Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 124/KH-UBND 2018 triển khai Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa Vũng Tàu

Số hiệu: 124/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Nguyễn Thành Long
Ngày ban hành: 09/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 124/KH-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 09 tháng 11 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 Quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; Nghị định số 34/2018/NĐ-CP ngày 8/3/2018 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Triển khai đồng bộ, có hiệu quả, các cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) quy định tại Luật Hỗ trợ DNNVV và các văn bản liên quan.

Đẩy nhanh tốc độ phát triển của các DNNVV trên địa bàn tỉnh; tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, ổn định để các DNNVV phát triển bền vững, đóng góp ngày càng cao vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế.

2. Yêu cầu:

- Công tác hỗ trợ DNNVV cần bám sát các nội dung, quy định của Luật Hỗ trợ DNNVV và các văn bản hướng dẫn thi hành, đảm bảo nguyên tắc hỗ trợ công khai, minh bạch về nội dung, đối tượng, trình tự, thủ tục, nguồn lực, mức hỗ trợ.

- Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng và triển khai các hoạt động hỗ trợ DNNVV trong kế hoạch công tác hằng năm của cơ quan, đơn vị. Cần lồng ghép chương trình hỗ trợ DNNVV vào trong các kế hoạch, chương trình công tác của các Sở, ban, ngành và địa phương nhằm sử dụng hiệu quả kinh phí, tiết kiệm thời gian và đảm bảo tính thiết thực đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Cân đối về nguồn lực hỗ trợ và thống nhất thực hiện giữa các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị liên quan để hỗ trợ có hiệu quả DNNVV trên địa bàn tỉnh.

- Nêu cao tinh thần đổi mới sáng tạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, ý thức chấp hành quy định của pháp luật trong việc tiếp nhận, phối hợp và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh.

II. ĐỐI TƯỢNG

- Doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí xác định DNNVV theo quy định của Luật Hỗ trợ DNNVV và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ DNNVV.

III. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền phổ biến Luật Hỗ trợ DNNVV và các văn bản pháp luật liên quan

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Báo Bà Rịa-Vũng Tàu; các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và các đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền phổ biến về Luật Hỗ trợ DNNVV và các văn bản hướng dẫn thi hành: Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 Quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; Nghị định số 34/2018/NĐ-CP ngày 8/3/2018 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; và các văn bản liên quan bằng các hình thức quy định đảm bảo phù hợp, hiệu quả.

2. Hỗ trợ tiếp cận tín dụng

a) Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu triển khai thực hiện các chương trình tín dụng đối với ngành, lĩnh vực, tín dụng, chính sách theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhằm tăng dư nợ cho vay đối với DNNVV trên địa bàn tỉnh; khuyến khích các chi nhánh Tổ chức tín dụng tập trung nguồn vốn tín dụng vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ; tham mưu cho tỉnh những giải pháp nhằm khuyến khích các Chi nhánh Tổ chức tín dụng cho vay đối với DNNVV dựa trên tài sản bảo đảm hoặc phương án sản xuất, kinh doanh khả thi hoặc xếp hạng tín nhiệm của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Chỉ đạo các chi nhánh Tổ chức tín dụng trên địa bàn chủ động, tích cực tuyên truyền các chương trình tín dụng ưu đãi về lãi suất nhằm hỗ trợ doanh nghiệp theo chỉ đạo của NHNN Việt Nam và Hội sở chính.

- Triển khai đến các chi nhánh Tổ chức tín dụng các cơ chế, chính sách liên quan đến quy định về bảo lãnh cho DNNVV vay vốn tại ngân hàng thương mại theo chỉ đạo của Chính phủ, NHNN Việt Nam; tiếp tục tổ chức Chương trinh kết nối Ngân hàng - doanh nghiệp trên địa bàn theo chỉ đạo của NHNN Việt Nam, UBND tỉnh ngằm giải quyết các khó khăn, vướng mắc về hoạt động tiền tệ ngân hàng theo đúng quy định của pháp luật, tạo điều kiện để khách hàng tiếp cận được nguồn vốn tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

b) Giao các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn phối hợp Ngân hàng nhà nước Việt Nam-Chi nhánh tỉnh bà Rịa-Vũng Tàu cập nhật, tuyên truyền, phổ biến các chương trình hỗ trợ tín dụng tới doanh nghiệp hội viên, doanh nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, nhằm nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng của DNNVV, phục vụ tốt cho hoạt động sàn xuất kinh doanh.

