Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 59/2002/NĐ-CP bãi bỏ thay thế giấy phép bằng phương thức quản lý khác

Số hiệu: 59/2002/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 04/06/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 59/2002/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2002

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 59/2002/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 6 NĂM 2002 VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ GIẤY PHÉP VÀ THAY THẾ MỘT SỐ GIẤY PHÉP BẰNG PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ KHÁC

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 13/1999/QH10 ngày 12 tháng 6 năm 1999;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các giấy phép sau đây:

1. Giấy phép xuất bản nhất thời đối với in: hướng dẫn kỹ thuật sản xuất; giới thiệu sản phẩm; hướng dẫn sử dụng hàng hoá; tờ rơi, tờ gấp giới thiệu sản phẩm, hàng hoá, doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 79/CP ngày 06 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Xuất bản.

2. Giấy phép làm phim nhất thời đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam ở trong nước quy định tại Nghị định số 48/CP ngày 17 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động điện ảnh. Đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài, kể cả người Việt Nam ở nước ngoài, thì thực hiện theo quy định hiện hành.

3. Giấy phép hành nghề biểu diễn nghệ thuật (cấp cho nghệ sĩ) quy định tại Nghị định số 87/CP ngày 12 tháng 12 năm 1995 của Chính phủ về tăng cường quản lý các hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng và Quyết định số 32/1999/QĐ-BVHTT ngày 29 tháng 4 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin ban hành Quy chế hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.

4. Thẻ hành nghề khử trùng quy định tại Thông tư số 63/1999/TT-BNN-BVTV ngày 09 tháng 4 năm 1999 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm dịch nội địa.

Điều 2.

Thay thế Giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn và điều kiện thành lập cơ sở hành nghề dược tư nhân (quy định tại Thông tư số 01/1998/TT-BYT ngày 21 tháng 01 năm 1998 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân và Nghị định số 06/CP ngày 29 tháng 01 năm 1994 của Chính phủ về cụ thể hóa một số điều trong Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân) và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh (buôn bán) dược phẩm (quy định tại Thông tư số 02/2000/TT-BYT ngày 21 tháng 02 năm 2000 của Bộ Y tế hướng dẫn kinh doanh thuốc phòng bệnh và chữa bệnh cho người) bằng Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề dược phẩm áp dụng cho tất cả các cơ sở hành nghề dược, không phân biệt thành phần kinh tế.

Bộ Y tế, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký Nghị định này, hướng dẫn điều kiện và thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề dược phẩm.

Điều 3. Thay thế một số giấy phép sau đây bằng các điều kiện kinh doanh không cần giấy phép:

1. Thay thế Giấy phép hành nghề kiểm dịch thực vật (quy định tại Thông tư số 63/1999/TT-BNN-BVTV ngày 09 tháng 4 năm 1999 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm dịch nội địa) bằng các điều kiện kinh doanh không cần giấy phép.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký Nghị định này, quy định cụ thể điều kiện kinh doanh kiểm dịch thực vật.

2. Thay thế Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề sản xuất thuốc thú y (quy định tại Điều lệ quản lý thuốc thú y ban hành kèm theo Nghị định số 93/CP ngày 27 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Thú y) bằng điều kiện kinh doanh không cần giấy phép.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký Nghị định này, quy định cụ thể điều kiện sản xuất thuốc thú y.

3. Thay thế Giấy phép thành lập cơ sở sản xuất phim (quy định tại Nghị định số 48/CP ngày 17 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động điện ảnh) bằng điều kiện kinh doanh không cần giấy phép.

Bộ Văn hoá - Thông tin, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký Nghị định này, quy định cụ thể điều kiện sản xuất phim.

4. Thay thế Giấy chứng nhận được sử dụng các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về vệ sinh lao động (quy định tại Thông tư số 05/1999/TT-BYT ngày 27 tháng 3 năm 1999 của Bộ Y tế hướng dẫn việc khai báo, đăng ký và cấp giấy chứng nhận được sử dụng các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về vệ sinh lao động) bằng điều kiện kinh doanh không cần giấy phép.

