Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 120/KH-UBND năm 2020 về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Số hiệu: 120/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Lâm Văn Bi
Ngày ban hành: 30/10/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 120/KH-UBND

Cà Mau, ngày 30 tháng 10 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

Thực hiện Công văn số 4438/BKHĐT-HTX ngày 10/7/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau xây dựng Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cà Mau với các nội dung như sau:

Phần I

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CHO DNNVV

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM 2020

1. Tình hình thực hiện đào tạo cho DNNVV năm 2020

Trong năm 2020, tỉnh đã quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành và địa phương tích cực triển khai thực hiện theo kế hoạch đề ra, dự kiến tổ chức 14 lớp hỗ trợ đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV; tuy nhiên, từ đầu năm 2020 do dịch bệnh Covid-19 bùng phát, cộng đồng doanh nghiệp cùng chung tay sát cánh với chính quyền địa phương tập trung cho công tác phòng, chống dịch, từ đó gián đoạn đến công tác hỗ trợ đào tạo cho DNNVV; tính đến thời điểm báo cáo, tỉnh chỉ tổ chức được 01 lớp về “Nâng cao đổi mới kinh doanh trong thời dịch bệnh cho doanh nghiệp”. Dự kiến đến cuối năm 2020, theo kế hoạch, tỉnh sẽ tổ chức 13 lớp hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV (05 lớp bồi dưỡng kiến thức khởi nghiệp; 02 lớp khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp; 02 lớp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực về thương mại điện tử; 02 lớp phổ biến và triển khai thực hiện các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới CPTPP, EVFTA, về tình hình thương mại, tranh chấp thương mại; 02 lớp hỗ trợ pháp lý cho DNNVV).

2. Tổng hợp báo cáo quyết toán kinh phí đào tạo cho DNNVV năm 2020

Kết quả đến thời điểm báo cáo, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp (iPEC) tỉnh đã tổ chức được 01 lớp “Nâng cao đổi mới kinh doanh trong thời dịch bệnh cho doanh nghiệp”, với kinh phí 47.250.000 đồng cho 100 học viên (thực hiện theo Kế hoạch số 68/KH-BCĐ ngày 31/12/2019 của Ban chỉ đạo Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Cà Mau năm 2020).

Dự kiến đến cuối năm 2020, căn cứ kế hoạch đào tạo nêu trên tỉnh sẽ tổ chức các lớp hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV với tổng kinh phí ước khoảng 450 triệu đồng.

II. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHO DNNVV NĂM 2021

1. Nội dung kế hoạch đào tạo cho DNNVV năm 2021

a) Hỗ trợ đào tạo khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp

Tổ chức ít nhất 02 khóa đào tạo khởi sự kinh doanh, 02 lớp quản trị doanh nghiệp (30 học viên/lớp) cho các DNNVV trên địa bàn tỉnh. Trong đó, ưu tiên tập trung đào tạo cho DNNVV được chuyển đổi từ hộ kinh doanh, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; DNNVV khởi nghiệp sáng tạo.

Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư; đơn vị phối hợp: Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp (iPEC) tỉnh; thời gian thực hiện: quý II, III/2021.

b) Hỗ trợ đào tạo nghề

Hỗ trợ đào tạo nghề ít nhất 01 khóa, khoảng 100 học viên. Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ; thời gian thực hiện: năm 2021.

c) Hỗ trợ đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hỗ trợ đào tạo ít nhất 3 khóa, khoảng 90 học viên. Cơ quan chủ trì: Cơ quan chuyên môn, tùy theo lĩnh vực, nhu cầu của doanh nghiệp; thời gian thực hiện: năm 2021.

2. Tổng hợp dự toán kinh phí đào tạo cho DNNVV năm 2021

Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch ngân sách nhà nước giao năm 2019 đạt 90%; ước tỷ lệ hoàn thành kế hoạch ngân sách nhà nước giao năm 2020 đạt 80%.

Dự kiến tổng kinh phí kế hoạch phát triển nguồn nhân lực năm 2021: 1.000.000.000 đồng, trong đó kinh phí NSNN hỗ trợ: 790.000.000 đồng.

(Kèm theo Phụ lục 1).

