Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 03/2001/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Lê Quốc Khánh
Ngày ban hành: 16/01/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 03/2001/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN KHÁCH SẠN ĐIỆN LỰC THUỘC CÔNG TY ĐIỆN LỰC 3 THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN ĐIỆN LỰC

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Việt Nam (các công văn số 326/EVN/HĐQT-TCCB&ĐT ngày 11 tháng 12 năm 2000 và số 374/EVN/HĐQT-TCCB&ĐT ngày 29 tháng 12 năm 2000), Phương án của Công ty Điện lực 3 về việc chuyển Khách sạn Điện lực thành Công ty cổ phần Khách sạn Điện lực và Biên bản thẩm định ngày 21 tháng 12 năm 2000 của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp đối với Phương án;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Khách sạn Điện lực (đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Điện lực 3, thành viên Tổng Công ty Điện lực Việt Nam), gồm những điểm chính như sau.

1. Cơ cấu vốn điều lệ.

Vốn điều lệ Công ty cổ phần là: 2.100.000.000 đồng (hai tỷ một trăm triệu đồng). Trong đó,

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước: 30 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Khách sạn: 24,9 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng khác ngoài Khách sạn: 45,1 %.

Giá trị một cổ phần: 100.000 đồng.

2. Giá trị thực tế của Khách sạn Điện lực thuộc Công ty Điện lực 3 (quyết định số 169/EVN/HĐQT-TCKT ngày 10 tháng 07 năm 2000 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Việt Nam về xác định giá trị Khách sạn Điện lực thuộc Công ty Điện lực 3) tại thời điểm 0 giờ ngày 30 tháng 06 năm 1999 để cổ phần hoá là: 2.289.445.920 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Khách sạn là: 2.013.168.556 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong Khách sạn.

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 27 lao động trong Khách sạn là 3.010 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 90.300.000 đồng.

4. Chấp thuận đề nghị của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, cho phép sử dụng một phần tiền bán cổ phần thuộc vốn Nhà nước của Khách sạn Điện lực thuộc Công ty Điện lực 3 để chi phí cổ phần hoá và đào tạo lại lao động. Công ty Điện lực 3 làm thủ tục theo quy định, báo cáo Tổng Công ty Điện lực Việt Nam xem xét, quyết định theo quy định của Nhà nước.

Điều 2. Chuyển Khách sạn Điện lực thuộc Công ty Điện lực 3 thành Công ty cổ phần Khách sạn Điện lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2001,

- Tên gọi bằng tiếng Việt Nam : Công ty cổ phần Khách sạn Điện lực, viết tắt là: Khách sạn Điện lực;

- Tên tiếng Anh: POWER HOTEL JOINT STOCK COMPANY, viết tắt là: PHJS Co;

- Trụ sở đặt tại: 65, Hải Phòng, Thành phố Đà Nẵng.

Điều 3. Công ty cổ phần Khách sạn Điện lực kinh doanh các ngành nghề (tại thời điểm chuyển sang công ty cổ phần):

- Kinh doanh khách sạn, dịch vụ;

- Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần Khách sạn Điện lực là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Tổng công ty Điện lực Việt Nam và Công ty Điện lực 3 có trách nhiệm chỉ đạo Khách sạn Điện lực tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập (bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thông qua Điều lệ Công ty cổ phần).

Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty Điện lực 3 và Giám đốc Khách sạn Điện lực có trách nhiệm điều hành công việc của Khách sạn cho đến khi bàn giao cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Khách sạn Điện lực.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực Việt Nam, Giám đốc Công ty Điện lực 3, Khách sạn Điện lực và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Khách sạn Điện lực chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 6,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban chỉ đạo ĐMvà PTDN,
- Bộ Tài chính,
- Bộ KHĐT,
- Ngân hàng Nhà nước VN,
- Kho bạc NN,
- Cục TCDN,
- UBND TP Đà Nẵng,
- Ban Đổi mới QLDN Bộ CN,
- Công báo,
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
 Lê Quốc Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 03/2001/QĐ-BCN ngày 16/01/2001 về việc chuyển Khách sạn Điện lực thuộc Công ty Điện lực 3 thành Công ty cổ phần Khách sạn Điện lực do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.589

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.172.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!