Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 31/KH-BCĐ hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh Hòa Bình năm 2017

Số hiệu: 31/KH-BCĐ Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Nguyễn Văn Dũng
Ngày ban hành: 23/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH HÒA BÌNH
BAN CHỈ ĐẠO PHÁT
TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/KH-BCĐ

Hòa Bình, ngày 23 tháng 3 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ TỈNH HÒA BÌNH NĂM 2017

Căn cứ Quyết định số 1705/QĐ-UBND ngày 03/11/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc thành lập Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh Hòa Bình; Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 11/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh Hòa Bình; Quyết định số 120/QĐ-BCĐ ngày 27/12/2014 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh Hòa Bình.

Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh Hòa Bình ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2017 như sau:

I. MỤC TIÊU NHIỆM VỤ VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH NĂM 2017

1. Mục tiêu tổng quát

Củng cố đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tập thể tỉnh nhanh và bền vững. Đẩy mạnh phát triển các HTX trong lĩnh vực nông nghiệp gắn với thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và phát triển các sản phẩm nông nghiệp có lợi thế của tỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả các HTX phi nông nghiệp. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về kinh tế tập thể. Tập trung các nguồn lực xây dựng thành công các mô hình HTX điển hình tiên tiến cấp tỉnh và toàn quốc.

2. Các ch tiêu chủ yếu năm 2017

1. Số lượng HTX thành lập mới trong năm 2017 đạt 35 HTX trở lên;

2. Doanh thu bình quân của 1 HTX đạt: 2.800 triệu đồng trở lên;

3. Thu nhập bình quân của người lao động trong các HTX đạt trên 3,2 triệu đồng/người/tháng;

4. Số HTX điển hình tiên tiến cấp tỉnh đạt 22 HTX, HTX điển hình tiên tiến toàn quốc đạt từ 3 HTX trở lên;

5. Hỗ trợ bồi dưỡng cho 500 lượt cán bộ quản lý, thành viên HTX trở lên.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRIỂN KHAI NĂM 2017

1. Tham mưu xây dựng, thực hiện các chủ trương của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế hợp tác, HTX

Liên minh Hợp tác xã tỉnh chịu thách nhiệm tham mưu lập Đề án xây dựng, củng cố phát triển kinh tế hợp tác, HTX giai đoạn 2017 - 2020 trình UBND tỉnh xem xét, để trình Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh ban hành.

Các Sở ngành, Ủy ban nhân nhân các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 104-KH/TU ngày 11/9/2014 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện kết luận 56/KL-TW ngày 21/2/2013 của Bộ chính trị.

2. Tham mưu ban hành bổ sung và thực hiện các chính sách phát triển kinh tế hợp tác, HTX

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 5 năm 2015 - 2020 và năm 2017.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh phân bổ nguồn kinh phí từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 để tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển các HTX.

- Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh:

+ Nghiên cứu Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy định về mức hỗ trợ các sáng lập viên HTX chuẩn bị thành lập, hỗ trợ thành lập mới HTX;

+ Ban hành Hướng dẫn xây dựng chế độ quản lý tài chính HTX theo Thông tư số 83/2015/TT-BTC ngày 28/5/2015 của Bộ Tài chính;

+ Liên minh Hợp tác xã tỉnh tiếp tục phối hợp với các sở ngành thành viên, đôn đốc, chỉ đạo các địa phương tổ chức thực hiện Quyết định số 1544/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 21/8/2015 về phê duyệt Kế hoạch thí điểm giao các HTX quản lý, khai thác, kinh doanh công trình nước sạch nông thôn, chợ nông thôn và công trình thủy lợi. UBND các huyện Đà Bắc, Lương Sơn, Kim Bôi, Kỳ Sơn và TP Hòa Bình đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch và giao các công trình cho các HTX quản lý trước ngày 30/6/2017.

- Các sở, ngành thành viên, UBND các huyện, thành phố:

+ Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ HTX, các chương trình, kế hoạch, dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt và ban hành;

+ Nghiên cứu, rà soát, đề xuất UBND tỉnh ban hành bổ sung các cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế tập thể, HTX.

