Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 68/NQ-CP 2020 Chương trình cắt giảm đơn giản hóa quy định về hoạt động kinh doanh

Số hiệu: 68/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 12/05/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 68/NQ-CP

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2020 - 2025

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành quy chế làm việc của Chính phủ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

QUYẾT NGHỊ:

Ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025 (Sau đây gọi là Chương trình) với các nội dung cụ thể sau:

I. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO

1. Lấy doanh nghiệp, người dân làm trung tâm, động lực phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; thúc đẩy, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân tham gia hoạt động kinh doanh; giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, người dân trong việc tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

2. Cắt giảm, đơn giản hóa ngay những quy định không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp, là rào cản, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người dân trong các văn bản hiện hành góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả và bảo đảm mục tiêu quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp.

3. Bảo đảm tính công khai, minh bạch; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc thực hiện cải cách các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

4. Bảo đảm tuân thủ các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, trong đó có các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã tham gia.

II. MỤC TIÊU, YÊU CẦU, PHẠM VI THỰC HIỆN

1. Mục tiêu:

a) Trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025, cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản đang có hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2020 được các bộ, cơ quan thống kê, tính chi phí tuân thủ và công bố lần đầu (trước ngày 31/10/2020); đồng thời, giảm tối đa số lượng văn bản hiện hành có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ.

b) Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành văn bản có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trên cơ sở các quy định pháp luật, nhất là các văn bản hành chính, thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, nghị định của Chính phủ; ngăn chặn việc phát sinh những quy định không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp và gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người dân.

2. Yêu cầu:

a) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan liên quan; bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng thời hạn, công khai, minh bạch, đúng pháp luật trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ tại Chương trình.

b) Cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh phải lượng hoá được lợi ích mang lại cho doanh nghiệp, người dân và xã hội, không gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động, quyền và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp, người dân; bảo đảm mục tiêu quản lý nhà nước, không tạo ra khoảng trống pháp lý trong quy định pháp luật.

c) Thực hiện đúng quy định tại khoản 3 Điều 11 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật khi ban hành văn bản quy định chi tiết liên quan đến hoạt động kinh doanh theo hướng khuyến khích lồng ghép nhiều nội dung trong một văn bản để giảm tối đa số văn bản quy định chi tiết, bảo đảm tính thống nhất và tạo thuận lợi cho việc thi hành, tuân thủ pháp luật.

d) Đề xuất cơ quan có thẩm quyền cho phép áp dụng hình thức một văn bản sửa nhiều văn bản khi ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các văn bản hiện hành liên quan đến hoạt động kinh doanh để thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh (trừ những văn bản quy định những vấn đề phức tạp, nhạy cảm liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội).

3. Phạm vi thực hiện: Thống kê, rà soát, tính chi phí tuân thủ, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh (gồm: quy định về thủ tục hành chính bao gồm cả quy định về báo cáo; quy định về yêu cầu, điều kiện trong hoạt động kinh doanh; quy định về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; quy định về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật) trong các thông tư, thông tư liên tịch của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, nghị định, nghị quyết của Chính phủ, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang có hiệu lực và trong các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật mà các bộ, cơ quan được giao xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành.

III. NHIỆM VỤ CƠ BẢN

1. Năm 2020, tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng làm tiền đề cho các năm tiếp theo, cụ thể là:

a) Xây dựng và đưa vào sử dụng phần mềm thống kê, rà soát quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

b) Tập huấn, nâng cao năng lực cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện thống kê, tính chi phí tuân thủ, rà soát, đánh giá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

c) Cập nhật đầy đủ dữ liệu và tính chi phí tuân thủ các quy định hiện hành liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ trên tất cả các lĩnh vực vào phần mềm thống kê, rà soát. Đồng thời, rà soát và kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa ngay những quy định không hợp lý, đang là rào cản, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, trong đó ưu tiên nhóm quy định liên quan đến kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

(Phụ lục Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 kèm theo).

2. Hàng năm, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh để kịp thời cắt giảm, đơn giản hóa ngay những quy định không hợp lý, đang là rào cản, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh.

3. Cập nhật thường xuyên các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ, hủy bỏ và có biến động chi phí tuân thủ trên phần mềm thống kê để theo dõi tình hình, kết quả cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

4. Tổ chức tiếp nhận, thu thập, tổng hợp các phản ánh, kiến nghị, ý kiến của doanh nghiệp, người dân về các quy định không còn phù hợp, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh thông qua Cổng dịch vụ công Quốc gia, qua đối thoại, tham vấn để đề xuất những vấn đề cần ưu tiên rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hủy bỏ hoặc thay thế các quy định.

5. Kiểm soát chặt chẽ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thông qua đánh giá tác động các quy định có phát sinh chi phí tuân thủ đối với doanh nghiệp, người dân và công tác thẩm định, thẩm tra trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

6. Báo cáo sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng năm và tổng kết Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025.

7. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch truyền thông để thông tin về những kết quả đạt được tới người dân, doanh nghiệp trong suốt quá trình thực hiện Chương trình.

IV. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tăng cường chỉ đạo thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi, tạo môi trường bình đẳng cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người dân từ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đến các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp.

2. Tăng cường truyền thông và đối thoại giữa cơ quan nhà nước với doanh nghiệp, người dân; huy động sự tham gia tích cực của Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính, các hiệp hội doanh nghiệp tích cực phản ánh, kiến nghị, góp ý về các dự thảo văn bản và văn bản hiện hành lên Cổng dịch vụ công Quốc gia để tăng tính phản biện của doanh nghiệp, người dân về các quy định pháp luật, qua đó nâng cao chất lượng rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

3. Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo tiến độ và chất lượng, mục tiêu, yêu cầu của Chương trình.

4. Nâng cao chất lượng phối hợp giữa các bộ, ngành, cơ quan trong việc thẩm định, thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật và giải quyết những vấn đề vướng mắc, bất cập liên quan đến nhiều bộ, ngành, cơ quan.

5. Phát triển đồng bộ và song hành, tương hỗ ứng dụng công nghệ thông tin vào việc thống kê, rà soát, tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và tổ chức tham vấn hiệu quả chính sách, văn bản quy phạm pháp luật lấy ý kiến doanh nghiệp, người dân.

6. Đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai có hiệu quả Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, thực hiện kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia để phục vụ người dân, doanh nghiệp.

7. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực của cơ quan hành chính nhà nước, của tổ chức, cá nhân tham gia Chương trình; tăng cường theo dõi, giám sát của các cơ quan truyền thông, báo chí, doanh nghiệp, người dân về kết quả cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh không còn phù hợp, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người dân.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Chương trình được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

2. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình trong dự toán ngân sách hàng năm được cấp có thẩm quyền giao.

3. Khuyến khích việc huy động theo quy định của pháp luật các nguồn kinh phí ngoài ngân sách nhà nước để triển khai Chương trình.

VI. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ:

a) Chủ động triển khai thực hiện Chương trình theo nhiệm vụ được phân công, xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2020 - 2025. Người đứng đầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả cắt giảm, đơn giản hóa những quy định không hợp lý, đang là rào cản, gây khó khăn đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người dân, bảo đảm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu tại Chương trình; quán triệt chỉ đạo của Chính phủ về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025 đến từng cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý.

b) Căn cứ Chương trình này, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và tình hình thực tế triển khai Chương trình tại bộ, cơ quan, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ xây dựng, ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trước ngày 31 tháng 01 hàng năm gửi Văn phòng Chính phủ để theo dõi (năm 2020, ban hành trong thời gian 20 ngày kể từ ngày Chính phủ ban hành Nghị quyết).

c) Hoàn thành thống kê, cập nhật dữ liệu và tính chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ vào phần mềm thống kê, rà soát theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ trước ngày 15 tháng 10 năm 2020; tổng hợp, báo cáo kết quả thống kê, tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ trước ngày 31 tháng 10 năm 2020, gửi Văn phòng Chính phủ để theo dõi; thường xuyên cập nhật các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ, hủy bỏ và có biến động chi phí tuân thủ trên phần mềm thống kê, rà soát.

d) Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý; xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 10 năm 2020, từ năm 2021 đến năm 2025 trình Thủ tướng Chính phủ phương án theo hai đợt: đợt một trước ngày 30 tháng 5 và đợt hai trước ngày 30 tháng 9 hàng năm. Các phương án trước khi trình Thủ tướng Chính phủ thông qua phải gửi lấy ý kiến các bộ, cơ quan liên quan (đối với phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu phải gửi lấy ý kiến của Bộ Tài chính).

đ) Thường xuyên đối thoại, tham vấn, tiếp nhận, thu thập, ý kiến của các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp, các đối tượng tuân thủ về quy định không còn phù hợp, là rào cản, gây khó khăn đối với hoạt động kinh doanh; về các giải pháp, phương án cắt giảm, đơn giản hóa và các kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người dân.

e) Xây dựng, ban hành, trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ ngay sau khi phương án cắt giảm, đơn giản hóa được Thủ tướng Chính phủ thông qua.

g) Trước ngày 25 tháng 6 và trước ngày 25 tháng 12 hàng năm, tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong 6 tháng và một năm, gửi Văn phòng Chính phủ để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Văn phòng Chính phủ:

a) Căn cứ kết quả theo dõi thực tế triển khai của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan thực hiện rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh để bảo đảm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của Chương trình.

b) Chủ trì xây dựng, đưa vào sử dụng phần mềm thống kê, rà soát quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và biên soạn tài liệu, hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ triển khai thực hiện thống kê, tính chi phí tuân thủ, rà soát, đánh giá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, hoàn thành trong tháng 5 năm 2020; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu về điều kiện kinh doanh để hỗ trợ các bộ, cơ quan trong việc thống kê, cập nhật, bổ sung các quy định về điều kiện kinh doanh, hoàn thành trong tháng 6 năm 2020.

c) Tập huấn, nâng cao năng lực cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện thống kê, tính chi phí tuân thủ, rà soát, đánh giá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, hoàn thành trong tháng 6 năm 2020.

d) Thường xuyên tổng hợp các phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, người dân, tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp về các quy định không còn phù hợp, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh thông qua Cổng dịch vụ công Quốc gia, qua đối thoại, tham vấn.

đ) Nghiên cứu, góp ý đối với kết quả thống kê, tính chi phí tuân thủ và phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

e) Giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các bộ, cơ quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ thống kê, rà soát, tính chi phí tuân thủ, cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo kế hoạch hàng năm bảo đảm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của Chương trình.

g) Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính rà soát độc lập những quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh có liên quan đến nhiều bộ, ngành hoặc có nhiều phản ánh, kiến nghị từ phía doanh nghiệp, người dân, trên cơ sở đó, đề xuất, kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hướng giải quyết hoặc biện pháp xử lý.

h) Hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ báo cáo sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ thống kê, tính chi phí tuân thủ, rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. Tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch hàng năm trước ngày 31 tháng 12 hàng năm và tổng kết tình hình, kết quả thực hiện Chương trình trước ngày 31 tháng 12 năm 2025.

i) Thường xuyên công bố, công khai kết quả cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của các bộ, cơ quan ngang bộ trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

k) Phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền về việc triển khai và kết quả thực hiện Chương trình này.

3. Bộ Tư pháp:

a) Thực hiện các nhiệm vụ nêu tại khoản 1 Mục này.

b) Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan triển khai Kế hoạch thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ ban hành kèm theo Quyết định 209/QĐ-TTg ngày 07 tháng 02 năm 2020 và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa bình tại Văn bản thông báo số 136/TB-VPCP ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ.

c) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan trong quá trình thẩm định dự thảo văn bản thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định của pháp luật và bảo đảm mục tiêu, yêu cầu của Chương trình.

d) Thực hiện tiếp nhận, tổng hợp đề nghị của các bộ, cơ quan ngang bộ, xây dựng, trình Chính phủ thông qua đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; báo cáo Thủ tướng Chính phủ phân công một bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì xây dựng văn bản thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh (trong trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cho phép áp dụng một văn bản sửa nhiều văn bản).

