Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 145/2005/NĐ-CP chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước tổ chức chính trị xã hội thành công ty TNHH 1 thành viên sửa đổi NĐ 63/2001/NĐ-CP

Số hiệu: 145/2005/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 21/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 145/2005/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2005 

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, DOANH NGHIỆP CỦA TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 12 tháng 6 năm 1999;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên như sau:

1. Sửa đổi tên của Nghị định như sau:

Tên của Nghị định số 63/2001/NĐ-CP được sửa đổi thành “Nghị định về chuyển đổi công ty nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên”.

2. Sửa đổi từ ngữ như sau:

Tất cả các cụm từ “doanh nghiệp nhà nước” trong Nghị định số 63/2001/NĐ-CP được sửa đổi thành “công ty nhà nước”.

3.  Sửa đổi, bổ sung Điều 1 như sau:

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Nghị định này quy định trình tự, thủ tục chuyển đổi công ty nhà nước; doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; công ty thành viên hạch toán độc lập của tổng công ty nhà nước; đơn vị hạch toán phụ thuộc, đơn vị phụ thuộc của tổng công ty nhà nước, của công ty nhà nước chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và quy định việc tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

2. Công ty nhà nước, công ty thành viên hạch toán độc lập của tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội khi chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phải thuộc diện là doanh nghiệp do Nhà nước hoặc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội quyết định nắm giữ 100% vốn điều lệ.

3. Các đơn vị hạch toán phụ thuộc, đơn vị phụ thuộc của tổng công ty nhà nước, của công ty nhà nước quy định tại khoản 1 Điều này chỉ được chuyển đổi khi công ty bị tách và bộ phận được tách đều phải thuộc diện Nhà nước cần giữ 100% vốn điều lệ''.

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 2 như sau:

“2. Các tổ chức sau đây là đại diện chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được chuyển đổi từ công ty nhà nước:

a) Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước là đại diện chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được chuyển đổi từ công ty nhà nước độc lập trực thuộc Bộ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

 Trong thời gian chưa chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu cho Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước thì Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh là đại diện chủ sở hữu đối với công ty này.

b) Tổng công ty nhà nước là đại diện chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được chuyển đổi từ công ty thành viên hạch toán độc lập, đơn vị hạch toán phụ thuộc, đơn vị phụ thuộc của tổng công ty;

c) Công ty nhà nước độc lập, công ty thành viên hạch toán độc lập của tổng công ty nhà nước là đại diện chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được chuyển đổi từ đơn vị phụ thuộc của công ty”.

5. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 6 như sau:

''1. Doanh nghiệp chuyển đổi có trách nhiệm:

a) Kiểm kê, xác định số lượng tài sản hiện có ở doanh nghiệp, đơn vị hạch toán phụ thuộc của doanh nghiệp, bao gồm tài sản cố định và đầu tư dài hạn, tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn, tài sản đi thuê, cho thuê, giữ hộ, ký gửi, chiếm dụng;

b) Phân loại tài sản hiện có ở doanh nghiệp, đơn vị hạch toán phụ thuộc của doanh nghiệp thành các loại: tài sản doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng; tài sản doanh nghiệp không cần dùng, tài sản ứ đọng, tài sản chờ thanh lý; tài sản hình thành từ quỹ khen thưởng, phúc lợi (nếu có); tài sản thuê ngoài, vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công, nhận đại lý, nhận ký gửi;

c) Đối chiếu và phân loại công nợ; lập danh sách chủ nợ và số nợ phải trả, phân tích rõ các khoản nợ trong hạn, nợ quá hạn, nợ gốc, nợ lãi, nợ phải trả nhưng không phải thanh toán; số nợ phải thu, trong đó chia ra nợ có khả năng thu hồi và nợ không có khả năng thu hồi;

d) Lập báo cáo tài chính quý gần nhất với thời điểm chuyển đổi doanh nghiệp, đơn vị hạch toán phụ thuộc của doanh nghiệp; lập phương án xử lý tài sản, tài chính, công nợ theo các nguyên tắc quy định tại khoản 5 Điều 7; xác định số vốn dự kiến đăng ký thành vốn điều lệ của công ty;

đ) Lập phương án sắp xếp số lao động hiện có của công ty, đơn vị hạch toán phụ thuộc của doanh nghiệp tại thời điểm quyết định chuyển đổi;

e) Xử lý tài sản, tài chính, công nợ, lao động theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

g) Dự thảo Điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

h) Báo cáo chủ sở hữu hoặc tổ chức được ủy quyền là đại diện chủ sở hữu công ty phê chuẩn các hồ sơ quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, g khoản này”.