Bộ Y tế phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký Nghị định này, quy định cụ thể điều kiện lao động đối với cơ sở kinh doanh có sử dụng chất có yêu cầu nghiêm ngặt về vệ sinh lao động và thủ tục đăng ký việc sử dụng các chất nói trên.

5. Thay thế Giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn, điều kiện sản xuất và kinh doanh hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế (quy định tại Quyết định số 1654/1999/QĐ-BYT ngày 29 tháng 5 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế quản lý hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế) bằng điều kiện kinh doanh không cần giấy phép.

Bộ Y tế, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký Nghị định này, quy định cụ thể điều kiện sản xuất, kinh doanh hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

6. Thay thế Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh (buôn bán) trang thiết bị, dụng cụ y tế (quy định tại Thông tư số 03/2001/TT-BYT ngày 16 tháng 02 năm 2001 của Bộ Y tế hướng dẫn kinh doanh trang thiết bị, dụng cụ y tế) bằng điều kiện kinh doanh không cần giấy phép.

Bộ Y tế, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký Nghị định này, quy định cụ thể điều kiện kinh doanh trang thiết bị, dụng cụ y tế.

Điều 4. Thay thế một số giấy phép bằng đăng ký hồ sơ, hợp đồng

1. Thay thế một số giấy phép sau đây bằng đăng ký hồ sơ, hợp đồng:

a) Thay thế Giấy phép quảng cáo thuốc (quy định tại Quyết định số 322/BYT-QĐ ngày 28 tháng 02 năm 1997 của Bộ Y tế ban hành Quy chế thông tin, quảng cáo thuốc và mỹ phẩm dùng cho người) bằng việc tổ chức, cá nhân phải gửi toàn bộ hồ sơ quảng cáo theo quy định đến Bộ Y tế hoặc Sở Y tế được Bộ Y tế uỷ quyền. Sau 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ, nếu Bộ Y tế hoặc Sở Y tế không có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì tổ chức, cá nhân được quyền quảng cáo như nội dung đã gửi.

Trường hợp Bộ Y tế hoặc Sở Y tế có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì tổ chức, cá nhân phải sửa đổi, bổ sung và gửi đến Bộ Y tế hoặc Sở Y tế nội dung quảng cáo đã được sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu. Sau 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được nội dung quảng cáo đã sửa đổi, bổ sung, nếu Bộ Y tế hoặc Sở Y tế không có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì tổ chức, cá nhân được quyền quảng cáo như nội dung đã sửa đổi, bổ sung.

b) Thay thế Giấy phép quảng cáo mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người (quy định tại Quyết định số 322/BYT-QĐ ngày 28 tháng 02 năm 1997 của Bộ Y tế ban hành Quy chế thông tin, quảng cáo thuốc và mỹ phẩm dùng cho người) bằng việc tổ chức, cá nhân phải gửi toàn bộ hồ sơ quảng cáo theo quy định đến Bộ Y tế hoặc Sở Y tế được Bộ Y tế uỷ quyền. Sau 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ, nếu Bộ Y tế hoặc Sở Y tế không có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì tổ chức, cá nhân được quyền quảng cáo như nội dung đã gửi.

Trường hợp Bộ Y tế hoặc Sở Y tế có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì tổ chức, cá nhân phải sửa đổi, bổ sung và gửi đến Bộ Y tế hoặc Sở Y tế nội dung quảng cáo đã được sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu. Sau 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được nội dung quảng cáo đã sửa đổi, bổ sung, nếu Bộ Y tế hoặc Sở Y tế không có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì tổ chức, cá nhân được quyền quảng cáo như nội dung đã sửa đổi, bổ sung.

c) Thay thế Giấy phép hội thảo giới thiệu thuốc (quy định tại Quyết định số 322/BYT-QĐ ngày 28 tháng 02 năm 1997 của Bộ Y tế ban hành Quy chế thông tin, quảng cáo thuốc và mỹ phẩm dùng cho người) bằng việc tổ chức, cá nhân phải gửi toàn bộ hồ sơ hội thảo theo quy định đến Bộ Y tế hoặc Sở Y tế được Bộ Y tế uỷ quyền. Sau 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ, nếu Bộ Y tế hoặc Sở Y tế không có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì tổ chức, cá nhân được tổ chức hội thảo như nội dung đã gửi.

