Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 53/2016/NĐ-CP lao động tiền lương thù lao tiền thưởng công ty cổ phần vốn góp chi phối Nhà nước

Số hiệu: 53/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 13/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Nghị định 53/2016/NĐ-CP quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng để người đại diện phần vốn nhà nước tham gia, biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị, Đại hội cổ đông đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng Nghị định 53/2016

- Phạm vi mà Nghị định 53 điều chỉnh là việc quy định một số nội dung về lao động, tiền lương, tiền thưởng để người đại diện phần vốn nhà nước tham gia, biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị, Đại hội cổ đông hay cuộc họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên, công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

- Đối tượng áp dụng của Nghị định số 53 năm 2016 là người được cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước ủy quyền thực hiện quyền, trách nhiệm của chủ sở hữu nhà nước và các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, cá nhân, tổ chức có liên quan.

2. Chính sách lao động, tiền lương của người lao động

Nghị định 53/2016/NĐ-CP quy định công ty phải có kế hoạch sử dụng lao động hằng năm để làm cơ sở tuyển dụng, sử dụng lao động, việc tuyển dụng, bố trí, sử dụng lao động phải công khai minh bạch theo quy định pháp luật.

Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động xác định dựa trên số lao động kế hoạch và mức tiền lương bình quân kế hoạch. Trong đó, Nghị định 53 của Chính phủ quy định mức tiền lương bình quân kế hoạch căn cứ vào mức tiền lương trong hợp đồng lao động mức tiền lương bình quân thực hiện theo kết quả sản xuất, kinh doanh của năm trước liền kề và gắn với chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh kế hoạch của công ty như công ty có lợi nhuận hay không có lợi nhuận hoặc lỗ.

3. Tiền lương, thù lao của người quản lý công ty

Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý công ty chuyên trách được xác định dựa trên số lượng người quản lý công ty chuyên trách và mức tiền lương bình quân kế hoạch. Trong đó, Nghị định số 53/2016/NĐ-CP quy định mức tiền lương bình quân kế hoạch bảo đảm tối đa không quá 36 triệu đồng/tháng đối với công ty có lợi nhuận kế hoạch dưới 50 tỷ đồng và tăng thêm tương ứng từ 0.5 đến 2.5 dựa trên mức lợi nhuận công ty đạt được.

4. Tiền thưởng và phúc lợi

Nghị định 53 năm 2016 xác định tiền thưởng, phúc lợi cho người lao động và người quản lý công ty như sau:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động tối đa không quá 03 tháng tiền lương bình quân (bằng với kế hoạch), nếu vượt thì trích thêm 20% lợi nhuận nhưng tối đa không quá 03 tháng tiền lương;

- Quỹ thưởng của người quản lý công ty tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân (bằng lợi nhuận), nếu thấp hơn tối đa không quá 01 tháng tiền lương.

Không dùng quỹ khen thưởng của người lao động để chi thưởng cho người quản lý công ty.

Nghị định 53/2016/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2016.

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/2016/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2016

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI CÔNG TY CÓ CỔ PHẦN, VỐN GÓP CHI PHỐI CỦA NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Bộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật quản , sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định một số nội dung về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng để người đại diện phần vốn nhà nước tham gia, biểu quyết tại cuộc họp của Hội đồng quản trị, Đại hội cổ đông đối với công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, cuộc họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên có vốn góp của Nhà nước chiếm trên 50% vốn điều lệ (sau đây gọi chung là công ty).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người được cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước ủy quyền bằng văn bản để thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty (sau đây gọi là người đại diện vốn nhà nước).

2. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật được Chính phủ giao thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu đối với phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty (sau đây gọi chung là cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước).

3. Cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện các quy định tại Nghị định này.

Điều 3. Nguyên tắc quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng

1. Chính sách lao động, tiền lương đối với công ty do công ty quyết định trên cơ sở quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

2. Tiền lương, tiền thưởng của người lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng của thành viên Hội đồng thành viên hoặc thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên và Kế toán trưởng (sau đây gọi chung là người quản lý công ty) gắn với năng suất lao động và hiệu quả sản xuất, kinh doanh của công ty.

3. Việc quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty thông qua cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước và người đại diện phần vốn nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Về lao động

1. Công ty phải xây dựng kế hoạch lao động hằng năm làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động.

2. Kế hoạch lao động được xây dựng dựa trên kế hoạch sản xuất, kinh doanh, định mức lao động tiên tiến, tổ chức bộ máy và cơ cấu lao động gián tiếp tinh gọn, hợp lý.

