Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1253/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 29/12/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1253/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC THI HÀNH LUẬT DOANH NGHIỆP

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Để giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo kịp thời và nhất quán thực hiện Luật Doanh nghiệp;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp dưới đây gọi tắt là Tổ công tác để giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo công tác thực hiện Luật Doanh nghiệp.

Tổ công tác do Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo trực tiếp.

Điều 2. Tổ công tác có nhiệm vụ :

1. Rà soát, đánh giá và phân loại các văn bản pháp luật, các loại giấy phép có liên quan đến việc thi hành Luật Doanh nghiệp, trên cơ sở đó kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ về :

a) Văn bản pháp luật trái với quy định của Luật Doanh nghiệp, cần bãi bỏ;

b) Văn bản không phù hợp với Luật Doanh nghiệp, cần bổ sung hoặc sửa đổi; những nội dung bổ sung, sửa đổi cần thiết;

c) Các loại giấy phép không cần thiết, cần bãi bỏ;

d) Các loại giấy phép cần chuyển thành điều kiện kinh doanh mà không cần giấy phép hoặc giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh;

đ) Loại giấy phép cần thiết, tiếp tục duy trì.

2. Nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ tiêu chí xác định và danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, ngành nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề và tổ chức quản lý Nhà nước đối với ngành nghề kinh doanh đó.

3. Theo dõi quá trình triển khai thực hiện Luật Doanh nghiệp và các vấn đề phát sinh để đề xuất Thủ tướng Chính phủ xử lý.

Điều 3. Tổ công tác do đồng chí Trần Xuân Giá, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Tổ trưởng và gồm các thành viên sau :

- Đồng chí Uông Chu Lưu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

- Đồng chí Phạm Viết Muôn, Phó Trưởng ban Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương.

Tổ công tác có nhóm giúp việc gồm các đồng chí có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 4. Tổ công tác hoạt động theo quy chế do Tổ trưởng ban hành.

Điều 5. Kinh phí, phương tiện hoạt động chung của Tổ công tác do Bộ Kế hoạch và Đầu tư đảm nhiệm.

Tổ công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 7. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đồng chí có tên tại Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan  thuộc Chính phủ,
- Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
- Phòng Thương mại và CN Việt Nam,
- Viện Nhà nước và Pháp luật,
- Như Điều 3,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ : PC, KTQĐ, CN, TH, TTTT & BC
- Lưu : ĐMDN (3b), VT.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phan Văn Khải

 

DANH SÁCH

THÀNH VIÊN NHÓM GIÚP VIỆC TỔ CÔNG TÁC THI HÀNH LUẬT DOANH NGHIỆP
(kèm theo Quyết định số 1253/QĐ-TTg ngày 29/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Tổ công tác thi hành Luật doanh nghiệp)

1. Ông Lê Đăng Doanh, Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổ phó thường trực.

2. Ông Đặng Đức Đạm, thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng.

3. Ông Vũ Quốc Tuấn, cộng tác viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng.

4. Ông Nguyễn Văn Thảo, cộng tác viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng.

5. Ông Lê Đình Thu, cộng tác viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng.

6. Ông Nguyễn Mại, thành viên Tổ kinh tế đối ngoại của Thủ tướng.

7. Bà Phạm Chi Lan, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

8. Ông Trần Hữu Huỳnh,Trưởng Ban Pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

9. Ông Nguyễn Như Phát, Truởng Phòng Pháp luật so sánh Viện Nhà nước và Pháp luật.

10. Ông Trần Xuân Lịch, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

11. Ông Nguyễn Đình Cung, Trưởng Ban chính sách kinh tế vĩ mô, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thư ký Tổ công tác.

12. Ông Nguyễn Lê Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

13. Ông Cao Bá Khoát, chuyên viên Vụ Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

14. Ông Dương Đăng Huệ, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật kinh tế và dân sự, Bộ Tư pháp.

15. Ông Chu Đức Nhuận, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Văn phòng Chính phủ.

16. Ông Nguyễn Thái Sơn, chuyên viên Vụ Kiểm tra quyết định, Văn phòng Chính phủ.

17. Bà Nguyễn Kim Toàn, chuyên viên Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1253/QĐ-TTg ngày 29/12/1999 về thành lập Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.237

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!