Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 127/KH-UBND năm 2017 về tiếp tục thực hiện tuyên truyền, đối thoại pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp, giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Số hiệu: 127/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Phan Đình Phùng
Ngày ban hành: 28/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 127/KH-UBND

Phú Yên, ngày 28 tháng 7 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TIẾP TỤC THỰC HIỆN TUYÊN TRUYỀN, ĐỐI THOẠI PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG, NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP, GIAI ĐOẠN 2017 - 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

Thực hiện Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg ngày 24/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là Đề án 31) và Công văn số 2291/LĐTBXH-PC ngày 09/6/2017 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc tiếp tục thực hiện Đề án 31 đến năm 2021; UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tiếp tục thực hiện tuyên truyền, đối thoại pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp, giai đoạn 2017- 2021 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành, tự giác học tập, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật; đầy mạnh công tác tuyên truyền, đối thoại pháp luật lao động đi vào cuộc sống người lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ổn định. Xây dựng Nhà nước kiến tạo phục vụ doanh nghiệp và bảo đảm quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động theo đúng pháp luật quy định.

2. Yêu cầu

- Tiếp tục triển khai sâu rộng, toàn diện và đồng bộ các hình thức tuyên truyền, đối thoại pháp luật lao động đem lại hiệu quả thiết thực, chọn lọc và phát triển các hình thức, biện pháp tuyên truyền, đối thoại pháp luật lao động phù hợp với từng đối tượng, loại hình doanh nghiệp và biện pháp tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật.

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố và doanh nghiệp tiếp tục phối hợp thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Hằng năm, mỗi huyện, thị xã, thành phố và doanh nghiệp tổ chức ít nhất một lần tuyên truyền về Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Việc làm, Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động.

- Phấn đấu đến hết năm 2021, đạt trên 70% người lao động và ít nhất 95% người sử dụng lao động được tuyên truyền, đối thoại pháp luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật lao động có liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp; thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động theo đúng pháp luật lao động quy định.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN TUYÊN TRUYỀN, ĐỐI THOẠI PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG, GIAI ĐOẠN 2017- 2021

1. Kiện toàn Ban chỉ đạo tuyên truyền, đối thoại pháp luật lao động tỉnh

Định kỳ hàng năm, cơ quan thường trực Sở Lao động- Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, tổ chức rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo theo quy định.

2. Thực hiện các chính sách

- Nghiên cứu xây dựng và triển khai thực hiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp tự tuyên truyền, đối thoại pháp luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật có liên quan tới hoạt động doanh nghiệp; quyền, nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động.

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, đối thoại pháp luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật có liên quan tới hoạt động doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động thành một trong những chỉ tiêu đánh giá doanh nghiệp; đồng thời biểu dương, khen thưởng những đơn vị, cá nhân có thành tích trong công tác tuyên truyền, đối thoại pháp luật lao động.

3. Biên soạn tài liệu tuyên truyền

Ban chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu, biên soạn tài liệu tuyên truyền, đối thoại pháp luật lao động trên cơ sở tài liệu gốc tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, đồng thời bổ sung những nội dung cần làm rõ để tuyên truyền, đối thoại cho người lao động và người sử dụng lao động, phù hợp với từng đối tượng, loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

4. Kiện toàn, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác tuyên truyền, đối thoại pháp luật lao động

- Định kỳ hàng năm, kiểm tra, rà soát, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ người làm công tác tuyên truyền, đối thoại pháp luật lao động, đảm bảo các tiêu chuẩn: trình độ năng lực chuyên môn sâu, am hiu pháp luật và kỹ năng tuyên truyền, đối thoại pháp luật lao động.

- Xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật lao động, đủ số lượng và đảm bảo chất lượng cho từng đơn vị, địa bàn, nhóm đối tượng, đồng thời thực hiện quản lý, tổ chức thực hiện đem lại hiệu quả thiết thực.

- Hằng năm Ban chỉ đạo tuyên truyền, đối thoại pháp luật lao động tỉnh cử công chức tham dự đông đủ các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ do các Bộ, ngành Trung ương tổ chức.

5. Các hoạt động tuyên truyền, đối thoại pháp luật lao động tại các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

5.1. Thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, đối thoại pháp luật lao động trên các phương tiện thông tin đại chúng (Báo hình, báo nói, bài viết, báo mạng điện tử...).

5.2. Cung cấp đẩy đủ, kịp thời các tài liệu tuyên truyền, đối thoại pháp luật lao động; văn bản pháp luật lao động và các tài liệu hướng dẫn thực hiện phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp thông qua sách báo, internet, các buổi tuyên truyền, các cuộc thảo luận, đối thoại với người lao động và doanh nghiệp theo chuyên đề và giải đáp những vấn đề vướng mắc trong quá trình thi hành pháp luật lao động.

