Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 18/2015/NQ-HĐND bộ tiêu thức cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp thành lập mới Bình Phước

Số hiệu: 18/2015/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Nguyễn Tấn Hưng
Ngày ban hành: 14/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH
BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2015/NQ-HĐND

Đồng Xoài, ngày 14 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA TIÊU THỨC PHÂN CÔNG CƠ QUAN THUẾ TRỰC TIẾP QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP THÀNH LẬP MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012;

Căn cứ thông tư số 127/2015/TT-BTC ngày 21/08/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc cấp mã số doanh nghiệp thành lập mới và phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 96/TTr-UBND ngày 18/11/2015; Báo cáo thm tra số 45/BC-HĐND-KTNS ngày 24/11/2015 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý trực tiếp đối với các doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tnh Bình Phước, cụ th như sau:

1. Cục Thuế tỉnh trực tiếp quản lý đối vi các doanh nghiệp:

a) Tất cả các doanh nghiệp có vốn Nhà nước (bao gồm tất cả các đơn vị trực thuộc có vốn nhà nước);

b) Tất cả các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (bao gồm tất cả các đơn vị trực thuộc có vốn đầunưc ngoài);

c) Các doanh nghiệp do nhà đầu tư thành lập để thiết kế, xây dựng, vận hành, quản lý công trình dự án và để thực hiện dự án khác theo quy định của pháp luật về đầu tư (BOT, BTO, BT,…);

d) Các doanh nghiệp hạch toán toàn ngành, doanh nghiệp hoạt động trên nhiu địa bàn (như thủy điện, bưu chính, viễn thông, điện lực, xây dựng cơ bản,...);

đ) Doanh nghiệp có quy mô kinh doanh lớn (vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở lên), các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp và các doanh nghiệp có doanh thu từ hoạt động xut khu hàng hóa, dịch vụ;

e) Doanh nghiệp có số thu ngân sách được phân bổ cho nhiều huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh thụ hưởng theo quy định của pháp luật;

f) Các doanh nghiệp thành lập mới có nhiều chi nhánh, đơn vị trực thuộc hoạt động trên nhiều địa bàn trong và ngoài tnh;

g) Doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh thuộc ngành, nghề kinh doanh đặc thù, có tính chất pháp lý phức tạp như: hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, kinh doanh bất động sản, kế toán, kiểm toán, đại lý thuế, hoạt động tư vấn pháp luật, khai khoáng;

h) Ngoài các tiêu thức phân công cơ quan thuế trực tiếp quản lý nêu trên, các trường hợp cá biệt thì Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm phân công cơ quan thuế trực tiếp quản lý phù hợp với điều kiện thực tế, trên cơ sở tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế.

2. Chi cục Thuế trực tiếp quản lý đối với các doanh nghiệp:

a) Chi cục Thuế các huyện, thị xã trực tiếp quản lý đối với các doanh nghiệp thành lập mới không thuộc các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Riêng Chi cục Thuế các huyện Bù Đốp, Hớn Quản, Bù Gia Mập giao trực tiếp quản lý thuế đối với tất cả các doanh nghiệp thành lập mới (trừ doanh nghiệp có vốn Nhà nước, doanh nghiệp có vốn đu tư nước ngoài, doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, khu kinh tế và doanh nghiệp có doanh thu từ hoạt động xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ).

Việc thực hiện tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới được áp dụng thực hiện cho đến khi có hướng dẫn mới của Bộ Tài chính và Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương của tỉnh thi kỳ ổn định ngân sách giai đoạn mi.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện; giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa VIII, kỳ họp thứ mười ba thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2015 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

 

 

Nơi nhận:
- y ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp (Cục KTVB), Tổng Cục Thu
ế;
- TU, TT.HĐND, Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Các B
an của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND t
nh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- LĐVP, Phòng CTHĐND;

- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 18/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 thông qua bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế trực tiếp quản lý thuế đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.780

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.191.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!