Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 02/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Hồ Đức Phớc
Ngày ban hành: 07/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 02/2010/QĐ-UBND

Vinh, ngày 07 tháng 01 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ TRONG KHU KINH TẾ ĐÔNG NAM NGHỆ AN.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 19/11/2005;
Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ Quy định về Khu công nghiệp, Khu chế xuất và Khu kinh tế;
Căn cứ Quyết định số 85/2007/QĐ-TTg ngày 11/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An;
Căn cứ Nghị quyết số 304/2009/NQ-HĐND ngày 23/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về một số chính sách ưu đãi đầu tư trong Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An;
Xét đề nghị của Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An tại Tờ trình số 120/TTr-KKT.ĐT ngày 31/12/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về một số chính sách ưu đãi đầu tư trong Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; các nhà đầu tư, các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Đức Phớc

 

QUY ĐỊNH

VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ TRONG KHU KINH TẾ ĐÔNG NAM NGHỆ AN.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2010 của UBND tỉnh Nghệ An)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh:

Ngoài các ưu đãi quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, Quy định này ban hành một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhằm tạo điều kiện và khuyến khích các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tham gia đầu tư vào Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Đối tượng áp dụng:

1. Các tổ chức, cá nhân người Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, các tổ chức cá nhân người nước ngoài và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (sau đây gọi tắt là các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước) có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và các doanh nghiệp đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng tại Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An.

2. Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có công vận động nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vận động các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài và các dự án đầu tư trong nước vào Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Ưu đãi đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật - xã hội thiết yếu trong Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An.

Các công trình hạ tầng kỹ thuật - xã hội thiết yếu trong Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An bao gồm: Hệ thống giao thông chính, cảng biển, hệ thống cấp thoát nước chính, công trình xử lý nước thải, chất thải rắn; các khu tái định cư, khu công viên, cây xanh... được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Tỉnh Nghệ An khuyến khích các tổ chức, cá nhân có năng lực tài chính có kinh nghiệm, tự huy động vốn để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu trong Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An theo hình thức BT, BOT, BTO và được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ sau đây:

a) Được ưu tiên lựa chọn địa điểm đầu tư phù hợp với quy hoạch để xây dựng và kinh doanh bất động sản trong khu đô thị thuộc Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An.

b) Được ưu tiên thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp hàng năm (đối với dự án đầu tư theo hình thức BT).

Điều 4. Về tiền thuê đất

Đơn giá cho thuê đất các dự án đầu tư trong Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An được áp dụng cho địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn với mức thấp nhất bằng 0,25% giá đất theo mục đích sử dụng đất thuê do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. Các chính sách khác liên quan đến đất đai được thực hiện theo các quy định hiện hành của Luật Đất đai và các quy định của Chính phủ.

Điều 5. Hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư và san nền.

5.1. Hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư:

a) Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp chính quyền địa phương và cơ quan chức năng của tỉnh phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư thực hiện dự án. Ngân sách Nhà nước hỗ trợ chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng để Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An chủ động triển khai giải phóng mặt bằng. Tiền bồi thường hoa màu, tài sản trên đất nhà đầu tư sẽ hoàn trả khi triển khai thực hiện dự án.

b) Khuyến khích các nhà đầu tư tự bỏ vốn để chi trả trước tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư và kinh phí tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được phê duyệt. Khoản kinh phí bồi thường về đất được ngân sách tỉnh hoàn trả lại bằng hình thức trừ vào tiền thuê đất hàng năm (không áp dụng đối với các dự án được miễn tiền thuê đất); hoặc được ngân sách Nhà nước hoàn trả bằng tiền hàng năm, với thời gian hoàn trả trong vòng 5 năm kể từ khi hoàn thành việc bồi thường giải phóng mặt bằng.

