ trưởng Bộ Công nghiệp xem xét quyết định Phương án sắp xếp lại về tổ chức và cán bộ lãnh đạo các đơn vị thành viên và của Tổng công ty Đá quý và Vàng Việt Nam; Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam ( bổ sung, sửa đổi) phù hợp với nhiệm vụ được giao và tổ chức đăng ký kinh doanh bổ sung theo qui định của Pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc các Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam, Đá quý và Vàng Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3,
- VP Chính phủ,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Công an,
- Bộ LĐTB&XH,
- Ngân hàng Nhà nước,
- Bộ Nội vụ,
- Các đ/c Thứ trưởng,
- Ban ĐMPTDN Bộ CN,
- Lưu VP, TCCB.

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
Hoàng Trung Hải

 

DANH SÁCH

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN TCTY ĐÁ QUÝ VÀ VÀNG VIỆT NAM TẠI THỜI ĐIỂM SÁP NHẬP
(Kèm quyết định số 05 /2003/QĐ-BCN ngày 13 tháng 02 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc sáp nhập Tổng công ty Đá quý và Vàng Việt Nam vào Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam)

I

Các đơn vị thành viên hạch toán độc lập

 

1

Công ty Đá quý và Vàng Hà Nội

 

2

Công ty Đá quý và Vàng Tây Nguyên

 

3

Công ty Đá quý và Vàng Tp. Hồ Chí Minh

 

4

Công ty Đá quý và Vàng Việt Bắc

 

5

Công ty Đá quý và Vàng Lâm Đồng

 

6

Công ty Đá quý và Vàng Yên Bái

 

7

Công ty Khoan và Dịch vụ kỹ thuật khai thác mỏ

 

II

Các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc

 

1

Công ty Khảo sát thăm dò mỏ

 

2

Trung tâm Đá quý và Hàng trang sức Hà Nội

 

3

Công ty Đá quý và Vàng Nghệ An

 

III

Đơn vị sự nghiệp

 

1

Trung tâm Nghiên cứu Kiểm định Đá quý và Vàng

 


Tổng cộng 11 đơn vị

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 05/2003/QĐ-BCN ngày 13/02/2003 sáp nhập Tổng công ty Đá quý và Vàng Việt Nam vào Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.790

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.132.102
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!