6. Sửa đổi, bổ sung các khoản 5 và 6 Điều 7 như sau:

“5. Nguyên tắc xử lý tài chính và công nợ:

a) Đối với tài sản dôi thừa: doanh nghiệp được hạch toán tăng vốn của chủ sở hữu tại doanh nghiệp;

b) Đối với tài sản hao hụt, mất mát và các tổn thất khác về tài sản của doanh nghiệp, đơn vị hạch toán phụ thuộc của doanh nghiệp: phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân và yêu cầu đương sự bồi thường theo quy định của pháp luật. Phần chênh lệch giữa giá trị còn lại theo sổ sách của tài sản tổn thất và mức bồi thường của cá nhân, tập thể có liên quan hoặc của tổ chức bảo hiểm (nếu có) được bù đắp bằng quỹ dự phòng tài chính; nếu thiếu thì hạch toán vào kết quả kinh doanh. Nếu do hạch toán khoản chênh lệch thiếu này vào kết quả kinh doanh mà doanh nghiệp bị lỗ thì được giảm vốn chủ sở hữu, số vốn được giảm tối đa bằng số lỗ của doanh nghiệp;

c) Đối với các khoản nợ phải thu: công ty có trách nhiệm tiếp nhận các khoản nợ phải thu của doanh nghiệp, đơn vị hạch toán phụ thuộc của doanh nghiệp chuyển đổi và thu hồi những khoản nợ đến hạn có thể thu hồi được. Đối với các khoản nợ không thu hồi được thì sau khi xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm của tập thể, cá nhân và yêu cầu đương sự bồi thường theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp sử dụng khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi và quỹ dự phòng tài chính để bù đắp sau khi trừ tiền bồi thường của cá nhân, tập thể có liên quan. Nếu các khoản này không đủ bù đắp thì phần chênh lệch thiếu sẽ hạch toán vào kết quả kinh doanh. Nếu do hạch toán khoản chênh lệch thiếu này vào kết quả kinh doanh mà doanh nghiệp bị lỗ thì được giảm vốn chủ sở hữu, số vốn được giảm tối đa bằng số lỗ của doanh nghiệp;

d) Đối với các khoản nợ phải trả: công ty có trách nhiệm kế thừa các khoản nợ phải trả cho các chủ nợ theo cam kết, kể cả các khoản nợ thuế, ngân sách, nợ cán bộ, công nhân viên; thanh toán các khoản nợ đến hạn. Các khoản nợ phải trả không có người đòi, giá trị tài sản không xác định được chủ nợ được tính vào vốn chủ sở hữu. Trường hợp doanh nghiệp có khó khăn về khả năng thanh toán các khoản nợ quá hạn thì được xử lý theo quy định hiện hành của Nhà nước về xử lý nợ tồn đọng.

6. Doanh nghiệp chuyển đổi có trách nhiệm sắp xếp, sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động và sắp xếp lại công ty nhà nước''.

7. Bổ sung khoản 7 Điều 7 như sau:

''7. Chi phí thực hiện chuyển đổi công ty được hạch toán vào kết quả kinh doanh của công ty. Nội dung và mức chi phí chuyển đổi thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính”.

8. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 và điểm a khoản 6 Điều 15 như sau:

“4. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, quyết định mức lương đối với Tổng giám đốc (Giám đốc) công ty. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) công ty theo đề nghị của Tổng giám đốc (Giám đốc). Quyết định thang lương, bảng lương, phụ cấp lương làm cơ sở để xếp lương, trả lương cho người lao động của công ty như các doanh nghiệp khác hoạt động theo Luật Doanh nghiệp”.

“6. Kiến nghị chủ sở hữu công ty quyết định những vấn đề vượt thẩm quyền của Hội đồng quản trị như sau:

a) Kiến nghị phê duyệt báo cáo quyết toán tài chính, phương án  phân phối lợi nhuận sau thuế theo nguồn vốn chủ sở hữu đầu tư và nguồn vốn do công ty tự huy động; tỷ lệ trích các quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng của công ty, quỹ thưởng cho Ban quản lý điều hành công ty''.

9. Bổ sung khoản 10 Điều 15 như sau:

“10. yêu cầu Tổng giám đốc (Giám đốc) nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi công ty lâm vào tình trạng phá sản.”

10. Chuyển khoản 10 Điều 15 thành khoản 11 Điều 15:

“11. Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty”.

11. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:

Điều 16. Thành viên Hội đồng quản trị

1. Tuỳ theo quy mô của công ty, chủ sở hữu công ty quyết định số lượng, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị.

2. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam;

b) Có trình độ đại học, năng lực quản lý và kinh doanh. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có kinh nghiệm ít nhất ba năm quản lý, điều hành doanh nghiệp thuộc ngành nghề kinh doanh chính của công ty;

c) Có sức khoẻ, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật;

d) Không thuộc đối tượng bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

3. Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị do chủ sở hữu công ty quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị do Điều lệ công ty quy định nhưng không quá năm năm. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bổ nhiệm lại và thay thế.

4. Thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm trong những trường hợp sau:

a) Bị toà án kết án bằng bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật;

b) Không đủ năng lực, trình độ đảm nhận công việc được giao, bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Không trung thực trong thực thi nhiệm vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thu lợi cho bản thân hoặc cho người khác; báo cáo không trung thực tình hình tài chính công ty;

d) Công ty lỗ hai năm liên tiếp hoặc không đạt chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước đầu tư hai năm liên tiếp hoặc ở trong tình trạng lỗ lãi đan xen nhau nhưng không khắc phục được, trừ các trường hợp lỗ hoặc giảm tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt; lỗ hoặc giảm tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước đầu tư có lý do khách quan được giải trình và đã được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận; đầu tư mới mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ;

đ) Công ty lâm vào tình trạng phá sản nhưng Hội đồng quản trị không yêu cầu Tổng giám đốc nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

5. Thành viên Hội đồng quản trị được thay thế trong những trường hợp sau:

a)  Bị miễn nhiệm trong các trường hợp nêu ở khoản 4 Điều này;

b) Xin từ chức;

c) Khi có quyết định điều chuyển hoặc bố trí công việc khác.

