Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 46/KH-UBND 2018 hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Hải Phòng

Số hiệu: 46/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Nguyễn Xuân Bình
Ngày ban hành: 13/02/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/KH-UBND

Hải Phòng, ngày 13 tháng 01 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thực hiện Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (sau đây gọi là Nghị định số 66/2008/NĐ-CP); Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 28/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện và điều chỉnh nội dung các dự án của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014; Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018 trên địa bàn thành phố Hải Phòng, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tạo điều kiện cho doanh nghiệp kịp thời tiếp cận và nắm bắt đầy đủ nội dung cơ bản các quy định pháp luật hiện hành và áp dụng các văn bản pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; tạo chuyển biến cơ bản về nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần hạn chế rủi ro về pháp lý cho doanh nghiệp.

- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức, người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

- Xác định trách nhiệm, cơ chế phối hợp giữa Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân với các doanh nghiệp trong công tác hỗ trợ pháp lý; nâng cao vai trò của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Hải Phòng, Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố Hải Phòng, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố, Hội doanh nhân trẻ thành phố Hải Phòng và các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp khác thành lập theo quy định pháp luật (sau đây gọi là các tổ chức đại diện của doanh nghiệp).

2. Yêu cầu

- Phát huy kết quđã đạt được, nâng cao chất lượng, đổi mới phương thức hỗ trợ pháp lý, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới của thành phố.

- Đảm bảo đúng nội dung, hình thức và phương pháp thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ; đồng thời, kết hợp hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp với thực hiện các chương trình, đề án có liên quan đến doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

- Các doanh nghiệp có trách nhiệm chủ động tìm hiểu, tiếp cận pháp luật, phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức có liên quan để thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Xây dựng và khai thác các cơ sở dữ liệu pháp luật phục vụ hoạt động của doanh nghiệp

a) Nội dung thực hiện: Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp (trừ văn bản thuộc danh mục bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật); đăng tải trên Công báo thành phố, Báo Hải Phòng, Cổng thông tin điện tử của thành phố và các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện.

b) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

c) Cơ quan phối hợp: Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện

d) Thời gian thực hiện: Trong năm 2018.

2. Xây dựng tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật

a) Nội dung thực hiện: Biên soạn, phát hành, tuyên truyền phổ biến các loại tài liệu giới thiệu văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp (trừ văn bản thuộc danh mục bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật); tài liệu bồi dưỡng pháp luật về kinh doanh cho các đối tượng quản lý doanh nghiệp, cán bộ làm công tác pháp chế tại doanh nghiệp bằng các hình thức thích hợp.

b) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

c) Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các quận, huyện; Cổng thông tin điện tử thành phố; Báo Hải Phòng; Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng; các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố.

d) Thời gian thực hiện: Trong năm 2018.

3. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp

a) Nội dung thực hiện: Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng theo chuyên đề cho các đối tượng quản lý doanh nghiệp, cán bộ làm công tác pháp chế, hành chính tại doanh nghiệp, đặc biệt là các quy định về đầu tư kinh doanh, thuế, hải quan, lao động, bảo hiểm, xử lý vi phạm hành chính, giải quyết tranh chấp theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương.

b) Cơ quan chủ trì: Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

c) Cơ quan phối hợp: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Hải Phòng; Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố; các tổ chức đại diện của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

d) Thời gian thực hiện: Trong năm 2018.

4. Giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp

a) Nội dung thực hiện: Giải đáp và tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp theo phạm vi qun lý ngành, địa phương có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp bằng các hình thức thích hợp.

b) Cơ quan chủ trì: Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

c) Cơ quan phối hợp: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Hải Phòng; Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố; Hội Luật gia thành phố; Đoàn Luật sư thành phố; các tổ chức đại diện của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

d) Thời gian thực hiện: Trong năm 2018.

5. Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp về hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

a) Nội dung thực hiện: Tiếp nhận, tổng hợp các phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp; xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

b) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

c) Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các quận, huyện; Báo Hi Phòng; Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Hải Phòng; Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố; Hội Luật gia thành phố, Đoàn Luật sư thành phố; các tổ chức đại diện của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

d) Thời gian thực hiện: Trong năm 2018.

6. Thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành

a) Nội dung thực hiện: Tham mưu với Ủy ban nhân dân thành phố biện pháp triển khai, tổ chức thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

b) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

c) Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Hải Phòng; Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố; Hội Luật gia thành phố; Đoàn Luật sư thành phố; các tổ chức đại diện của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

d) Thời gian thực hiện: Trong năm 2018.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT- BTC-BTP ngày 12/10/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và các nguồn kinh phí khác theo quy định pháp luật.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp hướng dẫn các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo Kế hoạch này; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả tổ chức thực hiện trước ngày 10/11/2018.

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện Kế hoạch.

3. Các Sở, ban, ngành thành phố chủ trì thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố theo lĩnh vực quản lý ngành; thực hiện giải đáp pháp luật và tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp đối với các trường hợp liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao; báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tư pháp trước ngày 05/11/2018 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

4. Ủy ban nhân dân quận, huyện phối hp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn; báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tư pháp trước ngày 05/11/2018 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

5. Cổng thông tin điện tử thành phố, Báo Hải Phòng, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng các nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp về hoàn thiện pháp luật gửi Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

6. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Hải Phòng, Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố, Hội Luật gia thành phố, Đoàn Luật sư thành phố, các tổ chức đại diện của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố phối hợp với Sở Tư pháp trong việc giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp; tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp về hoàn thiện pháp luật gửi Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các tổ chức liên quan kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TTT
U, TTHĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Sở, ban, ngành;
- UBND các quận, huyện;
- Đài PT&TH HP; Báo Hải Phòng;
- Phòng TM & CN Việt Nam CNHP;
- Ban Quản lý khu KT;
- Trung tâm XTĐTTMDL;
- Liên minh HTX&DN TP;
- Hội Luật gia TP; Đoàn Luật sư TP;
-
CVP, PCVP UBND TP;
- Cổng Thông tin điện tử TP;
- Các Phòng: CV;
- CV: TP;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 46/KH-UBND về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp ngày 13/02/2018 trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.292

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.77.92
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!