Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 102/2007/NĐ-CP thời hạn không được kinh doanh trong lĩnh vực có trách nhiệm quản lý đối với cán bộ công chức viên chức khi thôi giữ chức vụ

Số hiệu: 102/2007/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 14/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 102/2007/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2007 

 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH THỜI HẠN KHÔNG ĐƯỢC KINH DOANH TRONG LĨNH VỰC CÓ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI LÀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC SAU KHI THÔI GIỮ CHỨC VỤ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 28 tháng 4 năm 2000 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH :

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Nghị định này quy định thời hạn không được kinh doanh đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước sau khi thôi giữ chức vụ trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp của nhà nước; quy định trách nhiệm của cơ quan, cá nhân trong việc quản lý, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép kinh doanh, chứng chỉ hành nghề (sau đây gọi chung là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) và xử lý vi phạm.

2. Nghị định này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức thôi giữ chức vụ được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết chế độ thôi việc, bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc, nghỉ hưu hoặc chuyển ra khỏi cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, bao gồm:

a) Cán bộ, công chức, viên chức quy định tại khoản 1 Điều 1 của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003;

b) Cán bộ, công chức, viên chức biệt phái sang làm việc tại các tổ chức kinh tế nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp.

Các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này sau đây gọi chung là người thôi giữ chức vụ.

Điều 2. Mục tiêu quy định thời hạn không được kinh doanh

Mục tiêu quy định thời hạn không được kinh doanh trong lĩnh vực có trách nhiệm quản lý đối với người thôi giữ chức vụ nhằm ngăn chặn, phòng ngừa người thôi giữ chức vụ lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn thuộc lĩnh vực trước đây được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giao quản lý để vụ lợi cho bản thân và gia đình, làm thất thoát tài sản nhà nước, gây thiệt hại đến lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. " Không được kinh doanh" là việc người thôi giữ chức vụ không được thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư thuộc các lĩnh vực quy định tại Điều 4 Nghị định này.

2. "Người thôi giữ chức vụ" là người khi đang là cán bộ, công chức, viên chức được giao nghiên cứu, xây dựng, thẩm tra, thẩm định hoặc là người ký, ban hành các quyết định phê duyệt, quản lý, quyết định cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về một trong các lĩnh vực quy định tại Điều 4 Nghị định này theo quy định của pháp luật, được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết chế độ thôi việc, bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc, nghỉ hưu hoặc chuyển ra khỏi cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

3. "Thời hạn không được kinh doanh" là thời gian kể từ khi người thôi giữ chức vụ có quyết định của cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết chế độ thôi việc, bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc, nghỉ hưu hoặc chuyển ra khỏi cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước đến hết thời hạn đối với từng lĩnh vực quy định tại Điều 5 Nghị định này.

Chương 2:

CÁC LĨNH VỰC CÓ QUY ĐỊNH THỜI HẠN KHÔNG ĐƯỢC KINH DOANH

Điều 4. Các lĩnh vực có quy định thời hạn không được kinh doanh

Các lĩnh vực mà người thôi giữ chức vụ quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định này trước đây có trách nhiệm quản lý có quy định thời hạn không được kinh doanh, bao gồm:

1. Nhóm 1 gồm các lĩnh vực thuộc các Bộ, ngành:

a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

b) Bộ Tài chính;

c) Bộ Thương mại;

d) Bộ Tư pháp;

đ) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

2. Nhóm 2 gồm các lĩnh vực thuộc các Bộ, ngành:

a) Bộ Bưu chính, Viễn thông;

b) Bộ Công nghiệp;

c) Bộ Giao thông vận tải;

d) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

đ) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

e) Bộ Tài nguyên và Môi trường;

g) Bộ Thuỷ sản;

h) Bộ Xây dựng;

i) Tổng cục Du lịch.

