Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 02/2003/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Châu Huệ Cẩm
Ngày ban hành: 14/01/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02/2003/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SÁP NHẬP CÔNG TY THUỐC LÁ LẠNG SƠN, DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN VÀO CÔNG TY NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ BẮC, DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CỦA TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 21/CP-ĐMDN ngày 07 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về việc sáp nhập Công ty Thuốc lá Lạng Sơn, doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn vào Công ty nguyên liệu Thuốc lá Bắc, doanh nghiệp nhà nước của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam;
Với sự thoả thuận của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tại Công văn số 670/UB-KT ngày 05 tháng 11 năm 2002;
Xét đề nghị của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tại Tờ trình số 22/TLVN-TC ngày 12 tháng 11 năm 2002;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sáp nhập nguyên trạng Công ty Thuốc lá Lạng Sơn, doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn vào Công ty Nguyên liệu thuốc lá Bắc, doanh nghiệp nhà nước của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

Điều 2. Giao Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc sáp nhập Công ty Thuốc lá Lạng Sơn vào Công ty nguyên liệu Thuốc lá Bắc theo đúng thủ tục quy định của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ các văn bản trước đây có nội dung trái với Quyết định này.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Giám đốc Công ty Thuốc lá Lạng Sơn và Giám đốc Công ty nguyên liệu Thuốc lá Bắc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3,
- Thủ tướng Chính phủ,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban chỉ đạo ĐM và PTDN,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Nội vụ,
- Bộ LĐTB và XH,
- UBND tỉnh Lạng Sơn,
- Công báo,
- Đ/c Bộ trưởng (để b/c),
- Các đ/c Thứ trưởng,
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
 Châu Huệ Cẩm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 02/2003/QĐ-BCN ngày 14/01/2003 về việc sáp nhập Công ty Thuốc lá Lạng Sơn, doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn vào Công ty Nguyên liệu thuốc lá Bắc, doanh nghiệp nhà nước của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.874

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.189.51
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!