3. Kế hoạch lao động hằng năm do Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên phê duyệt trước khi thực hiện; việc tuyển dụng, bố trí, sử dụng lao động thực hiện công khai, minh bạch, theo quy định của pháp luật và quy chế tuyển dụng, sử dụng lao động, điều lệ của công ty.

4. Đối với trường hợp tuyển dụng lao động vượt quá nhu cầu sử dụng, dẫn đến dư thừa phải chấm dứt hợp đồng lao động, làm tăng chi phí của công ty thì người tuyển dụng lao động phải chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên của công ty.

Điều 5. Về tiền lương của người lao động

1. Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động được xác định dựa trên số lao động kế hoạch và mức tiền lương bình quân kế hoạch theo Khoản 2 Điều này.

2. Mức tiền lương bình quân kế hoạch được xác định căn cứ vào mức tiền lương trong hợp đồng lao động, mức tiền lương bình quân thực hiện theo kết quả sản xuất, kinh doanh của năm trước liền kề và gắn với chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh kế hoạch của công ty như sau:

a) Đối với công ty có lợi nhuận thì mức tiền lương bình quân kế hoạch được xác định trên cơ sở mức tiền lương bình quân thực hiện theo kết quả sản xuất, kinh doanh của năm trước liền kề gắn với mức tăng/giảm năng suất lao động kế hoạch so với thực hiện năm trước liền kề, đảm bảo mức tăng tiền lương bình quân phải thấp hơn mức tăng năng suất lao động bình quân.

b) Đối với công ty không có lợi nhuận hoặc lỗ (trừ các trường hợp khách quan quy định tại Điều 7 Nghị định này) thì mức tiền lương bình quân kế hoạch được xác định bằng mức tiền lương bình quân trong hợp đồng lao động và tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm, khi làm thêm giờ theo quy định của Bộ luật lao động.

3. Căn cứ quỹ tiền lương kế hoạch, tùy theo điều kiện thực tế, công ty xác định đơn giá tiền lương để điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh và tạm ứng tiền lương cho người lao động.

4. Quỹ tiền lương thực hiện được xác định trên cơ sở quỹ tiền lương kế hoạch và mức độ thực hiện các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh.

5. Công ty xây dựng quy chế trả lương và phân phối tiền lương cho người lao động gắn với mức độ đóng góp, hiệu quả thực hiện công việc của người lao động.

Điều 6. Về tiền lương, thù lao của người quản lý công ty

1. Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý công ty chuyên trách được xác định dựa trên số lượng người quản lý công ty chuyên trách và mức tiền lương bình quân kế hoạch theo khoản 2 và khoản 3 Điều này.

2. Mức tiền lương bình quân kế hoạch đối với người quản lý công ty chuyên trách là người đại diện phần vốn nhà nước được xác định trên cơ sở mức tiền lương bình quân thực hiện năm trước liền kề gắn với việc bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp, bảo đảm tiền lương và thu nhập của người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm đối với người lao động và nhà nước theo quy định của pháp luật, các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh kế hoạch và bảo đảm tối đa không quá 36 triệu đồng/tháng (gọi là mức lương cơ bản, khi Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ bản thì thực hiện theo quy định mới của Chính phủ) đối với công ty có lợi nhuận kế hoạch dưới 50 tỷ đồng. Trường hợp công ty có lợi nhuận kế hoạch từ 50 tỷ đồng trở lên thì áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương so với mức lương cơ bản như sau:

a) Hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa bằng 0,5 đối với công ty có lợi nhuận từ 50 tỷ đến dưới 100 tỷ đồng.

b) Hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa bằng 1,0 đối với công ty thuộc lĩnh vực ngân hàng, tài chính, viễn thông có lợi nhuận từ 100 tỷ đến dưới 500 tỷ đồng, công ty thuộc lĩnh vực khai thác và chế biến dầu khí, khoáng sản, điện, thương mại, dịch vụ có lợi nhuận từ 100 tỷ đến dưới 300 tỷ đồng, công ty thuộc lĩnh vực còn lại có lợi nhuận từ 100 tỷ đến dưới 200 tỷ đồng.

c) Hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa bằng 1,5 đối với công ty thuộc lĩnh vực ngân hàng, tài chính, viễn thông có lợi nhuận từ 500 tỷ đến dưới 1.000 tỷ đồng, công ty thuộc lĩnh vực khai thác và chế biến dầu khí, khoáng sản, điện, thương mại, dịch vụ có lợi nhuận từ 300 tỷ đến dưới 700 tỷ đồng, công ty thuộc lĩnh vực còn lại có lợi nhuận từ 200 tỷ đến dưới 500 tỷ đồng.

d) Hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa bằng 2,0 đối với công ty thuộc Lĩnh vực ngân hàng, tài chính, viễn thông có lợi nhuận từ 1.000 tỷ đến dưới 1.500 tỷ đồng, công ty thuộc lĩnh vực, khai thác và chế biến dầu khí, khoáng sản, điện, thương mại, dịch vụ có lợi nhuận từ 700 tỷ đến dưới 1.000 tỷ đồng, công ty thuộc lĩnh vực còn lại có lợi nhuận từ 500 tỷ đến dưới 700 tỷ đồng.

đ) Hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa bằng 2,5 đối với công ty thuộc lĩnh vực ngân hàng, tài chính, viễn thông có lợi nhuận từ 1.500 tỷ đồng trở lên, công ty thuộc lĩnh vực khai thác và chế biến dầu khí, khoáng sản, điện, thương mại, dịch vụ có lợi nhuận từ 1.000 tỷ đồng trở lên, công ty thuộc lĩnh vực còn lại có lợi nhuận từ 700 tỷ đồng trở lên.

Đối với trường hợp công ty có quy mô, lợi nhuận lớn hơn nhiều so với giới hạn quy định nêu trên hoặc do tính chất hoạt động trong một số lĩnh vực đặc thù cần phải khuyến khích lao động quản lý thì được xem xét, áp dụng cao hơn tối đa không quá 10% so với hệ số tăng thêm tiền lương quy định tại khoản 2 Điều này.

3. Mức tiền lương bình quân kế hoạch đối với người quản lý công ty chuyên trách không phải là người đại diện phần vốn nhà nước được xác định trên cơ sở vị trí công việc, bảo đảm cân đối hợp lý với tiền lương của các chức danh tương tự trên thị trường và tiền lương của người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty.

4. Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách được căn cứ vào quỹ tiền lương kế hoạch, các chỉ tiêu quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này và mức độ hoàn thành lợi nhuận kế hoạch, trong đó nếu lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch thì cứ vượt 1% lợi nhuận, người quản lý công ty chuyên trách được tính thêm 2% tiền lương, nhưng tối đa không quá 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch.

5. Quỹ thù lao của người quản lý công ty không chuyên trách được xác định trên cơ sở số lượng người quản lý công ty không chuyên trách, thời gian thực tế m việc và mức thù lao tối đa bằng 20% mức tiền lương của người quản lý công ty chuyên trách.

6. Căn cứ vào quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, công ty trả lương, thù lao cho người quản lý công ty theo quy chế trả lương, thù lao của công ty.

Điều 7. Yếu tố khách quan khi xác định tiền lương, thù lao

Công ty loại trừ các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất lao động và lợi nhuận khi xác định quỹ tiền lương của người lao động và người quản lý công ty, bao gồm:

1. Nhà nước điều chỉnh giá (đối với sản phẩm, dịch vụ do Nhà nước định giá), ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, tăng hoặc giảm vốn nhà nước, điều chỉnh cơ chế chính sách hoặc yêu cầu công ty di dời, thu hẹp địa điểm sản xuất, kinh doanh ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ tiêu năng suất lao động và lợi nhuận của công ty.

2. Công ty đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh theo kế hoạch, tăng khấu hao để thu hồi vốn nhanh được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thực hiện chương trình an sinh xã hội theo quy định của Chính phủ.

3. Thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, chiến tranh và các nguyên nhân khách quan bất khả kháng khác.

Điều 8. Về tiền thưởng, phúc lợi

Căn cứ vào lợi nhuận hằng năm sau khi hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước, các thành viên góp vốn theo quy định của Nhà nước và Điều lệ công ty, công ty xác định tiền thưởng, phúc lợi của người lao động và người quản lý công ty như sau:

1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện, nếu lợi nhuận thực hiện bằng lợi nhuận kế hoạch. Trường hợp lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch thì được trích thêm quỹ khen thưởng, phúc lợi bằng 20% lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, nhưng tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện.

2. Quỹ thưởng của người quản lý công ty tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện, nếu lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn lợi nhuận kế hoạch. Trường hợp lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch thì tiền thưởng tối đa không quá 01 tháng tiền lương bình quân thực hiện.

