Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 116/KH-UBND năm 2017 thực hiện Nghị quyết 97/NQ-CP và Chương trình hành động 18-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Số hiệu: 116/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Trần Ngọc Thực
Ngày ban hành: 20/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 116/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 20 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYT S97/NQ-CP NGÀY 02/10/2017 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 18-CTr/TU NGÀY 31/7/2017 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA XVI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 12-NQ/TW NGÀY 03/6/2017 CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII VỀ TIẾP TỤC CƠ CẤU LẠI, ĐỔI MI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Thực hiện Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 02/10/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 31/7/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CU

1. Mục đích

Quán triệt, triển khai và cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 02/10/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 31/7/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

Tạo sự chuyển biến căn bn về phương thức tổ chức quản lý, quản trị doanh nghiệp, nâng cao chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh và sự đồng thuận, nhất trí trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị và cá nhân để thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

2. Yêu cầu

Công tác sắp xếp, cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của các cấp ủy đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự tham gia của các cấp, các ngành và các doanh nghiệp.

Việc triển khai thực hiện sắp xếp, cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước đến năm 2020 và năm 2030 phải đảm bảo tính đồng bộ, phù hợp với chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Xác định rõ và nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu doanh nghiệp, các ngành, các cấp; các đơn vị có liên quan trong triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ. Trong tổ chức thực hiện phải tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Việc triển khai thực hiện sắp xếp doanh nghiệp nhà nước để cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước trên nền tảng công nghệ hiện đại, năng lực đi mới sáng tạo, nhằm huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tạo sự chuyển biến căn bản về phương thức tổ chức quản lý, quản trị doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

2. Mc tiêu c thể

2.1. Mục tiêu đến năm 2020:

- Hoàn thành sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại 04 doanh nghiệp đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt giai đoạn 2017 - 2020, trong đó hoàn thành cổ phần hóa 01 doanh nghiệp nhà nước theo văn bản số 991/TTg-ĐMDN ngày 10/7/2017 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt danh mục doanh nghiệp nhà nước hoàn thành cổ phần hóa theo từng năm giai đoạn 2017-2020 và thực hiện thoái vốn nhà nước tại 03 doanh nghiệp theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020, cụ thể:

Năm 2017:

+ Hoàn thành cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Tuyên Quang.

+ Thực hiện thoái vốn nhà nước tại 01 doanh nghiệp là Công ty cổ phần Chế biến Lâm sản Tuyên Quang.

+ Thực hiện bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Khoáng sản Tuyên Quang và Công ty cổ phần Cơ khí Tuyên Quang về Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.

Năm 2018:

Thực hiện thoái 14% vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Dịch vụ môi trường và Quản lý đô thị Tuyên Quang, Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Tuyên Quang.

- Thực hiện sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp theo Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị và Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty lâm nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Văn bản số 327/TTg-ĐMDN ngày 01/03/2016, cụ thể:

+ Thực hiện cổ phần hóa 01 doanh nghiệp, nhà nước không nắm giữ cổ phần tại Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Nguyễn Văn Trỗi;

+ Chuyển thành công ty TNHH hai thành viên trở lên đối với 04 công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp: Yên Sơn, Sơn Dương, Chiêm Hóa, Tuyên Bình; bảo đảm quyền lợi của người đang nhận khoán đất đai và rừng.

2.2- Mc tiêu đến năm 2030:

Hầu hết các doanh nghiệp có vốn nhà nước có trình độ công nghệ, kỹ thuật sản xuất hiện đại; đáp ứng chuẩn mực quốc tế về quản trị doanh nghiệp. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp có trình độ quản lý chuyên nghiệp.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Định kỳ hàng năm tiến hành rà soát thực hiện sắp xếp chuyển đổi, đánh giá thực trạng các doanh nghiệp nhà nước để có giải pháp cơ cấu lại theo quy định, đảm bảo phù hp với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong từng thời kỳ.

- Hướng dẫn các doanh nghiệp về chính sách thu hút và khuyến khích đầu tư; xây dựng điều lệ hoạt động công ty, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khi các doanh nghiệp thực hiện sắp xếp, chuyển đổi.