3. Nhóm 3 gồm các lĩnh vực thuộc các Bộ, ngành:

a) Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b) Bộ Khoa học và Công nghệ;

c) Bộ Văn hoá - Thông tin;

d) Bộ Y tế;

đ) Ủy ban Thể dục thể thao;

e) Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

4. Nhóm 4 gồm các chương trình, dự án do người thôi giữ chức vụ khi đang là cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp nghiên cứu, xây dựng hoặc thẩm định, phê duyệt.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan quy định cụ thể danh mục các lĩnh vực tại Điều này đối với người thôi giữ chức vụ.

Điều 5. Thời hạn không được kinh doanh

Thời hạn không được kinh doanh đối với người thôi giữ chức vụ thuộc các lĩnh vực quy định tại Điều 4 Nghị định này như sau:

1. Đối với nhóm 1 gồm các lĩnh vực quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này là từ 12 tháng đến 24 tháng;

2. Đối với nhóm 2 gồm các lĩnh vực quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định này là từ 12 tháng đến 18 tháng;

3. Đối với nhóm 3 gồm các lĩnh vực quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định này là từ 06 tháng đến 12 tháng;

4. Đối với nhóm 4 gồm các lĩnh vực quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị định này là thời hạn thực hiện xong chương trình, dự án. Đối với các chương trình, dự án có thời hạn thực hiện trên 5 năm thì thời hạn không được kinh doanh kể từ khi người thôi giữ chức vụ có quyết định của cơ quan có thẩm quyền giải quyết chế độ thôi việc hoặc bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc hoặc thực hiện chế độ hưu trí hoặc chuyển công tác ra khỏi cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước đến thời điểm chương trình, dự án đó đã được thực hiện tối thiểu là 36 tháng.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan quy định cụ thể thời hạn không được kinh doanh trong các nhóm tại  Điều này đối với người thôi giữ chức vụ.

Chương 3:

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ  KINH DOANH VÀ NGƯỜI THÔI GIỮ CHỨC VỤ

Điều 6. Trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

1. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thực hiện việc cấp phép đối với người thôi giữ chức vụ theo quy định tại các Điều 4 và 5 Nghị định này và quy định của pháp luật.

2. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ chối cấp phép cho người thôi giữ chức vụ vi phạm các quy định về lĩnh vực và thời hạn không được kinh doanh quy định tại các Điều 4 và 5 Nghị định này.

3. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có trách nhiệm thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khi phát hiện lĩnh vực kinh doanh và thời hạn không được kinh doanh của người thôi giữ chức vụ được cấp phép không đúng quy định tại Nghị định này.

Điều 7. Trách nhiệm của người thôi giữ chức vụ

1. Người thôi giữ chức vụ thuộc các lĩnh vực quy định tại Điều 4 Nghị định này chỉ được kinh doanh sau khi hết thời hạn quy định tại Điều 5 Nghị định này.

2. Trường hợp người được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phát hiện lĩnh vực kinh doanh và thời hạn không đúng quy định tại Nghị định này thì kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Chương 4:

XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 8. Đối với cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Người cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vi phạm các quy định tại Nghị định này và các văn bản pháp luật khác có liên quan thì tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm phải bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Đối với người thôi giữ chức vụ

Người thôi giữ chức vụ vi phạm các quy định tại Nghị định này và các văn bản pháp luật khác có liên quan thì tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm phải bị xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Chương 5:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 11. Trách nhiệm hướng dẫn thi hành

1. Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ trưởng, Thủ trưởng  cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ hướng dẫn thi hành Nghị định này.

2. Người đứng đầu các cơ quan khác của Nhà nước (Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Kiểm toán Nhà nước; Tòa án nhân dân; Viện kiểm sát nhân dân các cấp, Tòa án quân sự, Viện kiểm sát quân sự các cấp) hướng dẫn và kiểm tra việc thi hành Nghị định này tại cơ quan, đơn vị mình quản lý.

