Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 147/NQ-HĐND năm 2019 về phê duyệt Đề án thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh

Số hiệu: 147/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh Người ký: Trần Trí Dũng
Ngày ban hành: 15/10/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 147/NQ-HĐND

Trà Vinh, ngày 15 tháng 10 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THÀNH LẬP QUỸ BẢO LÃNH TÍN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH TRÀ VINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12/6/2017;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16/6/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một sđiều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20/11/2017;

Căn cứ Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết một sđiều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Nghị định số 34/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Thông tư số 45/2018/TT-NHNN ngày 28/12/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn các tchức tín dụng trong cho vay có bảo lãnh của Quỹ bảo lãnh tín dụng theo quy định tại Nghị định số 34/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BTC ngày 18/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Xét Tờ trình số 3703/TTr-UBND ngày 02/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Đề án thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh; trên cơ sở thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Đề án thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh ính kèm Đề án).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tổ chức triển khai thực hiện; định kỳ hàng năm, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tình hình hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh tại kỳ họp thường lệ cuối năm; Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX - kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 15/10/2019.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- TT.TU, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- C
ác S: Nội vụ, KH&ĐT, TC, Cục thống kê tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND cấp huyện;
- V
ăn phòng: HĐND, UBND tnh;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Trần Trí Dũng

 

ĐỀ ÁN

THÀNH LẬP QUỸ BẢO LÃNH TÍN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA (QUỸ BLTD) TỈNH TRÀ VINH

I. Cơ sở pháp lý

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

- Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

- Bộ Luật dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015;

- Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017;

- Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một s điu của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;

- Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

- Nghị định số 34/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

- Thông tư số 45/2018/TT-NHNN ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Thống đc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn các tổ chức tín dụng trong cho vay có bảo lãnh của Quỹ BLTD theo quy định tại Nghị định số 34/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ BLTD cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

- Thông tư số 15/2019/TT-BTC ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của Quỹ BLTD cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

II. Sự cần thiết thành lập; khả năng đóng góp; quy mô, phạm vi, nội dung hoạt động và tác động của việc thành lập Quỹ BLTD đến sự phát trin kinh tế - xã hội địa phương

1. Sự cần thiết thành lập

Toàn tỉnh Trà Vinh hiện có 2.379 doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, chiếm 98%, với tổng số vốn đăng ký trên 30.000 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 90.000 lao động. Trên thực tế, phần lớn các doanh nghiệp nhỏ và vừa có quy mô nhỏ, vốn chủ sở hữu và năng lực tài chính hạn chế; trình độ quản trị kinh doanh còn bất cập và thiếu chiến lược kinh doanh dài hạn, phương án kinh doanh khả thi... nên khó tiếp cận được nguồn vốn ngân hàng do không có tài sản thế chấp.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa là đối tượng chiếm một số lượng lớn trong nền kinh tế, đóng vai trò quan trọng, nhất là trong vấn đề tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, giúp huy động ngun lực xã hội cho đu tư phát trin, xóa đói giảm nghèo.... Với đặc điểm chung là nguồn vốn của chủ sở hữu ít, nên phần đông doanh nghiệp nhỏ và vừa luôn trong tình trạng “khát” vốn, cần sự hỗ trợ từ các tổ chức tín dụng. Xuất phát từ thực tế đó, Quỹ BLTD là cu ni giúp doanh nghiệp tiếp cận với nguồn vn vay từ các ngân hàng.

2. Khả năng đóng góp của Quỹ BLTD đến sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương

Thông qua việc cấp bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các doanh nghiệp sẽ sử dụng được vn vay của các tổ chức tín dụng đ đu tư vào các dự án, mở rộng qui mô hoạt động, từ đó có nhu cu tăng thêm vnguồn nhân lực góp phn quan trọng trong việc nâng cao mức sng dân cư, đóng góp đáng kvào tăng trưởng kinh tế địa phương.

