Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 23/KH-UBND về truyền thông hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018 trên sóng phát thanh - truyền hình tỉnh Cà Mau

Số hiệu: 23/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Trần Hồng Quân
Ngày ban hành: 14/03/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/KH-UBND

Cà Mau, ngày 14 tháng 3 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRUYỀN THÔNG HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2018 TRÊN SÓNG PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH TỈNH CÀ MAU

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tuyên truyền kịp thời, sâu rộng, trọng tâm những vấn đề liên quan đến hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, chủ các doanh nghiệp, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh về ý nghĩa và tầm quan trọng của hoạt động này.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện truyền thông về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Nâng cao nhận thức về chính sách, pháp luật cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để đảm bảo hoạt động, kinh doanh hiệu quả.

2. Yêu cầu

Phát huy vai trò cơ quan truyền thông, đưa tin kịp thời những chủ trương, chính sách, pháp luật mới của Trung ương, của tỉnh tạo điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp tiếp cận, thực thi, cải thiện môi trường kinh doanh và thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Lựa chọn những nội dung, phương thức truyền thông phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Các đơn vị được phân công chủ trì, phối hợp bám sát nội dung Kế hoạch và thực hiện đạt hiệu quả, tiết kiệm.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TRUYỀN THÔNG

1. Chủ đề truyền thông (Có Phụ lục kèm theo).

2. Nội dung truyền thông hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

Cung cấp đầy đủ, kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của doanh nghiệp.

Những vấn đề doanh nghiệp cần biết và cần quan tâm thực hiện để đảm bảo việc thụ hưởng lợi ích từ chính sách, pháp luật đã quy định, hạn chế rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp.

3. Hình thức truyền thông

Căn cứ chủ đề được duyệt, Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau phân công phóng viên, biên tập viên phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan lựa chọn hình thức thể hiện cho phù hợp.

4. Thời lượng phát sóng: 15 phút/kỳ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau và các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp thực hiện các chuyên đề theo Kế hoạch này có trách nhiệm phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau thực hiện hiệu quả công tác truyền thông hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018.

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này, báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo.

3. Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau chịu trách nhiệm về nội dung, hình thức thể hiện, duy trì chuyên mục, thời lượng phát sóng để đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu, nhiệm vụ tại Kế hoạch này.

4. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Cà Mau là đơn vị đầu mối chịu trách nhiệm huy động doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

5. Kinh phí thực hiện: Từ nguồn kinh phí được cấp để thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau (thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương).

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan thực hiện tốt Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- UBNTTQ Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau;
- Báo Cà Mau; Báo ảnh Đất Mũi;
- Hiệp hội Doanh nghiệp; Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Cà Mau;
- UBND các huyện, thành phố Cà Mau;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Phòng CCHC; NC (Đ);
- Lưu: VT. Tr 18/3.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

PHỤ LỤC

CHỦ ĐỀ PHÁT SÓNG CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 28/KH-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

STT

CHỦ ĐỀ THỰC HIỆN

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CƠ QUAN PHỐI HỢP

KỲ PHÁT

1

Cà Mau, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Sở Tư pháp

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh

Kỳ 01 (01/2018) đã thực hiện

2

Chính sách ưu đãi và cơ hội đầu tư vào Cà Mau

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện

Kỳ 02 (02/2018) đã thực hiện

3

Những chính sách hỗ trợ đầu tư vào Khu kinh tế, Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

Các sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện

Kỳ 03 (3/2018)

4

Cơ chế và giải pháp hỗ trợ vốn vay cho doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tỉnh Cà Mau

Các sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện

Kỳ 04 (4/2018)

5

Những vấn đề doanh nghiệp cần biết về chính sách thuế

Cục Thuế tỉnh

Các sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện

Kỳ 05 (5/2018)

6

Chính sách ưu đãi khi đầu tư lĩnh vực nông nghiệp

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện

Kỳ 06 (6/2018)

7

Những điều cần biết khi đầu tư lĩnh vực thương mại

Sở Công Thương

Các sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện

Kỳ 07 (7/2018)

8

Chính sách ưu đãi và điều kiện tiếp cận lĩnh vực đất đai

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện

Kỳ 08 (8/2018)

9

Chính sách ưu đãi và điều kiện thực hiện dự án

Sở Xây dựng

Các sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện

Kỳ 09 (9/2018)

10

Những điều doanh nghiệp cần biết về chính sách liên quan đến người lao động

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Các sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện

Kỳ 10(10/2018)

11

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn thành phố Cà Mau

Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau

Các sở, ngành tỉnh

Kỳ 11 (11/2018)

12

Những điều doanh nghiệp cần biết khi thực hiện thủ tục đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện

Kỳ 12 (12/2018)

13

Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp sau một năm nhìn lại

Sở Tư pháp

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh

Kỳ 13 (01/2019)

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 23/KH-UBND về truyền thông hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018 trên sóng phát thanh - truyền hình tỉnh Cà Mau

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


249

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.26.176.182