Phần II

KẾ HOẠCH HỖ TRỢ TƯ VẤN THÔNG QUA MẠNG LƯỚI TƯ VẤN VIÊN CHO DNNVV VÀ TƯ VẤN PHÁP LÝ NĂM 2021

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM 2020

Thực hiện chính sách hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, thời gian qua, tỉnh Cà Mau đã xác định tầm quan trọng của doanh nghiệp trong đóng góp phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương. Xác định tầm quan trọng đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đặc biệt quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phát triển doanh nghiệp, đặc biệt là DNNVV; nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp đã được triển khai trên địa bàn tỉnh như: tăng cường công tác cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng cường công tác xúc tiến thương mại, liên kết sản xuất, khởi nghiệp, chuyển đổi hộ kinh doanh lên doanh nghiệp… góp phần xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi hơn cho doanh nghiệp phát triển. Tuy nhiên, thời gian qua, tỉnh Cà Mau chưa tổ chức hoạt động mạng lưới tư vấn cho DNNVV theo quy định tại Thông tư 06/2019/TT-BKHĐT ngày 29/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên, hỗ trợ tư vấn cho DNNVV thông qua mạng lưới tư vấn viên.

Về tư vấn pháp lý, thời gian qua Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan thực hiện hỗ trợ tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp theo chương trình, kế hoạch hàng năm của Ủy ban nhân dân tỉnh, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí, góp phần đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

II. KẾ HOẠCH HỖ TRỢ TƯ VẤN NĂM 2021

1. Nhu cầu hỗ trợ tư vấn của DNNVV

Nhằm triển khai đồng bộ các hoạt động pháp lý cho doanh nghiêp, tạo chuyển biến căn bản về nhận thức pháp lý, ý thức pháp luật và thói quen tuân thủ pháp luật để doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả; phòng chống rủi ro pháp lý và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp.

2. Nội dung hỗ trợ tư vấn

a) DNNVV tiếp cận mạng lưới tư vấn viên trên Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ DNNVV, trang thông tin điện tử của các bộ, cơ quan ngang bộ để lựa chọn tư vấn viên hoặc tổ chức tư vấn và dịch vụ tư vấn phù hợp nhu cầu của doanh nghiệp.

b) DNNVV nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ tư vấn tại cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV (Sở Tư pháp, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp). Hồ sơ tư vấn là điều kiện để cơ quan hỗ trợ DNNVV xem xét cung cấp dịch vụ hỗ trợ tư vấn cho DNNVV.

c) DNNVV được hỗ trợ sử dụng dịch vụ tư vấn (nhưng không bao gồm tư vấn về thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật chuyên ngành) thuộc mạng lưới tư vấn viên. Doanh nghiệp siêu nhỏ được hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn, nhưng không quá 03 triệu đồng một năm; doanh nghiệp nhỏ được giảm tối đa 30% giá trị hợp đồng tư vấn, nhưng không quá 05 triệu đồng một năm; doanh nghiệp vừa được giảm tối đa 10% giá trị hợp đồng tư vấn, nhưng không quá 10 triệu đồng một năm; doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn phí tư vấn.

3. Tổ chức thực hiện

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh: chủ động thực hiện và phối hợp thực hiện các hoạt động tư vấn và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định; kịp thời cập nhật và gửi thông tin về các chương trình, kế hoạch, đề án, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp; thông tin về chỉ dẫn kinh doanh, thông tin về tín dụng thị trường, sản phẩm, công nghệ, vườn ươm doanh nghiệp và các thông tin khác để hỗ trợ cho doanh nghiệp.

- Giao Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh (iPEC) đơn vị đầu mối để thực hiện hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp, đồng thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động kinh doanh.

- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan thực hiện các chương trình hỗ trợ pháp lý cho DNNVV theo quy định.

Phần III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ các nhiệm vụ nêu trên, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch chi tiết hoàn thành từng nội dung cụ thể theo đúng thời gian quy định.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, có những khó khăn, vướng mắc; các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phản ánh, kiến nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cà Mau, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Văn Bi

 


PHỤ LỤC 1

TỔNG HỢP DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐÀO TẠO CHO DNNVV NĂM 2021
(kèm theo Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 30/10/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

ĐVT: triệu đồng

Số TT

Khóa đào tạo/địa bàn

Số học viên

Tổng chi phí

Phân chia nguồn

Ghi chú

NSNN hỗ trợ

Trong đó

Từ học phí của học viên

Huy động đóng góp, tài trợ

Hỗ trợ tổ chức khóa đào tạo

Hỗ trợ học viên thuộc địa bàn ĐBKK/DN nữ làm chủ

a

b

c

d=đ+g+h

đ=e+f

e

f

g

h

i

1

Khởi sự doanh nghiệp

60

120

90

60

30

30

-

 

2

Quản trị doanh nghiệp

60

120

90

60

30

30

 

 

3

Quản trị DN chuyên sâu (đào tạo nghề)

100

400

400

400

 

 

 

 

4

Đào tạo tại doanh nghiệp

90

270

135

135

 

135

 

 

5

Chi phí quản lý chung

 

90

75

 

 

15

 

 

 

Tổng cộng (1+2+3+4+5)

310

1.000

790

655

60

210

0

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 120/KH-UBND năm 2020 về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


122

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.214.224