3. Cơ quan có thẩm quyền của tổ chức chính trị căn cứ quy định tại Nghị định này và danh mục cụ thể các lĩnh vực có thời hạn không được kinh doanh hướng dẫn áp dụng đối với người thôi giữ chức vụ thuộc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Điều 12. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị sự nghiệp của nhà nước, các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh,
  thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng BCĐ TƯ về phòng, chống tham nhũng;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các tập đoàn kinh tế, các Tổng Công ty 91;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm,
  Website Chính phủ, Người phát ngôn của
  Thủ tướng Chính phủ, các Vụ, Cục,
  đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TCCB.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
 
 


Nguyễn Tấn Dũng
 

 

THE GOVERNMENT
----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
---------

No: 102/2007/ND-CP

Hanoi , June 14, 2007

 

DECREE

SPECIFYING PERIODS DURING WHICH CADRES, CIVIL SERVANTS AND EMPLOYEES MAY NOT DO BUSINESS IN THE DOMAINS UNDER THEIR PREVIOUS MANAGEMENT

THE GOVERNMENT

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the November 29, 2005 Law on Corruption Prevention and Fighting;
Pursuant to the February 26, 1998 Ordinance on Officials and Public Employees, the April 28, 2000 Ordinance Amending and Supplementing a Number of Articles of the Ordinance on Officials and Public Employees, and the April 29, 2003 Ordinance Amending and Supplementing a Number of Articles of the Ordinance on Officials and Public Employees;
At the proposal of the Minister of Home Affairs,

DECREES:

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1.- Governing scope and subjects of application

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. This Decree applies to cadres, civil servants and employees who no longer hold their posts under competent agencies', organizations' or units' decisions to allow them to discontinue their jobs or discipline them in the form of dismissal, retirement or transfer from state agencies or non-business units, including:

a/ Cadres, civil servants and employees defined in Clause 1, Article 1 of the April 29, 2003 Ordinance Amending and Supplementing a Number of Articles of the Ordinance on Officials and Public Employees;

b/ Cadres, civil servants and employees who are seconded to work in state economic organizations, social organizations or socio-political organizations.

The subjects defined in Clause 2 of this Article are below collectively referred to as persons who no longer hold their posts.

Article 2.- Objectives of the specification of business-ineligible periods

The specification of periods during which persons who no longer hold their posts may not do business in the domains under their previous management aims to prevent these persons from abusing their tasks or powers in the domains under their previous management assigned by competent agencies, organizations or units to seek benefits for themselves and their families, thus causing loss of state property or harming the lawful interests of other organizations or individuals.

Article 3.- Interpretation of terms

In this Decree, the terms below are construed as follows:

1. "Business ineligibility" means that persons who no longer hold their posts may neither set up nor participate in setting up, managing or administering private enterprises, limited liability companies, joint-stock companies, partnerships, cooperatives, private hospitals, private schools or private scientific research organizations in the domains specified in Article 4 of this Decree.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. "Business-ineligible period" is a period from the time a person who no longer holds his/her post receives a competent agency's, organization's or unit's decision to allow his/her to discontinue his/her job or discipline him/her in the form of dismissal, retirement or transfer from a state agency or non-business unit to the time of expiration of the period set for each domain specified in Article 5 of this Decree.

Chapter II

DOMAINS IN WHICH BUSINESS-INELIGIBLE PERIODS ARE SPECIFIED

Article 4.- Domains in which business-ineligible periods are specified

Domains under the previous management of persons who no longer hold their posts defined in Clause 2, Article 1 of this Decree in which business-ineligible periods are specified fall into the following groups:

1. Group 1, covering the domains under the management of the following ministries and branches:

a/ The Ministry of Planning and Investment;

b/ The Ministry of Finance;

c/ The Ministry of Trade;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.e/ The State Bank of Vietnam.

2. Group 2, covering the domains under the management of the following ministries and branches:

a/ The Ministry of Post and Telematics;

b/ The Ministry of Industry;

c/ The Ministry of Transport;

d/ The Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs;

e/ The Ministry of Agriculture and Rural Development;

f/ The Ministry of Natural Resources and Environment;

g/ The Ministry of Fisheries;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.i/ The Vietnam National Administration of Tourism.

