Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 2722/KH-UBND năm 2018 về hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025

Số hiệu: 2722/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: Nguyễn Tuấn Hà
Ngày ban hành: 09/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2722/KH-UBND

Đắk Lắk, ngày 09 tháng 4 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHỞI SỰ KINH DOANH TỈNH ĐẮK LẮK ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

Căn cứ Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo;

Căn cứ Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ Phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017- 2025”;

Căn cứ Công văn số 1919/BKHCN-PTTTDN ngày 16/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn địa phương triển khai Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025;

Căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương và trên cơ sở thống nhất với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Thúc đẩy hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp và hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (viết tắt là khởi nghiệp) và khởi sự kinh doanh của tỉnh. Tạo lập môi trường thuận lợi để hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới, góp phần tạo việc làm, tăng năng suất lao động, đóng góp vào quá trình thúc đẩy và nâng cao chất lượng, tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững của tỉnh.

- Hoàn thiện cơ chế, chính sách khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Tăng cường liên kết với các cộng đồng khởi nghiệp trong và ngoài nước. Thu hút vốn đầu tư của tổ chức, cá nhân, các tập đoàn lớn trong và ngoài nước cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước cho hoạt động khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh của tỉnh.

- Đến năm 2020, nâng cấp hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lên cấp độ 2 (hệ sinh thái cơ bản).

2. Mục tiêu cụ thể

- Năm 2018: Tập trung công tác truyền thông; bồi dưỡng nâng cao năng lực; thành lập Không gian khởi nghiệp chung và Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp trực thuộc Hội Doanh nhân trẻ tỉnh.

- Giai đoạn 2018 - 2020: Hỗ trợ phát triển ít nhất 50 ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, khởi sự kinh doanh.

- Định hướng đến năm 2025: Hỗ trợ phát triển ít nhất 120 ý tưởng, dự án khởi nghiệp) đổi mới sáng tạo, khởi sự kinh doanh; hỗ trợ phát triển ít nhất 25 doanh nghiệp khởi đổi mới sáng tạo, khởi sự kinh doanh.

II. ĐỐI TƯỢNG HỖ TRỢ

1. Cá nhân, nhóm cá nhân có ý tưởng khởi nghiệp hoặc có dự án khởi nghiệp (các ý tưởng, dự án này phải có khả năng thành lập doanh nghiệp đi vào hoạt động).

2. Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác có thời gian hoạt động không quá 5 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu và có dự án phát triển các sản phẩm mới trên cơ sở áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ.

3. Tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở vật chất - kỹ thuật, đầu tư, truyền thông cho khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh hoạt động hiệu quả, đáp ứng các tiêu chí sau:

a) Người đứng đầu có ít nhất 01 năm kinh nghiệm hoạt động tư vấn đầu tư, tài chính và hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp;

b) Tổ chức có ít nhất 01 năm hoạt động, cung cấp dịch vụ cho ít nhất 05 nhóm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và đã đầu tư hoặc gọi vốn đầu tư được ít nhất 01 tỷ đồng cho các nhóm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại tỉnh;

c) Có quy trình hỗ trợ khởi nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thỏa thuận hợp tác với tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài về đầu tư, đào tạo, huấn luyện, tư vấn cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, khởi sự kinh doanh của tỉnh.

III. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Thông tin, tuyên truyền về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh

1.1. Xây dựng và vận hành Cổng thông tin khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh của tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp chính: Hội Doanh nhân trẻ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Liêm minh HTX tỉnh.

- Nội dung hỗ trợ chủ yếu: Hỗ trợ 100% kinh phí quảng cáo đối với các doanh nghiệp là thành viên Hội Doanh nhân trẻ; 50% kinh phí quảng cáo đối với các doanh nghiệp khác.

- Thời gian thực hiện: Khai trương trong năm 2018.

1.2. Xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông về hỗ trợ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Doanh nhân trẻ.

