Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 154/KH-UBND 2017 thực hiện Chương trình 24-CTr/TU phát triển kinh tế tư nhân Cần Thơ

Số hiệu: 154/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Nguyễn Thanh Dũng
Ngày ban hành: 11/10/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 154/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 11 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH SỐ 24-CTR/TU NGÀY 08/8/2017 CỦA THÀNH ỦY VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN TRỞ THÀNH MỘT ĐỘNG LỰC QUAN TRỌNG CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Thực hiện Chương trình số 24-CTr/TU ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện, với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung: tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh, hiệu quả, bền vững, thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, không ngừng nâng cao đời sống của người nhân dân, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

- Có giải pháp thúc đẩy, đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng của kinh tế tư nhân cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế chung của thành phố.

- Quan tâm tạo điều kiện để các doanh nghiệp thu hẹp khoảng cách về trình độ công nghệ, chất lượng và năng lực cạnh tranh; nhiều doanh nghiệp của tư nhân tham gia mạng sản xuất, chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

II. NHIỆM VỤ

1. Đảm bảo sự thống nhất nhận thức, tư tưởng, hành động trong triển khai các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế tư nhân của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội về khuyến khích, tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân. Tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát huy được thế mạnh và tiềm năng đồng thời đi đôi với khắc phục có hiệu quả những mặt trái phát sinh trong quá trình phát triển kinh tế tư nhân. Thực hiện đồng bộ công tác phòng, chống có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về phát triển kinh tế tư nhân.

2. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Thành ủy về thu hút các nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách nhà nước đến năm 2020, theo hướng hoàn thiện các cơ chế, chính sách về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ đầu tư và các cơ chế đặc thù thuộc thẩm quyền của thành phố; đồng thời triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân do Trung ương ban hành, tạo điều kiện để các hộ kinh doanh, doanh nghiệp khởi sự, doanh nghiệp nhỏ và vừa mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động. Triển khai đồng bộ các giải pháp góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng.

3. Quan tâm chỉ đạo các hoạt động khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực nhằm hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới sáng tạo, hiện đại hoá công nghệ và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động. Khuyến khích, hỗ trợ kinh tế tư nhân đầu tư vào các hoạt động nghiên cứu và phát triển, ứng dụng, chuyển giao công nghệ tiên tiến. Phát triển các quỹ hỗ trợ đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ.

4. Thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng chính quyền; tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, trách nhiệm giải trình của các cấp chính quyền đối với việc chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật về phát triển kinh tế tư nhân. Tăng cường phối hợp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực và địa phương đối với kinh tế tư nhân. Hoàn thiện, công khai, minh bạch các thông tin kinh tế - xã hội, văn bản quy phạm pháp luật, các quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển, cơ chế, chính sách quản lý, tạo điều kiện cho thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp có thể tiếp cận và khai thác qua đó thúc đẩy hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, trong đó tập trung vào việc triển khai đúng, đầy đủ, rõ ràng các chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước về quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ để phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tăng cường các giải pháp kiểm soát thông tin để đảm bảo thống nhất trong nhận thức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội về khuyến khích, tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân.

2. Đẩy nhanh quá trình nghiên cứu, đề xuất Trung ương ban hành cơ chế, chính sách đặc thù của thành phố để thu hút đầu tư trong và ngoài nước, làm cơ sở xây dựng, hoàn thiện các cơ chế chính sách về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ đầu tư và các cơ chế đặc thù khác thuộc thẩm quyền của thành phố, qua đó tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển kinh tế tư nhân.

3. Triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân do Trung ương ban hành; đồng thời thường xuyên rà soát, đề xuất Trung ương ban hành mới, điều chỉnh các cơ chế chính sách thuộc thẩm quyền quyết định của Trung ương cho phù hợp với tình hình thực tế thành phố và nhu cầu phát triển kinh tế tư nhân.

4. Thường xuyên theo dõi, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp điều hành, phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là các giải pháp nhằm góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng.