3. Qui mô, phạm vi, nội dung hoạt động của Quỹ BLTD

a) Qui mô

Vốn điều lệ thực có tối thiểu tại thời điểm thành lập Quỹ BLTD là 100 (một trăm) tỷ đồng do ngân sách tỉnh cấp.

b) Phạm vi hoạt động

Quỹ BLTD xem xét cấp bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tối đa bng 100% giá trị khoản vay (bao gm cả vn lưu động và vn trung, dài hạn) tại tổ chức cho vay. Căn cứ vào tính khả thi, mức độ rủi ro của doanh nghiệp, dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh và khả năng tài chính, Quỹ BLTD xem xét, quyết định cụ thể mức bảo lãnh cho doanh nghiệp. Bảo lãnh của Quỹ BLTD bao gồm một trong các trường hợp sau:

- Bảo lãnh nghĩa vụ trả nợ gc khoản vay của bên được bo lãnh tại các tổ chức cho vay;

- Bảo lãnh nghĩa vụ trả lãi khoản vay của bên được bảo lãnh tại các tổ chức cho vay;

- Bảo lãnh nghĩa vụ trả nợ gốc và nợ lãi khoản vay của bên được bảo lãnh tại các tổ chức cho vay và phải được quy định cụ thể tại hợp đồng bảo lãnh tín dụng.

Căn cứ vào khnăng tài chính, quản trị điều hành của Quỹ bảo lãnh tín dụng, tính khả thi và mức độ rủi ro của dự án đầu tư, phương án sản xut kinh doanh, Quỹ BLTD xem xét, quyết định phạm vi bảo lãnh tín dụng và phải được quy định cụ thể tại hợp đồng bảo lãnh tín dụng.

c) Nội dung hoạt động

Đối tượng được Qucấp bảo lãnh tín dụng là các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản hướng dẫn, có tiềm năng phát triển nhưng chưa đủ điều kiện tiếp cận tín dụng ngân hàng các lĩnh vực được ưu tiên cp tín dụng theo Danh mục các ngành, nghề, lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong từng thời kỳ.

Trên cơ sở đề nghị của Quỹ, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục cụ thể các ngành, nghề, lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ được Quỹ ưu tiên xem xét cấp bảo lãnh tín dụng theo quy định.

Các đối tượng được bảo lãnh tín dụng theo quy định chđược Quỹ xem xét cp bảo lãnh khi đáp ứng đcác điều kiện sau: Có dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có khnăng hoàn trả vn vay; dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh được Quỹ thẩm định và quyết định bảo lãnh theo quy định; có phương án về vốn chủ sở hữu tối thiểu 20% tham gia dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh tại thời điểm Quỹ thẩm định đ xem xét cp bảo lãnh; tại thời đim đề nghị bảo lãnh, doanh nghiệp không có các khoản nợ thuế từ 01 năm trở lên theo Luật quản lý thuế và nợ xấu tại các tổ chức tín dụng. Trường hợp nợ thuế do nguyên nhân khách quan, doanh nghiệp phải có xác nhận của cơ quan quản lý thuế trực tiếp; có biện pháp bảo đảm cho bảo lãnh vay vốn theo quy định.

Thời hạn cấp bảo lãnh tín dụng của Quỹ được xác định phù hợp với thời hạn vay vn đã thỏa thuận giữa các bên được bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh tại hợp đồng tín dụng và được quy định rõ trong hợp đồng bảo lãnh tín dụng, chứng thư bo lãnh ký kết giữa các bên liên quan theo quy định của Điều lệ Quỹ và các quy định pháp luật có liên quan.

Trong thời hạn cấp bảo lãnh, khách hàng không đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chun là doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật thì Quỹ tiếp tục cấp bảo lãnh tín dụng cho khách hàng theo hợp đồng bảo lãnh tín dụng đã ký với bên được bảo lãnh cho đến khi hết thời hạn bảo lãnh theo hợp đồng.

Giới hạn bảo lãnh vay vốn đầu tư: Tổng mức bảo lãnh tín dụng của Quỹ tính trên vn điu lệ thực có của Quỹ không vượt quá 15% đối với một khách hàng và không vượt quá 20% đối với một khách hàng và người có liên quan.

Giới hạn bảo lãnh vay vốn lưu động: Ngoài quy định về giới hạn bảo lãnh vay vốn đầu tư, giới hạn bảo lãnh vay vốn lưu động của Quỹ tối đa không vượt quá vn chsở hu của khách hàng thhiện tại báo cáo tài chính của doanh nghiệp nộp cho cơ quan quản lý thuế của năm trước liền kề.