6. Các thành viên Hội đồng quản trị phải cùng nhau chịu trách nhiệm trước người ra quyết định bổ nhiệm và pháp luật về các quyết định của Hội đồng quản trị; thực hiện các nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 23 của Nghị định này”.

12. Sửa đổi, bổ sung Điều 20 như sau:

“Điều 20. Điều kiện tham gia quản lý doanh nghiệp khác của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc)

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) công ty chỉ được thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần khác khi được chủ sở hữu công ty chấp thuận bằng văn bản.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) công ty chỉ được giữ các chức danh quản lý, điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần khác khi được chủ sở hữu công ty giới thiệu ứng cử vào các chức danh quản lý, điều hành đó hoặc làm đại diện pháp lý của công ty đối với phần vốn góp vào các doanh nghiệp khác khi được chủ sở hữu công ty cử.

3. Vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) công ty không được giữ chức danh kế toán trưởng, thủ quỹ tại cùng công ty. Vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của Chủ tịch Hội đồng quản trị không được giữ chức danh Tổng giám đốc (Giám đốc) tại cùng công ty.

4. Hợp đồng của công ty ký kết với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, với vợ hoặc chồng, bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc phải được thông báo cho người bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người ký hợp đồng thuê Tổng giám đốc biết; trường hợp người bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người ký hợp đồng thuê Tổng giám đốc phát hiện hợp đồng có mục đích tư lợi mà hợp đồng chưa được ký kết thì có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc không được ký kết hợp đồng đó; nếu hợp đồng đã được ký kết thì bị coi là vô hiệu, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc phải bồi thường thiệt hại cho công ty và bị xử lý theo quy định của pháp luật”.

13. Sửa đổi, bổ sung Điều 21 như sau:

“Điều 21. Tổng giám đốc (Giám đốc) và bộ máy giúp việc

Tiêu chuẩn và điều kiện tuyển chọn Giám đốc:

Thường trú tại Việt Nam;

b) Có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý công ty; có trình độ đại học; có chuyên môn thuộc lĩnh vực kinh doanh chính của công ty; có ít nhất ba năm kinh nghiệm tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp thuộc ngành nghề kinh doanh chính của công ty;

c) Có sức khoẻ, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết; hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành pháp luật.

2. Những đối tượng sau đây không được tuyển chọn để bổ nhiệm, ký hợp đồng làm Giám đốc:

a) Người đã làm Giám đốc công ty nhà nước nhưng vi phạm kỷ luật đến mức bị cách chức, miễn nhiệm hoặc để công ty lâm vào tình trạng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 25 của Luật Doanh nghiệp nhà nước;

b) Thuộc đối tượng bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

3. Hội đồng quản trị quyết định việc tuyển chọn người trong Hội đồng quản trị hoặc người khác để bổ nhiệm có thời hạn, miễn nhiệm hoặc ký hợp đồng có thời hạn, chấm dứt hợp đồng với Tổng giám đốc (Giám đốc) công ty.

Tổng giám đốc (Giám đốc) chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và pháp luật về điều hành hoạt động hàng ngày của công ty. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thì Tổng giám đốc (Giám đốc) là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Tổng giám đốc được hưởng lương theo năm và tiền thưởng tương ứng với hiệu quả hoạt động của công ty.

4. Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) do Hội đồng quản trị tuyển chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc ký hợp đồng có thời hạn, chấm dứt hợp đồng theo đề nghị của Tổng giám đốc (Giám đốc).

Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) giúp Tổng giám đốc (Giám đốc) điều hành công ty theo phân công và uỷ quyền của Tổng giám đốc (Giám đốc); chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc (Giám đốc) và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công hoặc uỷ quyền.

5. Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) được bổ nhiệm hoặc ký hợp đồng với thời hạn tối đa là năm năm và có thể được bổ nhiệm lại hoặc ký tiếp hợp đồng.

6. Văn phòng và các phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ có chức năng tham mưu, giúp việc Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) trong quản lý, điều hành công việc”.   

14. Sửa đổi, bổ sung Điều 23 như sau:

“Điều 23. Nghĩa vụ, trách nhiệm và quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc)

1. Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị phải cùng chịu trách nhiệm trước người ra quyết định bổ nhiệm và trước pháp luật về các quyết định của Hội đồng quản trị, kết quả và hiệu quả hoạt động của công ty. Tổng giám đốc (Giám đốc) có nghĩa vụ và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và pháp luật về điều hành hoạt động hàng ngày của công ty, về thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) có nghĩa vụ:

a) Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, mẫn cán vì lợi ích của công ty;

b) Không được lạm dụng địa vị và quyền hạn, sử dụng tài sản của công ty để thu lợi riêng cho bản thân, cho người khác; không được đem tài sản của công ty cho người khác; không được tiết lộ bí mật của công ty trong thời gian đang thực hiện chức trách là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc (Giám đốc) và trong thời hạn tối thiểu là ba năm hoặc trong thời hạn quy định tại Điều lệ công ty sau khi thôi làm thành viên Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc (Giám đốc), trừ trường hợp được Hội đồng quản trị chấp thuận;

c) Khi công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả thì Tổng giám đốc (Giám đốc) phải báo cáo Hội đồng quản trị, tìm biện pháp khắc phục khó khăn về tài chính và thông báo tình hình tài chính của công ty cho tất cả chủ nợ biết; Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) không được quyết định tăng tiền lương, không được trích lợi nhuận trả tiền thưởng cho cán bộ quản lý và người lao động;

d) Khi công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả mà không thực hiện các quy định tại điểm c khoản này thì phải chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với chủ nợ;

đ) Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc (Giám đốc) vi phạm Điều lệ, quyết định vượt thẩm quyền, lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây thiệt hại cho công ty và Nhà nước thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

e) Trường hợp quản lý, điều hành công ty không đạt chỉ tiêu về kết quả kinh doanh do chủ sở hữu giao hoặc theo thoả thuận hợp đồng hoặc để công ty lỗ, mất vốn; quyết định dự án đầu tư không hiệu quả, không thu hồi được vốn đầu tư, không trả được nợ; không bảo đảm lương và chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật về lao động; để xảy ra các sai phạm về quản lý vốn, tài sản, chế độ về kế toán, kiểm toán và chế độ khác do Nhà nước quy định thì sẽ không được thưởng và bị xử lý tuỳ theo mức độ vi phạm theo quy định của pháp luật;

g) Trong các trường hợp sau đây thì tuỳ theo mức độ vi phạm và hậu quả, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) bị hạ lương hoặc bị cách chức, đồng thời phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật: không hoàn thành các nhiệm vụ hoặc chỉ tiêu do người bổ nhiệm, tuyển dụng giao hoặc không hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng; không trung thực trong thực thi nhiệm vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thu lợi cho bản thân hoặc cho người khác; báo cáo không trung thực tình hình tài chính công ty; để công ty lâm vào tình trạng phá sản nhưng không nộp đơn yêu cầu phá sản; để công ty lỗ hai năm liên tiếp hoặc không đạt chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đầu tư hai năm liên tiếp hoặc ở trong tình trạng lỗ lãi đan xen nhau nhưng không khắc phục được, trừ các trường hợp lỗ hoặc giảm tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước đầu tư được chủ sở hữu phê duyệt; lỗ hoặc giảm tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đầu tư có lý do khách quan được giải trình và đã được chủ sở hữu chấp nhận; đầu tư mới mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ;

h) Các nghĩa vụ khác do pháp luật và Điều lệ công ty quy định.

3. Quan h? gi?a Hội đồng quản trị và T?ng giám đốc (Giám đốc) trong qu?n lý, di?u hành công ty:

a) Khi tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, nếu phát hiện vấn đề không có lợi cho công ty thì Tổng giám đốc (Giám đốc) báo cáo với Hội đồng quản trị để xem xét điều chỉnh lại nghị quyết, quyết định. Hội đồng quản trị phải xem xét đề nghị của Tổng giám đốc (Giám đốc). Trường hợp Hội đồng quản trị không điều chỉnh lại nghị quyết, quyết định thì Tổng giám đốc (Giám đốc) vẫn phải thực hiện nhưng có quyền bảo lưu ý kiến và kiến nghị lên chủ sở hữu công ty;

b) Kết thúc tháng, quý và năm, trong thời hạn do Điều lệ công ty quy định, Tổng giám đốc (Giám đốc) phải gửi báo cáo bằng văn bản về tình hình hoạt động kinh doanh và phương hướng thực hiện trong kỳ tới của công ty cho Hội đồng quản trị;

c) Chủ tịch Hội đồng quản trị tham dự hoặc cử đại diện của Hội đồng quản trị tham dự các cuộc họp giao ban, các cuộc họp chuẩn bị các đề án trình Hội đồng quản trị do Tổng giám đốc (Giám đốc) chủ trì. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người đại diện Hội đồng quản trị dự họp có quyền phát biểu đóng góp ý kiến nhưng không có quyền kết luận cuộc họp. Tổng giám đốc (Giám đốc) không là thành viên Hội đồng quản trị được mời tham dự cuộc họp của Hội đồng quản trị, được quyền phát biểu nhưng không có quyền biểu quyết”.

15. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và 3 Điều 24 như sau:

''2. Chủ tịch công ty có quyền và nhiệm vụ sau:

a) Quyết định kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty. Trình chủ sở hữu quyết định phương án phân phối lợi nhuận sau thuế theo nguồn vốn chủ sở hữu đầu tư và nguồn vốn do công ty tự huy động; tỷ lệ trích các quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng của công ty, quỹ thưởng cho Ban quản lý điều hành công ty; 

b) Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức và quyết định mức lương, lợi ích khác đối với Giám đốc công ty sau khi được sự chấp thuận của chủ sở hữu công ty;

c) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Phó giám đốc công ty theo đề nghị của Giám đốc;

d) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ công ty, biên chế bộ máy quản lý công ty; quyết định thang lương, bảng lương, phụ cấp lương làm cơ sở để xếp lương, trả lương cho người lao động của công ty như các doanh nghiệp khác hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;

đ) yêu cầu Tổng giám đốc nộp đơn yêu cầu phá sản khi công ty lâm vào tình trạng phá sản.