3. Căn cứ quỹ khen thưởng, phúc lợi tại khoản 1 Điều này, công ty quyết định việc phân bổ quỹ khen thưởng cho người lao động và quỹ phúc lợi. Không dùng quỹ khen thưởng của người lao động để chi thưởng cho người quản lý công ty (trừ khoản thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng). Quỹ phúc lợi dùng để đầu tư xây dựng hoặc sửa chữa các công trình phúc lợi, chi cho các hoạt động phúc lợi của người lao động, bao gồm cả người quản lý công ty.

Điều 9. Trách nhiệm của người đại diện phần vốn nhà nước

1. Tham gia ý kiến với Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên để quyết định lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng theo quy định tại Nghị định này.

2. Báo cáo xin ý kiến cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước kế hoạch sử dụng lao động, phương án xác định quỹ tiền lương, quỹ tiền thưởng của người lao động và quỹ tiền lương, thù lao, quỹ tiền thưởng của người quản lý công ty trước khi tham gia ý kiến với Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên.

3. Báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tình hình thực hiện tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm trước và kế hoạch hằng năm, sau khi Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua.

4. Hằng năm, đánh giá kết quả giám sát thực hiện lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty làm căn cứ để trả phụ cấp trách nhiệm, thù lao, tiền thưởng và chế độ khen thưởng, kỷ luật theo quy định. Trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ thì phải xác định rõ chế độ trách nhiệm, nguyên nhân và đề xuất biện pháp giải quyết.

Điều 10. Trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước

1. Giao nhiệm vụ bằng văn bản cho người đại diện phần vốn nhà nước trong việc quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty theo các nội dung quy định tại Nghị định này.

2. Tiếp nhận, xem xét báo cáo của người đại diện phần vốn nhà nước về các nội dung lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng của công ty để cho ý kiến. Trường hợp cần phải áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương của người quản lý chuyên trách cao hơn khung quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định này thì tham khảo ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước khi chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước.

3. Hằng năm, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ đối với người đại diện phần vốn nhà nước làm cơ sở để xác định mức tiền lương, thù lao, phụ cấp, tiền thưởng được hưởng và áp dụng các chế tài xử lý cho phù hợp.

4. Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giám sát việc thực hiện các quy định quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty được phân công đại diện phần vốn nhà nước theo quy định của pháp luật.

5. Tổng hợp, báo cáo tình hình lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng hằng năm của các công ty gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, giám sát chung.

Điều 11. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan hướng dẫn thực hiện lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng theo quy định tại Nghị định này.

2. Phối hợp với cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước giám sát thực hiện các quy định quản lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty.

3. Tham gia ý kiến với cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đối với trường hợp áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương của người quản lý chuyên trách cao hơn khung quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định này.

4. Tổng hợp, đánh giá tình hình lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng của các công ty và báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2016.

2. Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ căn cứ nội dung quy định tại Nghị định này để chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tổ chức quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng tại công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Công ty mẹ.

3. Người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con do Nhà nước nắm giữ cổ phần, vốn góp chi phối tham gia ý kiến để Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên quyết định việc vận dụng quy định tại Nghị định này để quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng tại công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của công ty mẹ.

4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTTH (3b).KN

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

THE GOVERNMENT
------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 53/2016/ND-CP

Hanoi, June 13, 2016

 

DECREE

REGULATIONS ON MANAGEMENT OF EMPLOYEES, SALARIES, REMUNERATIONS AND BONUSES BY JOINT-STOCK COMPANIES WITH STATE CONTROLLING STAKES

Pursuant to the Law on Government organization dated June 19, 2015;

Pursuant to the Labor Code dated June 18, 2012;

Pursuant to the Law on Enterprises dated November 26, 2014;

Pursuant to the Law on management and allocation of State capital to production and business activities of enterprises dated November 26, 2014;

At request of the Minister of Labor, Invalids and Social Affairs; the Government hereby issues this Decree stipulating the regulation of management of employees, salaries, remunerations and bonuses by joint-stock companies with State controlling stakes.

Article 1. Scope

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 2. Regulated entities

1. Persons authorized to exercise rights and take on responsibilities as the representative of owner’s interests (hereinafter referred to as “State capital representative”) in writing by the State capital owner’s representative agency.

2. Ministries, Ministerial-level agencies, Governmental agencies, People's Committees of provinces and centrally-affiliated cities (hereinafter referred to as "province”) or organizations incorporated under regulations of laws authorized to exercise rights and take on responsibilities as the State capital owner’s representative agency by the Government (hereinafter referred to as “ representative agency”).

