Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 141/2017/NQ-HĐND về thông qua Đề án chuyển đổi “Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đồng Tháp” thành “Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp”

Số hiệu: 141/2017/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Phan Văn Thắng
Ngày ban hành: 07/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 141/2017/NQ-HĐND

Đồng Tháp, ngày 07 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA ĐỀ ÁN CHUYỂN ĐỔI “QUỸ BẢO LÃNH TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH ĐỒNG THÁP” THÀNH “QUỸ BẢO LÃNH TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH ĐỒNG THÁP”

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHOÁ IX - KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Thông tư số 147/2014/TT – BTC ngày 08/10/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều của Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Thông tư số 05/2015/TT/NHNN ngày 04 tháng 5 năm 2015 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn các tổ chức tín dụng phối hợp với Quỹ bảo lãnh tín dụng trong cho vay có bảo lãnh của Quỹ bảo lãnh tín dụng theo quy định tại Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025;

Xét Tờ trình số 116/TTr-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về phương án chuyển đổi “Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đồng Tháp” thành “Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp”; Báo cáo thẩm tra số 262/BC-HĐND ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Ðiều 1. Thống nhất thông qua Đề án chuyển đổi “Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đồng Tháp” thành “Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp” với một số nội dung cơ bản như sau (Đề án kèm theo):

1. Tên tổ chức

- Tên tổ chức: Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn và Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp.

- Tên giao dịch viết tắt: Quỹ Bảo lãnh tín dụng và Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp.

2. Địa vị pháp lý

- Quỹ Bảo lãnh tín dụng và Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp là tổ chức tài chính nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

- Quỹ Bảo lãnh tín dụng và Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, được sử dụng con dấu của Quỹ Đầu tư phát triển Tỉnh để giao dịch và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và các ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

- Trụ sở của Quỹ Bảo lãnh tín dụng và Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp đặt chung với Quỹ Đầu tư phát triển Tỉnh. Địa chỉ: 12- 14 Hùng Vương, Phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

3. Cấp thành lập: Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

4. Cơ quan quản lý trực tiếp: Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

5. Thời điểm hoạt động: khi quyết định thành lập của UBND tỉnh Đồng Tháp có hiệu lực thi hành.

6. Vốn chủ sở hữu

a) Vốn điều lệ của Quỹ bao gồm:

- Vốn do ngân sách Tỉnh cấp là 90 tỷ đồng (chín mươi tỷ đồng);

(Trong đó: chuyển từ Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV tỉnh Đồng Tháp sang là 30 tỷ đồng; cấp từ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp Trung ương theo công văn số 7268/VPCP-KTTH ngày 12/7/2017 của Văn phòng Chính phủ là 35 tỷ đồng; cấp từ nguồn tiền Thanh tra Bộ Tài chính chuyển trả về cho ngân sách Tỉnh theo Kết luận số 1129/KL-TTr ngày 29/12/2016 và Quyết định số 197/QĐ-TTr ngày 30/12/2016 của Thanh tra Bộ Tài chính là 25 tỷ đồng);

- Vốn góp của các tổ chức tín dụng;

- Vốn góp của các doanh nghiệp khác;

- Vốn góp của các hiệp hội ngành nghề, các tổ chức đại diện và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Việc tăng vốn điều lệ do Uỷ ban nhân dân Tỉnh quyết định trên cơ sở đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ.

b) Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, Quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ, Quỹ dự phòng tài chính.

c) Chênh lệch do đánh giá lại tài sản (nếu có).

d) Kết quả hoạt động chưa phân phối.

đ) Vốn khác thuộc sở hữu của Quỹ bảo lãnh tín dụng và Hỗ trợ khởi nghiệp;

e) Vốn tài trợ hợp pháp của các tổ chức và cá nhân (bao gồm cả vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA) trong và ngoài nước dành cho lĩnh vực phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

g) Các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 16/2014/NQ-HĐND ngày 29/9/2014 của HĐND Tỉnh về việc thông qua Đề án thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đồng Tháp.

Điều 3. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Ðiều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, các Đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khoá IX, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 12 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;

- Văn phòng Chính phủ (I, II);
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH Tỉnh;

- UBND Tỉnh;
- UBMTTQVN Tỉnh;
- Các sở,
ban, ngành Tỉnh;
- Văn phòng UBND Tỉnh;
- Quỹ ĐTPT Tỉnh;
- TT/HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Công báo Tỉnh;
- Lưu: VT, KT-NS(Kh).

CHỦ TỊCH
Phan Văn Thắng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 141/2017/NQ-HĐND về thông qua Đề án chuyển đổi “Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đồng Tháp” thành “Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp”

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


290
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122