5. Thúc đẩy phát triển các hoạt động khoa học công nghệ, trong đó ưu tiên nghiên cứu và chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ cho phát triển sản xuất kinh doanh. Có chính sách hỗ trợ kinh tế tư nhân đầu tư vào các hoạt động nghiên cứu và phát triển, ứng dụng, chuyển giao công nghệ tiên tiến.

6. Tăng cường các hoạt động đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao, có khả năng sử dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại. Có chính sách hỗ trợ kinh tế tư nhân trong công tác tuyển dụng, đào tạo và sử dụng nhân lực phục vụ cho sản xuất kinh doanh. Thường xuyên tổ chức các hoạt động nhằm gia tăng mối liên kết giữa cơ sở đào tạo nhân lực với cơ sở sử dụng nhân lực. Rà soát, điều chỉnh hoặc tham mưu điều chỉnh các chương trình đào tạo nhân lực theo hướng ưu tiên đào tạo theo nhu cầu của đơn vị sử dụng lao động và theo hình thức “đặt hàng” nhân lực.

7. Tiếp tục rà soát xây dựng, hoàn thiện bộ máy nhà nước, trong đó đặc biệt ưu tiên các đẩy mạnh thực giải pháp phân cấp quản lý nhà nước theo quy định, đảm bảo sự linh hoạt, tránh chồng chéo giữa các ngành, các cấp. Tăng cường các giải pháp nhằm nâng cao chất lương công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và trách nhiệm giải trình của các cấp chính quyền đối với việc chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật về phát triển kinh tế tư nhân.

8. Đẩy mạnh các hoạt động cải cách hành chính. Nhân rộng các mô hình cải cách hành chính theo hướng hiện đại, hiệu quả và phục vụ. Tăng cường sự phối hợp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực và địa phương đối với kinh tế tư nhân. Công bố công khai, minh bạch các thông tin kinh tế - xã hội, văn bản quy phạm pháp luật, các quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển, cơ chế, chính sách quản lý, tạo điều kiện cho thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp có thể tiếp cận và khai thác qua đó thúc đẩy hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành thành phố tham mưu trình UBND thành phố triển khai có hiệu quả nhóm các giải pháp thuộc cơ chế chính sách về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ đầu tư và các cơ chế đặc thù khác thuộc thẩm quyền của thành phố.

- Tham mưu trình UBND thành phố các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy sản xuất, phát triển mở rộng hoạt động kinh doanh cho kinh tế tư nhân.

- Thường xuyên theo dõi, tham mưu UBND thành phố thực hiện đúng các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp điều hành, phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là các giải pháp nhằm góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng.

2. Sở Khoa học và Công nghệ:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành thành phố tham mưu trình UBND thành phố nhóm các giải pháp thúc đẩy phát triển các hoạt động khoa học công nghệ, đặc biệt là các hoạt động nghiên cứu và chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ cho phát triển sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế tư nhân.

- Thường xuyên rà soát, tham mưu trình UBND thành phố triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ.

- Đề xuất UBND thành phố ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách hỗ trợ kinh tế tư nhân đầu tư vào các hoạt động nghiên cứu và phát triển, ứng dụng, chuyển giao công nghệ tiên tiến.

- Triển khai các giải pháp phát triển thị trường công nghệ, thiết bị nhằm hỗ trợ kinh tế tư nhân phát triển, tiếp cận các công nghệ mới, thiết bị mới.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp về sở hữu trí tuệ, bảo vệ doanh nghiệp trong các tranh chấp về thương hiệu, sở hữu công nghiệp… tạo sự yên tâm, tin tưởng cho doanh nghiệp.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành thành phố tham mưu UBND thành phố nhóm các giải pháp về đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ cho phát triển kinh tế tư nhân.

- Làm đầu mối tham mưu UBND thành phố chỉ đạo, giải quyết các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp trong vấn đề tuyển dụng, quản lý, sử dụng lao động tại doanh nghiệp.

- Tham mưu UBND thành phố ban hành hoặc chỉ đạo ban hành quy chế phối hợp giữa cơ sở đào tạo với đơn vị sử dụng lao động. Ưu tiên triển khai các mô hình đào tạo - sử dụng nhân lực theo hình thức “đặt hàng”.