3. Tổ chức củng cố HTX và phát triển HTX mới

- Liên minh Hợp tác xã tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư, các ngành, các cấp nghiên cứu, hỗ trợ sáng lập viên thành lập Liên hiệp Hợp tác xã Cam Hòa Bình nhằm phát huy thế mạnh của tỉnh về cam và cây có múi;

- Các sở, ngành, Liên minh HTX tỉnh, UBND các huyện, thành phố tập trung vận động, tư vấn, hướng dẫn thành lập mới các HTX, phấn đấu đạt chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra năm 2017 (có chỉ tiêu phân bổ cụ thể cho từng địa phương tại phụ lục kèm theo kế hoạch);

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan, thực hiết tốt phương án phá sản đối với Quỹ TDND xã Hòa Sơn theo chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh việc giải thể và xóa tên các HTX ngừng hoạt động, tồn tại hình thức;

- Đề nghị các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể phối hợp và tích cực tham gia cùng các ngành, các cấp thực hiện nhiệm vụ phát triển HTX mới.

4. Xây dựng mô hình HTX điển hình tiên tiến, mô hình HTX tham gia chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa

a) Xây dựng mô hình HTX điển hình tiên tiến

- Ban chỉ đạo giao Liên minh Hợp tác xã tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn các huyện, TP thực hiện công tác đăng ký đầu năm và đánh giá, xét chọn danh hiệu HTX điển hình tiên tiến cuối năm 2017;

- UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác đăng ký, hỗ trợ và đề xuất xét chọn HTX điển hình tiên tiến năm 2017 theo hướng dẫn của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, phấn đấu đạt chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra năm 2017 (có chỉ tiêu phân bổ cụ thể cho từng địa phương tại phụ lục kèm theo kế hoạch);

- Trong năm, đề nghị các Sở, ngành, các tổ chức đoàn thể quan tâm, ưu tiên dành các nguồn lực để hỗ trợ cho các HTX được đăng ký xây dựng thành HTX điển hình tiên tiến;

- Đề nghị các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể phối hợp và tích cực tham gia cùng các ngành, các cấp xây dựng thành công các mô hình HTX điển hình tiên tiến.

b) Xây dựng mô hình HTX tham gia chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa

* Liên minh Hợp tác xã tỉnh:

- Triển khai thực hiện tốt đề tài “Đánh giá thực trạng, nghiên cứu đề xuất các giải pháp để phát triển HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình”, từ đó tham mưu cho UBND tỉnh hoạch định, ban hành các chính sách cụ thể để phát triển các HTX kiểu mới tham gia chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa, đặc biệt là các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương;

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban kinh tế đầu tư - Liên minh Hợp tác xã Việt Nam thực hiện xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm “Cam Cao Phong” tại HTX DVNN Phúc Linh, huyện Cao Phong.

* Các sở, ngành, UBND dân các huyện, thành phố có kế hoạch hỗ trợ các HTX tham gia liên kết với các doanh nghiệp để hình thành các mô hình HTX kiểu mới tham gia chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa bền vững tại các địa phương.

* Đề nghị các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể phối hợp và tích cực tham gia cùng các ngành, các cấp xây dựng các mô hình HTX tham gia chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa bền vững.

5. Củng cố hệ thống quản lý nhà nước về kinh tế tập thể

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phân công cụ thể cho các phòng ban, đơn vị giúp Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện nhiệm vụ.

Tiếp tục củng cố và tăng cường đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ quản lý Nhà nước về kinh tế tập thể ở tỉnh, huyện, xã, thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức nghiệp vụ về kinh tế tập thể cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh thường xuyên đôn đốc, kiểm tra các Sở, ngành thành viên và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 104/KH-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể tỉnh Hòa Bình, Kế hoạch hỗ trợ phát triển HTX năm 2017 và Kế hoạch thí điểm giao các HTX quản lý khai thác, kinh doanh các công trình nước sạch nông thôn, chợ nông thôn và công trình thủy lợi.