3. Chủ tịch công ty phải đáp ứng tiêu chuẩn và thực hiện các nghĩa vụ quy định tại Điều 16 của Nghị định này; tuân thủ các điều kiện tham gia quản lý doanh nghiệp khác theo quy định tại Điều 20 của Nghị định này”.

16. Sửa đổi, bổ sung khoản 12 và bổ sung khoản 13 Điều 26 như sau:

''12. Giám đốc công ty thực hiện nghĩa vụ theo quy định tại Điều 23 Nghị định này; tuân thủ các điều kiện tham gia quản lý doanh nghiệp khác theo quy định tại Điều 20 của Nghị định này.

13. Quan hệ giữa Chủ tịch và Giám đốc trong quản lý, điều hành công ty:

a) Khi tổ chức thực hiện các quyết định của Chủ tịch công ty, nếu phát hiện vấn đề không có lợi cho công ty thì Giám đốc báo cáo với Chủ tịch công ty để xem xét điều chỉnh lại quyết định. Chủ tịch công ty phải xem xét đề nghị của Giám đốc. Trường hợp Chủ tịch công ty không điều chỉnh lại quyết định thì Giám đốc vẫn phải thực hiện nhưng có quyền bảo lưu ý kiến và kiến nghị lên chủ sở hữu công ty;

b) Kết thúc tháng, quý và năm, trong thời hạn do Điều lệ công ty quy định, Giám đốc phải gửi báo cáo bằng văn bản về tình hình hoạt động kinh doanh và phương hướng thực hiện trong kỳ tới của công ty cho Chủ tịch công ty;

c) Chủ tịch công ty tham dự hoặc cử đại diện tham dự các cuộc họp giao ban, các cuộc họp chuẩn bị các đề án trình Chủ tịch công ty do Giám đốc chủ trì. Chủ tịch công ty hoặc người đại diện dự họp có quyền phát biểu đóng góp ý kiến nhưng không có quyền kết luận cuộc họp”.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây về chuyển doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trái với Nghị định này đều không còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan hướng dẫn thi hành Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị Tổng công ty nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
  cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh,
  thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;          
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;  
- Học viện Hành chính quốc gia;
- Tổng công ty 91;
- VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC,
  Ban Điều hành 112,
  Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (5b), A.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Phan Văn Khải

 

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 145/2005/ND-CP

Hanoi, November 21, 2005

THE GOVERNMENT

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the November 26, 2003 Law on State Enterprises;
Pursuant to the June 12, 1999 Enterprise Law;
At the proposal of the Minister of Planning and Investment,

DECREES:

Article 1.- To amend and supplement a number of articles of the Government’s Decree No. 63/2001/ND-CP of September 14, 2001, on conversion of state enterprises, enterprises of political organizations or socio-political organizations into one-member limited liability companies as follows:

1. To change the title of the Decree as follows:

The name of Decree No. 63/2001/ND-CP is amended into "Decree on conversion of state companies, enterprises of political organizations or socio-political organizations into one-member limited liability companies".

2. To amend words and phrases as follows:

All phrases "state enterprises" in Decree No. 63/2001/ND-CP are amended into "state companies".

3. To amend and supplement Article 1 as follows:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. This Decree provides order and procedures for conversion of state companies; enterprises of political organizations or socio-political organizations; independent cost-accounting member companies of state corporations; dependent cost-accounting units and dependent units of state corporations or state companies shifting to operate after the parent company-subsidiary company model into one-member limited liability companies, and provides the organization and management of one-member limited liability companies.

2. State companies, independent cost-accounting member companies of state corporations, enterprises of political organizations or socio-political organizations, when converted into one-member limited liability companies, must be enterprises where the State or concerned political organizations or socio-political organizations decide to hold 100% of their charter capital.

3. Dependent cost-accounting units and dependent units of state corporations or state companies defined in Clause 1 of this Article shall be converted only when the companies are separated and the separated sections must all be those where the State needs to hold 100% of their charter capital."

4. To amend and supplement Clause 2, Article 2 as follows:

"2. The following organizations shall be representatives of owners of one-member limited liability companies converted from state companies:

a/ The State Capital Investment and Business Corporation shall be the representative of owners of one-member limited liability companies converted from independent state companies attached to ministries or provincial-level People’s Committees;

Pending the transfer of the right to represent the companies’ owners to the State Capital Investment and Business Corporation, ministries, ministerial-level agencies, Government-attached agencies or provincial-level People’s Committees shall be representatives of such companies’ owners.

b/ State corporations shall be representatives of owners of one-member limited liability companies converted from their independent cost-accounting member companies, dependent cost-accounting units or dependent units;

c/ Independent state companies, independent cost-accounting member companies of state corporations shall be representatives of owners of one-member limited liability companies converted from their dependent units."