4. Bộ Tài chính:

a) Thực hiện các nhiệm vụ nêu tại khoản 1 Mục này.

b) Cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hải quan theo hướng điện tử hóa, hướng tới hải quan điện tử, phù hợp chuẩn mực quốc tế; chủ trì xây dựng Đề án cải cách kiểm tra chuyên ngành được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2019.

c) Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan trong quá trình cải cách các quy định liên quan đến kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu; tham gia ý kiến đối với phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu khi các bộ, ngành gửi lấy ý kiến.

d) Kiến nghị các bộ, ngành hoặc đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến kim tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

5. Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính:

a) Tham gia tích cực và huy động sự tham gia của các hiệp hội, doanh nghiệp, người dân gửi phản ánh, kiến nghị về những khó khăn, vướng mắc, rào cản trong hoạt động kinh doanh quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính và dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật về Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

b) Kịp thời đề xuất, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp.

6. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

a) Kịp thời phản ánh, kiến nghị với các bộ, ngành về những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

b) Nghiên cứu, góp ý đối với các phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh khi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ gửi lấy ý kiến.

c) Đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai có hiệu quả Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, thực hiện kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KSTT (2b).TT.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH CẮT GIẢN, ĐƠN GIẢN HÓA QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ)

STT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

Kết quả

I. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ, THEO DÕI, HƯỚNG DẪN, KIỂM TRA, ĐÔN ĐỐC THỰC HIỆN

1

Xây dựng, trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ Quyết định ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Văn phòng Chính phủ

Trong thời gian 20 ngày kể từ ngày Chính phủ ban hành Nghị quyết

Quyết định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ.

2

Xây dựng, đưa vào sử dụng phần mềm thống kê, rà soát quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Văn phòng Chính phủ

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Tháng 5 năm 2020

Hệ thống phần mềm thống kê, rà soát.

3

Biên soạn tài liệu hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ triển khai thực hiện thống kê, tính chi phí tuân thủ, rà soát, đánh giá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Văn phòng Chính phủ

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Tháng 5 năm 2020

Tài liệu hướng dẫn kèm Biểu mẫu thống kê, rà soát, tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

4

Thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu về điều kiện kinh doanh để hỗ trợ các bộ, cơ quan trong việc thống kê, cập nhật, bổ sung các quy định về điều kiện kinh doanh

Văn phòng Chính phủ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 6 năm 2020

Dữ liệu được kết nối, chia sẻ trên phần mềm thống kê, rà soát quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

5

Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện thống kê, tính chi phí tuân thủ, rà soát, đánh giá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Văn phòng Chính phủ

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính

Tháng 6 năm 2020

Các học viên tham gia khóa đào tạo nắm vững những kỹ năng và yêu cầu cần thiết phục vụ cho việc thống kê, tính chi phí tuân thủ và rà soát, đánh giá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

6

Tổ chức tiếp nhận, thu thập, tổng hợp các phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, người dân, tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp về các quy định không còn phù hợp, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia; qua đối thoại, tham vấn.

Văn phòng Chính phủ

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính

Thường xuyên

Ý kiến của doanh nghiệp, người dân được tiếp nhận, xử lý theo quy định.

7

Giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ triển khai thực hiện nhiệm vụ thống kê, tính chi phí tuân thủ, rà soát, đánh giá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo kế hoạch hàng năm.

Văn phòng Chính phủ

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính

Thường xuyên

Các buổi kiểm tra, làm việc với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ về kết quả, tiến độ thực hiện nhiệm vụ; kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan thực hiện nhiệm vụ.

8

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch truyền thông để tuyên truyền về việc triển khai và kết quả thực hiện Chương trình.

Văn phòng Chính phủ

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan thông tấn báo chí

Thường xuyên

Các sản phẩm truyền thông nhằm nâng cao nhận thức và thu hút sự quan tâm, tham gia của toàn xã hội để thúc đẩy cải cách, cải thiện môi trường kinh doanh.

II. TRIỂN KHAI THỐNG KÊ, TÍNH CHI PHÍ TUÂN THỦ QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Ở CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ

1

Thống kê, cập nhật đầy đủ dữ liệu và tính chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Văn phòng Chính phủ

30/9/2020

Các biểu mẫu thống kê, tính chi phí tuân thủ đã được hoàn thành theo hướng dẫn (cập nhật trên hệ thống phần mềm) và Công văn gửi lấy ý kiến Văn phòng Chính phủ

2

Góp ý đối với kết quả thống kê, tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của các bộ, cơ quan ngang bộ.

Văn phòng Chính phủ

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Theo quy định tại Nghị định số 138/2016/NĐ-CP

Kết quả đánh giá độc lập của Văn phòng Chính phủ về chất lượng thống kê, tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của các bộ, cơ quan ngang bộ.

3

Tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện các dữ liệu quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trên hệ thống phần mềm thống kê, rà soát.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Văn phòng Chính phủ

15/10/2020

Dữ liệu về quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và các Biểu tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được bổ sung, hoàn thiện trên Hệ thống phần mềm thống kê, rà soát.

4

Cập nhật bổ sung, hoàn thiện các dữ liệu về quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh khi có thay đổi.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Văn phòng Chính phủ; Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính

Thường xuyên

Nâng cao chất lượng dữ liệu thống kê và tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trên Hệ thống phần mềm thống kê, rà soát.

5

Tổng hợp, báo cáo kết quả thống kê, tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Văn phòng Chính phủ

31/10/2020

Báo cáo tình hình, kết quả thống kê, tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

6

Rà soát độc lập những quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh có liên quan đến nhiều bộ, ngành hoặc có nhiều phản ánh, kiến nghị từ phía doanh nghiệp, người dân; đề xuất, kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hướng giải quyết hoặc biện pháp xử lý.

Văn phòng Chính phủ

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính

Thường xuyên

Đề xuất, kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hướng giải quyết hoặc biện pháp xử lý.

III. TRIỂN KHAI RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ; TÍNH CHI PHÍ TUÂN THỦ SAU ĐƠN GIẢN HÓA; ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Ở CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ

1

Rà soát, đánh giá; xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và tính chi phí tuân thủ sau đơn giản hóa.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Các bộ, cơ quan liên quan

Trước ngày 01/10/2020

Các Biểu mẫu rà soát, đánh giá; Biểu mẫu tính chi phí tuân thủ; dự thảo phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của các bộ, cơ quan ngang bộ gửi lấy ý kiến của các bộ, cơ quan liên quan.