3. Hỗ trợ thuế, kế toán

a) Giao Cục Thuế tỉnh đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện kịp thời các chính sách pháp luật, thủ tục hành chính về thuế; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan:

- Chỉ đạo các Chi cục Thuế chủ động phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thị xã, thành phố vận động, hỗ trợ DNNVV chuyển từ hộ kinh doanh. Phổ biến cho các hộ kinh doanh có sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên hoặc có từ hai địa điểm kinh doanh trở lên phải hoạt động theo loại hình doanh nghiệp.

- Thực hiện chính sách ưu đãi, miễn, giảm về thuế và các khoản thu khác (bao gồm các khoản thu từ đất) có thời hạn theo quy định của pháp luật cho các doanh nghiệp, tổ chức đối với từng ngành nghề, lĩnh vực cụ thể.

- Cục Thuế tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách pháp luật thuế, các thủ tục hành chính thuế, đặc biệt các chính sách về ưu đãi thuế đối với DNNVV; kịp thời triển khai, hướng dẫn các DNNVV áp dụng chính sách thuế khi có sự thay đổi có liên quan đến DNNVV.

b) Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế triển khai công tác hướng dẫn chế độ kế toán đơn giản cho doanh nghiệp siêu nhỏ.

4. Hỗ trợ mặt bằng sản xuất

a) Giao Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị cỏ liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch hoặc dành quỹ đất để xây dựng các khu, cụm công nghiệp cho các DNNVV thuê; tiến hành rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất trong trường hợp xét thấy nhu cầu sử dụng đất của các DNNVV là phù hợp;

- Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lýcác khu công nghiệp Bà Rịa-Vũng Tàu và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thông báo công khai quy hoạch diện tích đất dành cho DNNVV trong các khu, cụm công nghiệp; hỗ trợ phát triển DNNVV tìm kiếm mặt bằng để triển khai dự án sản xuất, kinh doanh ngoài các khu, cụm công nghiệp;

- Chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện,thị xã, thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho các DNNVV thực hiện cơ chế tự thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tiến hành các thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo quy định.

b) Giao Ban Quản lý các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng giá hỗ trợ thuê mặt bằng cho DNNVV tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh gửi Sở Tài chính thẩm định, làm cơ sở để hoàn thiện báo cáo UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.Thời gian hỗ trợ tối đa là 05 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê mặt bằng.

Thực hiện rà soát quỹ đất trong các khu công nghiệp tạo quỹ đất để các DNNVV thuê sản xuất kinh doanh; ban hành, tuyên truyền các chính sách ưu đãi đối với DNNVV khi có nhu cầu thuê mặt bằng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

c) Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ưu tiên bố trí mặt bằng trong các cụm công nghiệp cho các doanh nghiệp theo quy hoạch.

d) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án không có khả năng triển khai để tạo mặt bằng cho các DNNVV có nhu cầu đầu tư, kinh doanh.

5. Hỗ trợ công nghệ; hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung

Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng, triển khai chương trình, chính sách hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh nâng cao năng lực công nghệ thông qua các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, tư vấn, tìm kiếm, giải mã, chuyển giao công nghệ; xác lập, khai thác, quản lý, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập hoặc tham gia thành lập theo hình thức đối tác công tư các cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung; khuyến khích, hướng dẫn doanh nghiệp và tổ chức đầu tư, kinh doanh khác thành lập cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung cho DNNVV theo quy định.

