Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 207/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Nguyễn Đức Hòa
Ngày ban hành: 16/01/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 207/KH-UBND

 Bình Thuận, ngày 16 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ HỌC SINH, SINH VIÊN KHỞI NGHIỆP ĐẾN NĂM 2025” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Căn cứ Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước liên quan đến khởi nghiệp và phát triển nghề nghiệp nhằm thay đổi nhận thức, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của học sinh, sinh viên.

- Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của học sinh, sinh viên (HSSV) và trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên trong thời gian học tập tại các nhà trường.

- Tạo môi trường thuận lợi để hỗ trợ HSSV hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, góp phần tạo việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp.

- Đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp; khuyến khích sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, từng bước hình thành, xây dựng quỹ hỗ trợ HSSV khởi nghiệp tại các cơ sở đào tạo.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Mục tiêu đến năm 2020

- 100% các trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp có kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ HSSV khởi nghiệp.

- Có ít nhất 90% HSSV của các trường cao đẳng, trường trung cấp, trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên được tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, được trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp.

- 50% các trường cao đẳng, trường trung cấp có ít nhất 02 ý tưởng, dự án khởi nghiệp của HSSV được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp hoặc kết nối với các doanh nghiệp, các quỹ đầu tư mạo hiểm.

b) Mục tiêu đến năm 2025

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho HSSV.

- Tăng cường cơ sở vật chất cho các trung tâm hỗ trợ HSSV khởi nghiệp trong các trường cao đẳng và trường trung cấp.

- 70% các trường cao đẳng, trường trung cấp có ít nhất 05 ý tưởng, dự án khởi nghiệp của HSSV được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp hoặc kết nối với các doanh nghiệp, các quỹ đầu tư mạo hiểm.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Đẩy mạnh thông tin, truyền thông

- Huy động sự tham gia của các cơ quan truyền thông vào việc xây dựng, triển khai các chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền về hoạt động hỗ trợ HSSV khởi nghiệp.

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn, các cuộc giao lưu để giới thiệu các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của HSSV với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

- Tuyên truyền, hướng dẫn học sinh, sinh viên sử dụng, khai thác nguồn thông tin, học liệu từ cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia được xây dựng theo Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”.

- Định kỳ tổ chức sự kiện ngày hội khởi nghiệp cho HSSV trong tỉnh; biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực cho hoạt động khởi nghiệp của học sinh, sinh viên.

2. Hỗ trợ đào tạo khởi nghiệp

- Hình thành đội ngũ cán bộ làm công tác tư vấn, hỗ trợ HSSV khởi nghiệp tại các trường cao đẳng, trường trung cấp và tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ đối với đội ngũ cán bộ này; khuyến khích các cá nhân có kiến thức, kinh nghiệm về khởi nghiệp tình nguyện tham gia công tác tư vấn, hỗ trợ HSSV tại các nhà trường.

- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn các kiến thức cơ bản về khởi nghiệp cho đội ngũ cán bộ, giáo viên hướng nghiệp tại các trường phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

- Tham gia các khóa đào tạo, học tập, giao lưu, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm cho HSSV và đội ngũ cán bộ tư vấn hỗ trợ HSSV khởi nghiệp trong các nhà trường.

- Khuyến khích các trường cao đẳng và trường trung cấp xây dựng các chuyên đề về khởi nghiệp và đưa vào chương trình đào tạo theo hướng bắt buộc hoặc tự chọn phù hợp với thực tiễn.

- Tăng cường tổ chức các hoạt động thực tập, trải nghiệm tại doanh nghiệp tạo điều kiện cho HSSV được tiếp xúc với các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Tạo môi trường hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

- Hình thành trung tâm hỗ trợ HSSV khởi nghiệp từ bộ phận hoặc trung tâm hướng nghiệp, tư vấn việc làm, hỗ trợ HSSV của các trường cao đẳng và trường trung cấp.

- Thành lập câu lạc bộ khởi nghiệp tại các trường cao đẳng và trường trung cấp theo các ngành nghề, lĩnh vực khác nhau như: Khởi sự kinh doanh, khởi sự doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo; các câu lạc bộ khoa học kỹ thuật về vật liệu, tự động hóa,...

- Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của các nhà trường để hình thành môi trường dịch vụ cung cấp, hỗ trợ khởi nghiệp cho HSSV, tạo không gian chung cho HSSV của các trường trên cùng địa bàn, khu vực; hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động khởi nghiệp, các câu lạc bộ khởi nghiệp, các trung tâm hỗ trợ HSSV khởi nghiệp.

- Tăng cường liên kết hoạt động của tổ chức Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên, Hiệp hội doanh nhân trẻ, cựu sinh viên để thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp của HSSV trong các trường cao đẳng và trường trung cấp.

- Khuyến khích các doanh nghiệp chủ động đặt các vấn đề về đổi mới, sáng tạo đối với HSSV để có định hướng xây dựng dự án, ý tưởng khởi nghiệp.

- Xây dựng nội dung, chương trình phát triển sàn giao dịch ý tưởng, dự án khởi nghiệp trực tuyến giữa các cơ sở đào tạo, các HSSV và các doanh nghiệp.