5.2. Hỗ trợ san nền:

a) Đối với các dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng các Khu công nghiệp, Khu phi thuế quan, Khu công nghệ cao: khuyến khích nhà đầu tư san lấp mặt bằng, ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ 50% chi phí san lấp mặt bằng trên cơ sở thiết kế, dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo số liệu quyết toán thực tế được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra nhưng không vượt quá 15 tỷ đồng/100ha (Trường hợp chưa có nhà đầu tư, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An chủ động san lấp mặt bằng để giao đất sạch cho nhà đầu tư).

b) Đối với các dự án đầu tư vào các Khu chức năng của Khu kinh tế Đông Nam nhưng chưa được san lấp mặt bằng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 50% chi phí san lấp mặt bằng trên cơ sở thiết kế, dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo số liệu quyết toán thực tế được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, nhưng không vượt quá 05 tỷ đồng cho các dự án có tổng mức đầu từ 300 tỷ đồng trở lên.

Điều 6. Hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật.

6.1. Đối với dự án đầu tư, xây dựng và kinh doanh hạ tầng các khu chức năng trong Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An được Nhà nước hỗ trợ:

- Đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật: giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước đến hàng rào các dự án.

- Đầu tư xây dựng công trình xử lý nước thải, chất thải tập trung của các khu chức năng.

6.2. Đối với các dự án sản xuất công nghiệp có tổng mức đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên có nhu cầu đầu tư vào các Khu chức năng của Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An nhưng chưa có hạ tầng kỹ thuật được nhà nước đầu tư xây dựng đường giao thông đến chân hàng rào dự án.

Điều 7. Một số hỗ trợ khác.

7.1. Hỗ trợ tuyển dụng và đào tạo lao động

- Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An phối hợp với các ngành, địa phương và các doanh nghiệp liên quan tổ chức đào tạo và tuyển dụng công nhân kỹ thuật đối với một số ngành nghề có nhu cầu cao trong từng giai đoạn nhất định để cung ứng cho các dự án đầu tư tại Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An.

- Nhà đầu tư tiếp nhận từ 30 lao động (có hộ khẩu thường trú tại Nghệ An), ký hợp đồng với người lao động có xác định thời hạn từ 12 tháng trở lên, gửi lao động đi đào tạo tại các cơ sở đào tạo trong nước, nước ngoài hoặc đào tạo tại cơ sở sản xuất của nhà đầu tư, có chứng chỉ sơ cấp nghề trở lên sẽ được ngân sách Nhà nước hỗ trợ chi phí đào tạo 1 lần 1.000.000 đồng/1 lao động.

7.2. Thưởng Xúc tiến đầu tư.

Các tổ chức, cá nhân (không thuộc biên chế Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An) có công vận động, kêu gọi được các dự án nước ngoài đầu tư vào Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, sau khi dự án đi vào đầu tư­ xây dựng sẽ được tỉnh hỗ trợ xúc tiến đầu tư với các mức như sau:

- Mức thưởng 30 triệu đồng cho các dự án có vốn đầu tư từ 300 đến 500 tỷ đồng.

- Mức thưởng 50 triệu đồng cho các dự án có vốn đầu tư trên 500 tỷ đồng.

Đối với các dự án sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại, mức thưởng được tính tăng thêm 10 triệu đồng so với mức tối đa theo quy định trên đối với từng loại dự án.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Các dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An trước thời điểm ban hành Quy định này được áp dụng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo Quy định tại Quyết định số 101/2007/QĐ-UBND và Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 01/9/2009 của UBND tỉnh Nghệ An về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 9. Căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước và các ưu đãi đầu tư trong Quy định này, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An chủ trì phối hợp với các Sở, ngành và các cơ quan có liên quan ban hành văn bản liên ngành kèm theo Quy định này, hướng dẫn cụ thể quy trình, thủ tục ưu đãi đầu tư gọn, rõ, tạo thuận lợi nhất cho nhà đầu tư./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 02/2010/QĐ-UBND ngày 07/01/2010 ban hành Quy định về chính sách ưu đãi đầu tư trong Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.948

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.77.92
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!