Nghiên cứu vận dụng các chính sách hỗ trợ, đề xuất các giải pháp, chương trình hành động nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động hỗ trợ, ươm tạo doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

6. Hỗ trợ mở rộng thị trường

a) Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị có liên quan:

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập hoặc tham gia thành lập chuỗi phân phối sản phẩm theo hình thức đối tác công tư. Khuyến khích, hướng dẫn doanh nghiệp và tổ chức đầu tư, kinh doanh khác thành lập các chuỗi phân phối sản phẩm có ít nhất 80% DNNVV tham gia trong chuỗi theo quy định để được hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy định.

- Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp về hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ khuyến công, thực hiện chương trình sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng thông tin về thị trường tiêu thụ, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường trong và ngoài nước....

b) Giao các Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch, ....: đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; tham gia các sự kiện, hội chợ trong và ngoài nước... nhằm quảng bá, giới thiệu các sản phẩm dịch vụ của các DNNVV trên địa bàn tới các thị trường, nhà đầu tư trong nước và nước ngoài; Triển khai thực hiện các chương trình hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, trao đổi hàng hóa sản phẩm giữa các doanh nghiệp trên địa bàn, trong nước và quốc tế.

c) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ hưởng ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

7. Hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý

a) Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp cùng các Sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan chủ động xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình hỗ trợ pháp lý để cung cấp thông tin, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tư vấn pháp luật cho DNNVV trên địa bàn Tỉnh.

b) Giao Trung tâm Công báo - Tin học của UBND Tỉnh chủ trì, phối hợp cùng các Sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan chủ động xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về pháp luật; các cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; xây dựng và đăng tải các cơ sở dữ liệu pháp luật liên quan đến hoạt động doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh và Công báo tỉnh

c) Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động, bảo hiểm và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục liên quan đến lao động đối với các DNNVV ngoài các khu công nghiệp;

d) Giao Ban Quản lý các khu công nghiệp Bà Rịa-Vũng Tàu có trách nhiệm tiếp tục tuyên truyền, phổ biển pháp luật về lao động, bảo hiểm và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục liên quan đến lao động đối với các DNNVV, nhà đầu tư hoạt động trong các khu công nghiệp.

đ) Giao các Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch... chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch, các chương trình xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước.... trên địa bàn tỉnh.

e) Các Sở, ngành, địa phương và tổ chức liên quan thiết lập chuyên mục và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình các thông tin về kế hoạch, chương trình, dự án, các hoạt động hỗ trợ DNNVV; thông tin chỉ dẫn kinh doanh; thông tin về tín dụng, thị trường, sản phẩm, công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp... phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh.

8. Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực

a) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các chương trình hỗ trợ đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV bao gồm: tổ chức các khóa đào tạo về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp; các lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ đầu tư, đấu thầu....cho các DNNVV trên địa bàn;

b) Giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các khóa đào tạo nghề cho lao động làm việc trong các DNNVV; đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến.

Kết nối cung - cầu lao động thông qua hệ thống sàn giao dịch việc làm để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tuyển dụng lao động phù hợp với yêu cầu sản xuất, kinh doanh;

Triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ thực hiện cơ chế đào tạo nghề theo đơn đặt hàng của các đơn vị sử dụng lao động và các chính sách khác trên địa bàn tỉnh

c) Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn về kỹ năng xây dựng và bảo vệ thương hiệu, kỹ năng marketing, thương mại điện tử, kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế, các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho doanh nghiệp và các khóa học về điều kiện kinh doanh lĩnh vực công thương.

d) Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiển thức pháp luật cho doanh nghiệp.

e) Các Sở, ngành, địa phương tổ chức các lớp, khóa đào tạo về kiến thức quản lý ngành, điều kiện kinh doanh của ngành, lĩnh vực phụ trách đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp; doanh nghiệp tham gia được miễn, giảm phí, lệ phí theo đúng quy định của pháp luật.

f) Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh như: Hỗ trợ đổi mới công nghệ, thiết bị; ứng dụng công nghệ thông tin, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, phát triển tài sản trí tuệ...

