Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 01/2014/QĐ-UBND về đăng ký hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Số hiệu: 01/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Lê Trường Lưu
Ngày ban hành: 10/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 01/2014/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 106/2013/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23 tháng 10 năm 2012 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 2389/SKHĐT-ĐKKD ngày 15 tháng 11 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về đăng ký hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu

 

QUY ĐỊNH

VỀ ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định trình tự, thủ tục cấp, từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho các cá nhân, một nhóm người hoặc một hộ gia đình; công tác kiểm tra sau khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Đối tượng áp dụng:

Các cá nhân, một nhóm người hoặc một hộ gia đình thực hiện đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh hoặc thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 3. Nguyên tắc kinh doanh theo hình thức hộ kinh doanh

1. Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ; các hộ gia đình có quyền thành lập hộ kinh doanh và có nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật.

2. Cá nhân, hộ gia đình quy định tại Khoản 1 Điều này chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc.

3. Các hộ kinh doanh hoạt động trên địa bàn tỉnh theo Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Điều 4. Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

1. Đảm bảo thủ tục hành chính đơn giản, rõ ràng, đúng pháp luật.

2. Công khai cụ thể các thủ tục hành chính, lệ phí, giấy tờ, hồ sơ và thời gian giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

3. Nhận hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND cấp huyện.

Điều 5. Nguyên tắc phối hợp kiểm tra sau khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

1. Việc thực hiện công tác kiểm tra sau khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với các hộ kinh doanh phải được tiến hành công khai, minh bạch, các hành vi vi phạm pháp luật phải được xử lý nghiêm đúng theo quy định pháp luật hiện hành.

2. Công tác phối hợp kiểm tra giữa các cơ quan chức năng có liên quan dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định.

3. Căn cứ kế hoạch kiểm tra được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cơ quan chủ trì tổ chức kiểm tra theo phân công tổ chức thực hiện. Trường hợp đột xuất theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền hoặc phát hiện có vấn đề cần kiểm tra phục vụ công tác quản lý Nhà nước thì cơ quan chủ trì công tác kiểm tra được quyền mời các đơn vị liên quan làm việc với hộ kinh doanh và báo cáo cấp có thẩm quyền kết quả làm việc.

4. Các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm phối hợp kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất khi có yêu cầu của cơ quan chủ trì.

5. Công tác kiểm tra sau khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh phải bảo đảm không chồng chéo, trùng lắp về nội dung, không gây phiền hà.

Chương 2.

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

I.Cơ quan đầu mối tiếp nhận, giải quyết; quy trình và thời hạn giải quyết thủ tục cấp đăng ký hộ kinh doanh

1. Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện là cơ quan đầu mối tiếp nhận, trả kết quả cấp đăng ký hộ kinh doanh.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện là cơ quan thụ lý, giải quyết hồ sơ cấp đăng ký hộ kinh doanh.

3. Thời hạn giải quyết đăng ký cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh là 05 (năm) ngày làm việc, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh là 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

4. Yêu cầu, điều kiện, quy định thủ tục, thành phần hồ sơ và các bước thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:

4.1. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh

a. Hộ kinh doanh do một cá nhân là công dân Việt Nam hoặc một nhóm người hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng không quá mười lao động, không có con dấu và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

b. Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện.

c. Hộ kinh doanh có sử dụng thường xuyên hơn mười lao động phải chuyển đổi sang hoạt động theo hình thức doanh nghiệp.

4.2. Thủ tục, thành phần hồ sơ

a. Đăng ký thành lập mới hộ đăng ký kinh doanh

Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình muốn thành lập mới hộ đăng ký kinh doanh gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh (theo Mẫu 01, Phụ lục 01) đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh; trường hợp đăng ký thành lập mới là một nhóm người hoặc một hộ gia đình làm chủ phải có danh sách cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh (theo Mẫu 06, Phụ lục 01).

Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao Giấy chứng minh nhân dân của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

b. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Khi thay đổi nội dung kinh doanh đã đăng ký, hộ kinh doanh thông báo nội dung thay đổi (theo Mẫu 02, Phụ lục 01) với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký.

c. Tạm ngừng kinh doanh

Trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ ba mươi ngày trở lên, hộ kinh doanh thông báo (theo Mẫu 03, Phụ lục 01) với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Thời gian tạm ngừng kinh doanh không được quá một năm.

d. Chấm dứt hoạt động kinh doanh

Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh thông báo (theo Mẫu 04, Phụ lục 01) và nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký, đồng thời thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện.

4.3. Trình tự thực hiện

a. Bước 1 - Tiếp nhận hồ sơ

Người đăng ký nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của UBND cấp huyện. Sau khi nhận đủ thủ tục và kiểm tra thành phần hồ sơ theo quy định của pháp luật, bộ phận tiếp nhận sẽ ban hành Giấy biên nhận và hẹn ngày trả kết quả (nếu hồ sơ đã đầy đủ theo quy định).

b. Bước 2 - Xử lý hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận chuyển giao hồ sơ cho bộ phận đăng ký kinh doanh cấp huyện (phòng Tài chính Kế hoạch).