3. Group 3, covering the domains under the management of the following ministries and branches:

a/ The Ministry of Education and Training;

b/ The Ministry of Science and Technology;

c/ The Ministry of Culture and Information;

d/ The Ministry of Health;

e/ The Committee for Physical Training and Sports;

f/ The Vietnam Social Insurance.

4. Group 4, including programs and projects which were studied, formulated, evaluated or approved directly by persons who no longer hold their posts when they worked as cadres, civil servants or employees.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 5.- Business-ineligible periods

Business-ineligible periods for persons who no longer hold their posts in the domains specified in Article 4 of this Decree are prescribed as follows:

1. Between 12 and 24 months, for group 1, covering the domains specified in Clause 1, Article 4 of this Decree;

2. Between 12 and 18 months, for group 2, covering the domains specified in Clause 2, Article 4 of this Decree;

3. Between 6 and 12 months, for group 3, covering the domains specified in Clause 3, Article 4 of this Decree;

4. For group 4, covering the domains specified in Clause 4, Article 4 of this Decree, the business-ineligible period is the duration for completion of a program or project. For a program or project with an execution duration of over 5 years, such period is counted from the time a person who no longer holds his/her post receives the competent agency's decision to allow him/her to discontinue his/her job or discipline him/her in the form of dismissal, retirement or transfer from a state agency or non-business unit to the time that program or project has been executed for at least 36 months.

The Minister of Home Affairs shall assume the prime responsibility for, and coordinate with other ministers and heads of agencies in specifying business-ineligible periods for persons who no longer hold their posts for the groups specified in this Article.

Chapter III

RESPONSIBILITIES OF AGENCIES COMPETENT TO GRANT BUSINESS REGISTRATION CERTIFICATES AND OF PERSONS WHO NO LONGER HOLD THEIR POSTS

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. Agencies competent to grant business registration certificates shall grant licenses to persons who no longer hold their posts under Articles 4 and 5 of this Decree and the provisions of law.

2. Agencies competent to grant business registration certificates shall refuse to grant licenses to persons who no longer hold their posts who violate the provisions regarding business-ineligible domains and periods specified in Articles 4 and 5 of this Decree.

3. Agencies competent to grant business registration certificates shall revoke business registration certificates if detecting that persons who no longer hold their posts are licensed in business domains or within business-ineligible periods in contravention of this Decree.

Article 7.- Responsibilities of persons who no longer hold their posts

1. Persons who no longer hold their posts in the domains specified in Article 4 of this Decree may do business only after the expiration of the periods specified in Article 5 of this Decree.

2. When a grantee of business registration certificate detects that business domains and periods are incompliant with this Decree, he/she shall promptly report thereon to the agency competent to grant business registration certificates for inspection and handling in accordance with law.

Chapter IV

HANDLING OF VIOLATIONS

Article 8.- For agencies competent to grant business registration certificates

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 9.- For persons who no longer hold their posts

Persons who no longer hold their posts who violate the provisions of this Decree or relevant legal documents shall, depending on the nature and severity of their violations, be handled according to law.

Chapter V

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 10.- Implementation effect

This Decree takes effect 15 days after its publication in "CONG BAO."

Article 11.- Responsibility to guide implementation

1. The Minister of Home Affairs shall assume the prime responsibility for, and coordinate with other ministers, heads of ministerial-level agencies and heads of government-attached agencies in, guiding the implementation of this Decree.

2. Heads of other state agencies (the State President's Office, the National Assembly Office, the Office of the Central Anti-Corruption Steering Committee, the State Audit, People's Courts and People's Procuracies at all levels, Military Courts and Military Procuracies at all levels) shall guide and inspect the implementation of this Decree at agencies and units under their management.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 12.- Implementation responsibility

Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies, presidents of provincial/municipal People's Committees, state non-business units, and concerned agencies, organizations and individuals shall implement this Decree

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 102/2007/NĐ-CP ngày 14/06/2007 quy định thời hạn không được kinh doanh trong lĩnh vực có trách nhiệm quản lý đối với những người là cán bộ, công chức, viên chức sau khi thôi giữ chức vụ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


16.868

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.170.244
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!