9. Hỗ trợ DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh

a) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và địa phương có liên quan xây dựng kế hoạch hoặc chương trình hỗ trợ DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh để UBND tỉnh ban hành áp dụng trên địa bàn Tỉnh.

Triển khai cơ chế hỗ trợ miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu.

Tư vấn, hướng đẫn miễn phí về hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp. Đồng thời, mẫu biểu hóa, cung cấp các file mềm hồ sơ thủ tục thành lập doanh nghiệp, hồ sơ thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư cho các đối tượng có nhu cầu.

b) Giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện:

- Tư vấn, hướng dẫn miễn phí về các thủ tục hành chính thuế và chính sách pháp luật thuế kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ.

- Triển khai cơ chế hỗ trợ miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ.

c) Các Sở, ngành, đơn vị cấp các giấy phép kinh doanh ngành nghề có điều kiện theo thẩm quyền, có trách nhiệm bố trí bộ phận tư vấn, hướng dẫn miễn phí các thủ tục hồ sơ liên quan đến cấp giấy phép hoạt động kinh doanh những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, thực hiện miễn phí thẩm định và lệ phí cấp phép kinh doanh lần đầu theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ.

10. Hỗ trợ, đầu tư cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo

Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp cùng với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Đề án hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo để UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định và ban hành áp dụng trên địa bàn. Việc xây dựng đề án thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP và tham khảo theo Khung hướng dẫn xây dựng Đề án tại Phụ lục kèm theo Công văn 5764/BKHĐT-PTDN ngày 20/8/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Tuyên truyền, phổ biến Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025”; Đồng thời, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình/Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh và các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng chuyên mục khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên Website của Sở Khoa học và Công nghệ; cung cấp các thông tin về công nghệ, sáng chế, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sở hữu trí tuệ; chính sách pháp luật; nguồn nhân lực; nguồn đầu tư và giao dịch đầu tư; đối tác khách hàng; sản phẩm dịch vụ, mô hình kinh doanh mới; tổ chức cá nhân hỗ trợ; tin tức sự kiện trong nước, quốc tế và các hoạt động khác hỗ trợ khởi nghiệm đổi mới sáng tạo.

- Thực hiện các chuyên đề, phóng sự về hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và phổ biến, tuyên truyền các điển hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành công của tỉnh, của Việt Nam và trên thế giới.

- Hỗ trợ các đối tượng người khởi nghiệp, khởi sự doanh nghiệp về khoa học công nghệ theo hướng chuyển giao ứng dụng công nghệ mới, công nghệ cao; hỗ trợ doanh nghiệp liên kết, hợp tác với viện nghiên cứu, trường đại học trong việc đổi mới công nghệ, phát triển sản phẩm, đào tạo nhân lực,...thông qua các lớp tập huấn, chương trình chuyển giao mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đề tài nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ

- Thực hiện Chương trình hỗ trợ, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn Tỉnh

- Hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động hỗ trợ thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: Kinh phí tổ chức và giải thưởng cho các ý tưởng đạt giải trong các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp được tổ chức tại địa phương; kinh phí thuê địa điểm, gian hàng trưng bày, vận chuyển trang thiết bị, truyền thông cho các sự kiện, cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh; Hỗ trợ sử dụng miễn phí các dịch vụ khoa học và công nghệ như: kiểm định, kiểm nghiệm chất lượng hàng hóa sản phẩm mới, sử dụng các phòng thí nghiệm để nghiên cứu phát triển sản phẩm mới có hàm lượng khoa học công nghệ cao cho các cá nhân, tổ chức khởi nghiệp.

- Hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp khởi nghiệp có tiềm năng trở thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ, các doanh nghiệp khởi nghiệp là doanh nghiệp khoa học và công nghệ nghiên cứu mới hoặc tiếp tục hoàn thiện công nghệ, quy trình công nghệ, sản phẩm thương mại hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ mà doanh nghiệp đang sở hữu.