Tổng mức bo lãnh tín dụng của Quỹ cho các bên được bảo lãnh quy định tối đa không vượt quá 03 lần vốn điều lệ thực có của Quỹ.

Đồng tiền bảo lãnh tín dụng là đồng Việt Nam (VND).

4. Tác động của việc thành lập Quỹ BLTD đến sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương

Qu BLTD được thành lập sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận và sử dụng vn vay đáp ứng nhu cu vn cho hoạt đng sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển. Khắc phục được tình trạng thiếu tài sn đảm bo hoặc tài sản đảm bảo không đủ điu kiện theo quy định của ngân hàng khi các doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vn. Tạo điu kiện đcác doanh nghiệp nhỏ và vừa huy động vn kịp thời cho các cơ hội kinh doanh và cơ hội đầu tư. Doanh nghiệp nhỏ và vừa có điu kiện đu tư đi mới máy móc thiết bị, đầu tư dây chuyền công nghệ và trang thiết bị hiện đại...

Thông qua cấp bảo lãnh tín dụng, Quỹ BLTD sẽ có tác động tốt đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa sau khi được cấp bảo lãnh tín dụng sẽ không ngừng phát trin. Qui mô vnguồn vốn, doanh thu, lợi nhuận ngày càng cao và tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động, góp phần nâng cao mức sống cho người dân, thu hẹp khoảng cách giữa người giàu và nghèo; đóng góp đáng k vào ngun thu ngân sách địa phương giúp tăng trưng kinh tế.

III. Phương án và nguồn vn hoạt động của Quỹ BLTD

1. Vốn chủ shữu

- Vốn điều lệ của Quỹ BLTD tại thời điểm thành lập là 100 (một trăm) tỷ đồng do ngân sách tỉnh btrí trong nguồn chi đầu tư phát trin của ngân sách địa phương (thuộc kế hoạch đu tư công trung hạn). Vốn điều lệ được bổ sung khi UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

- Vốn bổ sung từ kết quả hoạt động của Quỹ BLTD theo quy định;

- Vốn hình thành từ các khoản tài trợ, viện trợ, đóng góp không phải hoàn trả của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước dành cho Quỹ bảo lãnh tín dụng;

- Vốn nhà nước khác theo quy định của pháp luật;

- Các nguồn vốn khác thuộc vốn chsở hữu theo quy định của pháp luật.

2. Vốn huy động

Vốn huy động từ các tổ chức tài chính, tín dụng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Quỹ BLTD bo đảm phù hợp với khả năng hoàn trả của Quỹ BLTD.

3. Các khoản vốn khác

- Vốn nhận y thác của chính quyền địa phương, các qutài chính địa phương, các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nưc (bên ủy thác) để thực hiện yêu cu của bên nhận ủy thác theo quy định của pháp luật;

- Các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

IV. Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý và điều hành Quỹ BLTD

1. Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý và điều hành Quỹ BLTD

Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý và điều hành Quỹ gồm: Chủ tịch, Kiểm soát viên; Giám đốc và Kế toán trưởng.

- Chủ tịch, Kiểm soát viên do Chtịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm.

- Giám đc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch Quỹ BLTD.

- Kế toán trưởng do Giám đc Quỹ BLTD đề nghị, Chtịch Quỹ BLTD xem xét, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh bổ nhiệm, miễn nhiệm. Chủ tịch Quỹ BLTD quyết định cơ cấu theo quy mô và đặc điểm hoạt động của Quỹ BLTD sau khi có ý kiến phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chủ tịch, Kiểm soát viên; Giám đốc và Kế toán trưởng hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

2. Dự kiến nhân sự Quỹ BLTD

- Chủ tịch là đại diện Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Kiểm soát viên là đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Ban điều hành Quỹ gồm: Giám đốc và Kế toán trưởng.

+ Giám đc là đại diện Lãnh đạo Sở Tài chính.

+ Kế toán trưởng là đại diện Quỹ đầu tư phát triển Trà Vinh.

(Đính kèm danh sách dự kiến nhân sự Quỹ).

V. Phương án tổ chức điều hành, hoạt động của Quỹ BLTD

1. Việc tổ chức điều hành hoạt động của Quỹ BLTD được thực hiện theo phương thức ủy thác cho Quỹ đầu tư phát triển Trà Vinh tổ chức quản lý và điều hành.