3. Other individual or institutional entities participating in the implementation of this Decree.

Article 3. Principles for management of employees, salaries, remunerations and bonuses

1. Every company shall introduce their own salary and bonus policy in accordance with regulations of laws and the company’s charter.

2. The amount of salaries or bonuses awarded to members of Board of Members or members of Board of Directors , Directors General, Directors, Deputy Directors, Deputy Directors General, Heads of Control Boards, controllers and Chief Accountants (hereinafter referred to as “manager”) shall be calculated according to the productivity, business or production effectiveness.

3. Employees, salaries, remunerations and bonuses shall be managed via the State capital representative and representative agency in accordance with regulations of laws.

Article 4.Employment plans

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The employment plan is prepared according to the business/production plan, output quota, organizational structure and employee structure.

3. The annual employment plan shall be approved by the Board of Directors or Board of Member prior to implementation; the recruitment, placement and allocation of employees shall be transparently and publicly carried out in accordance with regulations of laws and the company’s recruitment policy and charter.

4. In case of over-recruiting leading to lack of work, downsizing and increase in operation costs, the person in charge of recruitment shall be responsible to the Board of Director or Board of Member of the company for such mistakes.

Article 5. Employee salaries

1. The payroll budget is determined according the number of workers and budgeted average pay rate under clause 2 of this Article.

2. The budgeted average pay rate is determined according to the amount of salary prescribed in labor contracts, the realized average pay rate by productivity or business performance of immediately preceding year, and production quota and business/production plan of the company as follows:

a) For profitable companies, the budgeted average pay rate is determined according to the realized average pay rate by production or business performance of the immediately preceding year and the estimated productivity decrease/ increase compared with that in the immediately preceding year to ensure the amount of average salary increase is lower than that of the average productivity.
b)In case of losses or break-even ( except for objective factors prescribed in clause 7 of this Article), the budgeted average pay rate is determined according the average salary in labor contracts including days-off or holidays, overtime pay or night shift pay under the labor Code.

3. According to payroll budget and the reality, every company shall determine the piece rate for production/business operation and salary advance.

4. The realized payroll is determined according to the payroll budget and the fulfillment of business/production targets.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 6. Manager salaries and remunerations

1. The payroll budget for full-time manager is determined according to the number of full-time managers and the budgeted average pay rate under clauses 2 and 3 of this Article.

2. The budgeted average pay rate of a full-time manager as State capital representative is determined according to the realized average salary of the immediately preceding year, capital growth, the ability to pay the employees’ salaries, fulfillments of business/production targets and obligations to employees and the Government under regulations of laws but not exceeding 36 million dong/month (also known as base pay rate. In case of any adjustment by the Government, the new on shall prevail) for company with the planned profit of less than 50 billion dong. Where the company makes the profit of 50 billion dong or more, the salary increase factor shall be adjusted on base pay rates as follows:

a) The maximum salary increase factor is 0.5 for companies making the profit of at least 50 billion dong to less than 100 billion dong

b) The maximum salary increase factor is1.0 for companies operating in banking, finance or telecommunications industries with profit of 100 to less than 500 billion dong, those operating in oil/mineral extraction and refinery, electricity, commerce or services with the profit of 100 billion dong to less than 300 billion dong, and companies in other industries with the profit of 100 billion dong to less than 200 billion dong.

c) The maximum salary increase factor is 1.5 for companies in banking, finance or telecommunications industries with profit of 500 to less than 1,000 billion dong, those operating in oil/mineral extraction and refinery, electricity, commerce or services with the profit of 300 billion dong to less than 700 billion dong, and those operating in other industries with the profit of 200 billion dong to less than 500 billion dong.

d) The maximum salary increase factor is 2.0 for companies in banking, finance or telecommunications industries with profit of 1,000 to less than 1,500 billion dong, those operating in oil/mineral extraction and refinery, electricity, commerce or services with the profit of 700 billion dong to less than1, 000 billion dong, and those operating in other industries with the profit of 500 billion dong to less than700 billion dong.

e) The maximum salary increase factor is 2.5 for companies operating in banking, finance or telecommunications industries with profit of at least 1,500 billion dong, those operating in oil/mineral extraction and refinery, electricity, commerce or services with the profit of at least 1,000 billion dong, and those operating in other industries with the profit of at least 700 billion dong.

f) For companies whose scale and profit exceed the above mentioned limits or those operating in specialized industries, the salary increase factor shall not exceed 10% of that prescribed in clause 2 of this Article.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. The realized payroll for full-time managers is determined according to the payroll budget and other criteria in clauses 2 and 3 of these clauses, and the fulfillment of profit targets. If the actual profit overshoots the profit target, the full-time manager salary shall be added 2% for every 1% profit growth rate but not exceeding 20% of the budgeted average pay rate.

