Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 528/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Đinh Quang Tuyên
Ngày ban hành: 04/08/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 528/KH-UBND

Bắc Kạn, ngày 04 tháng 8 năm 2023

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA (DNNVV) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN NĂM 2023

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017, Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT ngày 10/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ, Quyết định số 2388/QĐ-UBND ngày 10/12/2022 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2023; Kế hoạch số 279/KH-UBND ngày 25/4/2023 của UBND tỉnh về Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn năm 2023;

Thực hiện Công văn số 274/BKHĐT-PTDN ngày 12/01/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thông báo nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) sử dụng nguồn ngân sách trung ương (NSTW) năm 2023, Công văn số 4695/BKHĐT-PTDN ngày 19/06/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện các hoạt động hỗ trợ DNNVV năm 2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tập trung hỗ trợ tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho các DNNVV hoạt động trong lĩnh vực sản xuất chế biến; Hỗ trợ các doanh nghiệp thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số để tự động hóa, nâng cao hiệu quả quy trình kinh doanh…

- Hỗ trợ tư vấn cho DNNVV thông qua mạng lưới tư vấn viên nhằm nâng cao kỹ năng xây dựng kế hoạch kinh doanh, tài chính, sản xuất, bán hàng, thị trường, quản trị doanh nghiệp… nhằm giúp DNNVV phát triển bền vững.

2. Yêu cầu

- Hỗ trợ DNNVV phải bám sát các nội dung, quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Nội dung, đối tượng hỗ trợ phải phù hợp với quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ. Đảm bảo công khai, minh bạch về nội dung, đối tượng, trình tự, thủ tục, nguồn lực, mức hỗ trợ và kết quả thực hiện.

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN HỖ TRỢ

1. Đối tượng hỗ trợ: Các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

2. Điều kiện hỗ trợ: Các doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí quy định tại Điều 5,6,7,8,9 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ.

III. NỘI DUNG HỖ TRỢ

1. Hỗ trợ công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

- Hỗ trợ tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp về quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ và chuyển đổi mô hình kinh doanh. Năm 2023, hỗ trợ hợp đồng tư vấn cho 08 doanh nghiệp nhỏ và 02 doanh nghiệp vừa.

- Hỗ trợ doanh nghiệp thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số để tự động hóa, nâng cao hiệu quả quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ trong doanh nghiệp và chuyển đổi mô hình kinh doanh. Năm 2023, hỗ trợ hợp đồng tư vấn cho 05 doanh nghiệp siêu nhỏ và 10 doanh nghiệp vừa.

2. Hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hỗ trợ tư vấn thông qua mạng lưới tư vấn viên để được hỗ trợ sử dụng dịch vụ tư vấn về nhân sự, tài chính, sản xuất, bán hàng, thị trường, quản trị nội bộ và các nội dung khác liên quan tới hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp. Năm 2023, hỗ trợ cho 08 doanh nghiệp nhỏ sử dụng dịch vụ tư vấn thông qua mạng lưới tư vấn viên.

3. Mức hỗ trợ: Theo quy định tại Điều 11, Điều 13 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ.

IV. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN

Tổng kinh phí thực hiện năm 2023 là: 2.000.000.000 đồng (Nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ).

Trong đó:

- Hỗ trợ công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: 1.200.000.000 đồng.

- Hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: 800.000.000 đồng.

(chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp trên địa tỉnh bàn triển khai, thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Kế hoạch.

- Là đầu mối theo dõi, tổng hợp việc tổ chức thực hiện Kế hoạch. Báo cáo tổng hợp, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện theo quy định.

- Thực hiện hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ thủ tục pháp lý, lập hồ sơ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa có nhu cầu hỗ trợ.

- Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của Doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ, giải quyết vướng mắc kịp thời trong quá trình triển khai chương trình hỗ trợ.

2. Giao Sở Tài chính hướng dẫn việc thanh toán kinh phí từ nguồn ngân sách Trung ương được giao để triển khai thực hiện Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

3. Giao UBND các huyện, thành phố phổ biến Kế hoạch này đến cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa các huyện, thành phố, vận động các doanh nghiệp tích cực tham gia hưởng ứng thực hiện.

4. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh

- Phối hợp với sở, ban, ngành, địa phương tuyên truyền, phổ biến về Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản hướng dẫn có liên quan; phổ biến Kế hoạch này đến cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, vận động hội viên tích cực tham gia hưởng ứng thực hiện Kế hoạch.

- Báo cáo những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) để kịp thời tháo gỡ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động và phát triển.

Trên đây là Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị phối hợp, triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;
- Các DNNVV trên địa bàn tỉnh;
- Lưu: VT, GTCNXD

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Quang Tuyên

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 528/KH-UBND ngày 04/08/2023 về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


244

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!