- Là cơ quan đầu mối chủ trì, tổng hợp các hoạt động về hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn toàn tỉnh, định kỳ hàng năm và đột xuất báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện Kế hoạch.

- Là cơ quan đầu mối chủ trì, phối hợp cùng với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan quan tổ chức tìm kiếm, kêu gọi, khuyến khích nhà đầu tư cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Các Nhà đầu tư này là các Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua việc góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp của DNNVV khởi nghiệp sáng tạo. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn vốn thực hiện hỗ trợ và đầu tư vào DNNVV khởi nghỉệp sáng tạo theo đúng quy định của pháp luật.

11. Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện Hiệp định CPTPP và các Hiệp định thương mại tự do khác.

a) Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Đề án hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị để UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định và ban hành áp dụng trên địa bàn. Việc xây dựng đề án thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP và tham khảo theo Khung hướng dẫn xây dựng Đề án tại Phụ lục kèm theo Công văn 5764/BKHĐT-PTDN ngày 20/8/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Sau khi Đề án được UBND tỉnh phê duyệt, giao Sở Công Thương chủ trì và phối hợp với các Sở, ban, ngành; các Hiệp hội; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện.

Căn cứ vào các quy định của pháp luật, xác định cụ thể danh sách các DNNVV của tỉnh tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong lĩnh vực sản xuất; chế biến đáp ứng đủ điều kiện để được hưởng các hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

b) Giao các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, trong phạm vi nhiệm vụ, quyên hạn của mình, có trách nhiệm hướng dẫn DNNVV trên địa bàn Tỉnh tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong lĩnh vực sản xuất, chế biến để được hưởng các hỗ trợ trong hoạt động sản xuất theo quy định của pháp luật.

12. Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp

Các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Những khó khăn, vướng mắc về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp thuộc lĩnh vực do Sở, ngành nào chủ trì thực hiện thì Sở, ngành đó có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan để giải quyết hoặc trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.

Trường hợp khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các sở, ngành có liên quan giải quyết hoặc trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.

IV. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Nguồn ngân sách nhà nước.

- Nguồn tài chính hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân tỉnh giao các Sở, ngành, địa phương, đơn vị thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể nêu tại Phần III và Phụ lục Chương trình hành động ban hành kèm theo Kế hoạch này.

2. Căn cứ Kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ được giao, các Sở, ngành, địa phương, đơn vị chủ động xây dựng chương trình hành động thực hiện Kế hoạch của UBND Tỉnh về triển khai thi hành Luật Hỗ trợ DNNVV trong phạm vi ngành, địa phương, đơn vị; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình, đầu mối thực hiện và chịu trách nhiệm trước UBND Tỉnh về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao.

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị có liên quan tổng hợp, bố trí kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch triển khai Luật hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

4. Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; các hội, hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tích cực triển khai tuyên truyền Luật Hỗ trợ DNNVV và các văn bản hướng dẫn thi hành đến các DNNVV, hộ kinh doanh, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn; phát huy vai trò là cầu nối giữa chính quyền Tỉnh với cộng đồng DNNVV; chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành tỉnh để triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

5. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình, kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch hỗ trợ DNNVV của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan.

Trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, các Sở, ngành, UBND cấp huyện và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm báo cáo kết quả của năm gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

6. UBND Tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị thuộc Tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch; trong quá trình thực hiện kế hoạch, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND Tỉnh xem xét, giải quyết.

7. Các DNNVV cung cấp thông tin, hồ sơ đầy đủ, kịp thời, chính xác theo quy định; chịu trách nhiệm về những thông tin, tài liệu đã cung cấp. Sử dụng các nguồn lực hỗ trợ đúng quy định. Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

 


Nơi nhận:
- TTr.Tỉnh ủy, TTr.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH Tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam-Chi nhánh BR- VT;
- Các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Các Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch;
- Lưu VT, SKHĐT (03).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Long

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 124/KH-UBND ngày 09/11/2018 về triển khai Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn do tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


544

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.151.124
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!