Trường hợp Bộ Y tế hoặc Sở Y tế có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì tổ chức, cá nhân phải sửa đổi, bổ sung và gửi đến Bộ Y tế hoặc Sở Y tế nội dung hội thảo đã được sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu. Sau 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được nội dung hội thảo đã sửa đổi, bổ sung, nếu Bộ Y tế hoặc Sở Y tế không có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì tổ chức, cá nhân được quyền tổ chức hội thảo theo nội dung đã sửa đổi, bổ sung.

d) Thay thế Quyết định phê duyệt Hợp đồng chuyển giao công nghệ trong nước, Hợp đồng chuyển giao công nghệ nước ngoài vào Việt Nam đối với dự án đầu tư không sử dụng vốn nhà nước và dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước có giá trị tương đương dưới 30 ngàn đô la Mỹ (quy định tại Nghị định số 45/1998/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết về chuyển giao công nghệ) bằng việc doanh nghiệp phải gửi hợp đồng chuyển giao công nghệ (gồm cả phụ lục kèm theo nếu có) đến Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường hoặc Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường được Bộ uỷ quyền. Sau 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hợp đồng, nếu Bộ hoặc Sở không có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì hợp đồng đương nhiên được chấp thuận và có hiệu lực thi hành.

Trường hợp Bộ hoặc Sở có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì doanh nghiệp phải sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu và gửi đến Bộ hoặc Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường hợp đồng đã được sửa đổi, bổ sung. Sau 5 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hợp đồng đã sửa đổi, bổ sung, nếu Bộ hoặc Sở không có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì doanh nghiệp được quyền thực hiện hợp đồng đã sửa đổi, bổ sung.

2. Các Bộ Y tế, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký Nghị định này, quy định cụ thể trình tự, thủ tục, cơ quan tiếp nhận đăng ký các hồ sơ, hợp đồng quy định tại khoản 1 Điều này và phân cấp để quản lý, giám sát việc thực hiện.

Điều 5. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 30 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Phan Văn Khải

(Đã ký)

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 59/2002/ND-CP

Hanoi, June 04, 2002

 

DECREE

ON ANNULLING A NUMBER OF PERMITS AND REPLACING SOME OTHERS WITH DIFFERENT MANAGEMENT MODES

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Organization of the Government of December 25, 2001;
Pursuant to Enterprise Law No. 13/1999/QH10 of June 12, 1999;
At the proposal of the Minister of Planning and Investment,

DECREES:

Article 1.- To annul the following permits:

1. Occasional publication permit for printing: Production technical instructions; product introductions; goods use directions; leaflets and folders for introduction of products, goods and enterprises, which were specified in the Governments Decree No.79/CP of November 6, 1993 detailing the implementation of the Publication Law.

2. Occasional film production permit for Vietnamese organizations and individuals at home defined in the Governments Decree No. 48/CP of July 17, 1995 on cinematographic organization and activities. For foreign organizations and individuals, including overseas Vietnamese, the current regulations shall apply.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4. Sterilization practitioners card prescribed in the Agriculture and Rural Development Ministrys Circular No.63/1999/TT-BNN-BVTV of April 9, 1999 guiding the domestic quarantine work.