2

Góp ý kết quả rà soát, tính chi phí tuân thủ, phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan liên quan

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Theo Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 138/2016/NĐ-CP

Văn bản góp ý đối với kết quả rà soát, tính chi phí tuân thủ, phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

3

Tiếp thu ý kiến của Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan liên quan và ý kiến của cá nhân, tổ chức, hoàn thiện Biểu mẫu rà soát, đánh giá, Biểu mẫu tính chi phí tuân thủ và Báo cáo phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thông qua phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Văn phòng Chính phủ; các bộ, cơ quan liên quan

Thường xuyên

Báo cáo phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; các Biểu mẫu rà soát, đánh giá; Biểu mẫu tính chi phí tuân thủ sau đơn giản hóa; dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thông qua phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ.

4

Trình Thủ tướng Chính phủ phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Văn phòng Chính phủ

31/10/2020

Báo cáo phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh kèm theo dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thông qua phương án, cắt giảm đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ.

IV. THỰC THI PHƯƠNG ÁN CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ĐÃ ĐƯỢC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT VÀ SƠ KẾT, TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1

Xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ đối với kiến nghị thuộc thẩm quyền của bộ, cơ quan ngang bộ.

Các bộ, cơ quan ngang bộ

Ngay sau khi phương án cắt giảm, đơn giản hóa được Thủ tướng Chính phủ thông qua

Văn bản thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền của bộ, cơ quan ngang bộ được ban hành

2

Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án cắt giảm (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Các bộ, cơ quan ngang bộ

Bộ Tư pháp

Ngay sau khi phương án cắt giảm, đơn giản hóa được Thủ tướng Chính phủ thông qua

Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án cắt giảm (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ; đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định.

3

Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án giản hóa (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Các bộ, cơ quan ngang bộ

Bộ Tư pháp

Ngay sau khi phương án cắt giảm, đơn giản hóa được Thủ tướng Chính phủ thông qua

Dự thảo Văn bản thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định và tổng hợp để đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

4

Tổ chức thẩm định văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án giản hóa (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tư pháp

Các bộ, cơ quan ngang bộ; Văn phòng Chính phủ

Theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Văn bản thẩm định của Bộ Tư pháp theo quy định gửi các bộ, cơ quan ngang bộ.

5

Trên cơ sở tiếp nhận, tổng hợp đề nghị của các bộ, cơ quan ngang bộ, Bộ Tư pháp xây dựng dự thảo đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh trình Chính phủ thông qua, trong đó nêu rõ tên văn bản, thời gian dự kiến trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến và xem xét, thông qua văn bản.

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ phân công một bộ chủ trì xây dựng văn bản thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của tất cả các bộ, cơ quan ngang bộ (trong trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cho phép áp dụng một văn bản sửa nhiều văn bản).

Bộ Tư pháp

Các bộ, cơ quan ngang bộ

Theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh được Chính phủ thông qua để trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ quốc hội;

Văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ phân công một bộ chủ trì xây dựng văn bản thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa.

6

Trên cơ sở kết quả thẩm định của Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan ngang bộ tiếp thu, giải trình, hoàn thiện dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án giản hóa (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Các bộ, cơ quan ngang bộ

Bộ Tư pháp; Bộ, cơ quan ngang bộ được Thủ tướng Chính phủ phân công chủ trì

Thực hiện theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án giản hóa (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ đã được tiếp thu, hoàn thiện, trình Chính phủ.

7

Trình dự thảo văn bản quy phạm pháp luật chung để thực thi phương án giản hóa (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bộ, cơ quan ngang bộ được Thủ tướng Chính phủ phân công chủ trì

Các bộ, cơ quan ngang bộ; Văn phòng Chính phủ; Bộ Tư pháp

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật chung để thực thi phương án đơn giản hóa (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ trình cơ quan có thẩm quyền.

8

Tổng hợp, cập nhật, điều chỉnh Biểu thống kê và tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh sau đơn giản hóa trên Hệ thống phần mềm thống kê, rà soát phục vụ công tác theo dõi, đánh giá kết quả rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh sau khi văn bản (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được ban hành.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Văn phòng Chính phủ

Thường xuyên

Biểu thống kê, biểu tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh sau đơn giản hóa đã hoàn thành được cập nhật trên Hệ thống phần mềm thống kê, rà soát.

9

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Văn phòng Chính phủ

25/12/2020

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

10

Công bố, công khai kết quả cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Văn phòng Chính phủ

Các bộ, cơ quan ngang bộ

Thường xuyên

Công bố, công khai trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

11

Sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện thống kê, tính chi phí tuân thủ, rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

31/12/2020

Báo cáo sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện thống kê, tính chi phí tuân thủ, rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của các bộ, cơ quan ngang bộ, trình Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ.

THE GOVERNMENT
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 68/NQ-CP

Hanoi, May 12, 2020

 

RESOLUTION

PROMULGATING PROGRAM FOR CUTTING AND SIMPLIFYING BUSINESS REGULATIONS DURING 2020 - 2025

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Government Organization dated June 19, 2015;

Pursuant to the Government’s Decree No. 138/2016/ND-CP dated October 01, 2016 promulgated Working Regulation of the Government;

At the request of the Minister, Chairman/Chairwoman of the Office of the Government.

HEREBY RESOLVES:

A program for cutting and simplifying business regulations during 2020 – 2025 (hereinafter referred to as “the Program”) is promulgated. To be specific:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Treat enterprises and the people as the driving force for national socio-economic development; enable enterprises and the people to participate in business activities; reduce time and costs of compliance by enterprises and the people with business regulations.

2. Immediately cut or simplify unnecessary, unreasonable and illegal regulations specified in applicable documents which obstruct and make trouble for enterprises and the people, thereby contributing to improving the efficiency, accomplishing the objective for state management and boosting enterprise development.

3. Ensure the publicity and transparency; heighten responsibility of heads of state administrative agencies at all levels for reforming business regulations.

