Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 0256/QĐ-BCT năm 2010 về cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Thép Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 0256/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Vũ Huy Hoàng
Ngày ban hành: 15/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Số: 0256/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
Căn cứ Quyết định số 266/2006/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Thép Việt Nam sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con;
Căn cứ Quyết định số 1729/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước thực hiện cổ phần hóa giai đoạn 2007 – 2010;
Căn cứ Thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về sắp xếp, cổ phần hóa một số tổng công ty, công ty nhà nước (Công văn số 373/TB-VPCP ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ);
Theo đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam tại công văn số 22/VNS-TCLĐ ngày 07 tháng 01 năm 2010 và Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Thép Việt Nam

Thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp là 0 giờ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

Điều 2. Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam có trách nhiệm phối hợp với Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Công Thương để thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty Thép Việt Nam.

Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty Thép Việt Nam chỉ đạo thực hiện các công việc cần thiết để cổ phần hóa Tổng công ty theo quy định hiện hành, báo cáo Bộ Công Thương, các cơ quan có thẩm quyền liên quan và Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Tài chính, Công nghiệp nặng, Kế hoạch, Pháp chế, Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Chỉ đạo ĐM & PTDN;
- Các Bộ: TC, KH&ĐT, LĐTB&XH;
- Các Đ/c Thứ trưởng;
- Các thành viên Ban ĐM và PTDN Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG  
Vũ Huy Hoàng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 0256/QĐ-BCT năm 2010 về cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Thép Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.369
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.239.56