Article 2.- To replace the certificate of satisfaction of criteria and conditions for setting up private pharmaceutical practice establishments (prescribed in the Health Ministrys Circular No.01/1998/TT-BYT of January 21, 1998 guiding the implementation of the Ordinance on Private Medical and Pharmaceutical Practices and the Governments Decree No.06/CP of January 29, 1994 detailing a number of provisions of the said Ordinance) and the certificate of satisfaction of conditions for dealing (trading) in pharmaceuticals (prescribed in the Health Ministrys Circular No.02/2000/TT-BYT of February 21, 2000 guiding the trade in preventive and curative medicines for human use), with the certificate of eligibility for pharmaceutical practice applicable to all establishments practicing pharmacy, regardless of their economic sectors.

The Health Ministry shall, within 30 days after the signing of this Decree, guide the conditions and procedures for granting the certificate of eligibility for pharmaceutical practice.

Article 3.- To replace some following permits with the non-permit business conditions:

1. Plant quarantine practice permit (prescribed in Circular No.63/1999/TT-BNN-BVTV of April 9, 1999 of the Ministry of Agriculture and Rural Development guiding the domestic quarantine work).

The Ministry of Agriculture and Rural Development shall, within 30 days after the signing of this Decree, specify the conditions for plant quarantine business.

2. Certificate of eligibility for production of veterinary drugs (defined in the Regulation on management of veterinary drugs, promulgated together with the Governments Decree No.93/CP of November 27, 1993 guiding the implementation of the Ordinance on Veterinary Medicine).

The Ministry of Agriculture and Rural Development shall, within 30 days after the signing of this Decree, specify the conditions for production of veterinary drugs.

3. Permit for setting up film-producing establishments (prescribed in the Governments Decree No.48/CP of July 17, 1995 on cinematographic organization and activities).

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4. Certificate of eligibility for use of substances subject to strict labor hygiene requirements (prescribed in the Health Ministrys Circular No.05/1999/TT-BYT of March 27, 1999 guiding the declaration, registration and granting of certificate of eligibility for use of substances subject to strict labor hygiene requirements).

The Health Ministry shall coordinate with the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs in, within 30 days after the signing of this Decree, specifying the labor conditions, which must be met by business establishments that use substances subject to strict labor hygiene requirements, and the procedures for registering the use of the said substances.

5. Certificate of satisfaction of criteria and conditions for producing and trading in insecticidal and germicidal chemicals and preparations for domestic and medical use (prescribed in the Health Ministers Decision No.1654/1999/QD-BYT of May 29, 1999 promulgating the Regulation on management of insecticidal and germicidal chemicals and preparations for domestic and medical use).

The Health Ministry shall, within 30 days after the signing of this Decree, specify the conditions for producing and trading in insecticidal and germicidal chemicals and preparations for domestic and medical use.

6. Certificate of eligibility for dealing (trading) in medical equipment and instruments (prescribed in the Health Ministrys Circular No.03/2001/TT-BYT of February 16, 2001 guiding the trade in medical equipment and instruments).

The Health Ministry shall, within 30 days after the signing of this Decree, specify the conditions for trading in medical equipment and instruments.

Article 4.- To replace a number of permits with the registration of dossiers or contracts

1. To replace the following permits with the registration of dossiers or contracts:

a/ To replace medicine advertisement permit (prescribed in the Health Ministrys Decision No.322/BYT-QD of February 28, 1997 promulgating the Regulation on information on and advertisement of medicines and cosmetics for human use) with the submission of all prescribed advertisement dossiers by the concerned organizations and individuals to the Health Ministry or provincial/municipal Health Services authorized by the Health Ministry. Within 15 working days after receiving the dossiers, if the Health Ministry or provincial/municipal Health Services do not request in writing amendments and/or supplements to such dossiers, the said organizations and individuals shall be allowed to make advertisements according to the contents in the submitted dossiers.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ To replace the permit for advertisement of cosmetics directly affecting the human health (defined in the Health Ministrys Decision No.322/BYT-QD of February 28, 1997 promulgating the Regulation on information on and advertisement of medicines and cosmetics for human use) with the submission of all prescribed advertisement dossiers by the concerned organizations and individuals to the Health Ministry or provincial/municipal Health Services authorized by the Health Ministry. Within 15 working days after receiving the dossiers, if the Health Ministry or provincial/municipal Health Services do not request in writing amendments and/or supplements to such dossiers, the said organizations and individuals shall be allowed to make advertisements according to the contents in the submitted dossiers.