Trong quá trình thụ lý hồ sơ của chuyên viên phụ trách nếu xét thấy cần phải bổ sung, hiệu chỉnh các nội dung trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh đã nộp thì sẽ thông báo bổ sung, hiệu chỉnh. Việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh phải thông báo bằng văn bản (theo Mẫu 05, Phụ lục 01).

c. Bước 3 - Trả kết quả

Người đăng ký mang Giấy biên nhận và đến nhận kết quả tại bộ phận trả hồ sơ của UBND cấp huyện.

Điều 7. Công tác kiểm tra sau khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

1. Phòng Tài chính - Kế hoạch là cơ quan chủ trì tham mưu cho UBND cấp huyện tiến hành kiểm tra sau khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

2. Việc kiểm tra được thực hiện dưới hình thức đoàn kiểm tra, do UBND cấp huyện thành lập, có sự tham gia của liên cơ quan Tài chính - Kế hoạch, Thuế, Quản lý thị trường và các cơ quan có liên quan khác.

Nội dung kiểm tra sau khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh tập trung vào các vấn đề: chấp hành các quy định về đăng ký kinh doanh; điều kiện kinh doanh; sử dụng Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; chấp hành các quy định về thuế, đất đai, xây dựng, môi trường, lao động, vệ sinh an toàn thực phẩm và các vấn đề liên quan khác của hộ kinh doanh.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị nhà nước trong công tác cấp đăng ký hộ kinh doanh

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

1.1. Tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ cho UBND cấp huyện về công tác cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và công tác kiểm tra sau khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật.

1.2. Xây dựng và tổ chức vận hành phần mềm, cơ sở dữ liệu về đăng ký hộ kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh. Khai thác một cách có hiệu quả thông tin đăng ký kinh doanh vào mục tiêu tăng cường quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện

2.1. Chỉ đạo bộ phận một cửa của UBND cấp huyện:

a. Niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của UBND cấp huyện các biểu mẫu, thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký hộ kinh doanh theo quy định; hướng dẫn hồ sơ, thủ tục cho cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu đăng ký hộ kinh doanh.

b. Trả kết quả giải quyết đăng ký Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo đúng thời hạn đã được quy định; thu lệ phí đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành.

2.2. Chỉ đạo phòng Tài chính Kế hoạch:

a. Thụ lý giải quyết hồ sơ đúng thời gian quy định. Nếu xét thấy cần phải bổ sung, hiệu chỉnh các nội dung trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh đã nộp, phải thông báo kịp thời cho cá nhân đăng ký trước khi hết hạn giải quyết. Mọi hướng dẫn, đề nghị bổ sung hồ sơ phải được thực hiện bằng văn bản. Không hướng dẫn, đề nghị bổ sung hồ sơ quá một lần đối với một trường hợp đăng ký.

b. Định kỳ vào tuần thứ nhất hàng tháng, gửi thông tin và danh sách các hộ kinh doanh đã đăng ký mới tháng trước cho Chi cục thuế cấp huyện, phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý ngành kinh tế - kỹ thuật cấp tỉnh.

3. Chi cục Thuế cấp huyện:

Tiếp nhận hồ sơ, dữ liệu và danh sách hộ kinh doanh đăng ký mới do cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện cung cấp; tổng hợp, theo dõi và tổ chức kê khai, thu nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật về thuế.

Điều 9. Sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh Quy định

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh những khó khăn, vướng mắc hoặc có vấn đề cần bổ sung, sửa đổi để phù hợp với tình hình thực tế, Thủ trưởng các đơn vị liên quan đề xuất, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 

PHỤ LỤC 01

CÁC MẪU VĂN BẢN
Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

…………, ngày …... tháng …… năm ……..

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

Kính gửi: (Tên cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện)

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ………………………………………………..............

Giới tính: ........................................................................................................................

Sinh ngày: …../ …../ …… Dân tộc: ………………………. Quốc tịch: ............................

Chứng minh nhân dân số: .............................................................................................

Ngày cấp: ……/ ……/ …….Nơi cấp: .............................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ...........................................

Số giấy chứng thực cá nhân: .........................................................................................

Ngày cấp: …../ …../ …….. Ngày hết hạn: ……./ ……/ ………. Nơi cấp: ..................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ...................................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: ......................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ...................................................................

Tỉnh/Thành phố: ............................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ...................................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: ......................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ...................................................................

Tỉnh/Thành phố: ............................................................................................................

Điện thoại: ……………………………………………………Fax: .............................

Email: …………………………………………………………Website:......................

Đăng ký hộ kinh doanh với các nội dung sau:

1. Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ..............................................................

2. Địa điểm kinh doanh:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ...................................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: ......................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ...................................................................

Tỉnh/Thành phố: ............................................................................................................

Điện thoại: …………………………………………………… Fax: .............................

Email: ………………………………………………………… Website: .....................

3. Ngành, nghề kinh doanh: .........................................................................................

4. Vốn kinh doanh:

Tổng số (bằng số; VNĐ): ...............................................................................................