4. Adhere to the international agreements, including Free Trade Agreements to which Vietnam is a signatory.

II. OBJECTIVES, REQUIREMENTS AND SCOPE OF EXECUTION

1. Objectives:

a) During 2020 – 2015, cut and simplify at least 20% of the number of regulations and reduce at least 20% of costs of compliance with business regulations set out in effective documents by May 31, 2020, the compliance costs shall be calculated by Ministries and statistics authorities and announced for the first time (by October 31, 2020); minimize the number of applicable documents providing for business regulations within the power of Ministers, heads of ministerial agencies, Prime Minister and Government.

b) Tighten control of promulgation of documents containing business regulations on the basis of legal regulations, especially administrative documents, circulars of Ministers and heads of ministerial agencies, decisions of the Prime Minister, decrees of the Government; prevent the emergence of unnecessary, unreasonable, and illegal regulations which make trouble for business activities of enterprises and the people.

2. Requirements:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Cut and simplify business regulations in such a way that quantifies benefits brought to enterprises, the people and society, does not adversely affect activities, legitimate rights and interests of enterprises and the people; make sure that the state management objective is accomplished and no legal gaps are created in regulations of law.

c) Comply with the regulations set out in Clause 3 Article 11 of the Law on Promulgation of Legislative Documents when promulgating an elaborating document related to business activities in a manner that integrates multiple contents in a document so as to minimize the number of elaborating documents, thereby ensuring the consistency and facilitating the implementation of and compliance with law.

d) Request the competent authority to permit adoption of the following method: amendments to multiple documents are included in one document upon promulgation of a document that amends, supplements or replaces applicable documents related to business activities in order to execute plans to cut and simplify business regulations (except for the documents providing for complex or sensitive issues concerning national security, social order and safety).

3. Scope of execution:

Produce statistics, conduct review, calculate compliance costs, cut and simplify business regulations (consisting of regulations on administrative procedures including those on reporting; regulations on business requirements and conditions; regulations on specialized inspection of imports and exports; regulations on standards and technical regulations) set forth in circulars and joint circulars of ministers and heads of ministerial agencies, decisions of the Prime Minister, decisions and resolutions of the Government, laws and resolutions of the National Assembly, ordinances and resolutions of the Standing Committee of the National Assembly which are all effective, and in drafts of legislative documents which ministries and agencies are assigned to formulate and promulgate within their power or request a competent authority to promulgate.

III. BASIC TASKS

1. In 2020, focus on important tasks to pave the way for the next years. To be specific:

a) Design and put into use software intended for producing statistics on and reviewing business regulations (hereinafter referred to as “the statistical software”).

b) Provide training and improve competence of Ministries, ministerial agencies and Governmental agencies in producing statistics and calculating compliance costs, and review and assessment of business regulations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(An Appendix: Plans to cut and simplify business regulations in 2020 is enclosed herewith).

2. On an annual basis, Ministries, ministerial agencies and Governmental agencies shall promulgate and organize implementation of the plans to cut and simplify business regulations in order to promptly cut and simplify unreasonable regulations which are hindering business activities.

3. Regularly update business regulations that are amended, supplemented or repealed and changes in compliance costs on the statistical software for the purpose of monitoring the cutting and simplification of business regulations, and cuts and simplifications.

4. Receive, collect and consolidate comments and feedback of enterprises and the people on unreasonable regulations hindering business activities through the National Public Service Portal, dialogues or consultations to propose regulations that need reviewing, cutting and simplifying first; request competent authorities to amend, supplement, replace or repeal regulations.

5. Strictly control business regulations by assessing impacts of regulations that require enterprises and the people to incur compliance costs, and the evaluation and verification carried out in the process of appraising and promulgating legislative documents.

6. Prepare preliminary reports on and assess the implementation of the annual plans to cut and simplify business regulations and results thereof, and conduct a general review of the Program.

7. Prepare and organize implementation of the communication plan to communicate results obtained to the people and enterprises during execution of the Program.

IV. MAJOR SOLUTIONS

1. Strengthen the provision of instructions by the Government, Prime Minister, Ministries, ministerial agencies, Governmental agencies and People's Committees at all levels on cutting and simplifying business regulations to improve investment climate, facilitate and create an equal environment for business activities of enterprises and the people.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Regularly instruct, inspect and supervise performance of assigned tasks by ministries, ministerial agencies and Governmental agencies to ensure that regulations on schedule, quality, objectives and requirements of the Program are satisfied.

4. Improve quality of cooperation between ministries and agencies in appraising and verifying legislative documents and resolving issues and difficulties related to multiple ministries and agencies.

5. Develop information technology in a synchronous and parallel manner and reciprocally apply information technology to production of statistics, review and calculation of costs of compliance with business regulations, submit consolidated reports on cuts and simplifications in business regulations and effectively hold consultations on policies and legislative documents to collect comments of enterprises and the people.

6. Speed up effective communication and implementation of the Government’s Decree No. 61/2018/ND-CP and Decree No. 45/2020/ND-CP, connect, integrate and provide online public services and online payment services on the National Public Service Portal to serve the people and enterprises.

7. Increase awareness, responsibility and capacity of state administrative agencies, organizations and individuals joining the Program; strengthen supervision by media agencies, press agencies, enterprises and the people of results of reform, cutting and simplification of business regulations that are no longer reasonable hindering business activities.

V. FUNDING FOR EXECUTION

1. Funding for execution of the Program is covered by the state budget and allocated to ministries, ministerial agencies, Governmental agencies and People's Committees of provinces and central-affiliated cities within the current state budget.

2. Ministries, ministerial agencies, Governmental agencies and People's Committees of provinces and central-affiliated cities shall include the funding for performing the tasks specified in the Program in the annual budget estimate given by the competent authority.