In cases where the Health Ministry or provincial/municipal Health Services request in writing amendments and/or supplements to the dossiers, the concerned organizations and individuals shall have to make amendments and/or supplements and submit the amended and/or supplemented advertisement contents as requested to the Health Ministry or provincial/municipal Health Services. Within 5 working days after receiving the amended and/or supplemented advertisement contents, if the Health Ministry or provincial/municipal Health Services do not request in writing further amendments and/or supplements, the concerned organizations and individuals shall be allowed to make advertisements according to the amended and/or supplemented contents.

c/ To replace the permit for organizing workshops for introducing medicines (defined in the Health Ministrys Decision No. 322/BYT-QD of February 28, 1997 promulgating the Regulation on information on and advertisement of medicines and cosmetics for human use) with the submission of all prescribed workshop dossiers by the concerned organizations and individuals to the Health Ministry or provincial/municipal Health Services authorized by the Health Ministry. Within 15 working days after receiving the dossiers, if the Health Ministry or provincial/municipal Health Services do not request in writing amendments and/or supplements to such dossiers, the said organizations and individuals shall be allowed to organize workshops according to the contents in the submitted dossiers.

In cases where the Health Ministry or provincial/municipal Health Services request in writing amendments and/or supplements to the dossiers, the concerned organizations and individuals shall have to make amendments and/or supplements and submit the amended and/or supplemented workshop contents as requested to the Health Ministry or provincial/municipal Health Services. Within 5 working days after receiving the amended and/or supplemented workshop contents, if the Health Ministry or provincial/municipal Health Services do not request in writing further amendments and/or supplements, the concerned organizations and individuals shall be allowed to organize workshops according to the amended and/or supplemented contents.

d/ To replace decisions on approval of contracts on transferring domestic technologies and contracts on transferring foreign technologies into Vietnam for investment projects not financed by the State and investment projects financed by the State with value equivalent to less than USD 30,000 (defined in the Governments Decree No.45/1998/ND-CP of July 1, 1998 detailing the technology transfer) with the submission of technology transfer contracts (enclosed with annexes, if any) by the concerned enterprises to the Ministry of Science, Technology and Environment or provincial/municipal Services of Science, Technology and Environment authorized by the Ministry of Science, Technology and Environment. If within 15 working days after receiving the contracts, the Ministry or provincial/municipal Services do not request in writing amendments and/or supplements thereto, such contracts shall be automatically approved and valid.

In cases where the Ministry or provincial/municipal Services request in writing amendments and/or supplements to the contracts, the enterprises shall have to make amendments and/or supplements and submit to the Ministry or provincial/municipal Services the amended and/or supplemented contracts. If within 5 working days after receiving such amended and/or supplemented contracts, the Ministry or provincial/municipal Services do not request in writing further amendments and/or supplements, the enterprises shall be allowed to perform the amended and/or supplemented contracts.

2. The Ministry of Health and the Ministry of Science, Technology and Environment shall, within 30 days after the signing of this Decree, specify the order and procedures for and define the agencies which shall receive and carry out the registration of dossiers and contracts prescribed in Clause 1 of this Article, and assign responsibilities for managing and monitoring the implementation thereof.

Article 5.- This Decree takes effect 30 days after its signing for promulgation.

Article 6.- The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government and the presidents of the Peoples Committees of the provinces and centrally-run cities shall have to implement this Decree.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Phan Van Khai

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 59/2002/NĐ-CP ngày 04/06/2002 bãi bỏ một số giấy phép và thay thế một số giấy phép bằng phương thức quản lý khác

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.766

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.117.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!