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents."1. A converted enterprise shall have the responsibility:

a/ To inventory and determine the quantity of current assets of its own and its dependent cost-accounting units, including fixed assets and long-term investments, working assets and short-term investments, leased or rented assets, assets kept for others or in deposit or appropriated assets.

b/ To classify current assets of the enterprise and its dependent cost-accounting units into the following types: assets which the enterprise needs to use; assets which the enterprise needs not to use, which are stockpiled or awaiting liquidation; assets formulated from the reward fund or the welfare fund (if any); assets rented from outside, supplies and goods kept for others, received for processing or agency, or in deposit;

c/ To cross-check and classify debts; make lists of creditors and payable debt amounts, clearly analyzing due debts, overdue debts, debt principals and interests, payable debts which need not be paid; and receivable debts, to be classified into recoverable debts and irrecoverable debts;

d/ To make financial statements for the quarter next to the time of conversion of the enterprise or its dependent cost-accounting units; to work out plans for handling assets, financial obligations and debts according to the principles provided for in Clause 5, Article 7; to determine the amount of capital to be registered as charter capital of the company;

e/ To work out plans for arrangement of current laborers of the company and dependent cost-accounting units of the enterprise at the time its conversion is decided;

f/ To handle assets, financial obligations, debts and labor issues according to the plans approved by competent authorities;

g/ To draft charter of the one-member limited liability company;

h/ To report to the owner or organization authorized to represent the owner of the company for approval the dossiers defined at Points a, b, c, d, e and g of this Clause."

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents."5. Principles for financial and debt settlement:

a/ For redundant properties: Enterprises are allowed to account them as the increase of the owners’ capital at enterprises;

b/ For diminished and lost properties as well as other property damage incurred by enterprises or their dependent cost-accounting units: It is necessary to clearly determine the reasons and responsibilities of collectives and individuals therefor, and request the involved parties to pay damages according to the provisions of law. The difference between the booked remaining value of the damaged properties and the compensation amount paid by concerned individuals, collectives or insurance agencies (if any) shall be made up for by the financial reserve fund. The deficit, if any, shall be accounted into the business results. If due to the accounting of this deficit into its business results, an enterprise suffers losses, it may decrease the owner’s capital but the decreased capital amount can be equal to its loss amount at most;

c/ For receivable debts: The companies shall have to accept receivable debts of the converted enterprises or their dependent cost-accounting units and recover the recoverable due debts. For irrecoverable debts, after determining the reasons and responsibilities of collectives and individuals and requesting the involved parties to pay damages according to the provisions of law, enterprises may use their bad debt provisions and financial reserve funds for offsetting after deducting the compensation amounts paid by relevant individuals and/or collectives. If the said amounts are insufficient for offsetting, the deficit shall be accounted into business results. If due to the accounting of this deficit into its business results, an enterprise suffers losses, it may decrease the owners’ capital but the decreased capital amount can be equal to its loss amount at most;

d/ For payable debts: The companies shall have to inherit and pay such debts to their creditors according to commitments, including tax and budget debts, debts owed to officials or public employees; and settle due debts. Payable debts with no one to claim and value of assets with unidentified creditors shall be accounted into the owners’ capital. Where enterprises meet with difficulties in settling overdue debts, such debts shall be settled according to the State’s current regulations on the settlement of outstanding debts.

6. The converted enterprises shall have to arrange and use laborers according to the provisions of law on labor and restructuring of state companies."

7. To add Clause 7 to Article 7 as follows:

"7. All expenses for conversion of companies shall be accounted into their business results. The contents and levels of conversion expenses shall comply with the guidance of the Finance Ministry."

8. To amend and supplement Clause 4 and Point a, Clause 6, Article 15 as follows:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents."6. To propose the company owner to decide on the following matters which fall beyond the competence of the Managing Board:

a/ The approval of the final financial settlement reports and plans on the use of the company’s after-tax profits according to the owner’s investment capital sources and capital sources mobilized by the company; the deduction percentages for the development investment fund and the reward fund of the company, and the bonus fund for its management and executive board."

9. To add Clause 10 to Article 15 as follows:

"10. To request the general director (director) to file an application for opening of bankruptcy procedures when the company falls into the state of bankruptcy."

10. To convert Clause 10 into Clause 11 of Article 15 as follows:

"11. Other powers and tasks as prescribed by law and the company’s charter".

11. To amend and supplement Article 16 as follows:

"Article 16.- Members of the Managing Board

1. Depending on the company’s size, its owner shall decide on the number of members and composition of the Managing Board.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ Being Vietnamese citizens and permanently residing in Vietnam;

b/ Having university degree, management and business capabilities. The chairman of the Managing Board must have at least three-year experience in managing and administering enterprises in the principal business lines of the company;

c/ Having good health and good morals, being honest and incorrupt, having law knowledge and sense of law observance;

d/ Being other than subjects banned from holding managerial and executive posts in enterprises under the provisions of law.

3. The chairman and members of the Managing Board shall be appointed, relieved from office, rewarded or disciplined by the company owner. The term of office of members of the Managing Board shall be defined in the company’s charter but shall not exceed five years. Members of the Managing Board may be re-appointed and replaced.

