Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 96/KH-UBND năm 2017 hỗ trợ, khuyến khích khởi nghiệp tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2020

Số hiệu: 96/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Nguyễn Công Trưởng
Ngày ban hành: 17/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 96/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 17 tháng 5 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ, KHUYẾN KHÍCH KHỞI NGHIỆP TỈNH LẠNG SƠN GIAI ĐOẠN 2017-2020

Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Chương trình khởi nghiệp quốc gia, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch hỗ trợ, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp kinh doanh, đặc biệt là khởi nghiệp sáng tạo, nhằm tăng số lượng doanh nghiệp thành lập, hoạt động hiệu quả và có khả năng tăng trưởng nhanh và bền vững sau khi thành lập.

Đáp ứng nhu cầu khởi nghiệp của các tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân thông qua các hình thức như tập huấn, đào tạo kỹ năng, hỗ trợ tài chính, xúc tiến đầu tư, thương mại, khoa học kỹ thuật...

Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của khởi nghiệp trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, xây dựng các chính sách hỗ trợ cụ thể nhằm tăng khả năng hiện thực hóa của dự án khởi nghiệp.

2. Yêu cầu

Các cấp, các ngành thực hiện tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, Nhà nước về tinh thần khởi nghiệp.

Đảm bảo khả năng cung cấp các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp cần thiết, đáp ứng nhu cầu thiết thực, hiệu quả những yêu cầu cần hỗ trợ từ phía doanh nghiệp.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức các cuộc thi khởi nghiệp nhằm khuyến khích tinh thần khởi nghiệp kinh doanh trên địa bàn, biểu dương tôn vinh ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp, tạo sự lan tỏa về tinh thần khởi nghiệp, ươm mầm phát triển, khuyến khích các ý tưởng kinh doanh, thành lập doanh nghiệp mới.

2. Hỗ trợ đào tạo khởi sự doanh nghiệp bổ sung kiến thức về quản lý, kế toán, tài chính, khả năng lập dự án, nâng cao vai trò điều hành, quản lý của các lãnh đạo doanh nghiệp.

3. Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận các công cụ quản lý, hỗ trợ quản lý nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đặc biệt các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong quá trình hoạt động.

4. Hình thành quỹ hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp hỗ trợ việc tiếp cận vốn đối với các doanh nghiệp có nhu cầu vốn vay.

5. Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các chính sách của nhà nước.

6. Thành lập kênh thông tin hỗ trợ doanh nghiệp thông qua các trang thông tin điện tử tại các cơ quan chuyên ngành. Bên cạnh đó thực hiện cung cấp thông tin các nội dung liên quan về hoạt động trên trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

III. NHIỆM VỤ VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Đối với việc tổ chức cuộc thi khởi nghiệp

1.1. Tỉnh đoàn Lạng Sơn

Chủ trì, phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi về khởi nghiệp cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cộng đồng thanh niên, học sinh, sinh viên tại các trường Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh, đề xuất cụ thể nguồn kinh phí và mức hỗ trợ cho các cuộc thi khởi nghiệp.

Chủ trì, tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng tư vấn khởi nghiệp và tổ chức cuộc thi khởi nghiệp trên phạm vi toàn tỉnh. Hội đồng sẽ xét chọn các ý tưởng khởi nghiệp đạt điểm số cao để tham dự cuộc thi khởi nghiệp quốc gia. Các dự án đạt thứ hạng cao trên địa bàn tỉnh sẽ được hỗ trợ để hiện thực hóa sau cuộc thi.

1.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Trên cơ sở kế hoạch tổ chức cuộc thi, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các sở, ngành và các cơ quan liên quan thực hiện hỗ trợ trong việc đào tạo, tập huấn, hoàn chỉnh các dự án khởi nghiệp qua từng vòng.

1.3. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện các nội dung theo kế hoạch.

1.4. Các sở ban ngành, UBND các huyện, thành phố

Tuyên truyền, phổ biến tầm quan trọng của khởi nghiệp trong sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phổ biến thông tin cuộc thi khởi nghiệp do Tỉnh đoàn Lạng Sơn và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn biết để tham gia.

1.5. Các cơ quan Báo, Đài truyền hình

Phối hợp với Tỉnh đoàn Lạng Sơn, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các đơn vị liên quan định kỳ thực hiện và phát sóng chuyên mục về khởi nghiệp nhằm nâng cao nhận thức và phát triển phong trào khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Đối với việc hỗ trợ đào tạo khởi sự doanh nghiệp

2.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức các khóa đào tạo về khởi sự doanh nghiệp theo các chuyên đề quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 13/8/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành đề xuất UBND tỉnh thực hiện đào tạo khởi sự doanh nghiệp theo nhu cầu của các hội, hiệp hội, các doanh nghiệp và các tổ chức khác nhằm hỗ trợ thúc đẩy thực hiện hoạt động khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2.2. Sở Công Thương

Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức các khóa đào tạo khởi sự doanh nghiệp theo Chương trình, đề án khuyến công; các khóa đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ cho doanh nghiệp khởi nghiệp như: nâng cao năng lực quản lý, văn minh thương mại, an toàn thực phẩm, thương mại điện tử, hội nhập quốc tế,... Xây dựng các chương trình, đề án khuyến công hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp trực tiếp đầu tư, sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tổ chức kết nối cung cầu, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tiêu thụ sản phẩm.