3. The raising of off-budget capital for execution of the Program is encouraged.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Ministries, ministerial agencies and Governmental agencies shall:

a) proactively execute the Program as assigned, consider this as one of the key tasks in the 2020 - 2025 period. Heads of Ministries, ministerial agencies and Governmental agencies shall be responsible to the Government and the Prime Minister for cuts and simplifications in unreasonable regulations hindering business activities, ensuring that objectives and requirements mentioned the Program are fulfilled; disseminate the Government's instructions on the Program to every single official, public official and public employee under their management.

b) according to this Program, the Prime Minister's direction and current execution of the Program at Ministries and agencies, Ministries, every ministerial agency and Governmental agency shall prepare and promulgate a Plan to cut and simplify business regulations by January 31 every year, and submit it to the Office of the Government (in 2020, promulgate it within 20 days from the date on which the Government promulgates the Resolution).

c) Complete the statistical production, data updating and calculation of costs of compliance with business regulations under the management of Ministries and ministerial agencies on the statistical software under the guidance of the Office of the Government by October 15, 2020; submit a consolidated report on statistical results and results of calculation of costs of compliance with business regulations under the management of Ministries and ministerial agencies by October 31, 2020 to the Office of the Government; regularly update business regulations that are amended, supplemented, replaced or repealed and changes in compliance costs on the statistical software.

d) Preside over and cooperate with ministries, agencies concerned, Advisory Council for Administrative Procedure Reform in reviewing, cutting and simplifying business regulations under their management; prepare plans to cut and simplify business regulations and submit them to the Prime Minister by October 31, 2020, from 2021 to 2025, submit the plans to the Prime Minister by May 30 and by September 30. Before being submitted to the Prime Minister, the plans must be sent to Ministries and agencies concerned to collect their comments (the plan to cut and simplify regulations on specialized inspection of imports and exports must be submitted to the Ministry of Finance to collect its comments).

dd) Regularly hold dialogues or consultations, receive and collect comments of organizations, business associations and other entities about unreasonable regulations hindering business activities; about solutions and plans for cutting and simplifying business regulations, and proposed amendments to business regulations hindering business regulations to remove difficulties in business activities facing enterprises and the people.

e) Formulate, promulgate and propose promulgation of documents serving the execution of plans to cut and simplify (amend, supplement, replace or repeal) business regulations under the management of ministries and ministerial agencies after the plans are approved by the Prime Minister.

g) By June 25 and December 25, submit mid-year and annual consolidated reports on cuts and simplifications in business regulations to the Office of the Government, which will submit them to the Government and the Prime Minister.

2. The Office of the Government shall:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Preside over designing and putting statistical software into use, preparing documents and instructing Ministries, ministerial agencies and Governmental agencies to produce statistics, calculate compliance costs, review and assess business regulations in May 2020; cooperate with the Ministry of Planning and Investment in connecting and sharing data on business regulations to assist Ministries and agencies in enumerating, updating and adding business regulations, completed by June 2020.

c) Provide training and improve competence of Ministries, ministerial agencies and Governmental agencies in production of statistics, calculation of compliance costs, review and assessment of business regulations, completed by June 2020.

d) Frequently consolidate comments and feedback of enterprises, the people, organizations and business associations on unreasonable regulations hindering business activities through the National Public Service Portal, dialogues and consultations.

dd) Consider and comment on statistical results and results of calculation of compliance costs and execution of plans to cut and simplify business regulations of Ministries, ministerial agencies and Governmental agencies.

e) Assist the Prime Minister in supervising and inspecting Ministries and agencies for performing the tasks of producing statistics, reviewing, calculating compliance costs, cutting and simplifying business regulations according to the annual plans, ensuring that objectives and requirements of the Program are fulfilled.

g) Preside over and cooperate with Ministries, ministerial agencies, Governmental agencies and Advisory Council for Administrative Procedure Reform in independently reviewing business regulations which involve multiple ministries or on which multiple comments and feedback are given by enterprises and the people; on that basis, recommend solutions to the Government and the Prime Minister.

h) Instruct Ministries, ministerial agencies and Governmental agencies to prepare a preliminary report and carry out assessment of the statistical production, calculation of compliance costs, review, cutting and simplification of business regulations. Conduct preliminary review and assess the implementation of the annual plan and results thereof by December 31 and conduct general review of the Program by December 31, 2025.

i) Regularly publish cuts and simplifications in business regulations made by Ministries and ministerial agencies on the Government’s web portal.

k) Cooperate with Ministries, ministerial agencies, Governmental agencies, People’s Committees of provinces and central-affiliated cities and news agencies in disseminating information about execution of this Program and results thereof.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) perform the tasks mentioned in Clause 1 of this Section.

b) Preside over and cooperate with Ministries and agencies concerned in implementing the plan to review legislative documents under the state management of Ministries and ministerial agencies enclosed with the Decision No. 209/QD-TTg dated February 07, 2020 and directions given by the Permanent Deputy Prime Minister Truong Hoa Binh in the Notification No. 136/TB-VPCP dated April 01, 2020 of the Office of the Government.

c) Preside over and cooperate with the Office of the Government, Ministries and agencies concerned in the process of appraising drafts of the documents serving the execution of plans to cut and simplify business regulations under the management of Ministries and ministerial agencies within the power to promulgate of the National Assembly, Standing Committee of National Assembly, Government and Prime Minister in accordance with regulations of law, ensuring that objectives and requirements of the Program are fulfilled.

d) Receive and consolidate proposals from Ministries and ministerial agencies, make and request the Government to approve the Government’s requests for the law/ordinance formulation program; request the Prime Minister to assign one Ministry or ministerial agency to preside over formulating a document serving the execution of plans to cut and simplify business regulations (if permitted by the competent authority to adopt the method: Amendments to multiple documents are included in one document).

4. The Ministry of Finance shall:

a) perform the tasks mentioned in Clause 1 of this Section.

b) cut and simplify customs procedures towards digitization and electronic customs in accordance with international standards; preside over setting up a project on reform of specialized inspections as assigned by the Government in the Resolution No. 99/NQ-CP dated November 13, 2019. 

c) Closely cooperate with the Office of the Government and relevant ministries in the process of reforming regulations on specialized inspection of imports and exports; comment on plans to cut and simplify regulations on specialized inspection of imports and exports when requested by ministries.

d) Recommend ministries or the Prime Minister to direct ministries to review, cut and simplify regulations on specialized inspection of imports and exports.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) proactively participate and encourage participation by associations, enterprises and the people in sending comments and feedback on difficulties and barriers to business activities specified in legislative documents, administrative documents and drafts of legislative documents to the Office of the Government, which will submit a consolidated report to the Prime Minister.

b) promptly recommend solutions for resolving difficulties in business activities facing enterprises to the Prime Minister.