5.3. Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát việc chấp hành pháp luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động theo đúng pháp luật về Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Việc làm, Luật An toàn, vệ sinh lao động, Luật Công đoàn, Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã ...; biểu dương khen thưởng những đơn vị, cá nhân có thành tích, xử phạt nghiêm đối với các đơn vị vi phạm pháp luật quy định.

5.4. Xây dựng “Văn hóa tôn trọng pháp luật” trong các doanh nghiệp, đưa nội dung tuyên truyền, đối thoại pháp luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật có liên quan tới hoạt động doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động thành một chỉ tiêu đánh giá doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ hằng năm.

5.5. Tiếp tục đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, đối thoại pháp luật lao động; phát huy các hình thức đã và đang áp dụng có hiệu quả, trong đó chú ý các hình thức như: tờ gấp, tài liệu hỏi đáp, 15 phút truyền thanh pháp luật lao động tại doanh nghiệp lúc nghỉ giữa ca, ăn trưa…Ưu tiên thực hiện tuyên truyền, đối thoại pháp luật lao động trên các phương tiện thông tin đại chúng, trực tiếp đối thoại pháp luật lao động tại doanh nghiệp để cảm thông, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn, giải đáp những vướng mắc, vận động người sử dụng lao động, người lao động xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

5.6. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đối thoại pháp luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật có liên quan tới hoạt động doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động, bằng nhiều hình thức, trong đó chú ý: tuyên truyền miệng, trực tiếp đối thoại, đồng thời kết hợp tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, bản tin, áp phích, biểu ngữ nội bộ, thông qua các buổi sinh hoạt của các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, phụ nữ… đem lại hiệu quả thiết thực.

5.7. Kết hợp chặt chẽ công tác tuyên truyền, đối thoại pháp luật lao động với trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật và hoà giải lao động tại doanh nghiệp; giải thích, phân tích cho người lao động nắm chắc quyền và nghĩa vụ của mình theo đúng pháp luật lao động quy định.

5.8. Ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin, kỹ thuật số trong triển khai các hoạt động tuyên truyền, đối thoại pháp luật lao động.

6. Kiểm tra thực hiện kế hoạch

Ban chỉ đạo tuyên tuyền, đối thoại pháp luật lao động tỉnh - Cơ quan thường trực là Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan, hằng năm tổ chức khảo sát, kiểm tra tình hình tuyên truyền, đối thoại và thực hiện pháp luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

7. Sơ kết, tổng kết

- Hằng năm, Ban chỉ đạo tham mưu UBND tỉnh tổ chức sơ kết đánh giá kết quả tuyên truyền, đối thoại pháp luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật có liên quan tới hoạt động doanh nghiệp; nhân rộng, biểu dương, khen thưởng những đơn vị, cá nhân có thành tích tiêu biểu, đồng thời đề ra kế hoạch, giải pháp triển khai thực hiện cho những năm tiếp theo.

- Đến năm 2021, tổ chức tổng kết thực hiện tuyên truyền, đối thoại pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp, giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Hằng năm, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tổng hợp kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định theo quy định trình UBND tỉnh xem xét quyết định về kinh phí thực hiện các nội dung của Kế hoạch.

IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và địa phương triển khai thực hiện tốt nội dung của Kế hoạch này; đồng thời giúp UBND tỉnh đôn đốc, theo dõi, sơ kết, tổng kết đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện hằng năm và cả giai đoạn cho UBND tỉnh và Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội.

2. Sở Tư pháp, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, xây dựng kế hoạch tiếp tục tuyên truyền, đối thoại pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh theo đúng Kế hoạch.

3. Sở Tài chính hằng năm, căn cứ khả năng ngân sách, chủ trì phối hợp với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện các hoạt động tuyên truyền, đối thoại pháp luật lao động trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

4. Sở Thông tin - Truyền thông phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên, Báo Phú Yên và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng các chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền, đối thoại pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan tới hoạt động doanh nghiệp; lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp và tăng cường thời lượng, nội dung tuyên truyền để thực hiện tốt nội dung của Kế hoạch.

5. Người sử dụng lao động có trách nhiệm bố trí thời gian và các điều kiện cần thiết để tuyên truyền, đối thoại pháp luật lao động; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp mỗi năm ít nhất một lần tổ chức tuyên truyền, đối thoại pháp luật lao động cho người lao động trong doanh nghiệp.

Các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Lao động-TBXH (b/c);
- CT, PCT.UBND tỉnh (P.Đ.Phùng);
- TV.Ban chỉ đạo tỉnh;
- Các sở, ngành liên quan;
- Ủy ban Mặt trận TQVN, hội,ĐT tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Các doanh nghiệp trên ĐB tỉnh;
- Chánh, PVP.UBND tỉnh (Ch);
- Lưu: VT, KT, KgVx(Ty).

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Đình Phùng

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 127/KH-UBND năm 2017 về tiếp tục thực hiện tuyên truyền, đối thoại pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp, giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


789

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.109.55