- Nội dung hỗ trợ chủ yếu: Được cung cấp nhiều thông tin về chính sách pháp luật khởi nghiệp, các hoạt động khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh, các gương điển hình về khởi nghiệp thành công.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm, trong giai đoạn 2018 - 2020.

1.3. Xây dựng các chuyên mục về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Đài truyền hình tỉnh, Báo Đăk Lăk, Cổng thông tin điện tử tỉnh.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và truyền thông, Hội Doanh nhân trẻ, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

- Nội dung hỗ trợ chủ yếu: Các đơn vị chủ trì hỗ trợ cho các doanh nghiệp quảng cáo trên chuyên mục theo cơ chế ưu đãi.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm, trong giai đoạn 2018 - 2020.

1.4. Vận hành trang mạng xã hội (Fanpage) về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh

- Cơ quan chủ trì: Hội Doanh nhân trẻ tỉnh.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và truyền thông.

- Nội dung hỗ trợ chủ yếu: Thành viên tham gia Fanpage được cung cấp miễn phí thông tin về chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh của tỉnh; được tham gia và truyền tải ý kiến liên quan đến hỗ trợ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh đến các cơ quan, đơn vị có liên quan theo quy định.

- Thời gian thực hiện: Khai trương trong năm 2018.

1.5. Xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức các cuộc thi khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh (trong đó có cuộc thi cấp tỉnh và các cuộc thi do các đơn vị, tổ chức thực hiện)

- Cơ quan thực hiện:

+ Đoàn Thanh niên cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch chung hàng năm toàn tỉnh (trong đó, ban hành khung chương trình chung về thi khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh cho các đơn vị, tổ chức chủ trì tổ chức cuộc thi) và chủ trì tổ chức hội thi cấp tỉnh (1 năm/1 lần, vào dịp tháng 10 hàng năm).

+ Hội Doanh nhân trẻ, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, các trường đại học, cao đẳng... chủ trì tổ chức các cuộc thi khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh theo kế hoạch, chương trình của tổ chức mình trên cơ sở kế hoạch chung của tỉnh.

- Nội dung hỗ trợ chủ yếu:

+ Các cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã... tham gia cuộc thi được Sở Kế hoạch và Đầu tư (Trung tâm xúc tiến đầu tư), Hội Doanh nhân trẻ (Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp) và các đơn vị tư vấn hỗ trợ tư vấn miễn phí xây dựng dự án, đề án về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh.

+ Các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tiềm năng sẽ được lựa chọn hỗ trợ ươm tạo thành các dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm, trong giai đoạn 2018 - 2020.

1.6. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, các sự kiện khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh (trong đó có Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp tỉnh).

- Cơ quan thực hiện:

+ Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức sự kiện Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh (phối hợp tổ chức cùng dịp tổ chức cuộc thi khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh cấp tỉnh); hỗ trợ giới thiệu các doanh nghiệp khởi nghiệp tiềm năng của tỉnh tham dự TECHFEST Quốc gia.

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Hội Doanh nhân trẻ, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Tỉnh đoàn, Liên minh HTX tỉnh, các trường đại học, cao đẳng... triển khai thực hiện theo kế hoạch, chương trình của tổ chức mình.

+ Công ty Truyền thông sự kiện PRO hỗ trợ gói tư vấn, cung cấp các hạng mục trang thiết bị để tổ chức sự kiện và thiết kế nhận diện cho các sự kiện, với tổng trị giá gói hỗ trợ quy đổi tương đương khoảng 200 triệu/năm.

- Nội dung hỗ trợ chủ yếu:

+ Được cung cấp thông tin, trao đổi, kết nối về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh trong các hội thảo, hội nghị, sự kiện...; được giới thiệu tham gia các sự kiện cấp quốc gia về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

+ UBND tỉnh miễn phí kinh phí thuê hội trường để tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, sự kiện... (mỗi tổ chức, đơn vị 01 lần/01 năm).

+ Được Công ty Truyền thông sự kiện PRO hỗ trợ để tổ chức các sự kiện về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm, trong giai đoạn 2018 - 2020.