4. Hỗ trợ nguồn vốn cho các chương trình, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên

- Các trường cao đẳng và trường trung cấp chủ động bố trí kinh phí từ các nguồn thu hợp pháp của nhà trường (bao gồm các nguồn chi thường xuyên, nguồn nghiên cứu khoa học sinh viên,...) để hỗ trợ các hoạt động, các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của HSSV trong trường.

- Xây dựng quỹ hỗ trợ học HSSV khởi nghiệp tại các nhà trường từ nguồn kinh phí xã hội hóa.

- Hỗ trợ tìm kiếm nguồn kinh phí, kết nối, thu hút đầu tư từ các cá nhân, tổ chức đối với các dự án được hình thành từ các ý tưởng khởi nghiệp của HSSV.

5. Hướng dẫn cơ chế, chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

- Hướng dẫn các cơ chế, chính sách hỗ trợ HSSV khởi nghiệp; cơ chế, chính sách hỗ trợ giảng viên, giáo viên, người làm công tác hướng nghiệp hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp tại các nhà trường; quy định về công tác hỗ trợ HSSV khởi nghiệp trong các nhà trường.

- Hướng dẫn quy trình thẩm định, xét duyệt, triển khai và cơ chế đầu tư, theo dõi, quản lý, giám sát các dự án, mô hình kinh doanh được hình thành từ ý tưởng của HSSV.

- Hướng dẫn các cơ chế, chính sách khuyến khích các doanh nghiệp, các nhà tài trợ, nhà đầu tư tham gia đầu tư, góp vốn vào các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của HSSV.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Nguồn ngân sách chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo; nguồn kinh phí lồng ghép với các chương trình, đề án về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, hỗ trợ khởi nghiệp và các nguồn tài chính hợp pháp khác (nếu có). Việc lập dự toán chi tiết kinh phí, thực hiện và quyết toán hàng năm theo đúng quy định của Luật ngân sách Nhà nước.

2. Nguồn thu hoạt động sự nghiệp; Quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên; Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của các cơ sở giáo dục và đào tạo.

3. Nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các nguồn vốn xã hội hóa khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Là cơ quan Thường trực, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, tổ chức, đoàn thể liên quan điều phối và hướng dẫn tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp của kế hoạch này.

- Chủ trì tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tư vấn, hỗ trợ HSSV khởi nghiệp của các trường cao đẳng sư phạm, trường trung học phổ thông và trung tâm thuộc phạm vi quản lý; hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch tại địa phương. Tổng hợp báo cáo kết quả định kỳ hàng năm cho Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì xây dựng các nội dung cụ thể thực hiện kế hoạch theo từng giai đoạn, hướng dẫn, kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch trong các trường cao đẳng, trung cấp, các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp liên quan tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tư vấn hỗ trợ HSSV kiến thức kinh doanh, khởi sự doanh nghiệp của các trường cao đẳng, trung cấp và các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp Hiệp hội doanh nghiệp, các Sở quản lý ngành kinh tế - kỹ thuật vận động doanh nghiệp tham gia các hoạt động đào tạo và tạo điều kiện để học sinh, sinh viên nhà trường tham quan, thực tập, kiến tập tại doanh nghiệp.

4. Sở Tài chính

- Đảm bảo cấp phát kinh phí đầy đủ, kịp thời theo dự toán hàng năm để thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước.

- Kinh phí thực hiện theo Công văn số 17991/BTC-NSNN ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính về việc kinh phí và cơ chế tài chính triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” và Công văn số 1018/UBND-TH ngày 16/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn về kinh phí và thực hiện cơ chế tài chính để triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về HSSV khởi nghiệp; chỉ đạo và hướng dẫn hệ thống thông tin cơ sở tăng cường thông tin, tuyên truyền về các chính sách hỗ trợ HSSV khởi nghiệp đến các địa bàn dân cư.

6. Tỉnh Đoàn thanh niên

- Tổ chức tuyên truyền chính sách hỗ trợ HSSV khởi nghiệp đến các đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh về chương trình khởi nghiệp.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành liên quan tổ chức các hoạt động hỗ trợ, hướng dẫn HSSV các kỹ năng khởi nghiệp, lập nghiệp.

7. Các trường cao đẳng, trường trung cấp, trường trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên

Triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch theo sự chỉ đạo của cơ quan quản lý cấp trên; xây dựng kế hoạch của nhà trường để triển khai công tác hỗ trợ HSSV khởi nghiệp.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Chỉ đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, các cơ sở giáo dục và đào tạo tại địa phương thực hiện các nội dung của kế hoạch; lồng ghép các hoạt động của kế hoạch với các chương trình, đề án hỗ trợ khởi nghiệp tại địa phương.

9. Định kỳ hàng năm (trong tháng 12), báo cáo kết quả thực hiện về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Hòa);
- Mặt trận và các đoàn thể tỉnh;
- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- Báo, Đài PT-TH Bình Thuận;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, KGVXNV. Bích.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Hòa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 207/KH-UBND ngày 16/01/2020 về thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.123

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198