4. Members of the Managing Board shall be relieved from office in the following cases:

a/ Being convicted under court judgments or legally effective decisions;

b/ Being incapable and unqualified to undertake the assigned tasks, having lost the civil act capacity or having a restricted civil act capacity;

c/ Being dishonest in performing tasks or exercising powers or abusing their positions and/or powers for self-seeking purposes or for others’ benefits; untruthfully reporting on financial situation of the company;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.e/ The company falls into the state of bankruptcy but its Managing Board does not request the general director to file an application for opening of bankruptcy procedures.

5. Members of the Managing Board shall be replaced in the following cases:

a/ Being relieved from office in the cases mentioned in Clause 4 of this Article;

b/ Asking for resignation;

c/ Being transferred to, or assigned with, new jobs under decisions.

6. Members of the Managing Board must jointly take responsibility before the person who has issued appointment decisions and before law for decisions of the Managing Board; and perform the obligations defined in Clause 2, Article 23 of this Decree."

12. To amend and supplement Article 20 as follows:

"Article 20.- Conditions for the Managing Board chairman and the general director (director) to take part in management of other enterprises

1. The Managing Board chairman and the general director (director) of the company may set up other limited liability companies or joint-stock companies only when such is approved in writing by the company owner.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. The wife or husband, father, mother, offsprings or blood siblings of the Managing Board chairman or the general director (director) must not hold the post of chief accountant or cashier of the same company. The wife or husband, father, mother, offspring or blood siblings of the Managing Board chairman must not be the general director (director) of the same company.

4. The contract concluded by the company with a member of the Managing Board or the general director, or with his/her wife or husband, father or adoptive father, mother or adoptive mother, child or adopted child or a blood sibling must be notified to the person who has appointed such member or general director or the person signing the contract to hire the general director; in cases where the person who has appointed the Managing Board member or the general director or the person signing the contract to hire the general director finds out that the to be-concluded contract is for self-seeking purposes, he/she may request such member or general director not to sign the contract; if the contract has been concluded, it shall be considered invalid and the concerned Managing Board member or the general director must pay compensation to the company and be handled according to the provisions of law."

13. To amend and supplement Article 21 as follows:

"Article 21.- General director (director) and assisting apparatus

1. Criteria and conditions for a general director:

a/ Permanently residing in Vietnam;

b/ Being capable of doing business and organizing the management of the company; having a university degree; having professional qualifications in the major business lines of the company; having at least three-year experience in management and administration of enterprises in the major business lines of the company;

c/ Having good health and good morals, being honest and incorrupt; having law knowledge and sense of law observance.

2. The following subjects shall not be selected for appointment or signing of contracts to be directors:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ Subjects prohibited to hold managerial and executive positions in enterprises under the provisions of law.

3. The Managing Board shall decide to select one of its members or another person for definite-term appointment of, relieve from office or sign a term contract, or terminate the contract with, the general director (director) of the company.

The general director (director) shall take responsibility before the Managing Board and before law for running the company’s daily activities. In cases where the company’s charter does not provide that the Managing Board chairman is concurrently the company’s representative at law, the general director (director) shall be such representative.

The general director shall enjoy wage on a yearly basis and bonuses corresponding to the efficiency of operations of the company.

4. Deputy general directors (deputy directors) shall be selected, appointed, relieved from office by, sign term contracts with, or have their contracts terminated by, the Managing Board at the proposal of the general director (director).

Deputy general directors (deputy directors) shall assist the general director (director) in running the company under the latter’s assignment and authorization; take responsibility before the general director (director) and before law for their assigned or authorized tasks.

5. The general director (director), deputy general directors (deputy directors) shall be appointed or enter into contracts for a maximum term of five years and may be re-appointed or have their contracts renewed.

6. The office and professional sections and departments shall have the function of advising and assisting the Managing Board and the general director (director) in managerial and executive work."

14. To amend and supplement Article 23 as follows:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. The Managing Board chairman and members shall jointly take responsibility before the person who has issued appointment decisions and before law for decisions of the Managing Board, the results and efficiency of operations of the company. The general director (director) shall be obliged and answerable to the Managing Board and before law for running the company’s daily activities, for the exercise of his/her rights and performance of his/her assigned tasks.

2. The Managing Board chairman and members and the general director (director) shall have the obligations:

a/ To exercise their rights and perform their assigned tasks honestly and diligently, for the benefit of the company;

b/ Not to abuse their positions and powers or use the company’s properties for the benefits of their own or others; not to give the company’s properties to other persons; not to disclose the company’s secrets while performing tasks of the Managing Board members or the general director (director) and for at least three years or for a period of time as defined in the company’s charter after they cease to be the Managing Board members or the general director (director), except for cases approved by the Managing Board;

c/ When the company fails to fully pay its due debts or fulfill other property obligations, the general director (director) must report such to the Managing Board and seek measures to overcome financial difficulties and notify all creditors of the company’s financial situation; the Managing Board chairman and members as well as the general director (director) must neither decide to raise wages nor deduct the company’s profits to pay bonuses to managerial staff and laborers of the company;

d/ To bear personal responsibilities for damage caused to creditors when the company fails to fully pay its due debts or fulfill other property obligations but do not comply with the provisions of Point c of this Clause;

