Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 03/2005/QĐ-VPCP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Đoàn Mạnh Giao
Ngày ban hành: 01/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 03/2005/QĐ-VPCP

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CÔNG TÁC LIÊN NGÀNH XỬ LÝ CÁC VƯỚNG MẮC VÀ KIẾN NGHỊ CỦA DOANH NGHIỆP VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 18/2003/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2003 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 23/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác liên ngành xử lý các vướng mắc và kiến nghị của doanh nghiệp về thủ tục hành chính;
Căn cứ công văn cử cán bộ tham gia Tổ công tác liên ngành và Nhóm chuyên viên thường trực của các bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Thương mại; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Ủy ban nhân dân các thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Văn phòng Chính phủ,

Điều 1. Tổ công tác liên ngành giúp Thủ tướng Chính phủ xử lý vướng mắc, kiến nghị của các doanh nghiệp về các thủ tục hành chính tại các thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (sau đây gọi tắt là Tổ công tác liên ngành), gồm các ông (bà) có tên dưới đây:

1. Ông Đoàn Mạnh Giao, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Tổ trưởng;

2. Ông Nguyễn Minh Mẫn, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Văn phòng Chính phủ - Tổ phó;

3. Ông Ngô Hải Phan, Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Văn phòng Chính phủ;

4. Ông Phạm Thanh Quang, Phó Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính;

5. Ông Đỗ Nhất Hoàng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ;

6. Ông Đỗ Đức Đôi, Phó Vụ trưởng Vụ Đăng ký và Thống kê đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường;

7. Ông Phạm Sĩ Chung, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thương mại;

8. Ông Trần Hữu Huỳnh, Trưởng Ban Pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

9. Ông Nguyễn Hữu Tín, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;

10. Ông Nguyễn Thế Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;

11. Ông Trần Văn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng;

12. Ông Trần Văn Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng;

13. Ông Hồ Văn Niên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Tổ công tác liên ngành có Nhóm chuyên viên thường trực giúp việc, gồm các ông (bà) có tên dưới đây:

1. Ông Nguyễn Minh Mẫn, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Văn phòng Chính phủ - Trưởng nhóm;

2. Ông Ngô Hải Phan, Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Văn phòng Chính phủ;

3. Bà Nguyễn Kim Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Đổi mới doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ;

4. Bà Hoàng Thị Ngân, Ủy viên chuyên trách Ban Thư ký Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ;

5. Ông Đặng Xuân Hoan, Ủy viên chuyên trách Ban Thư ký Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ;

6. Bà Bùi Mỹ Hạnh, Hàm Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ;

7. Ông Nguyễn Thái Sơn, chuyên viên chính Vụ Đổi mới doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ;

8. Ông Nguyễn Hữu Thành, chuyên viên chính Vụ Nông nghiệp, Văn phòng Chính phủ;

9. Ông Nguyễn Văn Ngự, Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát quản lý về hải quan, Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính;

10. Ông Đặng Minh Sâm, Phó trưởng Ban Pháp chế - Chính sách, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

11. Bà Lý Thị Kim Oanh, Phó trưởng phòng Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính;

12. Ông Vũ Sĩ Kiên, chuyên viên Vụ Đăng ký và Thống kê đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường;

13. Ông Nguyễn Anh Dũng, chuyên viên Vụ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thương mại;

14. Ông Hoàng Quang Phòng, Phó trưởng Ban Hội viên và Đào tạo, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

15. Ông Đậu Anh Tuấn, chuyên viên Ban Pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Thành viên của Tổ công tác liên ngành và Nhóm chuyên viên thường trực làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Tổ công tác liên ngành và Nhóm chuyên viên thường trực tự giải thể sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 23/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ công tác liên ngành

1. Tiếp nhận và xử lý vướng mắc, kiến nghị của các doanh nghiệp về các thủ tục hành chính tại các thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

2. Đôn đốc, yêu cầu các bộ, ngành và địa phương có biện pháp giải quyết kịp thời, dứt điểm các kiến nghị và vướng mắc của doanh nghiệp.

3. Yêu cầu và đôn đốc các bộ, ngành và địa phương có liên quan thực hiện việc rà soát các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực: mặt bằng kinh doanh, thuế, hải quan, hàng hóa xuất nhập khẩu, phân bổ hạn ngạch, lưu thông hàng hóa trong nước và các quy định khác.

4. Phát hiện và đề xuất với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý những thủ tục mà cơ quan quản lý, cán bộ, công chức nhà nước các cấp đã tùy tiện đặt thêm, đang gây khó khăn, hạn chế hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

5. Nghiên cứu, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan có liên quan những vấn đề cần bổ sung, sửa đổi các quy định hiện hành hoặc ban hành các quy định phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu hội nhập quốc tế.

6. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình và kết quả hoạt động của Tổ công tác liên ngành định kỳ hàng quý.

7. Thực hiện các công việc khác do Thủ tướng Chính phủ giao.

Điều 3. Kinh phí, phương tiện cho hoạt động của Tổ công tác liên ngành và Nhóm chuyên viên thường trực do Văn phòng Chính phủ bảo đảm.

Tổ công tác liên ngành được sử dụng con dấu của Văn phòng Chính phủ để phục vụ công tác.

Điều 4. Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Tổ công tác liên ngành, Nhóm chuyên viên thường trực của Tổ công tác liên ngành, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Vụ trưởng Vụ Kinh tế Tổng hợp, Vụ trưởng Vụ Đổi mới doanh nghiệp, Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp, Vụ trưởng Vụ Hành chính và Cục trưởng Cục Quản trị - Tài vụ Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ (để b/c),
- Các bộ: KH&ĐT, Tài chính,
Thương mại, Tài nguyên và Môi trường,
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam,
- UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng,
TP.HCM, Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu,
- Tổng Thư ký Ban Thư ký Ban CĐCCHC của CP,
- Các thành viên Tổ công tác và
Nhóm chuyên viên thường trực,
- Công báo,
- Người phát ngôn của TTgCP,
- VPCP: BTCN, TBNC, các PCN,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc,
- Lưu: CCHC (5), Văn thư.

BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
Đoàn Mạnh Giao

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 03/2005/QĐ-VPCP ngày 01/03/2005 về việc Tổ chức và hoạt động của Tổ công tác liên ngành xử lý các vướng mắc và kiến nghị của doanh nghiệp về thủ tục hành chính do Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.186

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.213
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!