Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 151/KH-UBND 2019 thực hiện Nghị định 55/2019/NĐ-CP tỉnh Lạng Sơn

Số hiệu: 151/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Dương Xuân Huyên
Ngày ban hành: 05/09/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 151/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 05 tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 55/2019/NĐ-CP NGÀY 24/6/2019 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

Thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, UBND tỉnh Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tổ chức triển khai kịp thời các nội dung của Nghị định số 55/2019/NĐ- CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây viết tắt là Nghị định số 55/2019/NĐ-CP) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

b) Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

a) Thực hiện các nội dung công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đảm bảo về mục tiêu, định hướng, đồng bộ hiệu quả về nội dung, hình thức, biện pháp. Nội dung phải bám sát yêu cầu thực tiễn gắn các quy định mới ban hành với hoạt động sản xuất kinh doanh.

b) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các cơ quan, tổ chức, địa phương trong việc tổ chức triển khai thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; thường xuyên theo dõi, đôn đốc; báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo quy định.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức quán triệt, triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP

a) Tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP và Kế hoạch này cho đội ngũ cán bộ pháp chế hoặc cán bộ được giao làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thuộc các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh; Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ pháp chế hoặc người được giao làm công tác pháp luật tại doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2019.

b) Các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố căn cứ vào điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị mình lựa chọn hình thức phù hợp để tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP và Kế hoạch này đến công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý và doanh nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2019.

c) Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP đến các doanh nghiệp thành viên của tổ chức mình.

2. Rà soát văn bản để thi hành Nghị định số 55/2019/NĐ-CP

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án do HĐND, UBND tỉnh ban hành có liên quan đến hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đề xuất sửa đổi, bổ sung để bảo đảm phù hợp với Nghị định số 55/2019/NĐ-CP.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2019.

3. Củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực của đội ngũ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực của đội ngũ công chức tham mưu công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, công chức pháp chế của Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ban, ngành, huyện, thành phố, người được giao làm công tác pháp luật tại doanh nghiệp. Nâng cao năng lực của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

4. Xây dựng và tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

4.1. Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu pháp luật

a) Cập nhật kịp thời, đầy đủ văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (http://vbpl.vn/langson/Pages/home.aspx) theo quy định tại Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. Thực hiện trích xuất Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật tới Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

b) Thực hiện cập nhật và đăng tải các bản án, quyết định của tòa án; phán quyết, quyết định của trọng tài thương mại; quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp; văn bản trả lời của bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh đối với vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong áp dụng chung về pháp luật lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh (đối với các thông tin được phép công khai), gửi cho Bộ Tư pháp để cập nhật trên Trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng UBND tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, Tòa án nhân dân tỉnh, các sở, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

c) Tổ chức tọa đàm, đối thoại các chuyên đề thiết thực với doanh nghiệp, qua đó tiếp nhận và giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp về những quy định của pháp luật liên quan.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa và các sở, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

4.2. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư; các sở, ngành có liên quan, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

5. Xây dựng, ban hành chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nghiên cứu xây dựng, trình HĐND tỉnh ban hành chính sách về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian: Năm 2020.

6. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo kết quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Giao Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành có liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp báo cáo kết quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh theo quy định.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do ngân sách nhà nước đảm bảo, được bố trí trong dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước hàng năm trên cơ sở kế hoạch triển khai hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được UBND tỉnh phê duyệt.

Huy động sự tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương để xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP và kế hoạch hàng năm, theo giai đoạn về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp); chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

2. Sở Tài chính

Trên cơ sở đề nghị của Sở Tư pháp, các sở, ngành có liên quan, Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định, tham mưu bố trí kinh phí cho hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do ngân sách nhà nước nước bảo đảm theo quy định của pháp luật.

3. Sở Nội vụ

Chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc việc bố trí công chức, viên chức làm công tác pháp chế tại các cơ quan, đơn vị, bảo đảm nguồn nhân lực thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; theo dõi, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức làm công tác pháp chế theo quy định.

4. Sở Tư pháp

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch này; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch.

b) Hàng năm, lập dự toán kinh phí hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa gửi Sở Tài chính thẩm định, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định.

c) Tham mưu cho UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Bộ Tư pháp.

5. Đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh

a) Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan trong triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch này.

b) Tổng hợp đề xuất của các doanh nghiệp về chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa hàng năm và theo giai đoạn, gửi Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

c) Bố trí nguồn lực, huy động sự tham gia của các doanh nghiệp trong việc nâng cao khả năng tiếp cận pháp lý của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Vụ pháp luật Dân sự - Kinh tế, BTP;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;
- Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh;
- Liên minh HTX tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- C, PCVP UBND tỉnh, các phòng CV, TT THCB;
- Lưu: VT, NC (HTMĐ).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Xuân Huyên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 151/KH-UBND ngày 05/09/2019 thực hiện Nghị định 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


343

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.27.143