Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 49/2002/NĐ-CP giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp nhà nước sửa đổi Nghị định 103/1999/NĐ-CP

Số hiệu: 49/2002/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 24/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 49/2002/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2002

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 49/2002/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 4 NĂM 2002 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 103/1999/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 9 NĂM 1999 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ GIAO, BÁN, KHOÁN KINH DOANH, CHO THUÊ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 20 tháng 4 năm 1995;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp nhà nước như sau:

1. Khoản 1 Điều 2 được sửa đổi như sau:

"1. Nghị định này quy định về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê toàn bộ một doanh nghiệp, áp dụng đối với các doanh nghiệp nhà nước độc lập và các doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty có vốn Nhà nước ghi trên sổ sách kế toán dưới 5 tỷ đồng, Nhà nước không cần nắm giữ cổ phần hoặc không cổ phần hóa được."

2. Bổ sung khoản 19 Điều 3 như sau:

"19. Doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ cổ phần hoặc không cổ phần hóa được" là một trong các loại doanh nghiệp sau đây:

a) Doanh nghiệp trong phương án tổng thể sắp xếp được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phân loại là doanh nghiệp mà Nhà nước sẽ không nắm giữ bất kỳ tỷ lệ phần trăm vốn nào và không áp dụng được biện pháp cổ phần hóa.

b) Doanh nghiệp thuộc đối tượng cổ phần hóa trong phương án tổng thể sắp xếp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhưng sau khi đã áp dụng tất cả các biện pháp theo quy định của pháp luật nhưng vẫn không tiến hành cổ phần hóa được."

3. Điều 58 được sửa đổi như sau:

"Điều 58. Thẩm quyền phê duyệt phương án giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp.

Căn cứ đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Bộ trưởng, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng quản trị Tổng công ty 91 quyết định : chỉ tiêu và điều kiện khoán kinh doanh, giá cho thuê, giá bán doanh nghiệp và phê duyệt phương án giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước ghi trên sổ sách kế toán dưới 5 tỷ đồng."

4. Cụm từ ''Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương'' trong Nghị định số 103/1999/NĐ-CP được sửa đổi thành cụm từ ''Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp''; cụm từ "Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thuộc Bộ, tỉnh, thành phố, Tổng công ty 91" được sửa đổi thành cụm từ " Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp".

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị Tổng công ty 91 chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này, định kỳ 3 tháng một lần báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đề xuất các kiến nghị nhằm thực hiện tốt Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 49/2002/ND-CP

Hanoi, April 24, 2002

 

DECREE

AMENDING AND SUPPLEMENTING A NUMBER OF ARTICLES OF THE GOVERNMENT�S DECREE No. 103/1999/ND-CP OF SEPTEMBER 10, 1999 ON ASSIGNING, SELLING, BUSINESS CONTRACTING OR LEASING STATE ENTERPRISES

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Organization of the Government of December 25, 2001;
Pursuant to the State Enterprise Law of April 20, 1995;
At the proposal of the Minister of Planning and Investment,

DECREES:

Article 1.- To amend and supplement a number of articles of the Government’s Decree No. 103/1999/ND-CP of September 10, 1999 on assigning, selling, business contracting or leasing State enterprises as follows:

1. Clause 1 of Article 2 is amended as follows:

"1. This Decree prescribes the assignment, sale, business contracting or lease of an entire enterprise, applicable to independent State enterprises and independent-accounting member enterprises of corporations, where the State capital recorded in their respective accounting books in under VN dong 5 billion and the State needs not to hold shares or which can not be equitized."

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents."19. Enterprises where the State needs not to hold shares or which can not be equitized mean one of the following types of enterprises:

a/ Enterprises classified under the structuring general plan, approved by the Prime Minister, as enterprises where the State shall not hold any percentage of capital and where no equitization measures can be applied.

b/ Enterprises to be equitized under the general structuring plan already approved by the Prime Minister, which, after having applied all possible measures prescribed by law, can still not be equitized."

3. Article 58 is amended as follows:

"Article 58.- Competence to approve plans for assignment, sale, business contracting or lease of enterprises

Basing themselves on the proposals of the Boards for Enterprise Renewal and Development, the ministers, the presidents of the provincial People’s Committees and the managing boards of Corporations 91 shall decide the norms and conditions for enterprise business contracting, the leasing prices and the selling prices, and approve the plans for the assignment, sale, business contracting or lease of enterprises which possess on their accounting books the State capital of less than VN dong 5 billion."

4. The phrase: "The Central Committee for Enterprise Management Renewal" in Decree No. 103/1999/ND-CP is amended into the phrase: "The Steering Committee for Enterprise Renewal and Development"; and the phrase: "The Boards for Enterprise Management Renewal under the ministries, provinces, centrally-run cities and Corporations 91" is amended into the phrase: "Boards for Enterprise Renewal and Development."

Article 2.- This Decree takes effect 15 days after its signing. The Minister of Planning and Investment shall assume the prime responsibility and coordinate with the concerned agencies in guiding the implementation of this Decree.

Article 3.- The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government, the presidents of the People’s Committees of the provinces and centrally-run cities and the managing boards of Corporations 91 shall have to implement this Decree, and once every 3 months, report thereon to the Prime Minister and propose petitions in order to well implement this Decree.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Phan Van Khai

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 49/2002/NĐ-CP ngày 24/04/2002 sửa đổi Nghị định 103/1999/NĐ-CP về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp nhà nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.180

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!