6. People’s Committees of provinces and central-affiliated cities shall:

a) promptly send ministries comments and feedback on difficulties and inadequacies in implementing business regulations.

b) Consider and comment on plans to cut and simplify business regulations as requested by Ministries, ministerial agencies and Governmental agencies.

c) Speed up effective communication and implementation of the Government’s Decree No. 61/2018/ND-CP and Decree No. 45/2020/ND-CP, connect, integrate and provide online public services and online payment services on the National Public Service Portal.

VII. IMPLEMENTATION

1. This Resolution comes into force from the date on which it is signed.

2. Ministers, heads of ministerial agencies, heads of Governmental agencies, Presidents of People’s Committees of provinces and central-affiliated cities and relevant organizations and individuals are responsible for the implementation of this Resolution./.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
THE PRIME MINISTER
Nguyen Xuan Phuc

 

APPENDIX

2020 PLANS TO CUT AND SIMPLIFY BUSINESS REGULATIONS
(Promulgated together with the Government’s Resolution No. 68/NQ-CP dated May 12, 2020)

No.

Tasks

Presiding authority

Cooperating authority

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Results

I. PREPARATION, SUPERVISION, PROVISION OF GUIDANCE, INSPECTION AND EXPEDITING

1

Formulate and propose the promulgation of the 2020 plans to cut and simplify business regulations to Ministers, and heads of ministerial agencies and Governmental agencies

Ministries, ministerial agencies and Governmental agencies

Office of the Government

Within 20 days from the Government promulgates the Resolution

Decision to promulgate the plan to cut and simplify business regulations under the management of the Ministry or ministerial agency issued by the Minister, head of ministerial agency or head of Governmental agency

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Office of the Government

Ministries, ministerial agencies and Governmental agencies

May 2020

Statistical software system

3

Design documents providing guidance for Ministries, ministerial agencies and Governmental agencies on producing statistics, calculating compliance costs, reviewing and assessing business regulations.

Office of the Government

Ministries, ministerial agencies and Governmental agencies

May 2020

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4

Connect and share data on business conditions to assist Ministries and agencies in producing statistics, updating and adding regulations on business conditions

Office of the Government

Ministry of Planning and Investment

June 2020

Data connected and shared via the statistical software.

5

Organize training courses on improving competence of Ministries, ministerial agencies and Governmental agencies in producing statistics, calculating compliance costs, reviewing and assessing business regulations.

Office of the Government

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

June 2020

Learners joining training courses should master skills and requirements necessary for producing statistics, calculating compliance costs, reviewing and assessing business regulations

6

Receive, collect and consolidate comments and feedback of enterprises, the people, organizations and business associations on unreasonable regulations hindering business activities through the National Public Service Portal, dialogues and consultations.

Office of the Government

Ministries, ministerial agencies, Governmental agencies and Advisory Council for Administrative Procedure Reform

On a regular basis

Enterprises and people’s comments received and handled as prescribed.

7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ministries, ministerial agencies, Governmental agencies and Advisory Council for Administrative Procedure Reform

On a regular basis

Inspection and working sessions with Ministries, ministerial agencies and Governmental agencies on performance of tasks; recommending the Prime Minister to direct Ministries and agencies to perform tasks.

8

Formulate and organize implementation of communication plans to disseminate information about the implementation of the Program and results thereof.

Office of the Government

Ministries, ministerial agencies, Governmental agencies, People’s Committees of provinces and central-affiliated cities and news agencies

On a regular basis

Communication products aimed at raising awareness and attracting attention and participation of the whole society, thereby promoting the reform and improvement of business environment.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

Produce statistics, fully update data and calculate costs of compliance with business regulations under the management of Ministries and ministerial agencies under the guidance of the Office of the Government.

Ministries, ministerial agencies and Governmental agencies

Office of the Government

30/9/2020

Forms for producing statistics and calculating compliance costs which are completed as instructed (updated on the software system) and written request sent to the Office of the Government for its comments

2

Comment on statistical results and results of calculation of compliance with business regulations of Ministries and ministerial agencies.

Office of the Government

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

According to Decree No. 138/2016/ND-CP

Independent assessment by the Office of the Government of quality of statistics and calculation of compliance with business regulations of Ministries and ministerial agencies.

3

Receive, manipulate and complete manipulation of data on business regulations on the statistical software system.

Ministries, ministerial agencies and Governmental agencies

Office of the Government

15/10/2020

4

Update and complete manipulation of data on business regulations when there are changes.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Office of the Government; Advisory Council for Administrative Procedure Reform

On a regular basis

Improvement in quality of statistical data and data on calculation of compliance costs in the statistical software system.

5

Consolidate and report statistical results and results of calculation of compliance with business regulations of Ministries and ministerial agencies.

Ministries, ministerial agencies and Governmental agencies

Office of the Government

31/10/2020

Report on statistical production and calculation of compliance costs by ministries, ministerial agencies and governmental agencies

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Independently review business regulations which involve multiple ministries or on which multiple comments and feedback are given by enterprises and the people; recommend solutions to the Government and the Prime Minister.

Office of the Government

Ministries, ministerial agencies, Governmental agencies and Advisory Council for Administrative Procedure Reform

On a regular basis

Recommended solutions.

III. REVIEW AND ASSESSMENT; CALCULATION OF COMPLIANCE COSTS AFTER SIMPLIFICATION; PROPOSED SOLUTIONS FOR CUTTING AND SIMPLIFYING BUSINESS REGULATIONS AT MINISTRIES AND MINISTERIAL AGENCIES

1

Conduct review and assessment; prepare plans to cut and simplify business regulations and calculate compliance costs after simplification

Ministries, ministerial agencies and Governmental agencies

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

By October 01, 2020

Review and assessment forms; form for calculation of compliance costs; Ministries and ministerial agencies’ drafts of plans to cut and simplify business regulations sent to Ministries and agencies concerned for its comments.

2

Comment on statistical results, results of calculation of compliance costs and plans to cut and simplify business regulations of Ministries, ministerial agencies and Governmental agencies.

Office of the Government, Ministries and agencies concerned

Ministries, ministerial agencies and Governmental agencies

According to the Government’s Working Regulation promulgated together with the Decree No. 138/2016/ND-CP

Written comments on statistical results, results of calculation of compliance costs and plans to cut and simplify business regulations.