5. The salary budget of part-time managers is determined according to the number of such managers and their actual working time; and their maximum salary shall not exceed 20% that of full-time managers.

6. Every company shall pay manager’s salaries or remunerations according to their policies on remunerations or salaries.

Article 7. Objective factors

Objective factors that may affect the company's profit or productivity beyond the control of the company as the time the salary budget is determined are as follows:

1. Price adjustments (for products or services priced by the State), corporate income tax incentives, State capital investment or withdrawal, amendments to policies by the State, company relocation or company’s scale reduction that directly affect the company’s productivity and profit at request of the State.

2. Business expansion, increases in amortization for cost recovery approved by competent authorities and participation in social security under the Government’s regulations.

3. Acts of God, conflagration, epidemics, wars and other force majeure events.

Article 8. Bonuses and welfares

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The budget for employee awards or welfares shall not exceed 03-month realized payroll in case the actual profit reaches the profit target. In case the actual profit overshoots the profit target, the budget for awards and welfare is added 20% of the excessive of actual profit but not exceeding 03-month realized payroll.

2. The award budget shall not exceed one- and-a-half-month realized payroll in case the actual profit reaches the profit target. In case of failure to reach the profit target, the bonus shall not exceed one-month average actual profit.

3. According to the budget for awards or welfares prescribed in clause 1 of this Article, the company decide to award to employees. The award budget for employees shall not be awarded to managers (except for awards under regulations of laws on emulations and commendation). The welfare budget shall be used for construction or renovation of public works, employee and manager welfares

Article 9. Responsibilities of State capital representatives

Every State capital representative shall:

1. Consult with the Board of Directors or Board of Member about policies on employments, salaries, remunerations and bonuses under this Decree.

2. Request the representative agency to give comments on employment plans, and methods of determination of salary and bonus budgets for employees and managers prior to consultation with the Board of Member or Board of Directors.

3. Submit reports on realized salaries, remunerations and bonuses of the immediately preceding year and annual plans to the representative agency, after being approved by the Board of Member, Board of Directors or Shareholder General Assembly.

4. Annually carry out assessment of actual employment, salaries, remunerations and bonuses as the basis for responsibility allowance, bonus and salary policies. In case of failure to fulfill responsibilities, reasons and measures for fulfilling unfulfilled responsibilities and sanctions shall be imposed.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Every representative agency shall:

1. Authorize the State capital representative to manage employees, salaries, remunerations and bonuses in writing under this Decree.

2. Assess reports on employees, salaries and bonuses prepared by the State capital representative. In case of application of salary increase factor to full-time managers whose salary is higher than that in clause 2, Article 6 hereof, the representative agency shall consult the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs prior to release of any directive.

3. Annually assess the State capital representative performance as the basis for proper salaries, remunerations, bonuses, allowances and sanctions.

4. Take charge of and cooperate with the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs to supervise the implementation of regulations on employees, salaries, remunerations and bonuses of the State capital representative agency under regulations of laws.

5. Submit annual reports on employees, salaries and bonuses to the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs.

Article 11. Responsibilities of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs

The Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs shall:

1. Take charge of and cooperate with relevant agencies to provide guidance on management of employees, salaries, remunerations and bonuses under this Decree.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Consult the representative agency in case of application of salary increase factor to salaries of full-time managers stipulated clause 2, Article 6 of this Decree.

4. Aggregate, assess and report the management of employees, salaries, remunerations and bonuses to the Prime Minister under regulations of laws.

Article 12. Entry into force

1. This Decree enters into force from August 01, 2016.

2. Every Board of Member or President of parent companies of State-owned economic groups, state-owned corporations, parent companies belonging to groups of parent-subsidiary companies of which controlling stake is wholly owned by the State shall assign and direct their representative to manage employees, salaries, remunerations and bonuses in such companies.

3. Every Board of Member or President of parent companies of State-owned economic groups, state-owned corporations, parent company having their subsidiaries whose controlling stake is owned by the State shall consult the Board of Directors or Board of Member prior to application of this Decree to management of employees, salaries, remunerations and bonuses.

4. Ministers, Head of ministerial-level agencies, Heads of Governmental agencies, Presidents of People’s Committee of provinces and relevant agencies shall be responsible for the implementation of this Decree./.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


104.269

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.248
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!