2. Xây dựng không gian khởi nghiệp

2.1. Khai trương và đưa vào hoạt động Không gian làm việc chung về khởi nghiệp nhằm hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh trên địa bàn tỉnh (địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà của Chi nhánh Viettel Đắk Lắk - số 48 Lý Tự Trọng, thành phố Buôn Ma Thuột).

- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan phối hợp chính: Công ty Viettel Đắk Lắk, Hội Doanh nhân trẻ

- Nội dung hỗ trợ chủ yếu:

+ Công ty Viettel Đắk Lắk miễn phí 100% kinh phí thuê 300m2 mặt bằng trong 01 năm đầu tiên (trong đó, có mặt bằng cho Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp thuộc Hội Doanh nhân trẻ); miễn phí 100% kinh phí sử dụng dịch vụ internet tại Không gian chung.

+ UBND tỉnh bố trí kinh phí cung cấp trang thiết bị văn phòng tại Không gian chung;

+ Tạo môi trường để các đối tượng tham gia trực tiếp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau.

- Thời gian thực hiện: Khai trương trong tháng 5/ 2018.

2.2. Thành lập Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp trực thuộc Hội Doanh nhân trẻ (địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà của Chi nhánh Viettel Đắk Lắk)

- Cơ quan chủ trì: Hội Doanh nhân trẻ.

- Thời gian thực hiện: Khai trương trong tháng 5/2018.

- Nội dung hỗ trợ chủ yếu: Tư vấn, hỗ trợ giải quyết khó khăn cho các đối tượng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh.

2.3. Khuyến khích thành lập các vườn ươm, câu lạc bộ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh

- Cơ quan chủ trì: Hội Doanh nhân trẻ, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Tỉnh đoàn, Liên minh HTX tỉnh, Trường Đại học Tây Nguyên, các trường đại học, cao đẳng... tổ chức các vườn ươm, câu lạc bộ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh theo kế hoạch, chương trình của tổ chức, đơn vị mình.

- Cơ quan phối hợp chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm, trong giai đoạn 2018 - 2020.

3. Nâng cao năng lực hệ sinh thái khởi nghiệp

3.1. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho các cá nhân, tổ chức khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; nâng cao năng lực cho huấn luyện viên khởi nghiệp; nâng cao năng lực các nhà đầu tư cho khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh.

- Cơ quan thực hiện:

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Kế hoạch chung về đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn; bảo đảm sự phân công theo đúng chức năng, nhiệm vụ, đồng thời, tránh trùng lặp, chồng chéo, lãng phí.

+ Sở Khoa học và Công nghệ, Hội doanh nhân trẻ, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, Liên minh HTX tỉnh, các trường đại học, cao đẳng... chủ động triển khai thực hiện theo chương trình, kế hoạch của mình, trên cơ sở kế hoạch chung của tỉnh.

- Nội dung hỗ trợ chủ yếu:

+ Được tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn miễn phí đối với các chương trình do ngân sách tỉnh bố trí.

+ UBND tỉnh miễn phí kinh phí thuê hội trường để tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh... (mỗi tổ chức, đơn vị 01 lần/01 năm).

- Thời gian thực hiện: Hằng năm, trong giai đoạn 2018 - 2020.

3.2. Tư vấn xây dựng, phát triển các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh

- Cơ quan chủ trì: Hội Doanh nhân trẻ.

- Cơ quan phối hợp chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công ty Truyền thông sự kiện PRO.

- Nội dung hỗ trợ chủ yếu:

+ Trung tâm tư vấn khởi nghiệp (thuộc Hội Doanh nhân trẻ) tư vấn viết đề án khởi nghiệp, trình bày ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh...

+ Công ty Truyền thông sự kiện PRO tư vấn về chiến lược truyền thông, nhận diện thương hiệu...

- Thời gian thực hiện: Hằng năm, trong giai đoạn 2018 - 2020.