Ban chỉ đạo và các thành viên tăng cường chỉ đạo các ngành, các cấp tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế tập thể, Luật HTX 2012 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh liên quan đến kinh tế tập thể, HTX. Biểu dương, khen thưởng kịp thời những cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế tập thể, biểu dương, nêu gương và nhân rộng những mô hình HTX điển hình tiên tiến.

2. Thực hiện kiểm tra, giám sát

Năm 2017, Thường trực Ban chỉ đạo tổ chức 02 đợt kiểm tra về tình hình tổ chức thực hiện các nhiệm tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo tỉnh (Liên minh Hợp tác xã tỉnh) chủ trì phối hợp với các Sở, ngành thành viên tham mưu giúp Trưởng ban chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra và tổ chức kiểm tra.

3. Trách nhiệm của các ngành, các cấp, các thành viên Ban chỉ đạo

Các ngành thành viên và Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể các huyện, thành phố trên cơ sở Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo tỉnh, lập kế hoạch hoạt động năm 2017 và gửi Ban chỉ đạo tỉnh tổng hợp thông qua cơ quan thường trực (Liên minh HTX tỉnh) trước ngày 01/02/2017.

Các thành viên Ban chỉ đạo cấp tỉnh căn cứ nhiệm vụ đã được Trưởng ban chỉ đạo phân công, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra quá trình thực hiện Kế hoạch ở cấp, ngành quản lý, kịp thời báo cáo Trưởng ban khi có những vấn đề phát sinh.

Các Sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao về phát triển kinh tế tập thể có trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch.

4. Chế độ thông tin, báo cáo

Các thành viên Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh, Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể các huyện, thành phố, định kỳ báo cáo kết quả phát triển kinh tế tập thể và công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể của cấp, ngành mình 6 tháng, 9 tháng và cả năm, gửi về cơ quan thường trực Ban chỉ đạo tỉnh (Liên minh Hợp tác xã tỉnh) tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (Thời gian gửi báo cáo trước ngày 10/5; 10/8 và 10/12 năm 2017).

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các thành viên Ban chỉ đạo và các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch các Phó chủ tịch
UBND tỉnh (b/c);
- Liên minh HTX Việt Nam;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, TP;
- Các thành viên Ban chỉ đạo;
- Lưu: VT, LMHTX.

TRƯỞNG BAN
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Nguyễn Văn Dũng

 


TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ NĂM 2016 VÀ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NĂM 2017

Đơn vị: HTX

STT

CHỈ TIÊU

TP Hòa Bình

Kỳ Sơn

Lương Sơn

Đà Bắc

Cao Phong

Kim Bôi

Yên Thủy

Mai Châu

Lạc Thủy

Tân Lạc

Lạc Sơn

Toàn Tỉnh

I

KẾT QUẢ NĂM 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tổng số HTX

18

12

57

22

17

20

21

4

72

19

15

277

a)

HTX đang hoạt động

18

7

11

11

17

20

20

4

30

14

3

155

b)

HTX ngừng hoạt động

0

5

46

11

0

0

1

0

42

5

12

122

2

HTX thành lập mới năm 2016

2

1

2

4

7

7

4

0

3

1

1

32

3

Phân loại HTX đang hoạt động theo lĩnh vực

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

155

a)

Nông, lâm nghiệp, thủy sản

9

2

7

4

11

15

7

3

26

5

1

90

b)

Công nghiệp - TTCN

0

1

0

5

3

0

0

0

3

5

0

17

c)

Thương mại - dịch vụ

0

4

3

2

2

5

11

1

0

4

2

34

d)

Vận tải

7

0

0

0

0

0

2

0

1

0

0

10

e)

Quỹ tín dụng nhân dân

2

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

4

III

KẾ HOẠCH NĂM 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Phát triển HTX mới

3

3

3

3

4

4

4

2

3

3

3

35

2

Xây dựng HTX điển hình tiên tiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

a)

HTX điển hình tiên tiến cấp tỉnh

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22

b)

HTX điển hình tiên tiến toàn quốc

1

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

3

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 31/KH-BCĐ hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh Hòa Bình năm 2017

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.454
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37