2. Việc ủy thác cho Quỹ đầu tư phát triển Trà Vinh tổ chức quản lý điều hành phải thực hiện thông qua văn bản ủy thác giữa hai bên, trong đó nêu rõ các nội dung: Phạm vi ủy thác, tổ chức bộ máy (trong đó quy định rõ các nhân sự của Quỹ gồm: Chtịch, Giám đốc Kiểm soát viên và Kế toán trưởng); nội dung ủy thác; quy trình ủy thác; trách nhiệm, nghĩa vụ và quyn hạn giữa bên ủy thác và bên nhận ủy thác, rủi ro phát sinh, trách nhiệm của các bên và các nội dung khác có liên quan.

VI. Phương án tài chính và hoạt động của Quỹ BLTD dự kiến trong vòng 05 năm sau khi thành lập

Danh mục

Đơn vị tính

Kế hoạch

Năm 2020

Năm 2021

Năm 2022

Năm 2023

Năm 2024

1. Tổng nguồn vốn hoạt động bo lãnh

Triệu đồng

100.000

100.000

150.000

200.000

300.000

Vốn điều lệ (NSNN cp)

Triệu đồng

100.000

100.000

150.000

200.000

300.000

2. Đối tượng bo lãnh

Đối tượng

 

 

 

 

 

Các DNNVV theo Quy định của Luật Hỗ trợ DNNVV và các văn bn hướng dẫn khác

DN

 

 

 

 

 

3. Tổng trị giá bo lãnh

Triệu đồng

80.000

100.000

150.000

180.000

250.000

- Số lượt bảo lãnh

Lượt

50

70

100

140

200

- Số dư cấp bo lãnh

Triệu đồng

80.000

100.000

150.000

180.000

250.000

4. Tổng thu phí bảo lãnh

Triệu đồng

5.125

5.463

8.284

11.059

16.503

- Phí thẩm định hồ sơ (500.000 đ/HS*SLBL)

Triệu đồng

25

35

50

70

100

- Phí bảo lãnh tín dụng (0,75%/năm) (Số tiền bảo nh*0,75%)

Triệu đồng

600

750

1.125

1.350

1.875

- Lãi tiền gi (4,5%/năm)

+ Năm 1: Vốn điều lệ *4,5%

+ Năm 2: (Vốn điều lệ + LN1)*4,5%

+ Năm 3: (Vốn điu lệ + LN1 + LN2)*4,5%

+ Năm 4: ....

Triệu đồng

4.500

4.678

7.109

9.639

14.528

5. Tổng chi phí bo lãnh

Triệu đồng

1.180

1.430

2.055

2.430

3.305

- Chi phí y thác bo lãnh (0,5%/năm)

(Số tiền bảo lãnh*0,5%)

Triệu đồng

400

500

750

900

1.250

- Chi phí quản lý

(thù lao đối với người quản lý không chuyên trách theo quy định tại Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2016)

Triệu đồng

180

180

180

180

180

- Chi lập quỹ dự phòng rủi ro chung (số dư bo lãnh * 0,75%/năm)

Triệu đồng

600

750

1.125

1.350

1.875

6. Li nhuận

Triệu đồng

3.945

4.033

6.229

8.629

13.198

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đồng Văn Lâm

 

DANH SÁCH

DỰ KIẾN NHÂN SỰ QUỸ BẢO LÃNH TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH TRÀ VINH
 (Kèm theo Đề án thành lập Quỹ BLTD cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tnh Trà Vinh)

TT

Họ và Tên

Đơn vị công tác

Chức vụ

Chức vụ dự kiến tại QuBLTD

Ghi chú

1

Hồng Ngọc Hưng

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phó Giám đốc

Chủ tịch

 

2

Tăng Thị Tú Anh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phụ trách kế toán

Kiểm soát viên

 

3

Lê Thanh Dũng

S Tài chính

Phó Giám đc

Giám đốc

 

4

Bùi Thị Tuyết Linh

Quỹ đầu tư phát triển TV

Nhân viên phòng Kế hoạch - Tín dụng

Kế toán trưởng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 147/NQ-HĐND năm 2019 về phê duyệt Đề án thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


71
DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.112.98