e/ In cases where the Managing Board chairman or members or the general director (director) violate the company’s charter, make ultra vires decisions or abuse their positions and/or powers, causing damage to the company and the State, they must pay compensation therefor according to the provisions of law and charter of the company;

f/ If due to their poor management and administration, the company fails to achieve the set targets on business results as assigned by the owner or agreed upon in the contract or suffers losses or loss of capital; if they decide on inefficient investment projects, leading to the failure to retrieve investment capital or pay debts; if they fail to ensure wages and benefits for laborers under the provisions of labor law, let violations in capital and asset management, of accounting, auditing or other regimes prescribed by the State occur, they shall not be rewarded and be handled according to the seriousness of their violations and provisions of law;

g/ In the following cases, depending on the seriousness of their violations and consequences, the Managing Board chairman or the general director (director) shall have his/her wage lowered or be dismissed, and at the same time, have to pay compensation according to the provisions of law: failing to accomplish tasks or achieve targets assigned by the person who has appointed or recruited him/her or failing to fulfill his/her obligations under the contract; being dishonest in performing his/her duties, and/or in exercising his/her powers or abusing his/her position and/or powers to seek profits for himself/herself or for others; reporting untruthfully on the financial situation of the company; letting the company fall into the state of bankruptcy without filing an application for bankruptcy declaration; letting the company suffer from losses for two consecutive years or not achieve the set ratio of profit to the owner’s investment capital for two consecutive years or fall into the state of having both losses and profits, which cannot be redressed, except for cases where such losses or ratio decrease have been approved by the owner; where losses or decrease of the ratio of profit to the owner’s investment capital were attributed to objective causes, which have been explained and approved by the owner; or new investments in production expansion or technological renewal;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. Relationship between the Managing Board and the general director (director) in management and administration of the company:

a/ When organizing the implementation of resolutions or decisions of the Managing Board, if detecting any matters unfavorable for the company, the general director (director) shall report them to the Managing Board for consideration and adjustment of such resolutions and decisions. The Managing Board must consider proposals of the general director (director). In cases where the Managing Board does not adjust its resolutions or decisions, the general director (director) shall still have to abide by such resolutions or decisions but have the right to reserve his/her opinions and make proposals to the company’s owner;

b/ At the end of each month, quarter or year, within the time limit prescribed by the company’s charter, the general director (director) must send reports on the company’s business situation and orientations for the coming period to the Managing Board;

c/ The Managing Board chairman shall attend or nominate the Managing Board representatives to attend briefings and meetings in preparation for schemes to be submitted to the Managing Board, which are chaired by the general director (director). The Managing Board chairman or representatives attending such meetings shall have the right to raise opinions but no right to conclude meetings. The general director (director), who is not member of the Managing Board, shall be invited to attend meetings of the Managing Board, have the right to raise opinions but no right to vote."

15. To amend and supplement Clauses 2 and 3, Article 24 as follows:

"2. The company president shall have the following rights and tasks:

a/ To decide on the annual business plan of the company. To submit to the owner for decision the plan on distribution of after-tax profits according to the owner’s investment capital sources and capital sources mobilized by the company; and the deduction percentages for the company’s development investment fund, reward fund as well as bonus fund for its executive board;

b/ To decide on appointment, relief from office, dismissal as well as wage level and other benefits of the company’s director after obtaining consent of the company’s owner;

c/ To appoint, relieve from office, reward and discipline deputy directors of the company at the proposal of the director;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.e/ To request the general director to file an application for declaration of bankruptcy when the company falls into the state of bankruptcy.

3. The company president must satisfy the criteria and perform the obligations prescribed in Article 16 of this Decree; comply with the conditions for participation in management of other enterprises according to the provisions of Article 20 of this Decree."

16. To amend and supplement Clause 12 and supplement Clause 13, Article 26 as follows:

"12. The company director shall perform the obligations provided in Article 23 of this Decree; abide by the conditions on participation in management of other enterprises provided for in Article 20 of this Decree.

13. Relationship between the company president and director in management and administration of the company:

a/ When organizing the implementation of decisions of the company president, if detecting any matters unfavorable for the company, the director shall report them to the company president for consideration of adjustment of such decisions. The company president must consider the director’s proposals. Where the company president does not adjust the decisions, the director shall still have to abide by such decisions but have the right to reserve his/her opinions and make proposals to the owner of the company;

b/ At the end of each month, quarter or year, within the time limit defined in the company’s charter, the director must send reports on the company’s business situation and orientations for the subsequent period to the company president;

c/ The company president shall attend or nominate the company’s representatives to attend briefings and meetings chaired by the director in preparation for schemes to be submitted to the company president. The company president or representatives who attend such meetings shall have the right to raise opinions but no right to conclude the meetings."

Article 2.- Implementation effect

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 3.- Responsibilities for organization of implementation

1. The Ministry of Planning and Investment shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Finance, the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs and relevant agencies in, guiding the implementation of this Decree.

2. Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of Government-attached agencies, presidents of provincial/municipal People’s Committees, and Managing Boards of state corporations shall have to implement this Decree.

 

 

GOVERMENT
Phan Van Khai

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 145/2005/NĐ-CP ngày 21/11/2005 sửa đổi Nghị định 63/2001/NĐ-CP về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.507

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.95.36
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!