3.3. Tư vấn, hỗ trợ về thủ tục hành chính liên quan đến khởi sự kinh doanh và thành lập, phát triển doanh nghiệp, trong đó có thành lập đường dây nóng (hotline) hoạt động 24h/ngày trực tiếp trên Cổng thông tin khởi nghiệp tỉnh, Cổng thông tin điện tử của tỉnh để giải đáp các vướng mắc liên quan đến khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, các thủ tục về thành lập và phát triển doanh nghiệp...

- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan phối hợp chính: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên minh HTX, Hội Doanh nhân trẻ.

- Nội dung hỗ trợ chủ yếu:

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, hỗ trợ về đăng ký thành lập doanh nghiệp, Trung tâm Xúc tiến đầu tư (thuộc Sở Kế hoạch đầu tư) là đầu mối hỗ trợ, hướng dẫn về các thủ tục hành chính liên quan đến khởi sự kinh doanh, xây dựng dự án, phát triển doanh nghiệp...

+ Liên minh Hợp tác xã tỉnh là đầu mối hỗ trợ, hướng dẫn việc thành lập và phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã, liên minh hợp tác xã...

- Thời gian thực hiện: Hằng năm, trong giai đoạn 2018 - 2020.

3.4. Tư vấn, hỗ trợ về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, kế toán doanh nghiệp

- Cơ quan chủ trì: Cục Thuế tỉnh.

- Nội dung hỗ trợ chủ yếu:

+ Phòng Tuyên truyền thuộc Cục Thuế tỉnh là đầu mối hướng dẫn, hỗ trợ về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh...

+ Công ty phần mềm Misa - Văn phòng đại diện Buôn Ma Thuột cung cấp phần mềm kế toán miễn phí cho các doanh nghiệp khởi nghiệp

- Thời gian thực hiện: Hằng năm, trong giai đoạn 2018 - 2020.

3.5. Hỗ trợ tiếp cận vốn cho khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh

a) Thành lập Quỹ Đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo) và sử dụng ngân sách địa phương đầu tư vào doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018.

- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan phối hợp chính: Sở Tài chính, Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ, các nhà đầu tư.

- Nội dung hỗ trợ chủ yếu: Để đầu tư, góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo đúng quy định tại Nghị định số 38/2018/NĐ-CP .

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2018.

b) Hỗ trợ vay vốn tại Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ, Quỹ Khuyến công, Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã, Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk, Quỹ hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp - khởi sự kinh doanh của Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp huyện, Quỹ khởi nghiệp của Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thị xã, thành phố, Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh chủ trì đối với các quỹ do cơ quan, tổ chức mình phụ trách.

- Nội dung hỗ trợ chủ yếu: Hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp vay vốn theo phương án được duyệt thuộc phạm vi, điều kiện được vay vốn theo quy chế cho vay của các các quỹ nêu trên.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm, trong giai đoạn 2018 - 2020.

4. Kết nối cộng đồng khởi nghiệp, xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch

4.1. Xây dựng, kết nối mạng lưới nhà đầu tư cá nhân, doanh nghiệp và mạng lưới quỹ đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp. Tổ chức các sự kiện kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh với các thành phần hệ sinh thái khởi nghiệp các tỉnh, thành phố khác.

- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan phối hợp chính: Sở Công Thương, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm, trong giai đoạn 2018 - 2020.

- Nội dung hỗ trợ chủ yếu: Tạo điều kiện để các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tiếp cận nguồn vốn, kinh nghiệm và kết nối với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp lớn, tiềm năng.

4.2. Xây dựng mạng lưới cố vấn và tư vấn khởi nghiệp gồm các hội, hiệp hội, trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu, các tổ chức cung cấp dịch vụ, các doanh nghiệp....

- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan phối hợp chính: Hội Doanh nhân trẻ, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Trường Đại học Tây Nguyên.

- Nội dung hỗ trợ chủ yếu: Cung cấp địa chỉ các nhà tư vấn, cố vấn đáng tin cậy để các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh có thể tham vấn, tìm cách giải quyết khó khăn, vướng mắc của mình.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm, trong giai đoạn 2018 - 2020.