3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ministries, ministerial agencies and Governmental agencies

Office of the Government; Ministries and agencies concerned

On a regular basis

Reports on plans to cut and simplify business regulations; complete review and assessment forms; form for calculation of compliance costs after simplifications; drafts of Prime Minister’s Decisions to approve plans to cut and simplify business regulations under the management of Ministries and ministerial agencies

4

Submit to the Prime Minister plans to cut and simplify business regulations.

Ministries, ministerial agencies and Governmental agencies

Office of the Government

31/10/2020

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

IV. EXECUTION OF PLANS TO CUT AND SIMPLIFY BUSINESS REGULATIONS APPROVED BY THE PRIME MINISTER, AND PRELIMINARY AND GENERAL REVIEW OF THE PROGRAM

1

Formulate and promulgate legislative documents serving the execution of plans to cut and simplify (amend, supplement, replace or repeal) business regulations under the management of Ministries and ministerial agencies with respect to the proposals made within power of Ministries and ministerial agencies.

Ministries, ministerial agencies

 

After the plans to cut and simplify business regulations are approved by the Prime Minister

Documents serving the execution of plans to cut and simplify business regulations (amend, supplement, replace or repeal) business regulations within power of Ministries and ministerial agencies.

2

Formulate legislative documents serving the execution of plans to cut (amend, supplement, replace or repeal) business regulations under the management of Ministries and ministerial agencies with respect to the proposals made within power of the Government and Prime Minister.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ministry of Justice

After the plans to cut and simplify business regulations are approved by the Prime Minister

Drafts of legislative documents serving the execution of plans to cut (amend, supplement, replace or repeal) business regulations under the management of Ministries and ministerial agencies; requesting the Ministry of Justice to carry out appraisal thereof.

3

Formulate legislative documents serving the execution of plans to simplify business regulations (amend, supplement, replace or repeal) business regulations under the management of Ministries and ministerial agencies with respect to the proposals made within power of the National Assembly and Standing Committee of National Assembly.

Ministries, ministerial agencies

Ministry of Justice

After the plans to cut and simplify business regulations are approved by the Prime Minister

Drafts of documents serving the execution of plans to cut and simplify business regulations (amend, supplement, replace or repeal) business regulations under the management of Ministries and ministerial agencies within power to make decision of National Assembly and Standing Committee of National Assembly; requesting the Ministry of Justice to appraise and include them in the law/ordinance formulation program.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Appraise legislative documents serving the execution of plans to simplify business regulations (amend, supplement, replace or repeal) business regulations under the management of Ministries and ministerial agencies with respect to the proposals made within power of National Assembly, Standing Committee of National Assembly and Prime Minister.

Ministry of Justice

Ministries and ministerial agencies; Office of the Government

According to the Law on Promulgation of Legislative Documents

Written appraisal of the Ministry of Justice sent to Ministries and ministerial agencies.

5

According to requests made by Ministries, ministerial agencies and Ministry of Justice for formulating drafts of Government’s requests for the law/ordinance formulation program to be submitted to the Government for approval, specifying names of documents and expected date of submission to the National Assembly and Standing Committee of National Assembly for their comments, consideration and approval.

Request the Prime Minister to assign one Ministry to preside over formulating a document serving the execution of the plans to cut and simplify business regulations of all Ministries and ministerial agencies (if permitted by the competent authority to adopt the method: Amendments to multiple documents are included in one document).

Ministry of Justice

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

According to the Law on Promulgation of Legislative Documents

Law/ordinance formulation program approved by the Government to be submitted to the National Assembly and Standing Committee of National Assembly;

Instructional document issued by the Prime Minister assigning one Ministry to preside over formulating a document serving the execution of plans to cut and simplify business regulations.

6

According to the appraisal result given by the Ministry of Justice, Ministries and ministerial agencies shall receive and respond to it to complete drafts of legislative documents serving the execution of plans to simplify (amend, supplement, replace or repeal) business regulations under the management of Ministries and ministerial agencies with respect to the proposals made within power of National Assembly, Standing Committee of National Assembly, Government and Prime Minister.

Ministries, ministerial agencies

Ministry of Justice; Ministries and ministerial agencies assigned by the Prime Minister

According to the Law on Promulgation of Legislative Documents

Completed drafts of legislative documents serving the execution of plans to simplify (amend, supplement, replace or repeal) business regulations under the management of Ministries and ministerial agencies to be submitted to the Government.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Submit a general draft of legislative document serving the execution of plans to simplify (amend, supplement, replace or repeal) business regulations under the management of Ministries and ministerial agencies to be submitted to the Government and Prime Minister.

Ministries and ministerial agencies assigned by the Prime Minister

Ministries and ministerial agencies; Office of the Government; Ministry of Justice

According to the Prime Minister’s Decision

General draft of legislative document serving the execution of plans to simplify (amend, supplement, replace or repeal) business regulations under the management of Ministries and ministerial agencies to be submitted to the competent authority.

8

Consolidate, update and adjust statistical forms and forms for calculation of compliance costs after simplification in the statistical software system to serve the monitoring and assessment of results of review, cutting and simplification of business regulations after the document (amending, supplementing, replacing or repealing) providing for business regulations is promulgated.

Ministries, ministerial agencies and Governmental agencies

Office of the Government

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Completed statistical forms and forms for calculation of costs of compliance with business regulations after simplification updated on the statistical software system.

9

Report the execution of the Program

Ministries, ministerial agencies and Governmental agencies

Office of the Government

25/12/2020

Report on execution of plans to cut and simplify business regulations by ministries, ministerial agencies and governmental agencies

10

Publish cuts and simplifications in business regulations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ministries, ministerial agencies

On a regular basis

Published on the Government’s web portal.

11

Conduct preliminary review and assessment of statistical production, calculation of compliance costs, review, cutting and simplification of business regulations by Ministries, ministerial agencies and Governmental agencies.

Office of the Government

Ministries, ministerial agencies and Governmental agencies

31/12/2020

Report on preliminary review and assessment of statistical production, calculation of compliance costs, review, cutting and simplification of business regulations by Ministries, ministerial agencies and Governmental agencies.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 12/05/2020 về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 do Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


23.790

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!