- Thường xuyên phối hợp với các cơ sở đào tạo rà soát, điều chỉnh hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền điều chỉnh các chương trình đào tạo nhân lực theo hướng chương trình đào tạo gắn với nhu cầu của đơn vị sử dụng lao động.

4. Sở Thông tin và Truyền Thông:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện nhóm các giải pháp tuyên truyền. Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát thông tin tuyên truyền, đảm bảo thống nhất trong nhận thức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội về khuyến khích, tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân.

- Tham mưu UBND thành phố các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước; có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin trong mối quan hệ tương tác giữa doanh nghiệp với nhà nước. Qua đó, thành phố kịp thời nắm bắt những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, đồng thời doanh nghiệp cũng dễ dàng tiếp

cận các thông tin từ phía nhà nước.

5. Sở Nội vụ:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu UBND thành phố triển khai nhóm các giải pháp về xây dựng, hoàn thiện bộ máy nhà nước, đẩy mạnh các hoạt động cải cách hành chính.

- Thường xuyên rà soát, tham mưu UBND thành phố các mô hình mới, hiện đại, hiệu quả và phục vụ về cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế tư nhân.

- Định kỳ, đề xuất UBND thành phố có hình thức khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân. Kịp thời đề xuất UBND thành phố khen thưởng, biểu dương các doanh nghiệp, cá nhân có bước tiến quan trọng trong sản xuất kinh doanh, đổi mới công nghệ... đóng góp to lớn vào sự phát triển chung của kinh tế tư nhân trên địa bàn thành phố.

6. Các Sở, ban ngành thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện:

- Thường xuyên quán triệt trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Chương trình số 24-CTr/TU ngày 08/8/2017 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được phân công theo quy định, phải tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động, phát triển của kinh tế tư nhân, đồng thời đi đôi với khắc phục có hiệu quả những mặt trái phát sinh trong quá trình phát triển kinh tế tư nhân. Thực hiện đồng bộ công tác phòng, chống có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về phát triển kinh tế tư nhân.

- Kịp thời công bố công khai, minh bạch các thông tin kinh tế - xã hội, văn bản quy phạm pháp luật, các quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển, cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền ngành, địa phương quản lý, tạo điều kiện cho thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp có thể tiếp cận và khai thác.

- Chủ động rà soát, nghiên cứu đề xuất UBND thành phố các nội dung quản lý nhà nước cũng như các giải pháp hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân, theo chức năng nhiệm vụ được phân công.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công và các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, phải ưu tiên phối hợp với các sở, ban ngành được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện các nhóm giải pháp để có thể nhanh chóng triển khai thực hiện Kế hoạch này, sớm tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế tư nhân; đồng thời phải bảo đảm đúng quy định, quy chế phối hợp, quy chế nội bộ thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ và đoàn kết nội bộ trong từng cơ quan và giữa các cơ quan.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì theo dõi, kiểm tra và tổng hợp việc triển khai thực; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện Kế hoạch này tại các Sở, ban ngành thành phố và UBND quận, huyện; định kỳ sơ kết, tổng kết thực hiện kế hoạch.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có những khó khăn, vướng mắc phát sinh, đề nghị các Sở, ban ngành thành phố và địa phương chủ động báo cáo gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình UBND thành phố xem xét sửa đổi, bổ sung Kế hoạch cho phù hợp với điều kiện thực tế./.

 


Nơi nhận:
- TT. Thành ủy;
- TT. HĐND thành phố;
- CT, PCT UBND thành phố (1);
- Các Sở, ban ngành thành phố;
- Cục Thuế thành phố
- Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Cần Thơ;
- UBND quận, huyện;
- Báo Cần Thơ;
- Đài Phát thanh - Truyền hình Cần Thơ;
- Cổng Thông tin điện tử thành phố;
- VP. UBND thành phố (2AC,3BE);
- Lưu: VT.HN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 154/KH-UBND ngày 11/10/2017 thực hiện Chương trình 24-CTr/TU về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do thành phố Cần Thơ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


612

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!