2. S Tài chính

- Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đánh giá, xác định giá trị vốn, tài sản của Nhà nước và giá trị doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật để đảm bảo tài sản được xác định đầy đủ, hp lý. Thực hiện bán cổ phần, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp công khai, minh bạch theo đúng quy định hiện hành của nhà nước. Xử lý dứt điểm tồn đọng về tài chính, nợ không có khả năng thanh toán, các dự án đầu tư thua lỗ, kém hiệu quả và các tài sản không sinh lời của doanh nghiệp nhà nước để lành mạnh hóa tình hình tài chính tại doanh nghiệp khi thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp.

- Kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những vi phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xảy ra tình trạng doanh nghiệp nhà nước, dự án đầu tư thua lỗ, thất thoát, lãng phí để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hp với các đơn vị liên quan thực hiện đồng bộ việc sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp theo Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị và Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty lâm nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Văn bản số 327/TTg-ĐMDN ngày 01/03/2016 và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Hướng dẫn các công ty lâm nghiệp thực hiện trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước.

- Theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình và kết quả sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp đảm bảo theo quy định. Kịp thời tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Hướng dẫn, kiểm tra việc lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh, huyện. Xác định rõ diện tích, mục đích sử dụng của từng loại đất, đề xuất thu hồi đất không có nhu cầu sử dụng, hiệu quả sử dụng thấp theo quy định.

- Đẩy nhanh tiến độ xác định ranh giới, cắm mốc thực địa, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng thuê đất với các công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp, các đối tượng được giao quản lý sử dụng theo quy định.

5. S Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng phương án lao động, thẩm định phương án lao động dôi dư và giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động khi sắp xếp, chuyển đổi doanh nghiệp.

6. S Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí cán bộ lãnh đạo quản lý tại doanh nghiệp nhà nước, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật.

7. Thanh tra tỉnh

- Công khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp; không thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp khi không có căn cứ theo quy định của pháp luật.

- Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp. Chỉ đạo các đơn vị thanh tra trong toàn tỉnh tránh chồng chéo, chú trọng kết hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành nhiều nội dung trong một đợt thanh tra, kiểm tra, trừ trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Thực hiện thanh tra, kiểm tra không quá 01 lần/năm đối với một doanh nghiệp.

8. Các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc tỉnh quản lý

- Căn cứ Phương án sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước đã được Thủ tướng chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong từng giai đoạn, xây dựng phương án cơ cấu lại doanh nghiệp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch.

- Kịp thời báo cáo, đề xuất với cấp có thẩm quyền những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện phương án sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp.

- Chủ động triển khai các giải pháp phù hợp để lành mạnh hóa tình hình tài chính tại doanh nghiệp. Xử lý dứt điểm tồn đọng về tài chính, nợ không có khả năng thanh toán, các dự án đầu tư thua lỗ, kém hiệu quả và các tài sản không sinh lời của doanh nghiệp.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc tỉnh quản lý:

- Căn cứ Kế hoạch này của Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch cụ thể của ngành, đơn vị, địa phương; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, thời gian hoàn thành; cụ thể hóa thành kế hoạch công tác hàng năm, phân công tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể đảm bảo hiệu quả.

- Tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện các nội dung chỉ đạo tại Kế hoạch này gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15 tháng 11.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các ngành, đơn vị, địa phương việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hàng năm tổng hp tiến độ triển khai thực hiện, báo cáo tình hình thực hiện và kịp thời đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết những vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trưc ngày 10 tháng 12.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đoàn thể phối hp với các sở, cơ quan, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận xã hội, phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, nỗ lực của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân để thực hiện thắng lợi mục tiêu tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, nếu thấy cần sa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể thuộc Kế hoạch, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc tỉnh quản lý, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chủ động đề xuất, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ; (Báo cáo)
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; (Báo cáo)
- Phòng Thương mại và CN VN; (Báo cáo)
- Thường trực Tỉnh ủy; (Báo cáo)

- Thường trực HĐND tnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND huyện, thành phố;
-
UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp trong tỉnh;
- Chánh VP, Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, (VânTH).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thực

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 116/KH-UBND năm 2017 thực hiện Nghị quyết 97/NQ-CP và Chương trình hành động 18-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


191

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.117