Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 51/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 do tỉnh Lạng Sơn ban hành

Số hiệu: 51/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Nguyễn Công Trưởng
Ngày ban hành: 23/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 51/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 23 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 11/CT-TTG NGÀY 04/3/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CẤP BÁCH THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO SẢN XUẤT KINH DOANH, BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI ỨNG PHÓ VỚI DỊCH COVID-19

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. Để tập trung phòng chống, giảm thiểu tác động của dịch Covid-19, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh, an toàn, đời sống và sức khỏe của nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. Tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Chủ động thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ cho các đối tượng, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đón bắt thời cơ, thu hút đầu tư phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đã đề ra theo kế hoạch giao đầu năm.

2. Yêu cầu

Công tác tổ chức triển khai, thực hiện phải có sự chỉ đạo và phối kết hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, huy động được toàn dân tích cực tham gia các biện pháp phòng, chống dịch, đồng thời tích cực tham gia lao động, sản xuất kinh doanh. Tổ chức phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm thường xuyên, kịp thời, phù hợp và hiệu quả, không để lãng phí các nguồn kinh phí, vật tư, trang thiết bị y tế; quản lý và giám sát được tình hình bệnh truyền nhiễm, khống chế không để dịch lây lan.

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi về tiếp cận vốn, tín dụng, tài chính, thuế, thương mại, thanh toán điện tử.

2. Rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí cho doanh nghiệp.

3. Tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy xuất nhập khẩu.

4. Khẩn trương phục hồi và phát triển ngành du lịch.

5. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư và cải thiện môi trường kinh doanh.

6. Tập trung xử lý vướng mắc về lao động.

7. Duy trì và đẩy mạnh thông tin truyền thông.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung quán triệt, khẩn trương có chương trình, kế hoạch hành động cụ thể và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ nêu tại Kế hoạch này; làm tốt công tác hướng dẫn, tuyên truyền, vận động cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân về các cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Công văn số 79-CV/TW ngày 29/01/2020, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020, Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 25/02/2020 và các công điện của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19; chủ động tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện và thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch đề ra tại các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; tuyệt đối không được gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; chủ động phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xử lý những vướng mắc phát sinh, định kỳ báo cáo tình hình thực hiện, đề xuất giải pháp, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 20 hằng tháng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Hoàn thiện thủ tục đầu tư, giao hết kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 ngay trong tháng 3 năm 2020; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công còn lại của năm 2019 và năm 2020 (bao gồm vốn ODA). Đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để đón bắt thời cơ, thu hút đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Xây dựng và ban hành kế hoạch cụ thể đẩy nhanh thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh theo tinh thần Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ; tiếp tục đẩy mạnh đơn giản hoá, cắt giảm thủ tục hành chính; tập trung nắm bắt, phân tích đánh giá những hạn chế, bất cập, khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã, nhất là về đất đai, đầu tư, xây dựng, tín dụng, thuế, hải quan... để đề xuất với UBND tỉnh giải pháp tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn; tập trung tái cấu trúc nghiệp vụ các thủ tục hành chính cấp độ 3, 4 tích hợp với Cổng dịch vụ công Quốc gia theo hướng cắt giảm mạnh chi phí và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; công bố công khai việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp để biết và giám sát thực hiện.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị các nội dung, tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, dự kiến vào đầu tháng 4/2020.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2020; chuẩn bị tài liệu phục vụ tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện giải ngân vốn đầu tư công trong tháng 3/2020.

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020, kịp thời hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân, bảo đảm giải ngân hết số vốn đầu tư công còn lại của năm 2019 và vốn kế hoạch năm 2020.

3. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện rà soát, đề xuất với UBND tỉnh giải pháp về thu và chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, tiếp tục điều hành ngân sách bảo đảm kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chi theo dự toán được duyệt và thực tế phát sinh, ưu tiên các chế độ chi hỗ trợ cho con người. Đảm bảo cân đối ngân sách trong điều kiện hụt thu ngân sách trước tình hình dịch bệnh Covid-19.

- Thường xuyên theo dõi, báo cáo đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến giá cả thị trường và thực hiện tốt các giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu kiểm soát giá cả, tăng cường kiểm tra, thanh tra nhất là đối với các cơ sở kinh doanh buôn bán về vật tư y tế, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giá.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp nhu cầu kinh phí hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 trên địa bàn để báo cáo UBND tỉnh, báo cáo Bộ Tài chính.

4. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác đối ngoại với các cấp chính quyền thuộc Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc nhằm kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa để hoạt động thông quan hàng hoá tại tất cả các cửa khẩu được thuận lợi.

5. Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng và các cơ quan liên quan rà soát, báo cáo về thực trạng, nhu cầu nguyên vật liệu đầu vào, đề xuất các giải pháp để đa dạng hóa, bảo đảm đủ nguồn cung cho hoạt động sản xuất của tỉnh; dự báo nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế; có biện pháp bảo đảm nguyên vật liệu cho sản xuất kinh doanh và phương án tổ chức sản xuất, phân phối, lưu thông, cung ứng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng; củng cố thị trường nội địa, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho hoạt động bán lẻ.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan liên quan chỉ đạo tập trung đẩy mạnh sản xuất, chế biến hàng nông, lâm sản; có biện pháp cụ thể để giảm giá thịt lợn; đề xuất các giải pháp tăng cường truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm nông sản để đẩy mạnh xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc và các nước khác; nghiên cứu cơ hội và chuyển đổi phương thức kinh doanh tiêu thụ, xuất khẩu các ngành nông, lâm, thủy sản chủ lực.

