Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 54/KH-UBND 2019 Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp tỉnh Cà Mau

Số hiệu: 54/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Trần Hồng Quân
Ngày ban hành: 25/04/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/KH-UBND

Cà Mau, ngày 25 tháng 4 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CẮT GIẢM CHI PHÍ CHO DOANH NGHIỆP THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 139/NQ-CP NGÀY 09/11/2018 CỦA CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp theo Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Cà Mau, với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Quán triệt nghiêm túc Nghị quyết số 139/NQ-CP, triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp của Chính phủ, góp phần tạo lập môi trường kinh doanh chi phí thấp, ổn định cho doanh nghiệp; khuyến khích phát triển đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

2. Yêu cầu

- Cắt giảm triệt để các chi phí bất hợp lý trong tuân thủ pháp luật về kinh doanh, ngăn chặn các hành vi làm phát sinh chi phí không chính thức cho doanh nghiệp.

- Các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau cần nắm rõ những nhiệm vụ, chủ động phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nội dung theo Kế hoạch này; xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cơ quan, đơn vị mình hàng năm.

II. NHIỆM VỤ THỰC HIỆN

1. Nhiệm vụ chung:

a. Tuyên truyền phổ biến Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ và các văn bản pháp luật liên quan

- Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ và các văn bản liên quan.

- Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ bằng nhiều hình thức phù hợp trên các phương tiện thông tin đại chúng đảm bảo có hiệu quả.

b. Về chi phí tuân thủ pháp luật về gia nhập thị trường

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 13/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh.

- Tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa các chế độ báo cáo theo chỉ đạo tại Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước" để cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp.

c. Về chi phí không chính thức

- Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

- Chỉ đạo giải quyết các kiến nghị, phản ảnh, khiếu nại, tố cáo của công dân, doanh nghiệp kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

- Xây dựng các tài liệu hướng dẫn tuân thủ các quy định pháp luật về kinh doanh trong phạm vi, trách nhiệm, quyền hạn; đảm bảo quy định pháp luật về kinh doanh, rõ ràng, dễ hiểu, dễ tuân thủ.

- Công khai các tài liệu hướng dẫn, giải thích các quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kinh doanh trên Cổng thông tin điện tử cơ quan, đơn vị; trường hợp pháp luật không rõ, không giải thích theo hướng bất lợi cho doanh nghiệp.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

a. Về chi phí tuân thủ pháp luật về gia nhập thị trường

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

b. Về chi phí đầu vào sản xuất, kinh doanh

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực, góp phần giảm chi phí sản xuất, kinh doanh.

c. Về phí, lệ phí, tiền thuê đất và tiền khai thác tài nguyên

Sở Tài chính phối hợp với sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố rà soát, đánh giá toàn bộ các quy định về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phương án giảm phí, lệ phí phù hợp với quy định pháp luật; đảm bảo các loại phí tuân thủ đúng nguyên tc “cơ bản bù đắp chi phí” được quy định trong Luật Phí và Lệ phí năm 2015; giải thích, công khai cơ sở tính phí, lệ phí.

d. Về chi phí không chính thức

- Sở Nội vụ tổ chức thực hiện:

+ Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân có hành vi nhũng nhiễu, phiền hà doanh nghiệp.

+ Xây dựng quy tắc đạo đức công vụ của cán bộ, công chức khi phục vụ công dân, doanh nghiệp; tổ chức tập huấn cho các bộ, công chức trực thuộc; cần công khai minh bạch, phòng chống tham nhũng ở các cấp, các ngành.

+ Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công khai, minh bạch hoạt động quản lý nhà nước.

+ Tổ chức khảo sát ý kiến người dân và doanh nghiệp về chất lượng hành chính công và chi phí không chính thức ở sở, ngành, cấp huyện theo mô hình người dân chấm điểm, công khai kết quả và yêu cầu các sở, ngành, huyện có giải pháp nâng cao chất lượng hành chính công và cắt giảm chi phí không chính thức.

- Thanh tra tỉnh tổ chức thực hiện:

+ Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

+ Tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức về các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, khiếu nại, tố cáo và chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi hành công vụ.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai các nội dung cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp trong kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị. Định kỳ, báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 01 tháng 12 hàng năm, để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các sở, ban, ngành, đơn vị phản ánh về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp theo Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Kế hoạch và Đ
u tư (b/c);
- TT T
nh y, TT HĐND tỉnh (b/c);
- PCT UBND tỉnh (B
i);
- CVP, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Phòng KT (D04.KH)
- Lưu: VT, M.A11/4.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 54/KH-UBND ngày 25/04/2019 thực hiện Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp theo Nghị quyết 139/NQ-CP do tỉnh Cà Mau ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.411

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.86.95
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!