2.3. Sở Khoa học và Công nghệ

Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, sở hữu trí tuệ, tiết kiệm năng lượng...

2.4. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện các nội dung liên quan đến đào tạo khởi sự doanh nghiệp.

3. Đối với việc hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận các công cụ quản lý

3.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và các cơ quan liên quan làm việc với các tổ chức nhằm cung cấp các dịch vụ, các thông tin nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp.

3.2. Sở Khoa học Công nghệ

Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của tỉnh tiếp cận được các tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn của khu vực nhằm sản xuất sản phẩm, hàng hóa đáp ứng được các thị trường xuất khẩu, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, bảo hộ sở hữu trí tuệ.

4. Đối với việc hình thành Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, Quỹ đổi mới khoa học công nghệ, Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp

4.1. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tỉnh đoàn, Hiệp hội doanh nghiệp nghiên cứu tham mưu đề xuất UBND tỉnh thành lập Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp nhằm hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp khởi nghiệp trên cơ sở kêu gọi, liên kết các ngân hàng, tổ chức tài chính, Quỹ đầu tư phát triển và các nhà đầu tư theo hướng huy động nguồn lực xã hội và nhà nước cùng thực hiện.

4.1. Sở Khoa học Công nghệ

Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét tính khả thi về thành lập Quỹ đổi mới khoa học công nghệ để có đề xuất báo cáo UBND tỉnh nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp thực hiện đổi mới khoa học công nghệ.

4.2. Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tham mưu thành lập Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp doanh nghiệp để tư vấn, hỗ trợ và đào tạo kỹ năng cho thanh niên triển khai thực hiện ý tưởng kinh doanh, có kế hoạch kinh doanh; kết nối các tổ chức, doanh nghiệp để hỗ trợ thanh niên phát triển ý tưởng kinh doanh; thiết lập và tổ chức thực hiện các hoạt động định hướng cho phong trào thanh niên khởi nghiệp sáng tạo.

4.3. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Tuyên truyền, phổ biến thông tin về các Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp, Quỹ đổi mới khoa học công nghệ để các cá nhân, tổ chức tiếp cận được chính sách hỗ trợ khi được thành lập.

4.4. Các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh

Thực hiện vận động các nhà đầu tư, các doanh nghiệp góp vốn cùng với nhà nước thành lập Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp nhằm hỗ trợ về vốn với các cá nhân, doanh nghiệp.

5. Đối với việc hỗ trợ thành lập doanh nghiệp

5.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cung cấp mẫu, biểu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, tư vấn, hướng dẫn, cung cấp thông tin cần thiết về đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Miễn lệ phí đăng ký kinh doanh đối với các trường hợp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Miễn phí công bố mẫu con dấu của doanh nghiệp.

5.2. Sở Công Thương

Hỗ trợ thành lập doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật, bao gồm: Hoàn thiện kế hoạch kinh doanh khả thi; dự án thành lập doanh nghiệp và chi phí liên quan đến đăng ký thành lập doanh nghiệp (theo chương trình, đề án khuyến công được các cấp có thẩm quyền phê duyệt).

5.3. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Tuyên truyền, phổ biến chương trình hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn 2017-2020 theo các nội dung đã được phê duyệt tại Kế hoạch.

6. Đối với việc thành lập kênh thông tin hỗ trợ doanh nghiệp

6.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng chuyên mục hỗ trợ doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử, tổng hợp các thông tin liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp, giúp các cá nhân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận được thông tin, cơ hội kinh doanh, phát triển ý tưởng kinh doanh.

6.2. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Chủ động cập nhật và cung cấp thông tin liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp cho Sở Kế hoạch và Đấu tư để kịp thời cập nhật nội dung vào chuyên mục hỗ trợ doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng Chương trình triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND về phát động phong trào khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh theo nhiệm vụ được phân công; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình, đầu mối thực hiện và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu được giao.

2. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan liên quan định hướng nội dung công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong phong trào khởi nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3. Định kỳ 6 tháng, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch của tỉnh và chương trình hành động của ngành, địa phương gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối theo dõi, đôn đốc tổng hợp tình hình thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch báo cáo UBND tỉnh./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Công Trưởng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 96/KH-UBND năm 2017 hỗ trợ, khuyến khích khởi nghiệp tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


773

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.66.171