Phần vốn góp của mỗi cá nhân (đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân góp vốn thành lập; kê khai theo mẫu): Gửi kèm

Tôi và các cá nhân tham gia thành lập hộ kinh doanh cam kết:

- Bản thân không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh; không đồng thời là chủ hộ kinh doanh khác; không là chủ doanh nghiệp tư nhân; không là thành viên hợp danh của công ty hợp danh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);

- Địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của tôi và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký trên.

 

Các giấy tờ gửi kèm:

- ………………………

- ………………………

- ………………………

ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH
(Ký và ghi họ tên)

 

Mẫu số 02

TÊN HỘ KINH DOANH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ………….

………, ngày …… tháng ….. năm …….

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

Kính gửi: (Tên cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện)

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ......................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: .................................................................

Do: ………………………………………………………… Cấp ngày: …… /

………../ ...........................................................................................................................

Địa điểm kinh doanh: .......................................................................................................

Điện thoại:………………………………………………….. Fax: .................................

Email: ………………………………………………………. Website: .........................

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh như sau:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Tôi cam kết về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này (Trường hợp đăng ký thay đổi địa điểm kinh doanh, hộ kinh doanh phải cam kết về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp trụ sở dự định chuyển tới).

 

Các giấy tờ gửi kèm:

- ………………………

- ………………………

- ………………………

ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH
(Ký, ghi họ tên)

 

Mẫu số 03

TÊN HỘ KINH DOANH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ………….

………, ngày …… tháng ….. năm …….

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TẠM NGỪNG KINH DOANH CỦA HỘ KINH DOANH

Kính gửi: (Tên cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện)

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): .....................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: .................................................................

Do: ………………………………………………………… Cấp ngày: …… /

………../ ..........................................................................................................................

Địa điểm kinh doanh: ......................................................................................................

Điện thoại:………………………………………………….. Fax: ................................

Email: ………………………………………………………. Website: ........................

Thông báo tạm ngừng kinh doanh như sau:

Thời gian tạm ngừng: ......................................................................................................

Thời điểm bắt đầu tạm ngừng: Ngày ………… tháng …………..năm .............................

Thời điểm kết thúc tạm ngừng: Ngày ………… tháng …………..năm ............................

Lý do tạm ngừng: ............................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Tôi cam kết về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này.

 

 

ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH
(Ký, ghi họ tên)

 

Mẫu số 04

TÊN HỘ KINH DOANH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ………….

………, ngày …… tháng ….. năm …….

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG HỘ KINH DOANH

Kính gửi: (Tên cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện)

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): .....................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: .................................................................

Do: ………………………………………………………… cấp ngày: …… /

………../ ..........................................................................................................................

Địa điểm kinh doanh: ......................................................................................................

Điện thoại:………………………………………………….. Fax: ................................

Email: ………………………………………………………. Website: ........................

Thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh kể từ ngày ……..…/ ………/ ………..

Hộ kinh doanh cam kết đã hoàn thành các khoản nợ, nghĩa vụ thuế, tài sản và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

 

Các giấy tờ gửi kèm:

- ……………………….

- ………………………

- ………………………

ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH
(Ký, ghi họ tên)

 

Mẫu số 05

UBND HUYỆN…
PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số:

……….., ngày ….. tháng ….. năm ……

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

Kính gửi: (Tên hộ kinh doanh)

Tên cơ quan đăng ký kinh doanh: ...................................................................................

Địa chỉ trụ sở: ..................................................................................................................

Điện thoại: ………………………………………………….. Fax: ...............................

Email: ……………………………………………………….. Website: .......................

Sau khi xem xét hồ sơ đã nhận ngày …………tháng …….năm ................................... của Ông/Bà: ..................................................................................................................... là ...................................................................................................................................... về việc: ............................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Cơ quan đăng ký kinh doanh đề nghị những nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong hồ sơ và lý do sửa đổi, bổ sung như sau:..............................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Ngày cơ quan đăng ký kinh doanh nhận được tài liệu sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu nói trên được tính là ngày nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: …….

CHỨC DANH NGƯỜI KÝ
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

Mẫu số 06

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN GÓP VỐN THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH

STT

Họ tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Quốc tịch

Dân tộc

Chỗ ở hiện tại

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Số, ngày, cơ quan cấp chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu

Vốn góp

Thời điểm góp vốn

Chữ ký

Giá trị phần vốn góp1 (bằng số; VNĐ)

Tỷ lệ (%)

Loại tài sản, số lượng, giá trị tài sản góp vốn2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….., ngày ….. tháng ….. năm …
ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH
(Ký và ghi họ tên)

 

PHỤ LỤC 02

LƯU ĐỒ QUY TRÌNH, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)1 Ghi tổng giá trị phần vốn góp của từng cá nhân.

2 Loại tài sản góp vốn bao gồm:

- Tiền Việt Nam

- Ngoại tệ tự do chuyển đổi

- Vàng

- Giá trị quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật

- Tài sản khác

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 01/2014/QĐ-UBND về đăng ký hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.182

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.60.226