7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh triển khai các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch; phối hợp với Hiệp hội du lịch tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch (giải pháp) kích cầu du lịch trên địa bàn; tăng cường truyền thông, quảng bá, tiếp thị, phát triển các sản phẩm mới để thu hút khách du lịch quốc tế, nhất là khách du lịch từ các vùng không chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

8. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung nắm bắt, xử lý, giải quyết các vướng mắc về lao động như:

- Tình hình lao động, việc làm trong các doanh nghiệp; có biện pháp đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền và các giải pháp để động viên tinh thần của người lao động; có phương án hỗ trợ đào tạo lao động phù hợp và hỗ trợ người lao động bị thôi việc, mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

- Thực trạng và giải pháp quản lý lao động nước ngoài đang làm việc tại tỉnh Lạng Sơn, nhất là lao động đến từ vùng dịch hoặc di chuyển qua vùng dịch; có phương án hỗ trợ doanh nghiệp tìm nguồn lao động thay thế trong trường hợp thiếu hụt lao động, chuyên gia nước ngoài.

9. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn các đơn vị kinh doanh cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí logistics đường bộ, đường sắt....

10. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời định hướng nội dung có liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Việt Nam phù hợp tới từng nhóm đối tượng, đảm bảo hiệu quả.

- Đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố kịp thời cung cấp thông tin chính thống, công khai, minh bạch, khách quan về kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền các giải pháp của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, của tỉnh trong việc chủ động, đồng bộ, quyết liệt phòng chống, ứng phó với diễn biến của dịch và tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, sức khoẻ và đời sống của nhân dân.

- Tăng cường truyền thông các chủ đề “Sống an toàn”, “Việt Nam an toàn”, trong đó khẳng định Việt Nam là điểm đến an toàn và luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho khách du lịch và các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

11. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh chỉ đạo các chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện:

- Cân đối, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xét duyệt hồ sơ vay vốn, nâng cao khả năng tiếp cận vốn vay của khách hàng; kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay,

giữ nguyên nhóm nợ, giảm phí... đối với khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

- Tiếp tục triển khai các giải pháp tuyên truyền, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt; các chương trình miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán điện tử nhằm hỗ trợ trực tiếp cho người sử dụng dịch vụ, nhất là phí thanh toán trực tuyến đối với các dịch vụ hành chính công.

12. Thanh tra tỉnh chủ động đôn đốc, theo dõi việc thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp đảm bảo việc thanh tra, kiểm tra đúng định hướng, kế hoạch thanh tra được phê duyệt, đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017.

13. Công an tỉnh chỉ đạo và triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn phù hợp với tình hình hiện nay; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Hải quan và các cơ quan chức năng liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân trong xuất nhập khẩu hàng hóa; đồng thời tăng cường các biện pháp quản lý chặt chẽ xuất nhập cảnh, người nước ngoài, không để các đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh để vi phạm pháp luật, buôn lậu, gian lận thương mại; xử lý nghiêm các trường hợp kích động, đưa tin sai sự thật gây dư luận xấu liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

14. Cục Hải quan tỉnh tiếp tục phối hợp với Hải quan Trung quốc, các lực lượng tại cửa khẩu đẩy mạnh việc xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu, có các giải pháp thu hút các doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua địa bàn, phấn đấu thu thuế xuất nhập khẩu đạt chỉ tiêu kế hoạch được giao, thực hiện tốt công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại.

15. Cục Thuế tỉnh chỉ đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc thường xuyên cập nhật, phân tích, đánh giá những tác động của dịch Covid-19 đến công tác thu ngân sách nhà nước, rà soát các nguồn thu, các sắc thuế, phí và lệ phí để đảm bảo thu đạt và vượt chỉ tiêu đã đề ra, báo cáo, đề xuất giải pháp thu bù đắp hụt thu do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

16. Cục Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ găm hàng, gây khan hiếm giả tạo, vi phạm về hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ trên thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống, sản xuất của nhân dân như: Thực phẩm, lương thực, xăng dầu, các mặt hàng thuốc tân dược, vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19.

17. Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đến hết tháng 6 hoặc tháng 12 năm 2020 và không tính lãi phạt chậm nộp theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

18. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc, UBND cấp xã, phường, thị trấn xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Kế hoạch này; tập trung phát triển sản xuất, kinh doanh để phát triển kinh tế xã hội, tổ chức tuyên truyền, phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, dịch Covid- 19 thường xuyên kịp thời, phù hợp và hiệu quả; quản lý và giám sát được tình hình bệnh truyền nhiễm, khống chế không để dịch lây lan; huy động Nhân dân tích cực tham gia các biện pháp phòng, chống dịch, đồng thời tích cực tham gia lao động, sản xuất kinh doanh.

19. Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc/Giám đốc công ty nhà nước, công ty có vốn nhà nước trên địa bàn chủ động thực hiện các giải pháp vượt qua khó khăn, khuyến khích đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

20. Đề nghị Liên đoàn lao động tỉnh khuyến khích, động viên đoàn viên Công đoàn trong công tác, học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh; xem xét, hướng dẫn thời điểm đóng kinh phí công đoàn phù hợp, góp phần tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, tổ chức bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

21. Đề nghị Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh, các tổ chức xã hội, đoàn thể nhân dân có biện pháp động viên mọi thành phần kinh tế và các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, đề nghị các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của mình xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện cụ thể, phù hợp.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch kịp thời báo cáo UBND tỉnh những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Lãnh đạo HĐND tỉnh;
- UBMT TQ VN tỉnh;
- Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Các đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh, các Hội doanh nghiệp tỉnh;
- Các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc tỉnh;
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CV, TT TH-CB;
- Lưu: VT, KTTH (VTD).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Công Trưởng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 51/KH-UBND ngày 23/03/2020 thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 do tỉnh Lạng Sơn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


184

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.144.55.253