4.3. Giới thiệu, hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp với các đối tác, nhà đầu tư trong tỉnh, trong nước và nước ngoài thông qua việc tham gia các chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch

- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với chương trình xúc tiến đầu tư; Sở Công thương đối với chương trình xúc tiến thương mại; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với chương trình xúc tiến du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Sở Ngoại vụ đối với các đối tác, thị trường nước ngoài. Sở Tư pháp (Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước).

- Nội dung hỗ trợ chủ yếu: Tạo điều kiện để các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận các đối tác trong và ngoài nước; hỗ trợ giải quyết các vấn đề tranh chấp pháp lý.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm trong giai đoạn 2018 - 2020.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách của tỉnh và nguồn huy động hợp pháp khác (từ Công ty Truyền thông sự kiện PRO, Chi nhánh Viettel Đắk Lắk...).

2. Trên cơ sở dự toán do Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng, giao Sở Tài chính thẩm định, tham mưu UBND tỉnh:

- Bố trí kinh phí xây dựng và vận hành Cổng thông tin khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh của tỉnh.

- Bố trí kinh phí triển khai xây dựng Không gian chung về khởi nghiệp, hoàn thành trước ngày 17/4/2018.

- Bố trí kinh phí cho Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ.

3. Các cơ quan, tổ chức được phân công chủ trì thực hiện nhiệm vụ ở mục III chủ động xây dựng dự toán, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, bổ sung kinh phí để thực hiện nhiệm vụ trong năm 2018 và các năm tiếp theo. Nội dung và định mức hỗ trợ kinh phí nhà nước cho các hoạt động của Kế hoạch áp dụng theo các quy định về quản lý tài chính hiện hành.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này; chủ động giải quyết vướng mắc thuộc thẩm quyền, kịp thời báo cáo với UBND tỉnh xử lý những nội dung vượt thẩm quyền trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức thực hiện Kế hoạch, gồm: Trưởng Ban là 01 đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phó ban gồm Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư (Phó ban thường trực), đại diện Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ; các thành viên là đại diện các sở, ngành có liên quan..

- Chủ trì, tham mưu Ban Chỉ đạo thành lập Ban Tư vấn giúp việc cho Ban Chỉ đạo, gồm: Trưởng ban tư vấn là Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư - Phó ban thường trực Ban Chỉ đạo; Phó trưởng ban Ban Tư vấn gồm: lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ (Phó ban thường trực) và Tỉnh đoàn; các thành viên khác là cán bộ, chuyên viên, doanh nhân trực tiếp làm công việc này, tránh cơ cấu mang tính hình thức.

- Chủ động nghiên cứu, xây dựng bộ máy điều hành Không gian khởi nghiệp được quy định tại điểm 2, khoản 2 của Kế hoạch này.

- Kết thúc giai đoạn 2018-2020, tham mưu UBND tỉnh tiến hành đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch này; trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai đến năm 2025.

2. Đề nghị Trường Đại học Tây Nguyên, Hội Doanh nhân trẻ, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk và các đơn vị liên quan tích cực phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch.

3. Các cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì tại mục III của Kế hoạch này, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, xây dựng các kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện. Định kỳ 6 tháng/01 lần báo cáo kết quả thực hiện về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/6 và 15/12 hàng năm để Sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

4. Các sở, ngành, UBND cấp huyện, các đơn vị liên quan khi được cơ quan chủ trì đề nghị phối hợp phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ để hoàn thành nhiệm vụ chung được UBND tỉnh giao.

Trên đây là Kế hoạch Hỗ trợ khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xem xét, xử lý.

Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 9239/KH-UBND ngày 16/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk;
- Hội Doanh nhân trẻ, Hiệp hội DN tỉnh;
- Liên minh Hợp tác xã tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh:
- Các trường ĐH, CĐ trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, TX, TP;
- Các phòng NC thuộc VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX (N-100b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 2722/KH-UBND năm 2018 về hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


502

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.230.148.211